首页 趣味语文古诗词正文

枉凝眉(wang ning mei)

 shìlángyuànxiānshìměixiá

 ruòshuōméiyuánjīnshēngpiānyòuzhe

 ruòshuōyǒuyuánxīnshìzhōnghuà

 wǎngjiēyakōngláoqiānguà

 shìshuǐzhōngyuèshìjìngzhōnghuā

 xiǎngyǎnzhōngnéngyǒuduōshǎolèizhūérzěnjìnqiūliúdàodōngjǐnchūnliúdàoxià

 wén

 shìxiānjìngshēngzhǎngdeměihuāduǒshìméiyǒuquēdiǎndechúnjiéměi

 guǒshuōméiyǒushéndeyīnyuánwèishénmezhèbèizipiānpiānxiāng

 guǒshuōshìshéndeyīnyuányòuwèishénmemǎnqiāngdeàiqíngzuìzhōngchénglekōnghuà

 báibáitànbáibáihúnqiānmèngguà

 shìyuèliàngyìngzàishuǐzhōngdeyǐngzishìjìngzizhōngzhàochūdexiānhuā

 xiǎngxiǎngdeyǎnzhōngjiūjìngyǒuduōshǎolèishuǐyazěnmejìncóngqiūtiānliúdàodōngtiānyòucóngchūntiānliúdàoxiàtiān

 zhùshì

 lángyuàn(làngyuàn):chuánshuōzhōngshénxiānsuǒzhùdefāngchēnglángfēngyuànlángfēngzhīyuànchuánshuōzhōngzàikūnlúnshānzhīdiānshì西wángzhùdefāngzàishīzhōngchángyòngláifànzhǐshénxiānzhùdefāngyǒushídàizhǐwánggōngyuàn

 xiān(pā):xiānhuā。“lángyuànxiānránzhǐjiàngzhūxiānzilíndài

 xiádebān。“měixiázhǐjiǎbǎo

 huàchéngkōnghuàwèiyǒuběnzuòhuā”,biàndòngwèimíngchéngshìběngǎizuòhuà”,biànxīnshìwèimíngyánjiǎběnjīnggǎijīncónggēngchénběn

 wǎngjiēya(jiē yā), kōngláoqiānguàchángyīnbǎoérliúlèizhǐdài),chángyīndàiérgǎntànzhǐbǎo)。hěnxiǎnránzhèshuōdejiùshìzhèngwénzhīsuǒshìdebǎoduìdàifèiděngshìjiēyayīnbēishāngértànqiānguàzàiqíngkuàngmíngshíduìréndexuánniànqiánmiànqíngwénpànzhōngduōqínggōngzikōngqiānniàndeqiānniànhòumiànxiětànchūndefēnròuzhōngqiānliándeqiānliánxiāngtóng

 shuǐzhōngyuèjìngzhōnghuādōushìhuàndejǐngxiàng

 “xiǎngyǎnzhōngcáoxuěqínshíhuíhòuyuán稿gǎozhōngyǒuzhèngqiányuánhuíjìngcángběnshíjiǔhuí),xiědàilèijǐnyāowáng”。

 cáoxuěqínlàngmànzhǔdeshǒujiānghónglóumèngshíèrzhījīnlíngshíèrchāizhèngpànxiězàilejiǎbǎoshényóujìngjǐnghuànxiānyǎnhónglóumèngzhèhuízhèliǎngjiégòuwánzhěngdeshīshìjīnlíngshíèrchāixíngxiàngzàodegāng。《hónglóumèngshíèrzhīnǎizhìhónglóumèngquánshūyǒuxiēqíngjiéshìbiǎoguānàiqíngdeduìzhǒngyōngcáizijiārénshìdeàiqíngcáoxuěqínshìfǎnduìdecáoxuěqínsuǒkěndìngdeàiqíngshìjiànzàibèipànfēngjiànzōngzhìbèipànjiālúndàoyǒugòngtóngxiǎngchǔshàngdeàiqíngérzhèyàngdeàiqíngshízhìshàngshìzhèngzhìwènshìfēngjiànshèhuìxiǎngdòuzhēngdezhǒngfǎnyìng。《wǎngníngméizhèshǒuzishìhónglóumèngshíèrzhīzhōngdezhīzishìxiějiǎbǎolíndàideàiqíngxiǎngyīnbiànérmièlíndàilèijǐnérshìzhèshǒuzijièzhùtánqíngértánzhèng”,biǎoxiànzuòzhědeshuāibiǎnàizēngjǐnguǎnzuòzhěyóushòudàoshídàijiēdexiànzàiwǎngníngméizhōngjiānruìchūwènhòuyīnzuòchūzhèngquèdehuíérxiànmènjǐnguǎnzuòzhěyóuduìxīnshēngshìdeqiángshēngmìngkàndàobǎituōhuǐmièmìngyùndezhèngzhìchūyīnérfēngjiànpànzhědesòngbiànchéngleliángdewǎnránérdeàizēngbāobiǎnquèshìyàngdexiānmíngchōngfēnbiǎoxiànlezuòzhěduìfēngjiànshèhuìdepàn

 bǎodàichāizhījiāndeqínggǎnjiūshìguànchuànhónglóumèngquánshūdetiáozhǔ线xiànzàijīnlíngshíèrchāidepànzhōngchāidàièrréndemìngyùnzhǐyòngleshǒupàngàikuòérzàizhètàohónglóumèngzhōngquèjiēliányònglezhōngshēn》、《wǎngníngméiliǎngshǒuzijiānóngzhòngcǎidexuànrǎnliǎngzhǐzidōushìwéiràozhebǎodàichāizhījiāndehūnliànguānláixiěbǎodekǒuwěnduìchāidàiliǎngrénjiāduìzhàodànzhòngdiǎnyǒutóng。《zhōngshēnxiěbǎozàihūnhòumiànduìbǎochāi怀huáiniàndàizhǔjiǎoyīnggāishìbǎochāiyīnwèizhōngzàiliǎngliǎngduìzhàoshízǒngshìxiānxiěbǎochāihòuxiědài;《wǎngníngméidezhǔjiǎoshìdàibǎozàiduìdàiqīngzhùmǎnqiāngliánàidetóngshíbiǎoxiànchūduìbǎochāidetóngqíng。《zhōngshēndehánjiàowèixiǎnhuōbǎoyòngmǎn怀huáichóuchàngdekǒuwěnxiānmíngbiǎochūduìquēshǎodàidehūnyīnshēnghuódehànchóuchàngérwǎngníngméijìnshēndàoréndenèixīnshìjièjiàowèiménglónghángèngjiāāiyuàndòngrénguānwǎngníngméideháncúnzàizhetóngdejiěshìzuìdàibiǎoxìngdeshuōyǒuliǎngzhǒng

 zhǒngshuōrènwèishìsānzhědekǒuwěnxiěbǎodàizhījiāndeàiqíngbēishìzhelíndàijiānglèijǐntiānwángdejié。“lángyuànxiānzhǐlíndàiběnshìlíngànshàngsānshēngshípàndejiàngzhūxiāncǎo;“měixiázhǐjiǎbǎoběnshìchìxiágōngshényīngshìzhěmenqiánshìyǒuyuánjīnshēngzhòngféngzhēnxīnxiāngàicéngjīngfǎnshìtàndexīnshìbìngyǒuguòbiǎobáibǎoduìdàishǐzhōngāyǒujiādànmenměihǎodeàiqíngjìnghuāshuǐyuèbānchéngwèixiànshídàizhōnglèimiànshíxiànleháilèidenuòyán

 lìngzhǒngshuōrènwèizhèzhīziréngránbǎodekǒuwěnxiěchūtóngshídàoledàibǎochāi。“měixiábìngfēizhǐbǎoérshìzhǐbǎochāideyánróngmàodōutiāotóngméiyǒurènxiádeměibānbǎozhēnzhèngshēnàiderénshìdàidànzuìzhōngquèlebǎochāiwèizhèyàngdejié使shǐdàiwǎngjiēya”,使shǐbǎochāikōngláoqiānguà”。zàibǎokànláidài仿fǎngshìshuǐzhōngyuèyàngwàngérérbǎochāiyóujìngzhōngzhīhuākànshìměiquèchùshǒubīngliángzàijīngguòfǎnjiàozhīhòubǎoháishìquánxīndōufàngzàiledàideshēnshàngmǎn怀huáitòngxiǎngdàodàiyǎnzhōngnéngyǒuduōshǎolèishuǐzhèyàngliútǎng

 guānbāndōucǎiyòngzhǒngshuōrènwèishìxiěbǎodàiàiqíngdezhèyàngjiěxiǎnrányǒushǎonánshuōtōngzhīchùcónggēnběnxiǎngláishuōxiàngpànyàng,《wǎngníngméishìfànyǒngqièbēiérderénshēngmìngyùndexiàngjīnlíngshíèrchāizhèngpànzhīzhōngshēnyàngdōushìduìbǎodàiàiqíngbēidefǎnyínyǒngjiāqiángquánshūdebēizhǔzhèzhīshìjiǎbǎodekǒuxiědeshìbǎodexīnshēngshíxiělebǎozàichāidàiguānshàngdenèixīnmáodùnqínggǎnduànzàinèixīndetiānpíngshàngjiēliàngzheliǎngrénzàidòngdàngzhōngduànjiājiàoxuǎnsuǒyǒushì……shì……”zhèyàngdefǎnyǒngchàngdànshìsuízheduìèrrénlejiědeshēnhuàbǎodeàixīnxiàngzhedàiqīngxiélesuǒzidejiéwěisāndeàixīnzhōngdàoledàishēnshàngcuīrénlèixiàzhězhezhe仿fǎngkàndàotīngdàobǎodàilíngqiánháotáozhēnchéngxiàngdàitǎnnèixīndequányǐnzhōng

 cáoxuěqínyuē1715nián5yuè28yuē1763nián2yuè12),míngzhānmèngruǎnhàoxuěqínyòuhàoqínqínzhōngguódiǎnmíngzhehónglóumèngdezuòzhěcúnzàizhēngliáoníngliáoyángběifēngrùnhuòliáoníngtiělǐng),chūshēngjiāngníngjīnnánjīng),cáoxuěqínchūshēnqīngdàinèizhèngbáibāoshìjiāshìjiāngníngzhīzàocáoyínzhīsūncáoyóngzhīzishuōcáozhīzi)。gānlóngèrshínián(1762nián),yòuziyāowángxiànguòdeyōushāngbēitòngchuánggānlóngèrshínián(1763niánchú(2yuè12),yīnpínbìngérshìguāncáoxuěqínshìshìdeniánfènlìngyǒugānlóngèrshíjiǔniánchú(1764nián2yuè1)、jiǎshēn(1764niánchūchūnzhīshuō

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37170.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 25人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org