首页 趣味语文古诗词正文

长恨歌(chang hen ge)

 hànhuángzhòngqīngguóduōniánqiú

 yángjiāyǒuchūzhǎngchéngyǎngzàishēnguīrénwèishí

 tiānshēngzhìnáncháoxuǎnzàijūnwáng

 huímóuxiàobǎimèishēngliùgōngfěndàiyán

 chūnhánhuáqīngchíwēnquánshuǐhuáníngzhī

 shìérjiāoshǐshìxīnchéngēnshí

 yúnbìnhuāyánjīnyáoróngzhàngnuǎnchūnxiāo

 chūnxiāoduǎngāocóngjūnwángzǎocháo

 chénghuānshìyànxiánxiáchūncóngchūnyóuzhuān

 hòugōngjiāsānqiānrénsānqiānchǒngàizàishēn

 jīnzhuāngchéngjiāoshìlóuyànzuìchūn

 mèixiōngjiēlièliánguāngcǎishēngmén

 suìlìngtiānxiàxīnzhòngshēngnánzhòngshēng

 gōnggāochùqīngyúnxiānfēngpiāochùchùwén

 huǎnmànníngzhújǐnjūnwángkàn

 yángdòngláijīngshang》。

 jiǔzhòngchéngquēyānchénshēngqiānchéngwàn西nánxíng

 cuìhuáyáoyáoxíngzhǐ西chūdōuménbǎi

 liùjūnnàiwǎnzhuǎnéméiqián

 huādiànwěirénshōucuìqiàojīnquèsāotóu

 jūnwángyǎnmiànjiùhuíkànxuèlèixiāngliú

 huángāisànmànfēngxiāosuǒyúnzhànyíngdēngjiàn

 éméishānxiàshǎorénxíngjīngguāngbáo

 shǔjiāngshuǐshǔshānqīngshèngzhǔcháocháoqíng

 xínggōngjiànyuèshāngxīnwénlíngchángduànshēng

 tiānxuánzhuǎnhuílóngdàochóuchúnéng。(zhuǎn zuòzhuǎn)

 wéixiàzhōngjiànyánkōngchù

 jūnchénxiāngjǐnzhāndōngwàngdōuménxìnguī

 guīláichíyuànjiējiùtàiróngwèiyāngliǔ

 róngmiànliǔméiduìlèichuí

 chūnfēngtáohuākāiqiūtóngluòshí。(huākāi zuòhuākāi)

 西gōngnánnèiduōqiūcǎoluòmǎnjiēhóngsǎo。(nánnèi zuònányuàn)

 yuánzibáixīnjiāofángājiānqīngélǎo

 殿diànyíngfēiqiāorándēngtiāojǐnwèichéngmián

 chíchízhōngchūzhǎnggěnggěngxīngshǔtiān

 yuānyānglěngshuānghuázhòngfěicuìqīnhánshuígòng

 yōuyōushēngbiéjīngniánhúncéngláimèng

 línqióngdàoshì鸿hóngdōunéngjīngchéngzhìhún

 wèigǎnjūnwángniǎnzhuǎnsuìjiàofāngshìyīnqín

 páikōngbēndiànshēngtiānqiúzhībiàn

 shàngqióngluòxiàhuángquánliǎngchùmángmángjiējiàn

 wénhǎishàngyǒuxiānshānshānzàipiāomiǎojiān

 lóulínglóngyúnzhōngchuòyuēduōxiānzi

 zhōngyǒuréntàizhēnxuěhuāmàocānchàshì

 jīnquē西xiāngkòujiōngzhuǎnjiàoxiǎobàoshuāngchéng

 wéndàohànjiātiānzi使shǐjiǔhuázhàngmènghúnjīng

 lǎntuīzhěnpáihuáizhūyínpíngkāi

 yúnbìnbànpiānxīnshuìjuéhuāguānzhěngxiàtánglái

 fēngchuīxiānmèipiāoyáoyóushìshang。(piāoyáo zuòpiāopiāo)

 rónglèilángànhuāzhīchūndài。(lán tōnglán)

 hánqíngníngxièjūnwángbiéyīnróngliǎngmiǎománg

 zhāoyáng殿diànēnàijuépéngláigōngzhōngyuèzhǎng

 huítóuxiàwàngrénhuánchùjiànzhǎngānjiànchén

 wéijiāngjiùbiǎoshēnqíngdiànjīnchāijiāng

 chāiliúshànchāibāihuángjīnfēndiàn

 dànlìngxīnshìjīndiànjiāntiānshàngrénjiānhuìxiāngjiàn。(dànlìng zuòdànjiào)

 línbiéyīnqínzhòngzhōngyǒushìliǎngxīnzhī

 yuèzhǎngshēng殿diànbànrénshí

 zàitiānyuànzuòniǎozàiyuànwèiliánzhī

 tiānzhǎngjiǔyǒushíjǐnhènmiánmiánjué

 wén

 tángmínghuángàihǎozhízàixúnzhǎojuéměitǒngzhìquánguóduōniánjìngzhǎodàochēngxīnde

 yángjiāyǒuérgānggāngzhǎngyǎngzàishēnguīzhīzhōngwàirénzhīměijuélún

 tiānshēngzhìrànghěnnánmáiméirénshìjiānguǒránméiguòduōjiǔ便biànchéngwèiletángmínghuángshēnbiāndefēipín

 huímóuxiàoqiān姿bǎitàijiāomèihéngshēnggōngzhōngdefēipíndōuxiǎnànránshī

 chūnhánlěnghuángshàngdàohuáqīngchíwēnrùndequánshuǐzhebáinènrùnde

 gōngchānchūshuǐróngruǎnruòpīngtíngyóukāishǐdàohuángdeēnchǒng

 bìnyúnliǎnshìhuātóudàijīnyáowēnnuǎnderóngzhàngzihuángshànggòngchūnxiāo

 zhǐhènchūnxiāotàiduǎnjuéjiùshuìdàotàiyánggāogāoshēngjūnwángcóngzàizǎocháole

 chéngménghuángshàngdeēnchǒngmángméiyǒupiànxiánxiáchūnpéihuángshàngchūyóuwǎnshàngshìqǐn

 hòugōngzhōngfēipínxiàsānqiānrénquèzhǐyǒuxiǎnghuángdeēnchǒng

 jīnzhōngshūzhuāngbànjiāojūnwánglóushàngjiǔhānyànzuìgèngtiānfēngyùn

 xiōngjiěmèidōuyīnlièfēnghóuyángjiāménshēngguāngcǎilìngrénxiànyòuxiàngwǎng

 shì使shǐtiānxiàdedōugǎibiànlexīnbiànchénglezhòngshìshēngnánháiérzhòngshìshēnghái

 shānhuáqīnggōngnèiqiónglóugāosǒngyúnqīngfēngguòchùxiānpiāoxiàngmiànfāng

 qīngmànduōpāiguǎnxiánxuánjǐnchuánshénjūnwángzhōngguānkànquèbǎikànyàn

 yángpànluàndezhànshēngzhèněrlónggōngzhōngtíngzòushang

 jiǔzhòngméndejīngchéngshēngzhànshìjūnwángdàizheqúnchénměijuànxiàng西nántáowáng

 huángzhàngduìchēduìzǒuzǒutíngtíngdàolezhǎngānbǎiduōdewéi

 línjūntíngzhǐqiánjìnyàoqiúyángguìfēijūnwángnàizhǐzàiwéixiàshāyánghuán

 guìfēitóushàngdeshìpǐndiūzàishàngrénshōushíshǒushìjīnquèchāizānzhēnguìtóushìgēngēn

 huángjiùnéngyǎnmiànérhuítóukàndàoguìfēicǎndechǎngjǐngxuèlèizhǐzhùliú

 fēngguāhuángchénwàixiāosuǒhuíhuánzhé穿chuānzhàndàochēduìshànglejiàndào

 éméishānxiàxíngrénshǎojīngyuèguāng

 shǔshānqīngshuǐxiùyǐnjūnwángxiāngqíng

 zàixínggōngkànjiànyuèjiùshāngxīntīngdàolíngshēngjiùduànchángtòng

 shíhǎozhuǎnhuángzhòngfǎnzhǎngānguòwéirénpáihuáiqián

 wéixiàhuāngliánghuángzhǒngzhōngjiārénróngyánzàijiànwéiyǒufényíngtǎngshānjiān

 jūnchénxiānglèi湿shīshānxiàngdōngwàngxīnbiānrènyóuqiánjìnhuíjīngchéng

 huíláikànchíyuàndefāngjiùtàichíbiānróngréngzàiwèiyānggōngzhōngchuíliǔwèigǎi

 róngkāixiànghuándeliǎnliǔérhǎoshìdeméiqíngjǐngshāngxīnluòlèi

 chūnfēngchuīkāitáohuāshìrénfēishèngbēiqiūluòtóngchǎngmiàngèngcǎn

 xìngqìnggōnggān殿diànqiūcǎocóngshēngluòmǎntáijiēzhǎngjiǔjiànrénsǎo

 yuánréntóuxuěbáijiāofángshìcónggōnghóngyánjǐntuì

 wǎnshànggōng殿diànzhōngliúyíngfēixuánzōngqiāoránniànguìfēidēngyóujǐnréngnánshuì

 chíhuǎndezhōngshēngshùjuémànzhǎngxīngfànbáitiānkuàiyàoliàngle

 yuānyāngshàngshuānghuāzhòngshēngbīnglěngdefěicuìbèishuíjūnwángtóngmián

 yīnyángxiāngjīngniánwèicóngwèizàimèngláiguò

 yǒucónglínqióngláizhǎngāndedàoshìshuōnéngyòngjīngchéngzhāoláiguìfēihún

 jūnwángniànguìfēideqínglìnggǎndòngshìdàoshìjǐnxúnzhǎoguìfēidehún

 téngyúnjiàshǎndiànshàngtiānxiàzhǎolebiàn

 zhǎobiànjiǔtiānzhīshàngxúnbiànjiǔzhīxiàquèháishìmángmángjiànsuǒxún

 rántīngshuōzàihǎishàngyǒuzuòxiānshānzhèzuòxiānshānbèiyúnhuánràoyǐnyǐnyuēyuē

 huáměijīngqiǎodelóutáibèicǎiyúnxiátuōmiàntàiqīngyíngróuměidexiānshùzhījǐn

 dāngzhōngyǒuréntàizhēnxuěmàoshìhuāhǎoxiàngjiùshìjūnwángyàozhǎodeyánghuán

 使shǐzhěláidàojīnquē西biānkòuxiǎngshídiāozuòdeyuànménqīngshēnghuànxiāntíngyuànzhòngzhòngjīngniǎnzhuǎntōngbào

 tàizhēntīngshuōjūnwángde使shǐzhědàolecóngxiùshìhuáměidezhàngzijīngxǐng

 穿chuānshàngtuīkāizhěntóuchūleshuìzhàngzhūliányínshìdepíngfēngjiēliánduànkāi

 bànshūzheyúnbìngānggāngshuìxǐngláishūzhuāngwāidàizhehuāguānjiùchūtīngtángláile

 qīngróudexiānfēngchuīzhexiùwēiwēipiāodòngjiùxiàngdāngniánguìfēideshang

 yōuchóuyánmiànshànglèishuǐzhǎngliúyóuchūntiāndàidehuā

 hánqíngníngshìtiānzi使shǐzhětuōshēnshēnxièjūnwángwéishàngzhǎngbiéhòuyīnxùnyánróngliǎngmiǎománg

 zhāoyáng殿diàndeyīnyuánzǎoduànpéngláigōngzhōngdeshíjiānháihěnmànzhǎng

 cóngxiānjìngyáowàngrénshìjiānkàndàohúnqiānmèngyíngdezhǎngānzhǐkàndàomángmángchén

 zhǐyǒuyòngdāngniándexìnbiǎodeshēnqíngdiànjīnchāidàigěijūnwángzuòniàn

 jīnchāidiànfēnchéngliǎngbànjūnwángliúbàn

 dànyuànmenxiāngàidexīnjiùxiànghuángjīnbǎodiànyàngzhōngzhēnjiānyìngtiānshàngrénjiānzǒngyǒuhuìzàijiàn

 línbiéshíyīnqíntuō使shǐzhějūnwángbiǎoqíngzhōngdeshìyánzhǐyǒujūnwángzhīdào

 dāngniányuèzhǎngshēng殿diànzhōngbànrénmengòngshānménghǎishì

 zàitiānyuànwèishuāngfēiniǎozàiyuànwèibìngshēngliánzhī

 使shǐshìtiānzhǎngjiǔzǒnghuìyǒujǐntóudànzhèshēnghènquèyǒngyuǎnméiyǒujǐn

 zhùshì

 hànhuángyuánzhǐhànliúchèchùjièzhǐtángxuánzōnglóngtángrénwénxuéchuàngzuòchánghànchēngtáng

 zhòngàihǎo

 qīngguójuézihàndàiyánniánduìhànchàngleshǒu:“běifāngyǒujiārénjuéshìérqīngrénchéngzàiqīngrénguóníngzhīqīngguóqīngchéngjiārénnánzài。”hòulái,“qīngguóqīngchéngjiùchéngwèiměidedàichēng

 jiànèitǒngzhìtiānxiàhànjiǎguòqínlùn》:“zhènzhǎngérnèi

 yángjiāyǒushǔzhōuyángxuányǎnyǒuyánghuányòuyóushūyángxuánguīyǎngshísuìkāiyuánèrshísānniánbèifēngwèixuánzōngzhīzi寿shòuwángmàozhīfēièrshísuìbèixuánzōngfēngwèiguìfēibáiwèiyǎngzàishēnguīrénwèishí”,shìzuòzhěyǒuwèiwánghuìdeshuō

 zhìměide姿zhì

 liùgōngfěndàizhǐgōngzhōngsuǒyǒupínfēi

 fěndàifěndàiběnwèixìnghuàzhuāngyòngpǐnfěnliǎndàimiáoméidàizhǐliùgōngzhōngdexìngyánwèixiāngxíngzhīxiàdōushīleměihǎode姿róng

 huáqīngchíhuáqīngchíwēnquánzàijīn西ānshìlíntóngnándeshānxiàtángzhēnguānshínián(644)jiàntāngquángōngxiánhēngèrnián(671)gǎimíngwēnquángōngtiānbǎoliùzài(747)kuòjiànhòugǎimínghuáqīnggōngtángxuánzōngměiniándōngchūndōudàozhù

 níngzhīxíngróngbáinènrùnyóuníngdezhīfáng。《shījīng·wèifēng·shuòrénníngzhī”。

 shìérgōng

 xīnchéngēngāngdàohuángdechǒngxìng

 yúnbìn:《lánshī》:“dāngchuāngyúnbìnduìjìngtiēhuāhuáng”。xíngróngzibìnshèngměiyúnjīnyáozhǒngjīnshǒushìyòngjīnyínpánchénghuāzhīxíngzhuàngshàngmiànzhuìzhechuízhūzhīlèichābìnzǒushíyáoshēng姿

 róngzhàngxiùzheliánhuādezhàngzixíngróngzhàngzhījīngměixiāogāngzuòxièhuìliánshísānyùn》:zhūshéngfěicuìwéiróngzhàng

 chūnxiāoxīnhūnzhī

 jiāsānqiān:《hòuhànshū·huánghòu》:yuánzhīhòushìzēngyínfèinǎizhìtíngsānqiānyánhòugōngzizhīduō

 jīn:《hànshìzàiyòushíjiāngbàozàishàngwènyàoyàodeérājiāozuòzixiàozhehuíshuō:“ruòājiāodāngjīncángzhī。”

 lièfēnfēng

 liánàizhíxiàn

 gōngshānhuáqīnggōngshānzàijīnshǎn西líntóng

 níngzhúzhǐxiánguǎnbànzòuchūshūhuǎndexuán

 yángjùnmíngxiájīnběijīngshìpíngxiàntiānjīnshìdexiànděngdāngshíshǔpíngfànyángdōngsānzhènjiéshǐānshāndexiátiānbǎoshízài(755)dōngānshānzàifànyángbīngpànluàndàibīngyòngdexiǎojièzhǐzhànzhēng

 (ní)shangmíngshuōwèitángkāiyuánniánjiān西liángjié使shǐyángjìngshùsuǒxiànjīngtángxuánzōngrùnbìngzhìzuògǎiyòng

 míngzhebiǎoxiànpiāomiǎodexiānjìngxiānxíngxiàng

 jiǔzhòngchéngquējiǔzhòngméndejīngchéngzhǐzhǎngān

 yānchénshēngzhǐshēngzhànshìquē,,wèidàigōng殿diànménqiánliǎngbiāndelóufànzhǐgōng殿diànhuòwángdezhùsuǒ。《chǔ·jiǔbiàn》:jūnzhīménjiǔzhòng

 rénwèi

 cuìhuáyòngcuìniǎomáozhuāngshìdezhìhuángzhàngduìyòngxiāngshànglín》:jiàncuìhuázhīshùlíngtuózhī

 bǎizhǐdàolezhǎngānbǎiduōdewéi

 liùjūnzhǐtiānzijūnduì

 wǎnzhuǎnxíngróngměirénlínqiánāiyuànchánmiándeyàngzi

 éméidàiměidedàichēngzhǐyángguìfēi

 huādiànyòngjīncuìzhūbǎoděngzhìchéngdehuāduǒxíngshǒushì

 wěidiūzàishàng

 cuìqiàoshǒushìxíngfěicuìniǎowěi

 jīnquèjīnquèchāichāixíngshìfèngchēngzhūquè)。

 sāotóuzān。《西jīngjuǎnèrguòrénjiùzānsāotóuhòugōngrénsāotóujiēyòng

 yúnzhàngāoyúnxiāodezhàndào

 yíng(yíngyū):yínghuípánrào

 jiànyòuchēngjiànménguānzàijīnchuānjiànxiànběishìyóuqínshǔdeyào

 dàoqúnshānjiànqiàozhōngduànchùliǎngshānduìzhìménzhūliàngxiāngshǔshízáoshíjiàlíngkōngzhàndàotōngxíng

 éméishānzàijīnchuānéméishānshìxuánzōngbēnshǔzhōngbìngwèijīngguòéméishānzhèfànzhǐshǔzhōnggāoshān

 xínggōnghuángjīngchūxíngzàiwàidelínshízhùsuǒ

 tiānxuánzhuǎnzhǐshíhǎozhuǎnzōngzhìèrnián(757),guōzijūnshōuzhǎngān

 huílónghuángdechējiàguīlái

 xìnshìxīnbiānrènqiánjìn

 tàihàngōngzhōngyǒutàichí

 wèiyānghànyǒuwèiyānggōngjiējièzhǐtángzhǎngānhuánggōng

 西gōngnányuànhuánggōngzhīnèichēngwèinèi西gōng西nèitàigōngnánnèiwèixìngqìnggōngxuánzōngfǎnjīnghòuchūnánnèishàngyuányuánnián(760),quánhuànguójiǎjièzōngmíngxiéxuánzōngqiānwǎng西nèibìngliúbiǎnxuánzōngqīnxìngāoshìchénxuánděngrén

 yuánzizhǐxuánzōngdāngniánxùnliàndegōng

 yuánxīntángshū·zhì》:tángxuánzōngshígōngzhōngjiàoyīndegòucéngxuǎn"zuò"sānbǎirénjiàoliànsuíshíyīngzhàobiǎoyǎnhàochēnghuángyuánzi”。

 jiāofánghòufēizhùzhīsuǒyīnhuājiāoqiángchēng

 ājiāngōngzhōngdeshìcóngguānqīngéniánqīngdegōngxīntángshū·bǎiguānzhì》,nèiguāngōngzhèngyǒuājiānjiānshìpǐn

 dēngtiāojǐnshíyòngyóudēngzhàomíngwèi使shǐdēnghuǒmíngliàngguòlehuìérjiùyàojìnzàiyóuzhōngdedēngcǎowǎngqiántiāodiǎntiāojǐnshuōmíngshēnàntángshígōngyánjiānránzhúérdiǎnyóudēngchùzhǐzàixíngróngxuánzōngwǎnniánshēnghuóhuánjìngde

 chíchíchíhuǎnbàogèngzhōngshēngzhǐyuányǒudìngshízhèyòngxíngróngxuánzōngzhǎngnánmiánshídexīnqíng

 gěnggěngwēimíngdeyàngzishǔtiānzhǎngjiāngxiǎozhīshí

 yuānyāngdǐngshàngyǎngxiāngduìzàidefángyǎngxiāngchēngyīnyángchēngyuānyāngshuānghuáshuānghuā

 fěicuìqīnmiànxiùyǒufěicuìniǎodebèizishuígòngshuígòng

 línqióngjīnchuānqióngláixiàn

 鸿hóngdōudōnghàndōuchéngluòyángdegōngmén

 míngzhèjièzhǐzhǎngān。《hòuhànshū·líng》:guāngyuánniánèryuèshǐzhì鸿hóngdōuménxuéshì

 zhìhúnzhāoláiyángguìfēidewánghún

 fāngshìyǒushùderénzhèzhǐdàoshìyīnqínjǐn

 páikōngténgyúnjià

 qióngqióngjǐnzhǎobiàn

 luòtiānkōnghuángquánzhǐxià

 hǎishàngxiānshān:《shǐ·fēngchánshū》:wēixuānyànzhāo使shǐrénrénhǎiqiúpéngláifāngzhàngyíngzhōusānshénshānzhěchuánzàihǎizhōng

 línglónghuáměijīngqiǎoyúncǎiyúnxiá

 chuòyuētàiqīngyíngróuměi。《zhuāngzi·xiāoyáoyóu》:miǎoshèzhīshānyǒushénrényānruòbīngxuěchuòyuēchùzi

 cānchà仿fǎngchàduō

 jīnquē:《tàipínglǎnjuǎnliùliùyǐndòngjīng》:shàngqīnggōngménzhōngyǒuliǎngquēzuǒjīnquēyòuquē西xiāng:《ěr·shìgōng》:shìyǒudōng西xiāngmiào西xiāngzàiyòujiōng(jiong):ménquēzhībiànwén

 xiǎowángchàshuāngchéngchuánshuōzhōng西wángdeshìzhèjiējièzhǐyángguìfēizàixiānshāndeshì

 jiǔhuázhàngxiùshìhuáměidezhàngzi

 jiǔhuázhòngzhònghuāshìdeànyánzhàngzhījīngměi。《sòngshū·hòufēichuán》:hànshìzhāoyángzhīlúnhuànwèishìjiǔhuázhīzhào耀yào

 zhūzhūliányínpíngshìyíndepíngfēng

 jiēliánduàn

 xīnshuìjuégāngshuìxǐngjuéxǐng

 mèi(mèi):xiù

 róngzhǐshénàndànchǔ

 lángànzònghéngjiāocuòdeyàngzizhèxíngrónglèihénmǎnmiàn

 níng(dì):níngshì

 zhāoyáng殿diànhànchéngchǒngfēizhàofēiyàndeqǐngōngjièzhǐyángguìfēizhùguòdegōng殿diàn

 péngláigōngchuánshuōzhōngdehǎishàngxiānshānzhèzhǐguìfēizàixiānshāndesuǒ

 rénhuán(huán):rénjiān

 jiùzhǐshēngqiánxuánzōngdìngqíngdexìn

 jiāngtuōdàoshìdàihuí

 chāiliúèrjīnchāidiànfēnchéngliǎngbànliúbànbāifēnkāi

 fēndiànjiāngdiànshàngdeànfēnchéngliǎngfēn

 zhòngguìfēizàigàobiéshìzhòngyòutuōshāohuà

 liǎngxīnzhīzhǐyǒuxuánzōngguìfēièrrénxīnmíngbái

 zhǎngshēng殿diànzàishānhuáqīnggōngnèitiānbǎoyuánnián(742)zàoànyuèxiàliùwèizuòzhězhīérsuǒwèizhǎngshēng殿diànzhěfēihuáqīnggōngzhīzhǎngshēng殿diànérshìzhǎngānhuánggōngqǐn殿diànzhīchēng

 niǎochuánshuōzhōngdeniǎomíngshuōzhǐyǒuxióngbìngzàicáinéngfēi

 liánzhīliǎngzhūshùshùgànxiāngbàorénchángyòngèrqíngxiāngàiyǒngfēn

 hènhàn

 miánmiánliánmiánduàn

 《zhǎnghènshìbáishīzuòzhōngkuàizhìrénkǒudemíngpiānzuòyuányuánnián(806),dāngshíshīrénzhèngzàizhōuzhìxiànjīnshǎn西zhōuzhìrènxiànwèizhèshǒushīshìyǒurénchén鸿hóngwángzhìtóngyóuxiānyóuyǒugǎntángxuánzōngyángguìfēideshìérchuàngzuòdezàizhèshǒuzhǎngpiānshìshīzuòzhějīngliàndeyányōuměidexíngxiàngshìshūqíngjiédeshǒushùletángxuán zōngyángguìfēizàiānshǐzhīluànzhōngdeàiqíngbēimendeàiqíngbèiniàngchéngdepànluànduànsònglezhèngzàiméiwánméilechīzhezhèjīngshéndeguǒtángxuánzōngyángguìfēidōushìshǐshàngderénshīrénbìngshǐérshìjièzheshǐdediǎnyǐngzigēndāngshírénmendechuánshuōjiēfāngdechàngcóngzhōngtuìhuàchūhuíxuánzhéwǎnzhuǎndòngréndeshìyònghuíhuánwǎngchánmiánfěideshùxíngshìmiáoyǒngchūláiyóushīzhōngdeshìréndōushìshùhuàdeshìxiànshízhōngréndezhēnshídezàixiànsuǒnénggòuzàidàizhědexīnzhōngyàngzhènzhènlián

 《zhǎnghènjiùshìzhǎnghèn”,“zhǎnghènshìshīdezhǔshìdejiāodiǎnshìmáizàishīdeqiāndòngrénxīndezhǒngziérhènshénmewèishénmeyàozhǎnghèn”,shīrénshìzhíjiēshūxiěchūláiérshìtōngguòxiàshīhuàdeshìcéngcéngzhǎnshìgěizhěràngrénmenchuāihuíwèigǎnshòu。 shīkāijuǎn:“hànhuángzhòngqīngguó”,kànláihěnxúnchánghǎoxiàngshìyuánjiùyīnggāicóngzhèxiěyàozuòzhěhuāshénmexīnshìdeshìshíshàngzhèhánliàngshìquánpiāngānglǐngjiēshìleshìdebēiyīnyòuhuàntǒnglǐngzhequánshījǐnjiēzheshīrényòngshěngjiǎndeyánshùleānshǐzhīluànqiántángxuánzōngzhòngqiúzhōngdàolehuímóuxiàobǎimèishēngliùgōngfěndàiyándeyángguìfēimiáoxiěleyángguìfēideměimàojiāomèijìngōnghòuyīnyǒuérchǒngdànxīnchéngēn”,érqiěmèixiōngjiēliè”。fǎnxuànrǎntángxuánzōngguìfēihòuzàigōngzhōngzòngxíngzhōngchénmiǎnjiǔzhīzhōngsuǒyǒuzhèxiējiùniàngchéngleānshǐzhīluàn:“yángdòngláijīngshang”。zhèfēnxiěchūlezhǎnghèndenèiyīnshìbēishìdechǔshīréntōngguòzhèduàngōngzhōngshēnghuódexiěshífěngxiàngmenjièshàoleshìdenánzhǔréngōngzhòngqīngguódewángjiāomèishìchǒngdefēiziháixíngxiàngànshìmentángxuánzōngdeguójiùshìzhèbēidegēnyuán

 xiàmiànshīréndemiáoshùleānshǐzhīluànshēnghòuhuángbīngcānghuángtáo西nándeqíngjǐngbiéshìzàizhèdòngluànzhōngtángxuánzōngyángguìfēiàiqíngdehuǐmiè。“liùjūnnàiwǎnzhuǎnéméiqiánhuādiànwěirénshōucuìqiàojīnquèsāotóujūnwángyǎnmiànjiùhuíkànxuèlèixiāngliú”,xiědejiùshìmenzàiwéishēngbiéde。“liùjūn”,yàoqiúchùyángguìfēishìfèntángxuánzōngliànhuòguóyāngmínyángguìfēidezàizhěngshìzhōngshìguānjiànxìngdeqíngjiézàizhèzhīhòumendeàiqíngcáichéngwèichǎngbēijiēzhecónghuángāisànmànfēngxiāosuǒzhìhúncéngláimèng”,shīrénzhuāzhùlerénjīngshénshìjièjiūxīndehèn”,yòngsuāndòngréndediàowǎnzhuǎnxíngróngmiáoshùleyángguìfēihòutángxuánzōngzàishǔzhōngdebēishāngháidōushàngdezhuī怀huáijiùhuígōnghòurénchùjǐngshēngqíngniánshìrénfēishìshìxiūdezhǒngzhǒnggǎnchùchánmiánfěidexiāngzhīqíng使shǐrénjuéhuíchángdàngzhèngyóushīrénréndegǎnqíngxuànrǎndàozhèyàngdechénghòumiàndàoshìdedàoláixiānjìngdechūxiàn便biàngěirénzhǒngzhēnshígǎnwèichúncuìshìzhǒngkōngzhōnglóule

 cónglínqióngdàoshì鸿hóngdōuzhìshīdewěixiědàoshìbāngzhùtángxuánzōngxúnzhǎoyángguìfēishīréncǎiyòngdeshìlàngmànzhǔdeshǒuérshàngtiānér,“shàngqióngluòxiàhuángquánliǎngchùmángmángjiējiàn”。hòuláizàihǎishàngpiāomiǎodexiānshānshàngzhǎodàoleyángguìfēiràngrónglèilángànhuāzhīchūndàidexíngxiàngzàixiānjìngzhōngzàixiànyīnqínyíngjiēhànjiāde使shǐzhěhánqíngmàimàituōzhòngshēnqiánshìzhàoyīngtángxuánzōngduìdeniànjìnshēnhuàxuànrǎnzhǎnghèndezhǔshīdewěiyòngtiānzhǎngjiǔyǒushíjǐnhènmiánmiánjuéjiédiǎnmíngzhǐhuíyīngkāitóuérqiězuòdàoqīngyīnyǒu”,gěizhěliánxiǎnghuíwèide

 《zhǎnghènshǒuxiāngěimenshùměidexiǎngshòudeshìshīzhōngwǎnzhuǎndòngréndeshìshìshījīngqiǎodeshùgòuquánpiānzhōngxīnshìzhǎnghèn”,dànshīrénquècóngzhòngshuōbìngqiěxiěxuànrǎn。“gāo”、“zǎocháo”、“zhuān”、“kànděngděngkànláishìdàolediǎnxiàngshìránérdezhèngfǎnchènchūhòumiànqióngjǐndehèntángxuánzōngdehuāngyínguóyǐnchūlezhèngzhìshàngdebēifǎnguòláiyòudǎozhìleyángguìfēideàiqíngbēibēidezhìzàozhězuìhòuchéngwèibēidezhǔréngōngzhèshìshìdeshūzhéchùshìshīzhōngnánzhǔréngōngzhīsuǒyàozhǎnghèndeyuányīnguòduōrénshuōzhǎnghènyǒufěngwèizhèshǒushīdefěngwèijiùzàizhèmeshīrényòushìbiǎoxiànzhǎnghèndenewéiyángguìfēizhīchǎngshīrénhuàtángxuánzōngzhǒngrěnàidànyòujiùdenèixīnmáodùntònggǎnqíngdōuxíngxiàngbiǎoxiànchūláileyóuzhèxuèlèixiāngliúdebiécáihuìyǒuméiwánméiledehènsuíhòushīrényòngduōcóngfāngmiànfǎnxuànrǎntángxuánzōngduìyángguìfēideniàndànshīdeshìqíngjiébìngméiyǒutíngzhǐzàigǎnqíngdiǎnshàngérshìsuízherénnèixīnshìjièdecéngcéngzhǎnshìgǎnyīngdejǐngdeduànbiànhuàshíjiānshìxiàngqiántuīyòngréndexiǎnggǎnqíngláikāituīdòngqíngjiédezhǎntángxuánzōngbēnshǔshìzàibiézhīhòunèixīnshífēnsuānchǔchóucǎnháidōushàngjiùzhòngjīngyòugōuleshāngxīndehuíhuígōnghòubáitiānshāngqíngwǎnniǎnzhuǎnnánmiánxiǎngérsuǒwàngmèngjìngquèyòushìyōuyōushēngbiéjīngniánhúncéngláimèng”。shīzhìjīngzhǎnghènzhīhènxiěshífēndòngrénxīnshìdàojiéshùshìránérshīrénfēngzhébiékāijìngjièjièzhùxiǎngxiàngdecǎigòulemèidòngréndexiānjìngbēishìdeqíngjiétuīxiànggāocháo使shǐshìgèngjiāhuíhuánzhéyǒuyǒulánzhèzhuǎnzhéchūrénliàoyòujǐnzàiqíngzhīzhōngyóuzhǔguānyuànwàngguānxiànshíduànshēngmáodùnpèngzhuàngshīrénqiānhuíbǎizhuǎndexīnbiǎoxiànlínjǐnzhìshìyīnérxiǎngèngwèiwǎnzhuǎndòngrén

 《zhǎnghènshìshǒushūqíngchéngfènhěnnóngdeshìshīshīrénzàishùshìrénzàoshàngcǎiyònglezhōngguóchuántǒngshīshànzhǎngdeshūxiěshǒujiāngshìxiějǐngshūqíngxiéjiézàixíngchéngshīshūqíngshànghuíhuánwǎngdediǎnshīrénshíérréndexiǎnggǎnqíngzhùjǐngyòngjǐngdezhéguāngláihōngtuōréndexīnjìngshíérzhuāzhùrénzhōuwéiyǒuzhēngxìngdejǐngshìtōngguòrénduìmendegǎnshòuláibiǎoxiànnèixīndegǎnqíngcéngcéngxuànrǎnqiàfēnbiǎorényùnzàinèixīnshēnchùdenánzhīqíngtángxuánzōngtáowǎng西nándeshàngchùshìhuángchénzhàndàogāoshānàndànjīngguāngqiūjǐngliángzhèshìbēiliángdeqiūjǐngláihōngtuōréndebēizàishǔmiànduìzheqīngshān绿shuǐháishìcháonéngwàngqíngshǔzhōngdeshānshānshuǐshuǐyuánshìhěnměidedànshìzàibēiāidetángxuánzōngyǎnzhōngshāndeqīng”,shuǐde”,dōurénshāngxīnrándeměiyīnggāiyǒutiánjìngdexīnjìngcáinéngxiǎngshòuquèméiyǒusuǒjiùgèngzēngjiālenèixīndetòngzhèshìtòuguòměijǐngláixiěāiqíng使shǐgǎnqíngyòushēncéngxínggōngzhōngdeyuèdelíngshēngběnláijiùhěnliāorénshīrénzhuāzhùzhèxiēxúnchángdànshìyǒuzhēngxìngdeshìréndàijìnshāngxīnduànchángdejìngjièzàijiāshàngjiànwénshēngxiāngjiāocuòzàiyánshàngshēngdiàoshàngbiǎoxiànchūrénnèixīndechóuqīngzhèyòushìcéngháidōushàng,“tiānxuánzhuǎn”,běnláishìgāoxìngdeshìdànjiùzhòngguòyánjiànyóushāngxīnlèixiàshìzhōngyòuzēngjiālecéngtòngdehuíhuízhǎngānhòu,“guīláichíyuànjiējiùtàiróngwèiyāngliǔróngmiànliǔméiduìlèichuí”。báiyóuhuánjìngjǐngdechùcóngjǐngliánxiǎngdàorénjǐngjiùrénquèzàilejìnzhùjiùshānránlèixiàcóngtàichíderónghuāwèiyānggōngdechuíliǔ仿fǎngkàndàoleyángguìfēideróngmàozhǎnshìlerénwēimiàodenèixīnhuódòng。“殿diànyíngfēiqiāorándēngtiāojǐnwèichéngmiánchíchízhōngchūzhǎnggěnggěngxīngshǔtiān”。cónghuánghūnxiědàomíngzhōngbiǎoxiànlejiānbèiqíngyíngràojiǔjiǔnéngshuìdeqíngjǐngzhèzhǒngdeliàn,“chūnfēngtáohuākāishìzhèyàng,“qiūtóngluòshíshìzhèyàngzhìkàndàodāngniándeyuánzi”、“ājiānqīngédōubáishuāiyángènggōuyǐnduìwǎnghuāndeniànshìànránshénshāngcónghuángāisànmàndàoshǔshānqīngqīngcóngxínggōngdàokǎixuánhuíguīcóngbáidàohēicóngchūntiāndàoqiūtiānchùchùchùshāngqíngshíshíréncóngfāngmiànfǎnxuànrǎnshīzhōngzhǔréngōngdezhuīqiúxúnxiànshíshēnghuózhōngzhǎodàodàomèngzhōngzhǎomèngzhōngzhǎodàoyòudàoxiānjìngzhōngzhǎodiēdànghuíhuáncéngcéngxuànrǎn使shǐréngǎnqínghuíxuánshàngshēngdàolegāocháoshīrénzhèngshìtōngguòzhèyàngdecéngcéngxuànrǎnfǎnshūqínghuíhuánwǎngràngréndexiǎnggǎnqíngyùngèngshēnsuìfēng使shǐshī”,gèngyǒushùdegǎnrǎn

 rénmenduìbáizhǎnghèndezhǔxiǎngláizhēnglùnxiūyǒusuǒwèiàiqíngshuōzhèngzhìzhǔshuōshuāngzhòngzhǔshuōděngděngběnwénzuòzhěchíàiqíngshuōshǒuxiāncóngzuòpǐndecéngláifēnkěndìngbáibìngfēixiàngchén鸿hóngxiězhǎnghènchuányàngbǎnzheshuōjiàodeliǎnkǒngmiáoxiěyángshìérshìqíngzuòwèizhǔxuánràngzhǔréngōngdeqínggǎndòngzhě使shǐzhīchǎnshēnggòngmíngshěnměishàngdechénggōngběnwénháijiézuòzhěshēngpíngjīngshèhuìshǐfēnzàichùshǐcáizhèngzhìcáiláimínjiānderénxìngcáixīncáideguānwènshàngdedàozhīchùjìnshuōmíngtángmínghuángyángguìfēixíngxiàngdeshěnměi

 《zhǎnghènchūguānzhǔ便biànchéngwèiláizhězhēnglùndejiāodiǎnguāndiǎnfēnfēnsānzhǒngwèiàiqíngzhǔshìsòngyángyángdeàiqíngshīzuòbìngkěndìngmenduìàiqíngdezhēnzhìzhízheèrwèizhèngzhìzhǔshuōrènwèishīdezhòngdiǎnzàifěngzàijiēhànhuángzhòngqīngguórándàiláidemiánmiánzhǎnghèn”,qiǎntángmínghuánghuāngyíndǎozhìānshǐzhīluànchuíjièhòushìjūnzhǔsānwèishuāngzhòngzhǔshuōrènwèishìjiēsòngtǒngfěngtóngqíngjiāozhītóngqínglèiyòushīzhènghènjiūjìngháicóngzuòpǐnběnshēnfēn

 jiāngshīfēnwèicéng

 céngcónghànhuángzhòngqīngguózhìjǐnjūnwángkàn”,shùleānshǐzhīluànqiántángxuánzōngzhòngqiúzhōngdàolehuímóuxiàobǎimèishēngdeyángguìfēiguìfēijìngōnghòushìchǒngérjiāodànxīnchéngēn”,érqiěmèixiōngjiēliè”,fǎnxuànrǎntángxuánzōngguìfēihòuwánquánchénmiǎnjiǔkāijuǎnshǒushìleshìdebēiyīnyòuhuàntǒnglǐngzhequánshī

 èrcéngcóngyángdòngláizhìhuíkànxuèlèixiāngliú”,xiěānshǐzhīluànxuánzōngtáonánbèiguìfēixiěchūlezhǎnghèndenèiyīnshìbēishìdechǔshīrényǒujiāngyīnxuánzōnghuāngyínguósuǒzàochéngdeānshǐzhīluànjìnxíngledànhuàchùduìèrréndeshēngbiézhexíngróngzhěshòudàodeshìbēifēndegǎnrǎnérshìshǐdexìngpànchén鸿hóngzhǎnghènchuán》“chéngyóuzhìluànjiēzhīshuōshìbǎnzhemiànkǒngzuòwénzhāngnéngshìwèishīdexiězuòdòng

 sāncéngcónghuángāisànmànfēngxiāosuǒzhìhúncéngláirénmèng”,miáoshùleyángguìfēihòutángxuánzōngzàishǔzhōngdebēishāngháidōushàngdezhuī怀huáijiùxínggōngjiànyuèwénlíngshìpiànshāngxīnduànchángshēng”。zhǎngānshōuhòuhuícháoshízhòngguòwéi,“jiànyánkōngchù”。huígōnghòuchíyuànjiùshìrénfēichánmiánfěidexiāngzhīqíng使shǐrénjuédànghuícháng

 céngcónglínqióngdàoshì鸿hóngdōuzhìhènmiánmiánjué”,xiěxuánzōngpàifāngshìyángguìfēizhīhúnzhòngzàibiǎoxiàntángxuánzōngdeduìwǎngàiqíngshēnghuódeyōushāngzhuīshīrényùnyònglàngmànzhǔshǒushàngtiānhòuzhōngzàipiāomiǎodexiānshānshàngràngguìfēirónglèilángànhuāzhīchūndàidexíngxiàngzàixiànxiānjìng。“qíngdexuānxièchāotuōwángfēizijiāndegǎnqíngjiūérgèngduōdàiyǒushīréndezhǔguāndexiǎngchéngfēnbìngzǎochāochūleshǐshìshídefànwéijiāngzhǔguānyuànwàngguānxiànshídemáodùnchōngbiǎoxiànjiéwěitiānzhǎngjiǔyǒushíjǐnhènmiánmiánjuéèrshìàiqíngdetànshēngshìduìàiqíngshòumìngyùnnòngàiqíngbèizhèngzhìlúncuīcándetònghènzhīshēnchāoyuèshíkōngérjìnzhījìngzhèyàngshīrén便biànzhǎnghènbiǎoxiànleàiqíngdezhǎngcúndiǎnmíngquánshīdezhǔ

 yīnggāishuōxiězuòzhīchūbáizhìshǎozàizhǔguānshàngshìtóngchén鸿hóngdechéngyóuzhìluànjiēzhīshuōdehòuláizàixīnderén》、《jiāzhōngháizhòngqiángdiàoleyóuhuòrén”、“mèihàiréndezhǔmíngquèxuānyángxìngàizhīwèihàidànshìyòuchéngrènrénfēishíjiēyǒuqíng”,xìngàishìxiāomièledesuǒjiějuéwèndejìngzhǐhǎoshìqīngchéng”。dànzàizhǎnghèndeshíxiězuòdāngzhōngyòucónglemínjiānàiqíngshìsuǒbiǎoderénlèidexiàngměiběnnéngqínggǎnwàngzhèyàngzhěngshì便biànyǒulegèngwèishēndehánxiělezhēnměiyòuxiělezhēnèbìngjiāngliǎngzhězhíjiēliánzài;《qíngběnzhǎnghènchuányǒuduànhuàshūxiàngyuē:“shénměishénè。”yánniányuē:“qīngguóqīngchéng。”zhīwèi。 zhèduànhuàgàidàibiǎozhōngtángshìrénduìzhè wèndezuìhòukǎobáixiězuòzhǎnghènshízūnxúndetiáoběnyuánshìyīnwèishénèérshāshénměi”。jǐnguǎnzhǔzuìhòushìpiānleduìshénèdeqiǎndànshénènèiróngběnshēnjìngméiyǒubèishāfǎnguòláiyòufēngleshénměidehán

 《zhǎnghènfāngmiànshìzhòngdeshǐcáizhèngzhìcáilìngfāngmiànyòushìláimínjiāndeyǒuyōujiǔchuántǒngderénxìngcáixīncáibáizàichuàngzuòzhōngcóngmíndewénhuàxīnshīréndexìngxiǎngchuántǒngshìzuòzhězhǔguānnéngdòngzuòyòngtóngshíbìngcúnzhèránshìshīréndeshēnghuójīngrénshēngguānshìfēnkāidebáishēngkuàzhōngwǎntángdexiǎngbiǎnguānjiāngzhōuwèijièjīngleyóushìdàoxiāochūshìliǎngjiēduànshíjiànlesuǒxìnfèngdejiāntiānxiàqióngshànshēndejiārénshēngshìbáisuǒwèishàndeběnnèihánshìtiānzhīmìngzhībǎobìngyóuérshìlǎoxiāngtōngsuíyuánrènyùnwěishùnránwèiyīngshìtàizàidezhěngxiǎngzhōng,“shànjiānbìngxíngbèi,“shīzhīnǎishìzhīzhuānglǎodào”(《jūnzi》),menshìwánzhěngrénshēngguāndeliǎngmiànháizàizāobiǎnqiánwèiyúnlóngwèifēngpéngbìngyuánzhěnchàngdǎoxīnyùndòngzhèngshìyīnwèiniánqīngshíhòudexiōng怀huáizhìyǒuwǎntángshìshuāizhěngshēngmínshuǐhuǒdezhèngzhìgàicái使shǐyǒugòudechùzhèyàngzhòngdeshǐcáibìnghuòláizǒngjiétángmínghuánghòubànshēngdezhèngzhìshīxiějiùlezhǎnghèn》。zhèyàngzàixīnzhōngduìtángmínghuángdefēnwèièrrányàozàizàoxíngxiàngzhōngfǎnyìngchūláizhèngshìyīnwèiwǎngqíngshēndetángmínghuángtóngzhòngqīngguódetángmínghuángshìduìtǒngsuǒbáizhèshìxiěchénghǎohuángdebēihǎohuángyǒusuǒhuòzhōngzàochénglebǎixìngdebēiāimencóngzuòpǐnzhōngkàndàodetángmínghuángxìngdezàopáichìlexiǎnghuànǎishìlìngzhǒngxiǎnghuàdejiéguǒpáichìdeshìfēngjiàntǒngzhìjiēwèihuángmentóushàngjiāguāngquān使shǐshàngshēngwèibànshéndexiǎnghuàérzhèpáichìběnshēnjiùbāohánlechéngshìmíndelìngzhǒngxiǎngzàinèimencóngxiànshíshēnghuózhōnghuángquánwēixiàjiàngderǎngchūfēngjiàntǒngzhìjiēdetóuzixiǎngxiàngwèimenyàngdetōngrényǒuàiyǒunǎoyǒucuòyǒuquēdiǎnderénqíngwèishídechīqínghuángjiǎnzhítóngbānàiqíngshìzhōngdezhǔréngōngbìngchàbiémencónglìngjiǎohuángxiǎnghuàlexiǎnghuàdehuángyīnggāibǎixìngyàngshìyǒuxuèyǒuròuderénshìshénérbáicóngmínběnxiǎngchūyǒutiáojiànbìngyǒusuǒyángjiēshòulechéngshìmíndezhèzhǒngduìtángmínghuángdexiǎnghuàzhèyàngwánchéngleduìtángmínghuángxíngxiàngdezàoshīrénbèibiǎnjiāngzhōuhòu,“shànjiāndewèicáishēnglezhuǎnhuàdejīngshénshēnghuóshìhuànshēngzhújiànzhuǎnguǐzhōngshànxiāoshìlejiān”,zàijīngshénjiùdeguòchéngzhōngbáizhújiàncóngguānzhùshèhuìzhèngzhìzhuǎnxiàngguānzhùshēngmìngduìyóuréndezhōngàizhújiànchāoyuèleduìdàoréndezhízhe

 zuòwèishǒuqiānjuéchàngdeshìshī,《zhǎnghènzàishùshàngdechéngjiùshìhěngāodewǎngjīnláiduōréndōukěndìngzhèshǒushīdeshūdeshùmèi。《zhǎnghènzàishùshàngshénmegǎnrǎnyòuhuòzhezhěnewǎnzhuǎndòngrénchánmiánfěikǒngshìzuìdeshùxìngshìnéngzhùqiānbǎiniánláidezhě使shǐmenshòugǎnrǎnbèiyòuhuòdeliàng

 tángxiànzōngyuányuánniángōngyuán806nián),báirènzhōuzhìjīn西ānshìzhōuzhìxiànxiànwèiyǒurénchén鸿hóngwángzhìdàowéi驿jìndexiānyóuyóulǎntánlóngyángguìfēishìwángzhìrènwèixiàngzhèyàngchūdeshìqíngshǒujiāgōngrùnjiùhuìsuízheshíjiāndetuīérxiāoméibái:“tiānshēnshīduōqíngzhěshìwèizhī?”shìbáixiěxiàlezhèshǒuzhǎngshīyīnwèizhǎngshīdezuìhòuliǎngshìtiānzhǎngjiǔyǒushíjǐnhènmiánmiánjué”,suǒmenjiùchēngzhèshǒushījiàozhǎnghèn》。chén鸿hóngtóngshíxiělepiānchuánxiǎoshuōzhǎnghènchuán》。

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37193.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 46人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org