首页 趣味语文古诗词正文

浣溪沙·闺情(huan xi sha gui qing)

 xiùmiànróngxiàokāixiéfēibǎochènxiāngsāiyǎncáidòngbèiréncāi

 miànfēngqíngshēnyǒuyùnbànjiānjiāohènyōu怀huáiyuèhuāyǐngyuēzhònglái

 wén

 tiēhuāxiùdeliǎnpángguǎněrxiàojiùxiàngshèngkāidehuātóushàngxiéchādexíngshìjiùxiàngzhēndeyàofēiyàngchèntuōdeliǎnjiágèngjiāměigèngjiāshēngdòngyǎnliúzhuǎnxiàjiùràngréncāidàoyīngshìzàiniànzheshuí

 liǎndewēnqíngbǎohánzheshēnyùnzhǐnéngyòngzhèbànzhāngjiānyōuyuànliàngěixīnshàngrényuèshànglángànhuādeyǐngziduàndòngzhèngshìqíngrényuēhuìzhòngdehǎoshíguāng

 zhùshì

 《huànshā》:páimíngběnwèitángxuánzōngshíjiàofāngmínghòuyòngwèipáizuòhuànshā》。fēnpíngliǎngshùshíèrduōháiyǒushíshíliùliǎngzhǒngquánfēnliǎngpiànshàngpiànsānquányòngyùnxiàpiànèryòngyùndiàoqīngsōngmíngkuàishìsòngzhōng使shǐyòngpínjiàogāodepáimíng

 xiùmiànxíngróngmiànróngjiāoměirónghuāchùzhǐmiànrónghǎokànxiànghuāshèngkāile

 fēi:《dàishīzuòwēi”。bǎoxíngshìhuòzhǐchāitóuxíngzhuàngwèixíngdebǎochāixiāngsāitángdàiwēntíngyúnyǒubìnyúnxiāngsāixuě。”

 miànzhěngliǎnshàng

 fēngqíngnánàizhīqíng

 yùnwèidào

 bànjiānjiāohènbànzhǐyuànàizhījiānzhǐzhǐxìnjiānshījiān

 yōu怀huáiyóuyōuqíngzhǐyǐndegǎnqíng

 yuèhuāyǐngzhèzhǐyuēhuìdeshíjiānyuèxiézhīsòngwángānshíchūn》:“jīnxiāngjǐnlòushēngcánjiǎnjiǎnqīngfēngzhènzhènhánchūnnǎorénmiányuèhuāyǐngshànglángān。”

 xiěwèifēngyùnxiùchèdezixīnshàngrényōuhuìyòuxiěxìnxiāngyuēzàihuìdeqíngjǐngshàngquèzhǔyàomiáoxiězhǔréngōngdeměidezhuāngshìróngmàoxiàquèshēnpōuzhǔréngōngdexíngwèixīnhuódòngzhōngcǎiyònglechèntuōjiémiáoxiěmiànmiáoxiěděngfāngyánhuórándiàomínglǎnghuānkuài

 qīngzhàodezuògàifēnwèiliǎngshí——qiánhòuběisòngzhīnánsòngzhīchūliǎngjiēduànqiánzhěguīyuànxiāngwèizhǔhòuzhěduōbiǎoxiànchūxiāojuéwàngdeqíngláidànzhèshǒuzhèliǎngzhǒngfēngdōuxiǎnrántóngyīnggāishǔrénzuìzǎomiáoxiěchúnzhēnàiqíngdezuòdāngshíderénshàngchùzàishǎoniánduìměihǎodeàiqíngchōngmǎnxiàngwǎngluòdàoduānfēngxiànlexìngdexīn

 “xiùmiànróngxiàmiàndexiéfēibǎoduìyīngzhǐzhuāngshìdāngshídeduōyǒuxiàngliǎnshàngtiēxiùhuàdeguànnèirónghuāniǎowèiduōchùshìshuōmiànshànghuìyǒuróngróngxiàoérkāibiànjìngwèidòngkànshìwèishígèngxiǎnyǒuqíngběnláiróngtiēshìshìjìngzhǐdedànyīnwèishǎoxiàohóngyányūnkāiluòdàorényǎn仿fǎngliánrónghuāyíngfēngérzhànbèitiānjīngshénzhèzhǒngyīnguǒjièxiànbèideshǒuzàiwángwéishīzuìyǒuxiànzuòkànqīngtáishàngrénlái”(《shūshì》)、“shānyuánkōngcuì湿shīrén”(《shānzhōng》)děngzhǎndàoqīngzhàoshǒutiānshàngcéngxìngderóuměijiùgèngduōlezhǒngshìzhēnshíhuànnányánshuōdeměimiàojìngzài,“xiùmiàn”“róng”“xiào”“kāiliǎngliǎngxiāngduìyòuànhánwèijièróngzhīkāiyǒuchèntuōchūleshǎozhīxiàowàikāizhīzhǐrónghuākāishǎoyánkāiyòuànzhǐshǎodeqíngdòuchūkāiwèiquántǒngshuài

 “xiéfēibǎochènxiāngsāi”,chéngjiēshàngxiěshǎodeměimàoyòutiēhuāshìyòudàibǎozhèngshìzhebàndechūliànshǎo。“yǎncáidòngbèiréncāi。”shǎoqiǎoxiàoqiànměipànzàixiǎngshénmenexiǎnránshìxīnshàngréntōutōuhuānshànglerénnéngyǒushíxiǎngyuèxiǎngyuègāoxìngbiǎoqíngduìbèirénzhùdàoleshìxīnlái:“huìbèibiérénxiànlebahuìzěnmexiǎngtiānladuōxiūrénya!”zhèzhǒngshǒujiàntángshīhuángsōngcǎiliánzizhōngjiùyǒuyáobèirénzhībànxiū”。shíbiérénbìngméiyǒuzhùdàodechánggèngnéngzhīdàoxīnzhōngsuǒxiǎngguòzàikànláizhèquèhěnnéngbiéshìhěnnánwèiqíngzhèzhǒnggènggěishǎotiānlefēntiānzhēnxiūqiègèngxiǎnshēngdòng

 “miànfēngqíngshēnyǒuyùnbànjiānjiāohènyōu怀huáishàngxiàliǎngquēdeyīnguǒxiánjiēshǎoshídexīnzhǎnshìlechūláiqiánbànránshìchéngjiēshàngwénzhōngmiànèrsuīzuòdìngdànguānliándewèiháibǎoliúzhegěirénzhǒngsuīránmiàn……,dànshìbànjiān……”degǎnjuézhèshuōyòushìxìngwéizhīqiǎohòubànshénmenejiānshìshūxìnxiǎnránshìjiǔjiànmiàncáishūxìnchuánàijiāohènránjiùshìqīngchūnshǎodezhǒngxiǎoqíngxiǎomáiyuànjiādǒng……)。liánláishìshuōsuīránzhèmehuāndànzǒngláikànzhǐhǎoshū怀huáixìnshàngxiědeshìshénmene

 “yuèhuāyǐngyuēzhòngláizhèshìshuōmíngyuèshànghuāyǐngyáodòngdàoshímenláiyōuhuìbahuāqiányuèxiàzhèngshìshǎonánshǎoxiānghuìdebǎozhǔréngōngbiǎoxiànleduìwèiláidedài

 zōngquánláikànrénchūhuīlexìngwéidezhǎngchùzàifēnwéihuàmiànjiédezhuōshàngdōubiǎoxiànchūlechūdeshùtiānfēnzhōngdezhǔréngōngyóushēnchùqīngchūnàiqíngzhīzhōngqíngnánmiǎndòngxìngbiànhuàqiànránxiàoměihuóyǎnliúzhuǎnxiūníngshìhuāyuèliànxiěxìnshū怀huáidǎnzhuīqiúzhèxiēkànshìmáodùnshífǎnyìngleqīngchūnshǎofāngxīnchūdòngshídexīnzàifēngjiànjiāzhǎngzhìhūnyīndebèijǐngxiàzhǔréngōngdezhuīqiúshìdǎndeshìměihǎodezhèzhènglerénduìměihǎoàiqíngdexiàngwǎngzhuīqiú

 zhèshǒuyánqíngxiǎodiàotōngguòduìzideqíngtàidemiànxiějǐnshēngdònggōulēichūměidòngréndewàimàoérqiězhǎnxiànchūréndǎntiānzhēndexìngyùncángzàixīndeyōushēndegǎnqíng

 shàngpiànsānzhōngqiánliǎngxiùmiànróngxiàokāixiéfēibǎochènxiāngsāi”,shìshìduìfēiduìdeǒu。“xiùmiànróngxíngróngzhèzijiāoměidemiànpángwǎnchūshuǐhuāguāngyànmíng;“xiéfēibǎoshìshuōyòngbǎoshíxiāngqiàndefēizhuàngtóushìxiéchābìnbiānduìzuòlejīngxīnxiūshìzhuāngdiǎnzhèngrénsuǒshuōdefěndàisuǒshìróngérpànshēngshūzhì”,zhèliǎngbiǎoshìzhōngzhǔjiǎotiānshēngqiàozàijiāshídehuáshìjiùránchǎnshēngtóngbāndexiàoguǒzhōngdexiàokāisānzhīmiàomiàozàidòngtàimiáoxiělejìngxiěshēngdàolenéngjiāngzhōngdezicóngmiànshàngchūdexiàoérzhōngkāizàizhèyòngyóuwèijīngqiǎoshīzhīmiàozàiliànliàn使shǐdehándàodefēngzhèkāishìzhǐrónghuākāidànshēncéngwèichángbiǎoshìzhōngzhǔréngōngxīnbèijìndeàizhībāolěizhèngzàizhǎnfàngjiēxiàláideyǎncáidòngbèiréncāizhèshénláizhī便biànwèichūlehěnhǎodeyìnzhèngchángyándàoyǎnjīngshìxīnlíngdechuāng”,zhèziměiliúpànwǎnwānliúdòngmíngchèdeqiūshuǐzhōngyìngzhàozhenèixīndeyuèrénxiàndeyuèréncāipiānhuìbèicāizhè便biànshìshēnghuódezhēnshízuòzhězhuōdàozhèzhēnshíyòngshíhuádewénqiàdāngbiǎoxiànchūláigèngtiānlefēnyùnwèi

 xiàpiànjìnhuàréndenèixīnshìjièqiánliǎngmiànfēngqíngshēnyǒuyùnbànjiānjiāohènyōu怀huáishìjiàowèigōngqiǎodeduìǒuxiěchūzhèyàngdeqíngjǐngyōushēnguīde怀huáichūnziwánquánbèiàiérjiàndechóupàndeyuèsuǒzuǒyòuzhèhùndegǎnqínghuàwèifēngqíngwàndiǎndōucóngpínxiàodedemiànliúzhōngdǎnzhǎnkāibànzhāngjiāndòngzhǐtóngguǎnmǎn怀huáiniànjiāochēnyōuyuànqīngxiègěishēnshēnliànzhederénjiéyuèhuāyǐngyuēzhòngláixiědeshìshíkuàngshìháishìhuànyǐngcóngkǎodìngdànzhèquèshìjuéměideliúdòngzhedehuàmiànyuèguānghuāyǐngxiàrénshuāngshuāngqīngzheshēngxiāngdeqínghuà

 zhèshǒufǎnyìngàiqíngdexiǎolìngxiānmíngshēngdòngérshīzhízhǐyàofàngzàibèifēngjiànjiàozhòngzhòngbāoguǒdeshídàizhǐyàodàirènshìpiānjiàn便biànhuìxiànānxiàdezhèxiùwàihuìzhōngdeshǎoduōmeàiduìxìngyóudezhuīqiúyòushìduōmezhēnzhìchìlièdǎncóngérhuìjīngtànzhèshǒuduōmezhìshēnshēngàngrán

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37183.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 25人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org