首页 趣味语文古诗词正文

碧城三首(bi cheng san shou)

 chéngshíèrlángànchénāihán

 lángyuànyǒushūduōchuángshùluán

 xīngchénhǎidāngchuāngjiànguòyuánzuòkàn

 ruòshìxiǎozhūmíngyòudìngshēngzhǎngduìshuǐjīngpán

 duìyǐngwénshēngliánchízhèngtiántián

 féngxiāoshǐxiūhuíshǒujiànhóngyòupāijiān

 fèngfàngjiāoxiánchǔpèichìlínkuángxiāngxián

 èjūnchàngwàngzhōuzhōngxiùbèifénxiāngmián

 láishíxiānyǒudòngfángliánzhìjīnchuí

 lúnchūshēngtiěwǎngshānwèiyǒuzhī

 jiǎnshénfāngjiàozhùjǐngshōujiāngfèngzhǐxiěxiāng

 huángnèichuánfēnmíngzàidàorénjiānzǒngzhī

 wén

 zhùzàixiáchéngzhōngshíèrlóulóuzhōngdelángànyòuwānwānjiǎozānmíngmíngliàngliàngchénrǎnshēnshàngdepèinéngbǎonuǎnhán

 lángyuànxiānshāndexiānzimenchuánsòngshūxìnduōyòngxiānduōqíngdechuángshānshàngshùshàngdōu宿zhefèngluán

 mentáitóuwàngzhechuāngwàixīngchénhǎilìngrénxīnhánzhènyúnpiāoguòyínmenzhǐnéngxiāngkàn

 azhèjīngyíngdezhūguǒnéngxiàngzhēnzhūyàngbèigànmezhèshēngfēnjiāngyǒngyuǎnàizheshuǐjīngpán

 duōmeàiadeqiànyǐngháiyǒujiāoměideshēngyīnxiàngchūshuǐderóngtiántiánxiānměijiāonèn

 xiàngdeqíngnòngféngxiāoshǐjuéhuíshǒuqíngjuéhuìqīngtiāosuí便biànjiànlehóngyòuàishàngbiédefēngliúnánrén

 xiàngfènglièbēnfàngxiánzhùlepèifàngxiàngchìlóngbēnténgfàngzòngfēngkuángdòngdeqínxián

 jīnxiàngdeèjūnzhǐshìzàichuánshàngmiànduìkōngzhǐyǒurénmiànduìzhexūnxiāngxiùbèi

 mendeyōuhuāndōuyuējiùxiàngzhīdeniúlángzhījīndedòngfángdeménliánzhūzǒngshìxiàchuí使shǐdòngfánggèngshén

 lúnyuányuándemíngyuèzhōngjiānzhǎnglexiǎodeyǐngzijiǎotiěwǎngběnxiǎngshōuhuòshānshānjīngdiàoshōudàoshānzhī

 xuǎnshénxiāndeyàofāngràngleyǒngbǎoqīngchūnqíngbàiyōuhuìzànshítíngzhǐkàofèngzhǐchuánxiāng

 āihàn西wángrénshénxiāngliànduōmeshénjīnhànnèichuánchuánshìháiyǒushénmeyǐnzhīshìnéngmánguòrénjiānne

 zhùshì

 chéngdàojiàochuánwèiyuánshǐtiānzūnzhīsuǒhòuyǐnshēnzhǐxiānréndàoyǐnguānchù。《tàipínglǎnjuǎnliùyǐnshàngqīngjīng》:“yuánshǐtiānzūnyúnzhīyānxiáwèichéng。”shíèrxiěduōlángànlángānjiāngyān西zhōu》:“lángànshíèrchuíshǒumíng。”xiělángànzhé

 (xī)chénāizhǐguānhuáguìgāotóushàngchāzhejiǎozānchénrǎnzhǐjiǎochú。《shù》:“quèchénhǎishòuránjiǎochénzhìzhīzuòchénāi。”hánchuánshuōxìngwēnrùnhán

 láng(làng)yuànshénxiānchùjièzhǐdàoguān。《xiānchuán·yīnchuán》:“huāzàirénjiānbǎiniánfēijiǔguīlángyuàn。”

 dàojiàochuánxiāndàochuánshūchēngxìndòngzèngwángfèngèrshānrén》:“shānxiōngwàngxìn。”zhězàizèngtōngshì》:“wéijiàotàndānqiūxìn。”chuángshānmíng。《shānhǎijīng·西shānjīng》:“西nánsānbǎiyuēchuángzhīshān”,“yǒuniǎoyānzhuàngércǎiwénmíngyuēluánniǎo。”

 xīngchénhǎixīngméiwèitiānjiāngxiǎodāngchuāngjiànxiàzuòkànjūnxíngróngchéngzhīgāojùn

 jiānyúnzhīguòyuányǐnhuānhuì

 xiǎozhūchén

 shuǐjīngpánshuǐjīngzhìchéngzhīyuánpánzhǐyuányuè

 liánài

 chímiànzhǐyángshānxiàwángjīnzhūhuānwén》:“yànyànjīnlóuxīnchílián。”tiántián:《cǎilián》:“jiāngnáncǎiliánzhèngtiántiánliánjiān。”

 xiāoshǐyòngqíngōngnòngxiāoshǐdiǎnchùzhǐnánzhǔréngōngdāngdàoliúliúxiàng

 《lièxiānchuán》:“xiāoshǐzhěshànchuīxiāogōngyǒunònghǎozhīgōngsuìyānjiàonòngzuòfèngmíng。”

 hóngxiānrénzhǐdàoguōyóuxiānshī》:“zuǒqiūxiùyòupāihóngjiān。”

 fèngchuánshuōzhōngzhīshénniǎozhǐsuǒliànzhīguānfàngjiāojiāochǔpèijièzhǐdìngqíngzhī。《lièxiānchuán》:“zhèngjiāojiànjiāngfēièréryuèzhīzhèngzhìqǐngpèisuìjiězèngzhī。”

 chìlín(lín):línpiànchìzhīchēngyín。《huáinánzi·shuōshānxùn》:“yínchūtīng。”xiāngxiánxiāngxiānglíngsuǒzhǐguān。《chǔ·yuǎnyóu》:“使shǐxiānglíng。”

 “èjūnèr:《shuōyuàn》:“èjūnzizhézhīfànzhōuxīnzhīzhōng,······yuèrényōngéryuē:‘jīnqiānzhōuzhōngliújīnwángzitóngzhōu。······shānyǒuyǒuzhīxīnyuèjūnjūnzhī。’shìèjūnnǎixiūmèixíngéryōngzhīxiùbèiérzhī。”èjūnnánzhǔréngōngzhèliǎngyánsuīxiùbèiréngzàiérsuǒliànzhìwéizhōuzhōngfénxiāngmiánérxiāng

 yuèshīrénniúlángzhīxiānghuìqíngdeyōuhuì

 dòngfángzhǐxìngchùliánzi

 “lún:《chǔ·tiānwèn》:“guāngyòujuéwéiérzài?”《shàngshū·kānggào》“wéisānyuèzāishēngchuán:“shǐshēngyuèshíliùmíngxiāoérshēng。”yuèzhōngyǒuchūshēngyǐnfāngyǒuyùn

 tiěwǎngshānchēngshānwǎngtiězhìchénshuǐwénshān。《běncǎo》:“shānshìhóngrùnshēnghǎipánshíshànghǎirénxiānzuòtiěwǎngchénshuǐguànzhōngérshēngjiǎowǎngchūzhī。”wèiyǒuzhīyánwèishānzhōngwèiguānxiāngxié

 shénfāngzhìshénzhīfāngshénzhīshùshěnyuējiāo》:“shénfāngzhīqǐng。”zhùjǐngliúzhùjǐngguāngzhǐzhùyán

 fèngzhǐjīnfèngzhǐwángsuǒyòngdàojiāqīngyòngzhī

 huángnèichuánzhǐhànnèichuán》,jièxiānxiěyànzhīzuò

 《chéngsānshǒushìshāngyǐnshīzuìnándǒngdepiānzhāngzhīláizhòngshuōfēnyúnqīngdàiyáopéiqiānrènwèishìjūnménnánjìnzhī”(《shānshījiān》);zhūzūnwèisānshǒuliándehuáng”,tángrénchángyòngláizhǐxuánzōngyīngshìfěngtángmínghuángyángguìfēiyúnrènwèisānshǒudōushìyánránsuǒzhīshénzhīmíngdàizhènhēngrènwèi:“shìyǒngtángshíguìzhǔshìtángchūgōngzhǔduōqǐngchūjiāèrjiàozhǐjiàodàojiàorénxièjìnshāngyǐntóngshíwénānxúnyángpíngēnshàoyángyǒngjiāyǒngānchāngānkāngzhūzhǔjiēxiānhòugàiwèidàoshìzhùguānzàiwàishǐyánchǒufángxiánxíngzhàozhewēi。”(shàngjūnjiànshānshīpíng》)chéngmèngxīngfénghàozhāngcǎitiánděngjūnzàntóngshuōrènwèizhūshìzhīshuōwèimiǎnshísānshǒuliányún:“《huángnèichuánfēnmíngzàidàorénjiānzǒngzhī。”liǎngfěngwèifēichángmíngxiǎnérdàoyúnyúnyòushìfēizhǐmínghuángéryányīnwèiyángguìfēideshìzàitángdàishìrénsuǒgòngzhīdeshāngyǐnzhīqiánbáidezhǎnghèn》、chén鸿hóngdezhǎnghènchuán》,zǎojiùmíngbáixiěguòérqiěquánshīsānshǒudezhǔréngōngdōushìzishìzhènhēngshuōjiàowèixìn

 shīshǒukāitóuèrwèishītónglèishǒuxiāndàodegōngzhǔcóngchùshìchángshēnghuóděngfāngmiànxiěmenshēnsuīdàoérchénxīnduànqíngwèichúshǒuchéngshíèrlángànxiěxiānrénxiáwèichéngzhòngdiéhuīyìnglánwéiyúnliáoràoxiěchūtiānshàngxiāngōngdejǐngxiàngchénāihánxiěxiānmenshìdezhēnguìhuáměijiēzhexiěxiāndechángshēnghuóèrliánxiānzuòluánniǎoshuōmenchuánshūzhèdeshū”,shízhǐqíngshūluánfèngzàidàishīwénzhōngchángyòngláizhǐnánqíngshì,“ lángyuàn”、“chuángdàoguānguānliánshǒuèrsuǒxiěchùshìshēnfènjūngāoguìyīngwèiguìjiāzhīsānliánxīngchénhǎidāngchuāngjiànguòyuánzuòkàn。”biǎomiànshàngshìxiěxiānsuǒjiànzhījǐngshíjǐnjiēchuánshū”,ànxiěyóuzhìcháodeyōuhuì。“xīngchénhǎi”,wèizhǎngjiāngxiǎozhījiǎonéngjiàndāngchénshàngzhīshísòngdàizhōuguǐxīnshíyǐnjīngchǔsuìshízàihàndàizhāngqiānwèixúnyuáncéngchéngcházhízhìtiāndàozhīqiānniúyòusònggāotángxiěshānshénchǔ怀huáiwángmèngzhōngxiānghuìyǒucháowèixíngyúnwèixíngzhījiànshīzhōngguòyuánshìjiānyòngleshàngshùliǎngdiǎnxiěxiāndejiāyōuhuìshìyīnwèixiānzhùzàitiānshàngsuǒxīngchénguòdāngchuāngjiànzuònéngkànzàiqiánliánruòshìxiǎozhūmíngyòudìngshēngzhǎngduìshuǐjīngpán。”“shàngliánzuòkàntiānmíngqíngrénjiāngsuǒjiéliánxiǎozhūjǐnjiēshàngwénshìshuōguǒtàiyángmíngliàngérqiědòngyǒngjiàngluòjiāngzhōnghūnhēizhīshíxiānmenzhǐhǎoshēngqīnglěngyōuhuìzhīlefǎnguòláiguǒhūnxiǎozhǎnghuānérjǐntóushīyòngfǒudìngqiánzhěkěndìnghòuzhědefāngbiǎoxiànxiānduìyōuhuìdeliúliànshěnánshěqíngyuánshītōngpiāndōuyòngyǐnxiěyōuhuìshēnběnláishìxiěrénjiāndedàogōngzhǔquèjiǎtuōwèitiānshàngdexiānběnláishìxiěyōuyuēbiǎomiànquèzhǐshìchùshìzhōuwéidejǐngshīrénméiyǒuzhíjiéledāngsuǒyàobiǎodeshuōchūérshìcǎiyòngxiàngzhēngànshìshuāngguānyòngdiǎnděngbiǎoxiànfāngzhàshìjuéhuǎngnánmíngsuǒzhǐránérzhǐyàofǎnwèiréngnéngjìngtōngyōuzhuōdàoshīdezhǐshīxiǎngxiàngfēngchǎngjǐngānpáizàitiānshàngjiāngdàojiàochuánshuōdàiyōuměishénhuàyǐnshīzhōngdànhěnhǎobiǎoxiànleshīdezhǔérqiě使shǐshīxiǎnguīwěiyóushìsānliánshèxiǎngzhīxīnjǐngxiàngzhīzhuàngměiyòngdiǎnzhīqiǎomiàozhīyōushēndàolehěngāodezào

 èrshǒushījǐnjiēshǒuxiěshīrénzhōnghuílièdeyōuhuìqiánliùzhīlièkuángfànghòuèrzhīlěngzàochéngqiánglièdeduìshǒuliánxiěduìqíngjiāoshìduìyǐngérwénshēngshìcóngnánxìngshìjiǎoéryánxiěqíngjiāoměiài。“chízhèngtiántián”,yùnyòngdàocángyǐnshǒujièyònghànchuántǒngxiěqíngréndeměihànliánshìyōuhuānzhōngdexiǎochānánfāngdīngníngfāngzhǐyīnggēnhuānhuìhuíshǒuqíngbiéjiànqiānyòuàishàngbiédefēngliúnánrénjǐngliánlóngfèngduìwèishānqíngshīzhōngdìnglóngdàinánxìngfèngdàixìngliǎngqíngxiélièbēnfàngyōuhuāngāocháofèngfàngjiāokǒuxiánchǔpèichìlóngkuángliāoxiāngxián。“chǔxiāng”,jǐnwèishīzhōnghuàzhīzuòshíchǔxiāngshuǐliánfēngdǒuránzhuǎnshīréncóngxiǎngxiànghuídàoxiànshíxiànshíshìdeliánchàngwàngmiánshíshìshīréngòushīdeshíjiānshīqiánliùjūnxiěnánhuānàiyúnqíngshìdēngzhìzhītángshízhōngwǎntángchóngdàochéngfēngbáibáixíngjiǎnyuánzhěnshāngyǐnwēntíngyúnduànchéngshìdōuyǒuliàngxiěxìngàidewénxuézuòpǐnwēnduànhàochēngwǎntángsānshíliù”,sānwèishīrénzhuānxiěfēngliúyànshīwǎntángxiěyànchéngfēngshīrénmenxiāngpānshuínéngàiqíngshēnghuóxiěgènggèngměishuíjiùyōngyǒugèng广guǎngfàndezhěsàidejiéguǒshìshāngyǐnzhànáotóuchéngwèigāotángdeliúshījiāzhèshǒushīzàishēngzhōnghěnchūchíxiānměijiāonènfèngfàngjiāolièbēnfàngchìlóngkuángjǐnqíngfàngzòngzhèshǒushīyǒuzhelièdeyǐnlièdeliánxiǎngshīrénqiǎomiàodechuàngzàohuàshīhuàlexíngzhīyánbiǎodenèirónggēnjīnpíngméi》、《ròutuánzhīlèidemiáoxiěxiāngzuòzhědechuàngzàoshìchénggōngde

 《chéngsānshǒuzhīèrqiánèrshǒuxiāngliánjūnyángshānliànqíngyǒuguān。《tángyīnqiānwèichūguāxiěnèn”;《shūtíngwèishīxiětángmínghuángyángguìfēidìngqíngdōushīzhǐquánshīxiěshīrénguānyǐndeliànàishìjiégòuwèiliùèrfēnxiěqiánliùhuíshìhòuèrhuídàoxiànshízuòjiěshìdeshǒuliánxiěmendeyōuhuìdōushìliǎngxiāngyuēdìngyóuniúxiāngliànguāndedòngfáng”,liánqiāchuíxiàyōushēnyǐnèrliánliǎngdiǎnqiǎomiào怀huáiyùntāilúnmíngyuèchūshēngyǐng怀huáiyùnjiǎotiěwǎngjiànshāntāiérwèichǎn。“lúnchūshēng”,yùnyòngchǔzhōngdiǎnzhǐ怀huáiyùnzhīxiàngyǒuguānjiǎotiěwǎngyuánběnyǒushānzhīshìměimiàodeshēngérdexiàngzhèliǎngdeyùnshífēnmíngquèjiùshízhùjiāhuò穿chuānzáohuòzhīxiàngdexiàngzhēnghánmíngshī怀huáiyùntāiyǒuguānsānliánshénfāngzhùjǐngyuánzhǐbǎojiànjiànměizhǎngshēngdeyàofāngnéng使shǐqīngchūnzhǎngzhùyǒngbǎoqīngchūndànzhèliánfàngchùxiǎnránshìxuǎntāizhīfāngràngxìngshēngháirénshēngróngshuāilǎoshēngnéngzhùjǐng”,liúzhùqīngchūnměimàolìngfāngmiàndàoguānzhōngshēngyánzhòngwéifǎnjiàoguījiǎnshénfāng”,tāidiàoshìzàixíngshìqíngbàiwǎngláizhǐnéngqiándeqíngshūdōushōuláimiǎnkuòshìtàiliánjiěshìmendeliànàibèibiérénzhīdàolezhèshìyǐnmándeshì西wángrénshénzhīliànděngyǐndànbèihòurénzhīdàoxiěhànnèichuán》,nòngrénrénzhīdào。“huángnèichuánfēnmíngzàidàorénjiānzǒngzhī”,liúchūnàidekǒuwěn

 zuòzhěwénzōngsānniánzhìnián(827-829niánxuéxiānyángshānguānhuòsònghuáyángshìyǒuduànliànqíngzhèshīxiězhèshí。《chéngsānshǒufǎnyìngdeshìtángdàixiēwèishēnfènshūdeniánqīngzideshēnghuó

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37180.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org