首页 趣味语文古诗词正文

野有死麕(ye you si jun)

 yǒujūnbáimáobāozhīyǒu怀huáichūnshìyòuzhī

 línyǒuyǒu鹿báimáochúnshùyǒu

 shūértuōtuōgǎnshuì使shǐmángfèi

 zhí

 tóudezhāngzizàihuāngbáimáojiāngbāoyǒuwèishǎochūnxīndàngxiǎohuǒzhuīzheláidiàoxiào

 línzhōngcóngshēngxiǎoshùhuāngyǒuzhǐxiǎo鹿báimáokǔnzhāxiàngěishuíyǒuwèishǎoyán

 mànmànláiashǎohuāngzhāngyàodòngwéiqúnxiǎngbiégǒuérjiàowāngwāng

 

 lexiāngzhāngzibáimáobāoguǒcái

 shǎo怀huáichūnxīnměinánshànyòuqíng

 línzhōngrén鹿háishī

 báimáobāoguǒmáishǎoshǔ

 huǎntuōqúnshìbiépèngyāodàiduì

 使shǐgǒuérjiàoshǎojīnshēnggēndìng

 zhùshì

 jūn(jūn):tóngjūn(jūn)”,yòngyǒujūn”,zhāngzi鹿xiǎojiǎo

 báimáocǎomíngshǔběnzàiyīnsānyuèjiānkāibáihuābāoyīnbǒu。

 怀huáichūnchūnnánqíngméngdòng

 shìnánzideměichēng

 (sù):xiǎoguàn

 chúnshùkǔnzhābāoguǒ

 shūshūhuǎntuōtuō(tuì):dòngzuòwénshūhuǎn

 gǎn(hàn):tōngjiǎtōnghàndòngyáoshuì(shuì):pèijīnwéiyāowéiqún

 máng(máng):duōmáodegǒu

 (1)nánzixiǎoxīnyòngbáimáobāohǎogāngdàodezhāngzi怀huáizhekǎnāndexīnqíngsònggěixīnàidezibìngchēngháijiùxiàngzhèbáimáoyàngchúnjiéměi

 (2)èrrénqīnshíháihǎoràngyàotàimiǎnzhāoláirénpángguāndejiéshuōmíngliǎngwèidàinánqīngniánduìdàiliànàidefāngshìshìránzhíjiēzhǔdòngduìdàiliànàidetàishìzhēnchéngfāngshízhēnjiǎoróuzàozuòshēngháidàizheniánqīngdejiāoxiū

 (3)zhāng鹿dōushìrénqiúqīndeshíhòubèidepìnzhīshīzhōngyǐnyòngzhèzhāng鹿hánshēn

 shījīngshìshōu西zhōuchūzhìchūnqiūzhōngyuēbǎiniánjiāndeshīpiāndāngshíshèhuìzhèngchùshèhuìxiàngfēngjiànshèhuìguòjiàoshàngwèixíngchéngshèhuìfēngjiàokāifàngdàinánduìxìngdetàixiànghòushìbānshòujiàojìnsuǒnánbiǎoàiqíngháishìjiàodǎnzhíjiēdetánqíngshuōàinánhuānàishìrénchúnzhēnxìngqíngdeliúnéngyányínyànliánchǐ

 《yǒujūnxiānmíngzhímiànōuàiqíngdezhǔérxiǎnguìquánshīsānduànqiánliǎngduànshìzhědekǒuwěnpángbáimiáohuìnánzhīqíngshízhēnsānduànzhuǎnbiànshìjiǎodemiáoxiěshǒu使shǐzhěngshǒushīqíngjǐngjiāoróngzhèngmiànmiànxiāngyǎnyìnghányòurénzànměilenánzhījiānránchúnzhēndeàiqínghòurénjiànshǎngyǒujūnyīngjiédāngshídeshèhuìxiànzhuàngmínfēngqíngwénhuàbèijǐngcáishīzhīpiān

 《zhàonán·yǒujūnshìshǒuchúnzhēndeqíngshǒuzàihuāngyānmàncǎodeniándàirénchúnzhēnxìngqíngdeliútǎngzhīài

 zhǔjiànshǎngzhīqíngshīshuō

 “yǒujūnbáimáobāozhīyǒu怀huáichūnshìyòuzhī”,qiánliǎngshìxìngyòngbáimáojūnbāoláibiǎoshìzhēnxìngxiàwényǒu”,biǎoshìyàohǎohǎoàigēn》:“lǎolǎoshì”;《guó》:“shìjiā”;lièzi》:“shìérgǎnéryùn”;xúnzi》:“rénwèichùwèishì”,zhīshíziwèijiàchēngnánziwèichēngshìwèiměishànzhī,“shìwèiyīngyǒngdenánzixiàwéndeyǒuxiāngduì怀huáichūnzidàoleshìhūndeniánlíngwàngjiéhūnzhèzhāngdeshìshuōyǒuyīngyǒngdenánzicóngwàiyòngbáimáoshādejūnbāoláisònggěihuāndezixiàngqiúhūnmiáoshùdeshìxiāngcūntōngnánchúndeàiqíng。“yǒujūnshuōmíngnánzidezhínéngshìlièrénlièbāoláisònggěihuānderénmendeshēnghuóxìngwángxiānqiānshuō:“shīrénlǎnxìngyánsuīwàizhījūnérguīyòngbáimáoguǒzhīshāoshìzhèngzhòngzhī”,便biànshìduìpànduànhěnhǎodezuǒzhèng

 “línyǒuyǒu鹿báimáochúnshùyǒu”,zhèliǎngshīshìjiěquánshīdeguānjiàn。《shuōwénjiěwèizhǒngyǒuxīndexiǎotiáoránshāo。“yǒuxíngróngzizhèngchùèrniánhuájiébáixiá。“báimáochúnshùyǒuwèiyòngbáimáozhèzhǒngxiǎo鹿bāoláisònggěijiébáixiádezidàibiǎojiātíngshēnghuódekāishǐshìxiàngziqiúhūnxiēxuézhěrènwèiyǒushìzidepǐngāoshàngdezhèngjiān:“zhīzhōngyǒu鹿jiēbáimáoguǒshùwèi广guǎngyòngzhīzhějiānérjiébái。”shìjiāngzuòjiānérjiébáijiěwángxiānqiānshuō:“yánlínyǒujǐngōngqiáoxīnzhīyǒu鹿fēiguìzhòngzhīránguībáimáozǒngérshùzhīfángzhuìshījīnyǒuxiázhīài?”,jiùshìshuō使shǐshì鹿ròuzhèyàngshìhěnguìzhòngdedōng西yàoyòngbáimáobāoláikuàngshìxiǎngxiádeměiyàngdezizhǐshìàima

 “shūértuōtuōgǎnshuì使shǐmángfèi!”《shuōwén》:“shūhuǎngǎndòngrénxīnshuìpèijīn。”“tuōtōngtuì”,《shuōwén》:“tuìhǎo”,liánshàngwénzhīshìwàngnéngzizǎoxíngzhīliànàizhōngnánzidexīnzhēngzijiàoxìngkǎojiàozhōuquánwàngnánziyàozhecóngróngchíhuǎnxiēyàodòngxiāndòngdepèijīnyàojīngdòngjiādegǒuqīngniánnánliànàidehuàmiànzhǎnxiànlínjǐnzhìfǎnyìngle西zhōushèhuìchúnderénqíngdòngtàixuézhěduìzhèshīdejiěbìngméiyǒuhěndepiānchàdōushìjiěwèiziwàngnánzizhùxíngxiàngxiāoshūhuǎndàozijiāqīnérshìcǎoérchéng

 qīngdàixuézhěyáohéngrènwèi:“piānshìshānzhīmínxiāngshíwèihūnyīnzhīshī。”shìshìwèilièrényòngdelièxiàngziqiúhūnshìxiāngcūnshìhūnnánderánxíngwèi:“怀huáishìyòuyánshíshìyánxiāngdāngdìngqíngzhīshǔshūér使shǐshuìgǎnquǎnfèiqíngzhīgǎnsuǒhuì?”zhèkàndàojìndàixuézhědexiǎngyīng,《shījīngzhíjiědàole:“《yǒujūn》,wèinánliànàizhīshíruòchūshǒunánwèishìwèilièzhěgàishǔdāngshíshèhuìshàngsuǒwèishìzhījiēcéng。”《shījīngzhùshuō:“zhèshìmiáoxiěduìqīngniánnánliànàideshīnándeshìwèilièrénzàijiāowàicónglínjiànlewèiwēnróudeshǎojiùlièláidexiǎo鹿kǎnláidecháiyòngjiébáidemáocǎokǔnláizuòwèizhōnghuòleàiqíng。”cóngquánshīláikànzhèshuōjiàoshèhuìshí。《yǒujūnchuàngzuò西zhōuchūfēngjiànzhìshàngwèiquènánzhījiānbìngzhīfángmínfēngchúnnánxìngérwèijiěshījiébèijǐng

 zōngshàngsuǒshùzhèshǒushīshíshàngshìshǒuqíngshīqīngniánnányuēhuìnánzizhexiǎngchéngzhīziwěiwǎnjuézhībìngshìèzhīshīgèngshìxiánshìzhāoyǐnzhīxiànle西zhōushèhuìqīngniánnánrándeàiqíng

 zhǔjiànshǎngzhīèryànèshuō

 hàndàimáoshīshǒuxiānchū:“yǒujūnètiānxiàluànqiángbàoxiānglíngsuìchéngyínfēngbèiwénwángzhīhuàsuīdāngluànshìyóuè。”hàndàidetǒngzhìzhěshīdāngzuòzhèngzhìlúnjiàocáiwèitǒngzhìzhějiàohuàrénmínéryīnmáoshīduìshījīngdechǎnshìshìzhǒngzhèngzhìjiàohuàgōngdedeshìqīngwángxiānqiānshīsānjiāshūzhōngshuōdào:“hánshuōyuē:‘píngwángdōngqiānzhūhóunánshīguānhūnzhī,《jūnzhīxìngyān’”。yǐnhuìdezhǐchūzhèshǒushīshìfěngdōngzhōuzhūhóuguódeyínluànshīérdōnghànzhèngxuánmáoshīchuánjiānduìzuòlegèngmíngquèdejiěshuō:“zhěwèiyóuméishuòyànzhìjiéxiéchénghūnwèizhòuzhīshì。”shìzhèshǒushīmiáoshùdeshìzhàonánzhīwèiziduìwèinánzixíngwèidekàngcóngérxiànchūzhàonánzhīshòudàolewénwángdejiàohuàhàndàitǒngzhìzhědānchúndezhèngjiàozuòyòngdeshìláijiěwénběnwèimiǎnyǒuxiēqiānqiánghuì

 érzàisòngcháodezhīfēngxiàōuyángxiūshīběnsuízhīchǎnshēngshuō:“zhòushínányínbēnchéngfēngwéizhōurénbèiwénwángzhīhuàzhěnéngzhīliánchǐérèjiànnánzhīxiāngyòuéryínluànzhěèzhīyuē:‘yǒujūnzhīròushàngshízhīàiérbāobáimáozhījié使shǐwèisuǒnài怀huáichūnshìsuìyòuérfēishìyóuránqiángbàozhīnánzhīyánzhīyóuyòngwèixīn鹿yóushùbáimáoérèrwēijiànzhěyóuránkuàngyǒuérérfēizhīzhāngsuìdàoyínbēnzhīzhuàngyuēzǒudòngpèijīnggǒufèibēnwèinéngdòngpèigàièéryuǎnquèzhīzhī。’”fǎnduìjiěshīdǎn怀huáizhǐchūgāishīmiáoxiělenánjiānyínxiédexíngwèiyǒuwéidàohòuláizhūdeziwángbǎixiēzhīhòudexuézhěchíyǒuzhèzhǒngguāndiǎn

 zhǔjiànshǎngzhīsān:“zhāoyǐnshuō

 qīngdàidefāngrùnlùnshīpànjīngshénshǒuxiānduìshǐshàngzhūshuōèshuō、“yínshīshuōděngzhúbiànránhòuchūledexīnjiàngāorénshìbào怀huáizhēnkěnchūéryòngshìtuōyánxièdāngshìqiúcáizhīxiánruòyuēwéiyǒujūnbáimáobāozhīwéiyǒu怀huáichūnshìéryòuzhījīnlínyǒuyǒu鹿ránbáimáochúnshùérshuíbāozhī?“yǒu”,zhìběnxiáérshuínéngdiànzhīěrshìzòngyòunéngjìněryòuzāiwéiwàngěrshānzhāoyǐnshíyúnláiláoguānyǐnfèimángzhì使shǐshānzhōngyuángòngxiāngjīngyúněrjiāngérshìshīshēnéryòushénwǎn使shǐzhěnánlǐnghuìwèigǎnxìnnéngkuīshīzhǐyàozhīxúnzhānghuìyàoshénxiāngyuǎnfāngshìjiāngshīchǎnshìwèiwèigāorénshìjuéchūshānwèiguānbìngwǎnyánxièjuédāngshìqiúxiánderénfāngrùnshòudàoyáohéngshījīngtōnglùndeyǐngxiǎngzàizhōngshuō:‘xúnwénàn’,‘tuīyuánshīrénshǐ’,‘》,chuán》,lùn》,wéishìzhěcóngérfēizhězhǐ’。shūmíngwèishījīngyuánshǐ》,jiùshìmǎnliúxíngdehuìjiěcóngshīdeběntànjiūshīdeyuánshǐ。”yīnfāngrùndejiěxiǎnshìchūledeshìwèiyánshījīnggōnglexīndeshìjiǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37178.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org