首页 趣味语文古诗词正文

关雎(guan ju)

 guānguānjiūzàizhīzhōuyǎotiǎoshūjūnzihǎoqiú

 cānchàxìngcàizuǒyòuliúzhīyǎotiǎoshūmèiqiúzhī

 qiúzhīmèiyōuzāiyōuzāiniǎnzhuǎnfǎn

 cānchàxìngcàizuǒyòucǎizhīyǎotiǎoshūqínyǒuzhī

 cānchàxìngcàizuǒyòumàozhīyǎotiǎoshūzhōngzhī

 wén

 guānguānmíngdejiūzàizhōngdexiǎozhōuxiánliángměihǎodezishìjūnzihǎodepèiǒu

 cānchàdexìngcàizàichuándezuǒyòuliǎngbiānzhāixiánliángměihǎodezidōuxiǎngzhuīqiú

 zhuīqiúquèméidàozǒngniànmiánmiánduàndeniànjiàorénfānláinánshuì

 cānchàdexìngcàizàichuándezuǒyòuliǎngbiānzhāixiánliángměihǎodezidànqínláiqīnjìn

 cānchàdexìngcàizàichuándezuǒyòuliǎngbiāntiāoxuǎnxiánliángměihǎodeziqiāozhōngláiyuè

 zhùshì

 guānguānxiàngshēngxióngèrniǎoxiāngyīngdejiàoshēng

 jiū(jū jiū):zhǒngshuǐniǎobānrènwèijiùshìyīngchuánshuōmenxióngxíngyǐng

 zhōushuǐzhōngde

 yǎotiǎo(yǎo tiǎo)shūxiánliángměihǎodeziyǎotiǎoshēncáitàiměihǎodeyàngziyǎoshēnsuìzixīnlíngměitiǎoyōuměizibiǎoměishūhǎoshànliáng

 hǎoqiú(hǎo qiú):hǎodepèiǒuqiú,“chóudejiǎjièpèi

 cānchàzhǎngduǎndeyàngzi

 xìng(xìng)càizhǒngshídeshuǐcǎo

 zuǒyòuliúzhīshíérxiàngzuǒshíérxiàngyòuxìngcàizhèshìmiǎnqiúxìngcàiyǐnjūnzizhuīqiúshū”。liúqiúzhīzhǐxìngcài

 mèi(wù mèi):xǐngshuìzhǐxǐngjuémèishuìyòuruìchénmáoshīchuánjiānzhùtōngshìshuō:“mèiyóumèngmèi。”tōng

 niànxiǎng。 《máochuán》:“zhī。”

 yōuzāi(yōu zāi)yōuzāiniànzhīqíngmiánmiánjǐnniànshēnzhǎngdeyàngziyōuyōudeyàngzizhèshìshuōniànmiánmiánduànyōugǎnjiàněr·shìguōzhùzāizhùyōuzāiyōuzāiyóuyánxiǎngniànyaxiǎngniànya”。

 niǎnzhuǎnfǎnfānnéngmiánniǎnzuòzhǎnzhǎnzhuǎnfǎnfǎnyóufān

 qínyǒuzhīdànqínláiqīnjìnqínjiēxiánqínhuòxiánèrshíhuòshíxiányǒuyòngzuòdòngchùyǒuqīnjìnzhīzhèshuōyòngqínláiqīnjìnshū”。

 mào(mào):tiāoxuǎn

 zhōngzhīyòngzhōngzòulái使shǐkuài使shǐdòngyòng使shǐ……kuài

 《guófēng·zhōunán·guānzhèshǒuduǎnxiǎodeshīpiānzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànzheshūdewèizhìshìshījīngdepiānérshījīngshìzhōngguówénxuézuìlǎodediǎnsuīráncóngxìngzhìshàngpànduànxiēshénhuàshìchǎnshēngdeniándàiyīnggāiháiyàozǎoxiēdànzuòwèishūmiànzàiquèshìjiàochídeshìqíngsuǒchàduōshuōfānkāizhōngguówénxuédeshǐshǒuxiāndàodejiùshìguān》。

 tōngchángrènwèishìshǒumiáoxiěnánliànàideqíngshīzàishùshàngqiǎomiàocǎiyònglexìngdebiǎoxiànshǒushǒuzhāngniǎoxiāngxiàngmíngxiāngxiāngliànxìngshūpéijūnzideliánxiǎngxiàzhāngyòucǎixìngcàizhèxíngwèixìngzhǔréngōngduìzifēngkuángxiāngzhuīqiúquánshīyányōuměishànyùnyòngshuāngshēngdiéyùnzhòngdiézēngqiángleshīdeyīnyùnměixiěrénzhuàngshēngchuánqíngdeshēngdòngxìng

 《guāndenèiróngshíhěndānchúnshìxiějūnziduìshūdezhuīqiúxiědàoshūshíxīnnǎofānláishuìzhejuédàoleshūjiùhěnkāixīnjiàorénzòuyīnláiqìngbìngràngshūkuàizuòpǐnzhōngréndeshēnfènshífēnqīngchǔ:“jūnzizàishījīngdeshídàishìduìguìdefànchēngérqiězhèwèijūnzijiābèiqínzhōngzhīshìyàoyǒuxiāngdāngdewèideqiánchángzhèshījiěshìwèimínjiānqíng”,kǒngduìtóusuǒmiáohuìdeyīnggāishìguìjiēcéngdeshēnghuólìngwàishuōshìqíngàishīdāngráncuòdànkǒngshìbāndeàiqíngshīzhèyuánláishìshǒuhūnshàngdeshìnánfāngjiātíngzànměixīnniángzhùsònghūnyīnměihǎode。《shījīng·guófēngzhōngdehěnduōyáodōushìyǒubāndeshūqíngwèigōngnéngyòujiānyǒushàngdeshíyòngxìngzhǐshìyǒuxiēshīyuánláipàishénmeyòngchùhòurénqīngchǔlejiùjǐndāngzuòtōngdeláikàndàiguāndāngzuòhūnshàngdeláikàncóngyǎotiǎoshūjūnzihǎoqiú”,chàngdàoqínyǒuzhī”“zhōngzhī”,shìyángyángdehěnshìde

 dāngránzhèshǒushīběnshēnháishìnánzizhuīqiúzideqíngdexíngtàichūxiàndezhīsuǒzàibānhūnyīnguānzhōngnánfāngshìzhǔdòngdefāngyǒuguānjiùshìzàixiàndàiniángkànshàngxiǎohuǒzǒngyàoděngxiānkāikǒuréngèngshìxīnniánghuíláikuāshìměiyòuxiánshūdehǎoniángshìjūnzidehǎopèiǒushuōcéngjīngxiǎngxiǎnghàilexiāngbìngdìnghěntǎoxīnniángdehuānránhòuzàipiànqínzhōngzhīzhōngdegǎnqíngxiāngkàojìnměimǎndehūnyīnjiùcóngzhèkāiletóu使shǐdāncóngshīdeqíngjiégòuláishuōcóngjiànguānérshūdàojiéchéngqínzhīhǎozhōngjiānfānzhōuzhéshìyàodeláidedōng西cáibiéguìbiéràngréngāoxìng

 zhèshǒushībèidāngzuòbiǎoxiànzhīdediǎnfànzhǔyàoshìyóuyǒuzhèxiēdiǎn

 shǒuxiānsuǒxiědeàiqíngkāishǐjiùyǒumíngquèdehūnyīndezuìzhōngyòuguījiéhūnyīndeměimǎnshìqīngniánnánzhīwènduǎnzàndexièhòushídeqíngzhèzhǒngmíngquèzhǐxiànghūnyīnbiǎoshìrèndeàiqínggèngwèishèhuìsuǒzàntóng

 suǒxiědenánshuāngfāngnǎishìjūnzishū”,biǎomíngzhèshìzhǒngměixiāngliándejié。“jūnzishìjiānyǒuwèixíngshuāngzhòngdeéryǎotiǎoshū”,shìjiānshuōmàozhīměixíngzhīshànzhèjūnzishūdejiédàibiǎolezhǒnghūnyīnxiǎng

 zàishìshīsuǒxiěliànàixíngwèidejiézhìxìngzhùdàozhèshīsuīshìxiěnánfāngduìfāngdezhuīqiúdànháoméiyǒushèshuāngfāngdezhíjiējiēchù。“shūránméiyǒushénmedòngzuòbiǎoxiànchūlái,“jūnzidexiāngzhǐshìzàiniǎnzhuǎnfǎn”,shénmepānqiángzhéliǔzhīlèideshìqínghǎoxiàngwánquáncéngxiǎngdàoàihěnshǒuguīzhèyàngzhǒngliànàiyǒuzhēnshídewèishēnhòudegǎnqíngzhèduìqíngshīéryánshìhěnzhòngyàode),yòubiǎopíngéryǒufēncùnduìzhěsuǒchǎnshēngdegǎndòngzhìguòliè

 shàngzhǒngzhǒngdiǎnkǒngquèshítóngshīyuánláishìguìhūnshàngdeyǒuguānzhǒngchǎngyàoqiúyǒuzhǒngzhǔréndeshēnfènwèixiāngchēngdeyǒujiézhìdehuānfēnérkǒngzicóngzhōngkàndàolezhǒngyǒu广guǎngfàndezhōngzhīměijièchàngsuǒzūnfèngdezhìzhòngshìdàoxiūyǎngderénshēngtài,《máoshītuīwèifēngtiānxiàérzhèngdedàojiàocáizhèliǎngzhěshìjiǎoyǒuxiētóngdànzàigēnběnshàngréngyǒuzhìzhīchù

 zhīzhězhòngshìzhīyǒuhěnshēndedào

 zàicéngshàngshuōjiātíngshìshèhuìzhīdeběndānyuánzàidàizhèběndānyuándexiéwěndìngduìzhěngshèhuìzhìdexiéwěndìngzhìwèizhòng

 zàièrcéngshàngsuǒwèizhī”,shíjiānzhǐyǒuguānnánwèndeqièfāngmiàn。“yǐnshínánrénzhīcúnyān”(《·yùn》),kǒngzizhīdàozhèshìrénlèishēngcúndeběnyàoqiúyǐnshízhījiàojiǎndāndāngránshǒuxiānyàoyǒufànchī),érnánzhīyǐndeqínghuódòngyàohuóyuèqiánglièduōduìshēnghuóguīfànshèhuìzhìdeqiánzàiwēixiǎnduōkǒngzicénggǎntàn:“wèijiànhǎohǎozhě。”(《lùn》)suǒqièzhìqièxiūyǎngdōushǒuxiānyàocóngnánzhīkāishǐzhèdāngránshìyàodedànzhìdàoshénmechéngwèishìquèshìdewènzhèqiānshèdàoshèhuìzhìshēngchǎnshuǐpíngzhèngzhìjiégòuwénhuàchuántǒngděngduōzhǒngyīndezōngqiānshèdàoshídàitiáojiàndebiànhuàdāngshèhuìshìduìrénquáncǎichèfǒudìngtàishízàizhèfāngmiànshǒuxiānhuìchūxiànyánjìnzhìxiāngfǎndāngshèhuìchùbiàndòngshíjiùyǒudàoguīfànzāodàohuàishíshǒuxiānzàizhèfāngmiànchūxiànfàngliúdeqíngxínghuídàoguān》,suǒsòngdeshìzhǒnggǎnqíngzhìxíngwèijǐnshènhūnyīnxiéwèibiāodeàiqíngsuǒzhějuézhèshìhěnhǎodediǎnfànshìzhèngbìngyóuyǐndǎo广guǎngfàndexíngdejiàocái

 yóuguānchéngrènnánzhīàishìránérzhèngchángdegǎnqíngyòuyàoqiúduìzhèzhǒnggǎnqíngjiāzhì使shǐshèhuìdeměihòushìzhīrénwǎngwǎngsuǒdeduānjiāyǐnshēnhuīérfǎnkàngfēngjiànjiàodefēirénxìngderénmenchángzheguāndequánwēizhìláishēnzhāngmǎnrénqínggǎndequánsuǒwèishī”,guānjiànbān

 zhèshīdezhǔyàobiǎoxiànshǒushìxìng,《máochuányún:“xìng。”shénmeshìxìng”?kǒngyǐngdejiěshìzuìyàolǐngzàimáoshīzhèngzhōngshuō:“‘xìngzhěyǐnlèixīn,《shīwénzhūcǎoniǎoshòujiànzhějiēxìng。”suǒwèixìng”,xiāncóngbiédejǐngyǐnsuǒyǒngzhīwèituōzhèshìzhǒngwěiwǎnhándebiǎoxiànshǒushījiūzhīzhìéryǒubié”,xìngshūyīngpèijūnzixìngcàiliúdòngfāngxìngshūzhīnánqiúyòuxìngcàiércǎizhī”、“màozhī”,xìngshūéryǒuzhī”、“zhīděngzhèzhǒngshǒudeyōudiǎnzàituōshēnyuǎnnéngchǎnshēngwénjǐnéryǒudexiàoguǒ

 zhèshǒushīháicǎiyònglexiēshuāngshēngdiéyùndeliánmiánzēngqiángshīyīndiàodexiéměimiáoxiěréndeshēngdòngxìngyǎotiǎoshìdiéyùn;“cānchàshìshuāngshēng;“niǎnzhuǎnshìshuāngshēngyòushìdiéyùnyòngzhèlèixiūshìdòngzuòniǎnzhuǎnfǎn”;xíngxiàngyǎotiǎoshū”;miáoxiějǐngcānchàxìngcài”,huózhēnshēngqíngbìngmàoliúshīpéilùnwényún:“shàngzhīshí,……yáoyànzhīyīnduōxúntiānlàizhīránsuǒnéngxiéyīnzhěyóuyùnèryóuzhījiānduōyòngdiéyùnshuāngshēngzhī。”shīsuīfēiyùndànduìshuāngshēngdiéyùnliánmiándeyùnyòngquèbǎochíledàishīchúnrándefēng

 yòngyùnfāngmiànzhèshīcǎiǒuyùndefāngshìzhèzhǒngǒuyùnshìzhīpèizheliǎngqiānduōniánláiguódiǎnshīxiéyùndexíngshìérqiěquánpiānsānhuànyùnyòuyǒujiǎozhīyùnérdeqiánwèiyùnzhèzhǒngzàiyòngyùnfāngmiàndecānchàbiànhuàzēngqiángleshīdejiézòugǎnyīnměi

 duìguān》,menyīngdāngcóngshīyīnliǎngfāngmiànjiějiùshīéryánshìmínyáo”,suǒxiědenánàiqíngshìzuòwèimínfǎnyìngchūláidexiāngchuánrénzàizhòngchūnzhīyuèyǒuhuìnánde。《zhōu·guān·méishìyún:“méishìméiguānzhǎngwànmínzhīpànpèi)。……zhōngchūnèryuèzhīyuèlìnghuìnánshìshíbēnzhějìnjìnzhǐbēn);ruòéryònglìngzhězhīnánzhījiāzhěérhuìzhī。”《guānsuǒyǒngwèijiùshìzhèduànshǐshìdeshídànzhèduànshǐshíquèyǒuzhùmenlejiědàinánxiānghuìxiāngàibìngwàngchénghūndexīnzhuàngtàifēngshàngwénxuézuòpǐnmiáoxiědeduìxiàngshìshèhuìshēnghuóduìshèhuìfēngshàngdemiáoxiěnénggèngzhēnshízàixiànshèhuìshēnghuó使shǐshèhuìshēnghuórónghuìshèhuìfēngdehuàmiànzhōngcóngérjiùgèngyǒuzhēnshígǎn。《guānjiùshìdàinánliànqíngzuòwèishèhuìfēngshàngmiáoxiěchūláidejiùdiàoéryánquánshīzhòngzhāngdiédōushìwèileérxíngchéngdezhèngqiáotōngzhì·lüè·zhèngshēnglùnyún:“fánwèizhīshīshēngshīwèizhīzuòshīwèiyǒuzhě。”zhèngqiáobiéqiángdiàoshēngdezhòngyàoxìngfándàihuódeyǒushēngdeshīwǎngwǎngdōuchàngbìngqiězhòngshìshēngdiàodexié。《guānzhòngzhāngdiédeyùnyòngshuōmíngshìdeshìhuózàirénmenkǒuzhōngdeshīdāngrán,《guānshìbiǎoshīshēngdiàojiéláishēngdiàochuánshīzhèngxuánshīyún:“《shūyuē:‘shīyánzhìyǒngyánshēngyǒngshēng。’ránshīzhīdàofàng?”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37168.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 29人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org