首页 趣味语文古诗词正文

柳毅传(liu yi zhuan)

 fèngzhōngyǒushēngliǔzhěyīngxiàjiāngháixiāngbīnniànxiāngrényǒujīngyángzhěsuìwǎnggàobiézhìliùniǎojīngdàozuǒyòuliùnǎizhǐjiànyǒurényángdàopànguàishìzhīnǎishūránéréliǎnshūjīnxiùguāngníngtīngxiángruòyǒusuǒzhīyuē:“ziérshì?”shǐchǔérxièzhōngérduìyuē:“jiànqièxìngjīnjiànwènzhǎngzhěránérhènguànnéngkuìxìngwényānqièdòngtínglóngjūnxiǎopèijiàjīngchuānziér婿wèisuǒhuòyànbáoérjiāngjiùjiùàizinéngdàipínqièyòuzuìjiùjiùhuǐchùzhì。”yánliúbēishèngyòuyuē:“dòngtíngxiāngyuǎnzhīduōzhǎngtiānmángmángxìnhàotōngxīnduànjǐnsuǒzhīāiwénjūnjiāngháitōngdòngtínghuòchǐshūtuōshìzhěwèibojiāngwèi?”yuē:“wénzizhīshuōxuèdònghènmáonéngfènfēishìfǒuzhīwèiránérdòngtíngshēnshuǐxíngchénjiānníngzhìwéikǒngdàoxiǎnhuìxiāngtōngzhìchéngtuōyòuguāikěnyuànziyǒushùdǎoxié?”bēiqiěxièyuē:“zàizhēnzhòngyántuōhuòhuíhàosuīxièjūngǎnyánérwèndòngtíngzhījīngwèi。”qǐngwénzhīyuē:“dòngtíngzhīyīnyǒushùyānxiāngrénwèizhīshè’。jūndāngjiědàishùránhòukòushùsāndāngyǒuyīngzhěyīnérsuízhīyǒuàixìngjūnzishūzhīwàixīnchéngzhīhuàtuōqiānwàn!”yuē:“jìngwénmìng。”suìjiānjiěshūzàibàijìndōngwàngchóuruòshèngshēnwèizhīnǎizhìshūnángzhōngyīnwèiyuē:“zhīzizhīyángsuǒyòngzāishénzǎishā?”yuē:“fēiyánggōng。”“wèigōng?”yuē:“léitíngzhīlèi。”shìzhījiējiǎoyǐnshénérxiǎomáojiǎobiéyángyānyòuyuē:“wèi使shǐzhěguīdòngtíngxìngxiāng。”yuē:“níngzhǐdāngqīněr。”jìngyǐnbiédōngshùshíhuíwàngyángwángsuǒjiàn

 zhìérbiéyǒuyuèdàoxiāngháijiānǎi访fǎngyǒudòngtíngdòngtíngzhīyīnguǒyǒushèsuìdàixiàngshùsānérzhǐéyǒuchūwènzàibàiqǐngyuē:“guìjiāngsuǒzhì?”gàoshíyuē:“zǒuwángěr。”jiēshuǐzhǐyǐnjìnwèiyuē:“dāngshù。”yánsuìzhìgōngshǐjiàntáixiāngxiàngménqiānwàncǎozhēnsuǒyǒu.nǎizhǐtíngshìzhīyuē:“dāngyān。”yuē:“suǒ?”yuē:“líng殿diàn。”shìzhīrénjiānzhēnbǎojǐnzhùbáiqīngchuángshānliánshuǐjīngdiāoliúcuìméishìhóngdòngxiùshēnyǎodānyánránérwángjiǔzhìwèiyuē:“dòngtíngjūnānzàizāi?”yuē:“jūnfāngxìngxuánzhūtàiyángdàoshìjiǎnghuǒjīng》,shǎoxuǎndāng。”yuē:“wèihuǒjīng》?”yuē:“jūnlónglóngshuǐwèishénbāolíngdàoshìnǎirénrénhuǒwèishénshèngdēngliáoāfángránérlíngyòngtóngxuánhuàtàiyángdàoshìjīngrénjūnyāotīngyān。”érgōngménjǐngcóngyúnérjiànrénzhíqīngyuèyuē:“jūn!”nǎizhìqiángàozhī

 jūnwàngérwènyuē:“fēirénjiānzhīrén?”duìyuē:“rán。”érshèbàijūnbàimìngzuòlíngzhīxiàwèiyuē:“shuǐyōushēnguǎrénànmèiziyuǎnqiānjiāngyǒuwèi?”yuē:“wángzhīxiāngrénzhǎngchǔyóuxuéqínzuóxiàxiánjīngshuǐyòujiànwángàiyángfēnghuánbìnsuǒrěnyīnzhīwèiyuē:‘wèi婿suǒbáojiùniànzhì’。bēilínchéngrénxīnsuìtuōshūzhījīnzhì。”yīnshūjìnzhīdòngtíngjūnlǎnxiùyǎnmiànéryuē:“lǎozhīzuìnéngjiàntīngzuòlóng使shǐguīchuāngruòyuǎngòuhàigōngnǎishàngrénérnéngzhīxìngbèi齿chǐgǎn!”yòuāizhàliángjiǔzuǒyòujiēliúshíyǒuhuànrénshìjūnzhějūnshūshòuzhīlìnggōngzhōnggōngzhōngjiētòngjūnjīngwèizuǒyòuyuē:“gàogōngzhōng使shǐyǒushēngkǒngqiántángsuǒzhī。”yuē:“qiántángrén?”yuē:“guǎrénzhīàiwèiqiántángzhǎngjīnzhìzhèng。”yuē:“使shǐzhī?”yuē:“yǒngguòréněryáozāohóngshuǐjiǔniánzhěnǎizijìntiānjiāngshīsāishānshàngguǎrényǒubáojīnsuìkuāntóngzhīzuìrányóuqiántángzhīrénhòuyān。”wèiérshēngtiānchāiliègōng殿diànbǎiyúnyānfèiyǒngéyǒuchìlóngzhǎngqiānchǐdiànxuèshézhūlínhuǒlièxiàngchèjīnsuǒsuǒqiānzhùqiānléiwàntíngràoshēnsǎnxuěbáoshíjiēxiànǎibāiqīngtiānérfēikǒngjuéjūnqīnchízhīyuē:“hài。”liángjiǔshāoānnǎihuòdìngyīngàoyuē:“yuànshēngguīlái。”jūnyuē:“ránláiránxìngwèishǎojǐnqiǎnquǎn。”yīnmìngzhuókuǎnrénshì

 éérxiángfēngqìngyúnróngróngqiàchuángjiélínglóngxiāosháosuíhóngzhuāngqiānwànxiàozhōngyǒurénránéméimíngdāngmǎnshēnxiāocānchàérshìzhīnǎiqiánzhěránruòruòbēilínglèihóngyānzuǒshūyòuxiānghuánxuángōngzhōngjūnxiàowèiyuē:“jīngshuǐzhīqiúrénzhì。”jūnnǎiguīgōngzhōngyòuwényuànjiǔéryǒuqǐngjūnchūyǐnshíyòuyǒurénshangzhíqīngmàosǒngshénjūnzuǒjūnwèiyuē:“qiántáng。”bàizhīqiántángjǐnxiāngjiēwèiyuē:“zhíxìngwèiwántóngsuǒlàimíngjūnzixìnzhāozhāngzhìyuǎnyuānránzhěshìwèijīnglíngzhīxiǎng怀huáiēnxīn。”huī退tuìxièyǎngwéiwéiránhòuhuígàoxiōngyuē:“xiàngzhěchénlíngzhìjīngyángzhànwèiháizhōngjiānchízhìjiǔtiāngàoshàngzhīyuānéryòushīqiánsuǒqiǎnyīnérhuòmiǎnránérgāngchánghuánghòujīngrǎogōngzhōngbīnkuìcánzhīsuǒshī。”yīn退tuìérzàibàijūnyuē:“suǒshā?”yuē:“liùshíwàn。”“shāngjià?”yuē:“bǎi。”qínglángānzài?”yuē:“shízhī。”jūnrányuē:“wántóngzhīwèishìxīnchéngrěnrántàicǎocǎolàishàngxiǎnshèngliàngzhìyuānránzhěyāncóngshì。”qiántángjūnzàibàishìsuì宿níngguāng殿diàn

 míngyòuyànnínggōnghuìyǒuzhāng广guǎngláoluógānjiéchūjiājiǎojīngjiànwànyòuzhōngyǒuqiányuē:“qiántángzhèn》。”jīngjiézhòuhànzuòshìzhīmáojiēshùyǒujīnshízhúluózhūcuìqiānzuǒzhōngyǒuqiánjìnyuē:“guìzhǔháigōng》。”qīngyīnwǎnzhuǎnzuòtīngxiàjuélèixiàèrlóngjūnyuèwánbānrénránhòuguànzuòzòngjiǔjiǔhāndòngtíngjūnnǎiéryuē:“tiāncāngcāngmángmángrényǒuzhìliàngshénshǔshèngbáoshèqiángléitíngshúgǎndāngzhēnrénxìnzhǎnglìngròuháixiāngyáncánkuìshíwàng!”dòngtíngjūnqiántángjūnzàibàiéryuē:“shàngtiānpèishēngyǒudāngdāngxīnxīnjīngshuǐzhīfēngshuāngmǎnbìnxuěluólàimínggōngyǐnshūlìngròujiāchūyǒngyánzhēnzhòngshí。”qiántángjūnquèdòngtíngjūnfèngshāngérshòujuéyǐnèrshāngfèngèrjūnnǎiyuē:“yúnyōuyōujīngshuǐdōngliúshāngměirénhuāchóuchǐshūyuǎnjiějūnyōuāiyuānguǒxuěháichùxiūgǎngānxiūshānjiānánjiǔliújiāngbēichóumóu。”jiēwànsuìdòngtíngjūnyīnchūxiāngzhùkāishuǐqiántángjūnchūhóngpánzhùzhàojiējìnxièérshòuránhòugōngzhōngzhīrénxiánxiāocǎizhūtóuzhòngdiéhuànmáiméiqiánhòuxiàokuìxièxiájiǔlánhuān宿níngguāng殿diàn

 yòuyànqīngguāngqiántángyīnjiǔzuòwèiyuē:“wénměngshílièjuǎnshìshāxiūyǒuzhōngchéngōngzàiyúnxiāojiēfènrǎngxiàwèizāi?”yuē:“qǐngwénzhī。”qiántángyuē:“jīngyángzhīdòngtíngjūnzhīàishūxìngmàozhìwèijiǔyīnsuǒzhòngxìngjiànfěirénjīnjuéjiāngqiútuōgāoshìwèiqīn使shǐshòuēnzhězhīsuǒguī怀huáiàizhězhīsuǒwèijūnzishǐzhōngzhīdàozhě?”ránérzuòchuāránérxiàoyuē:“chéngzhīqiántángjūncànkùnshìshǐwénkuàjiǔzhōu怀huáiyuèxièfènjiànduànjīnsuǒchèzhùnánwèigāngjuémíngzhíjūnzhěgàifànzhīzhěgǎnzhīzhěàishēngzhēnzhàngzhīzhìnàixiāoguǎnfāngqiàqīnbīnzhèngdàowēijiārénrénwàngzāiruògōnghóngzhīzhōngxuánshānzhījiānlínbèiyúnjiāngqínshòushìzhīhènzāijīnbèiguānzuòtánjǐnchángzhīzhìxìngbǎixíngzhīwēizhǐsuīrénshìxiánjiéyǒuzhěkuàngjiānglínglèiérchǔnránzhīhànránzhīxìngchéngjiǔjiǎjiāngrénjìnzhízāiqiězhīzhìcángwángjiǎzhījiānránérgǎnzhīxīnshèngwángdàozhīwéiwángchóuzhī!”qiántángnǎiqūnxúnzhìxièyuē:“guǎrénshēngzhǎnggōngfángwénzhènglùnxiàngzhěshùshūkuángwànggāomíng退tuìxúnróngxìngjūnziwèiguāiwèn。”yǐnyànjiùqiántángsuìwèizhīxīnyǒu

 míngguīdòngtíngjūnrénbiéyànqiánjǐng殿diànnánqièděngchūhuìrénwèiyuē:“ròushòujūnzishēnēnhènzhǎnkuìdàisuìzhìkuíbié。”使shǐqiánjīngyángdāngbàizhìxièrényòuyuē:“biéyǒuxiāngzhī?”shǐsuīnuòqiántángzhīqíngrándāngshūyǒutànhènzhīyànbiémǎngōngránzèngzhēnbǎoguàishùshìxúnchūjiāngànjiàncóngzhěshíréndānnángsuízhìjiāéryīnshì广guǎnglíngbǎosuǒbǎiwèicáiyíngzhàohuáiyòuxiánwèisuìzhāngshìwángyòuhánshìshùyuèhánshìyòuwángjiājīnlíngchángguānkuàngduōgǎnhuòmóuxīnyǒuméishìgàozhīyuē:“yǒushìfànyángrénmíngyuēhàochángwèiqīngliúzǎiwǎnsuìhǎodàoyóuyúnquánjīnzhīsuǒzàiyuēzhèngshìqiánniánshìqīngzhāngshìxìngérzhāngzǎowángliánshǎohuìměipèiyānshí?”nǎibojiùérnánèrxìngwèiháoyòngjǐnfēngshèngjīnlíngzhīshìjiànyǎngyuèyīnwǎnshìshēnjuélèilóngéryànfēnghòuyòuguòzhīyīnhuàshìwèiyuē:“rénshìyǒushìzhī?”

 jīngsuìyǒuzizhòngzhīchǎnyuènǎinóngshìhuànzhàoliánshìzhījiānxiàowèiyuē:“jūnzhī?”yuē:“wèiyīnhǎowèi?”yuē:“dòngtíngjūnzhījīngchuānzhīyuānjūn使shǐbáixiánjūnzhīēnshìxīnqiúbàoqiántánglùnqīncóngsuìzhìkuíwéitiānfāngnéngxiāngwènpèijiàzhuójǐnxiǎoérmǒusuìjiǎnmíngsuīwèijūnzijuéfēnjiànérdāngchūzhīxīnliánzhìchíbáijūnzizhíjūnzilèidāngzhāngéryòuhándàizhānghánjūnbozhīnǎisuìbàojūnzhījīnhuòfèngjūnzixiánshànzhōngshìhèn。”yīnyànjiāoxiàduìyuē:“shǐyánzhězhījūnzhòngzhīxīnjīnnǎiyánzhězhījūnyǒugǎnzhīrénfěibáoquèhòuyǒngxīnyīnjūnàizituōxiāngshēngwèizhījūnchóujiānxīnnéngjiějūnshūzhīxiàowèiqièyuē:‘guīdòngtíngshènxiāng。’chéngzhīdāngzhījūnyǒujīnzhīshìhòuqǐngjūnjūnjūnnǎichéngjiāngxié忿fènránxiéjūnhuàzhī。”yuē:“shìyǒumìngzhěshǐjiànjūnzizhǎngjīngzhīwǎngqiáocuìchéngyǒupíngzhīzhìrányuēxīnzhějūnzhīyuānyánshènxiāngzhěǒuráněryǒuzāiqiántángzhīwéiyǒuzhínǎirénzhīěrshǐxíngwèizhīzhìníngyǒushā婿érzhěxiémǒucāozhēnwèizhìshàngníngyǒuérxīnzhěèrqiěxiōngchóufēnlúnwéizhíshìhuánghàiránérjiāngbiézhījiànjūnyǒuránzhīróngxīnshénhènzhīzhōngrénshìèshùyóubàoxièjīnjūnshìyòujiārénjiānshǐxīnwèiwèihuòcóngwǎngyǒngfènghuānhǎoxīnxiān。”yīnshēngǎnjiāoliángjiǔyǒuqǐngwèiyuē:“lèisuìwèixīndāngzhībàoěrlóng寿shòuwànsuìjīnjūntóngzhīshuǐwǎngshìjūnwèiwàng。”jiāzhīyuē:“zhīguónǎiwèishénxiānzhīěr!”。nǎixiāngjìndòngtíngzhìérbīnzhǔshèng

 hòunánhǎijǐnshíniánzhēnxiānwánsuīhóuzhīshìjiāzhīxiánsuìchūnqiūróngzhuàngshuāinánhǎizhīrénjīng

 kāiyuánzhōngshàngfāngshǔshénxiānzhīshìjīngsuǒdàoshùānsuìxiāngguīdòngtíngfánshísuìzhī

 zhìkāiyuánzhībiǎoxuēwèijīnglìngzhéguāndōngnánjīngdòngtíngqíngzhòuzhǎngwàngéjiànshānchūyuǎnzhōurénjiēyuē:“běnshānkǒngshuǐguàiěr。”zhǐzhīshānzhōuxiāngnǎiyǒucǎichuánshānchíláiyíngwènzhōngyǒurénzhīyuē:“liǔgōngláihòuěr。”shěngránzhīnǎizhìshānxiàshèshàngshānyǒugōngquērénshìjiàngōngshìzhīzhōngqiánlièzhúhòuluózhūcuìwánzhīshèngshūbèirénjiānxuánróngyánshǎochūyíngchíshǒuyuē:“biéláishùnérmáohuáng。”xiàoyuē:“xiōngwèishénxiānwèimìng。”yīnchūyàoshíwányuē:“yàowánzēngsuìěrsuìmǎnláijiǔrénshì。”huānyànnǎixíngshìhòusuìjuéyǐngxiǎngchángshìshìgàorénshìdàizhīsuǒzài

 lǒng西cháowēiértànyuē:“chóngzhīzhǎnglíngzhěbiéjiànrénluǒxìnlínchóngdòngtínghánzhíqiántángxùnlěiluòyǒuchéngyānyǒngérzàilínjìngzhīwèiwén。”

 fèngniánjiānyǒuwèishūshēngliǔdàojīngchéngzhǎngāncānjiākǎoshìméiyǒukǎozhǔnbèihuídàoxiāngshuǐbiāndejiāxiāngxiǎngyǒutóngxiāngrénzàijīngyángjiùxíngzǒuleliùrányǒuqúnniǎozhífēilái,(deshòulejīngxiàxiàngdàobiānfēibēnyòupǎoleliùcáitínglexiàlái

 zhǐjiànyǒuzizàibiānfàngyángjuéguàiliàngquèshìfēichángměidezishìshuāngméiwēizhòumiàndàichóuróng穿chuāndàijiùchūshénzhànzhehǎoxiàngzàiděngdàizheshénmeliǔrěnzhùwèndào:“yǒushénmetòngwěidàozhèzhǒng?”zikāitóuxiànchūbēishāngdeshénqíngwǎnyánxièjuéledànzuìzhōngzhexiànghuíshuō:“shìxìngderénjīntiānméngnínguān怀huáixiàwèndànshìdeyuànhènmíngxīnyòuzěnnéngjuécánkuìérhuíshuōnewàngníntīngtīngyuánshìdòngtínglóngwángdexiǎoérjiàgěijīngchuānlóngwángdeèrérzidànzhànghuānfàngdàngshòudàolemendehuòtiāntiānyànbáohòuláizhèqíngkuànggàolegōnggōngàideérziguǎnshùzhùděngdàokěnqièshuōleyòuzuìlegōnggōngzhégǎnchūláinòngdàozhè。”shuōwánchōuliúlèibēishānglejiēzheyòushuō:“dòngtíngzhèxiānghǎoyuǎnabiāndetiānkōngchuántōngyīnxìnxīnyòngjǐnyǎnwàng穿chuān使shǐjiāzhīdàodebēitīngshuōnínyàohuídàonánfāngníndejiāxiāngjǐnjiēdòngtíngxìntuōníndàizhīdàonénggòuyīngma?”liǔshuō:“shìjiǎngderéntīngledehuàxīnfēichángdòngzhǐhènshēnshàngméiyǒuchìbǎngnéngfènfēidàodòngtíngháishuōshénmeyīngyīngneshìdòngtíngshuǐshēnazhǐnéngzàirénshìjiānláiwǎngzěnnéngdàolónggōngsòngxìnnezhǐrénshìxiānjìngyǒumíngànzhīfēndàotōngzhìlechéndezhǔtuōwéibèilekěnqièdeyuànwàngyǒushénmehǎobàngěiyǐnma?”zibiānbēishāngbiāndàoxièshuō:“wàngshànghǎohǎobǎozhòngzhèxiēhuàyòngzàishuōleyàoshìyǒulehuíyīn使shǐledìnggǎnxiènín)。(fāngcáiníncéngyīngshí,(gǎnduōshuō?(xiànzàinínrányīnglewèndòngtínglónggōng),dòngtíngdelónggōnggēnrénshìdejīngchéngbìngméiyǒutónga。”

 liǔqǐngshuōshuōzishuō:“dòngtíngdenánànyǒushùdāngrénchēngshèníndàoleyàojiěxiàyāodàishùshàngbiédedōng西zàishùgànshàngqiāosānxiàjiùhuìyǒurénchūláizhāonín。(nínjiùgēnzhezǒuhuìyǒushénmeàiwàngnínchúlebàoxìnzhīwàibìngqiěgàoníndexīndehuàdōushuōgěijiāderénqiānwànyàogǎibiàn!”liǔshuō:“dìngtīngdehuà。”zijiùcóngjīnchūxìnlái,(xiàngliǔbàileyòubàiránhòuxìnjiāogěile。(zhèshíwàngzhedōngfāngyòudiàoxiàlèiláinánguòleliǔhěnwèishāngxīn。(xìnfàngzàixíngnáng便biànyòuwèndào:“zhīdàofàngyángyǒushénmeyòngchùshénlíngnándàoháiyàozǎishāmenma?”zishuō:“zhèxiēbìngshìyángshìgōnga。”“shénmejiàogōng’?”(huíshuō:“jiùxiàngléidiànyàngzhǎngguǎnxiàdeshén)。”liǔhuítóukànkànxiēyángjiùjiànmenángtóuwàngzǒuyǐnshuǐchīcǎodeyàngzihěnbiéshìshēndexiǎoshēnshàngdemáotóushàngdejiǎogēnyángméiyǒutóngliǔyòushuō:“gěizuòshāoxìnde使shǐzhějiāngláihuídàodòngtíngwàngyàokāijiànmiàn。”zishuō:“guāngkāiháiyàoxiàngqīnyànga。”shuōwán,(liǔgàobiéxiàngdōngzǒuzǒudàoshíhuítóukànkànziyángqúndōujiànle

 zhètiānbàngwǎn,(liǔdàojīngyánggàobiéledepéngyǒuduōyuèhòu,(liǔhuídàojiāxiāngjiùdòngtíng访fǎngwèndòngtíngdenánànguǒrányǒushè。(jiùhuànxiàyāodàizàishùshàngqiāolesānxiàhuìéryǒushìchūxiànzàilàngzhōng,(xiàngliǔxínglewèndào:“guìgāngcóngshénmefāngláide?”liǔxiāngàoshíqíngshuō:“láibàijiànwáng。”shìfēnkāishuǐzhǐchūdàodàizheliǔqiánjìnduìliǔshuō:“yàoshàngyǎnjīnghěnkuàijiùdàole。”liǔzhàodehuà便biàndàolelónggōngzhǐjiàngāolóu殿diànzuòduìzhezuòdàodàoménshùshùqīngyuànzizāizhehuāshìyàngsuǒyǒushìjiàoliǔzài殿diànjiǎotíngxiàláishuō:“qǐngguìzàizhèděngzheba。”liǔwèn:“zhèshìshénmefāng?”shìshuō:“zhèshìlíng殿diàn。”liǔkànjuéshìjièshàngdezhēnbǎoquándōuzàizhèle殿diànzhùshìyòngbáizuòchéngdetáijiēshìyòngqīngdechuángshìyòngshānxiāngzhìdeliánzishìyòngshuǐjīngchuànchéngdezài绿deménméishàngxiāngqiànzheliúzàicǎihóngshìdeliángshàngzhuāngshìzheyōushēndeguāngjǐngshuōshuōjǐn

 shìhǎohuìérlóngwángméichūláiliǔwènshì:“dòngtíngjūnzài?”shìshuō:“mendewángzàixuánzhūzhènggēntàiyángdàoshìtánlùnhuǒjīngduōshíjiùwánle。”liǔwèn:“shénmejiàohuǒjīng?”shìshuō:“mendewángshìlónglóngpíngjièzheshuǐxiǎnshìshénlíngshuǐjiùmànguòshānlíngtàiyángdàoshìshìrénrénpíngjièhuǒláibiǎoxiànběnlǐngyòngzhǎndēnghuǒjiùāfánggōngshāochéngjiāoránérshuǐhuǒdezuòyòngtóngbiànhuàyàngtàiyángdàoshìduìrénlèiyònghuǒdedàojīngtōngmenwángqǐngláitīngtīngdelùn。”cáishuōwánhuàgōngménkāiqúnshìcóngxiàngyǐngzigēnsuíxíngxiàngyúnlǒngdeyōngzhewèishēn穿chuānpáoshǒuzhíqīngderénchūláileshìtiàoshēnláishuō:“zhèjiùshìmendewáng!”shàngqiánbàogàodòngtíngjūnliàngzheliǔshuō:“zhèshìrénshìjiānláiderénma?”liǔhuíshuō:“shì。”便biànxiàngdòngtíngjūnxíngdòngtíngjūnleqǐngzuòzàilíng殿diànxiàduìliǔshuō:“shuǐgōng殿diànyōushēnyòumèixiānshēngqiānzhīyuǎnláidàozhèyǒuguìgànne?”liǔshuō:“liǔshìwángdetóngxiāngshēngzhǎngzàixiāngshuǐbiāndàozhǎngānqiúgōngmíngqiánxiēziméiyǒukǎoshàngxiánxiájiānzàijīngshuǐànbiānkànjiànwángdeàizàiwàiyángshòuzhefēngshuāngdechuīróngyánqiáocuìjiàorénkànleshífēnnánshòujiùwèn。(gàoshuō:‘bèizhàngnüèdàigōngyòuliàngyīnnòngdàozhè。’bēishānglèiliúmǎnmiànshízài使shǐréntóngqíngtuōshāofēngjiāxìnyīnglejīntiāncáidàozhèláide。”shìchūxìnláijiāogěiledòngtíngjūndòngtíngjūnxìnkànwányòngxiùzizhēzhùliǎnláishuō:“zhèshìzuòqīndeguòcuòkànmíngtīngqīngyīnértónglóngzixiāziyàng使shǐguīzhōngruòzàiyuǎnfāngshòuxiànhàizhīdàoshìxiāngguānderénquènéngzhàngjiùchéngméngníndeēnzěngǎnwàng?”shuōwányòuāitànlehǎojiǔliánpángbiānderéngǎndòngliúlèizhèshíyǒuzàishēnbiānhòudetàijiāndòngtíngjūn便biànxìnjiāogěiràngsòngjìngōngguòlehuìértīngdàogōngchūpiànshēngdòngtíngjūnhuāngmángduìdàicóngderénshuō:“kuàigàogōngyàochūshēngláikǒngràngqiántángjūnzhīdàole。”liǔwèn:“qiántángjūnshìshuía?”dòngtíngjūnshuō:“shìdeàiqiánzuòguòqiántángzhǎngjīnjīngguānmiǎnzhíle。”liǔyòuwèn:“wèishénmeràngzhīdào?”dòngtíngjūnshuō:“yīnwèiyǒngměngguòrénzǎoxiāntángyáoshídàinàoguòjiǔniándehóngshuǐjiùshìdeyuánzuìjìngēntiānjiāngyòushuǐyāndiàozuòshāntiānyīnwèiláiyǒuxiēgōngcáikuānshùledezuìguòdànháishìjìnzàizhèsuǒqiántángderénměitiāndōupànhuí。”

 huàwèishuōwánránchūshēngxiǎngtiānbēngliègōng殿diànbèizhènyáobǎidòngzhènzhènyúnyānwǎngshàngfānyǒngqǐngyǒutiáochìdelóngshēnzhǎngqiānchǐshǎndiànshìdeguāngxuèhóngdeshétóulínjiǎxiàngzhūshāzōngmáoxiànghuǒyànzishàngzhejīnsuǒliànliànzizàizhùshàngbànzheshùdeshǎndiànzhífēileliǔxiàdàozàidòngtíngjūnqīnshuō:“yònghàiméiwēixiǎnde。”liǔhǎohuìércáizhèndìngxiàláijiùgàoshuō:“yuànhuózhehuíduǒzàilái。”dòngtíngjūnshuō:“dìnghuìzhèyàngledeshíhòushìzhèyànghuíláideshíhòujiùzhèyànglewàngràngshāojǐndiǎnqíng。”jiùfēnbǎiyànxiāngbēijìngjiǔjǐnkuǎndàidejié

 jiǔránchuīlewēiwēidenuǎnfēngxiànchūleduǒduǒcǎiyúnzàipiàndexiàngchūxiànlejīngqiǎodezhàngduìgēnzheshìchuīzòuzhedòngtīngdeduìshùzhuāngbànláideshìyǒushuōyǒuxiàohòumiànyǒuréntiānshēngměimào,(shēnshàngpèidàizhehuáměidezhuāngshìpǐnchóushangzhǎngduǎnxiāngpèiliǔzǒujìnkànyuánláijiùshìqiántuōshāoxìndezishìyòuxiànghuānyòuxiàngbēishāngyǎnlèiduànduàndiàoxiàláihuìérhóngyānzhēzàidezuǒbiānyúnpiāozàideyòubiānxiāngfēngniǎoràodàogōngzhōngledòngtíngjūnxiàozheduìliǔshuō:“zàijīngshuǐshòuderénhuíláile。”(shuōwánxiàngliǔbiéhuídàogōngzhōnglehuìéryòutīngdàobàoyuàndedeshēngyīnjiǔjiǔméiyǒutíngzhǐ

 guòlehuìérdòngtíngjūnzhòngxīnchūláiliǔyǐnjiǔchīfànyòujiànyǒurénzhepáozheqīngróngmàochūzhòngjīngshénbǎomǎnzhànzàidòngtíngjūndezuǒbiāndòngtíngjūnxiàngliǔjièshàoshuō:“zhèjiùshìqiántángjūn。”liǔshēnshàngqiánxiàngqiántángjūnxíngqiántángjūnhěnyǒumàohuíbàiduìliǔshuō:“zhíxìngbèihuàixiǎozinüèdàikàonínzhàngshǒuxìnzàiyuǎnfāngshòudexiāodàidàozhèyàorándehuàjiùchéngwèijīnglíngdechénleshòuníndegǎnníndeēnnányòngyánbiǎochūlái。”liǔqiānràngbiǎoshìgǎndāngzhǐshìliánshēngyīng。(qiántángjūnyòuhuítóuduìdeshuō:“fāngcáichéncónglíng殿diànchūdàojīngyángzàibiānzhàndòuwèihuídàozhèzhōngjiāngǎndàojiǔzhòngtiānxiàngtiānshàngdebàogàotiānzhīdàozhídeyuān便biànyuánliàngledeguòcuòliánduìqiándeyīnshèmiǎnleshìxìngqínggānglièzǒudeshíhòuláixiàngníngàobiéwènhòujīngrǎolegōngyòumàofànlebīnxīncánkuìhuángkǒngzhīduōguòshī。”jiù退tuìhòuzàibàiqǐngzuìdòngtíngjūnwèn:“zhèshānghàileduōshǎodeshēnglíng?”(huíshuō:“liùshíwàn。”“zāozhuāngjiàlema?”(huíshuō:“fāngyuánbǎi。”(yòuwèn):“qíngdezhàngzài?”(huíshuō:“jīngbèikǒutūnjìnnángle。”dòngtíngjūnchūkuàideshénshuō:“xiǎozicúnzhèyàngdexīnquèshínánróngrěnshìtàimǎngkàodeyīngmínglejiěérdeyuānrándehuàzěnmenéngtuīxièrènnecóngjīnhòubiézàizhèyàngmǎngle!”qiántángjūnbàileliǎngbiǎoshìjìng)。

 zhètiānwǎnshàngjiùqǐngliǔliú宿zàiníngguāng殿diànèrtiānyòuzàinínggōngyànqǐngliǔbiànzhàoqīnyǒuláihuìtángqiánpáilièzheshèngdeduìshàngānpáizheměijiǔchénshèzhejiāyáoyànhuìkāishǐchuīlejiāhàojiǎoléilezhànjīngzhāozhǎnjiànsēnsēnyǒuwànmíngshìchéngdeshèngfāngzhènzàiyòumiànzhōngyǒushìcóngduìzhōngzǒuchūláishàngqiánbàogàoshuō:“zhèshìqiántángzhèn》。”zhǐjiànjīngfēijiànzhēnghuīgàiyīngxióngzhuàngpànchízhòupiāohànwēiyánzuòkànlemáodōuzhíshùláijiēzheyòuyǒujīnshízhúděngzhǒngyīnzòumǎnyǎnlíngluózhūcuìduìměidǎozàizuǒbiānzhōngyǒuměicóngduìzhōngzǒuchūláijìnqiánbàogàoshuō:“zhèshìguìzhǔháigōng》。”zhǐtīngqīngyīnwǎnzhuǎnyùnràoliángyuànzuòtīnglejuédōuliúxiàlèiláiwándòngtíngjūnyuèfēnchūjuànshālíngluóshǎnggěishìránhòuyándezuòwèijǐnkàozàijiākāi怀huáitòngyǐnjǐnhuānjiǔhānchàngdeshíhòudòngtíngjūnyòngshǒuqiāozhemiànchàngdào

 “gāotiāncāngcāngamángmángrényǒuzhìazěnnénggòucǔnliàngshénshǔshèngakàozhezheqiángléitíngayǒushuígǎndāngduōméngyǒudàodejūnziaxìnshēnzhǎng使shǐderòuaguīháixiāngchēngcánkuìazhèqíngshínéngwàng?”

 dòngtíngjūnchàngwánqiántángjūnbàileliǎngbàichàngdào:“shàngtiānpèiyīnyuánashēngyǒudìngshùzhègāizuòapèizuòzhímǎnchóuazàiyáoyuǎndejīnghuāngliángzhīfēngshuāngguàmǎnbìnaxuě湿shītòuluóqúnduōkuīmínggōngashāoláishūxìn使shǐjiāròuatuánchūzhēnzhìzhùnínzhēnzhòngacháocháo。”

 qiántángjūnchàngwándòngtíngjūnzhànláipěngzhejiǔbēixiàngliǔjìngjiǔliǔgōngjìngānjiēguòjiǔbēijiǔgànhòumǎnzhēnleliǎngbēijiǔhuíjìngliǎngwèilóngwángliǔdònggǎnqíngchàngdào

 “yúnyōuyōuajīngshuǐdōngliúliánměirénahuāchóuchǐshūyuǎnchuánagěinínjiěchúshēnyōuyuānguǒránxuěleahuíjiātuánkuàixiǎngshòuchéngméngyīnqíndezhāodàiajiāyáoměijiǔjiǔdehánjiāxiǎnkōnganánzàijiǔliúqíngchánmiánshíquèyàobiéduōmelìngrénshānggǎn。”

 chàngwánqúnqíngdòngzuǒyòudōugāowànsuì!”dòngtíngjūnchūzhǐxiāngmiànshèngzheméinéng使shǐshuǐfēnkāideniújiǎoqiántángjūnchūzhǐhóngdepánmiànshèngzhemíngzhūdōushēnxiàngěiliǔliǔxièlejiǔzhǐhǎojiēshòujiēzhegōngzhōngderénfēnfēnjiāngzhūchóuduànduīfàngzàiliǔshēnbiānzuòwèichéngduǒchéngduīguāngcǎiduóshíjiùliǔshēnqiánshēnhòudōuduīmǎnmǎndeliǔdeshēnzidōumáiméileliǔxiàonánwèiqíngxiàngqiánhòuzuǒyòuderénzhùzuòdàoxièdōuláijiǔlánxìngjǐnjiādōuhuāndàodiǎnliǔshēngào退tuìzhèréngjiùzhù宿zàiníngguāng殿diàn

 èrtiānyòuzàiqīngguāngyànqǐngliǔqiántángjūnjièzhejiǔbǎnleliǎnzuòchūběnzhèngjīngdeyàngziyòusuí便biàndūnzheduìliǔwēixiédekǒushuōdào:“mínggōngnándàocéngtīngshuōjiānyìngdeshítóuzhǐnéngsuìnéngjuǎnshìzhǐshāxiūma?yǒujiànxīnshìxiǎngduìnínchénshuōguǒyīngjiāzàitiānshàngdōuhěnxìng)。guǒkěnyīngmejiāxiànluòzàifèndōuyàodàoméi),zhīxiàwèizěnyàng?”

 liǔdào;“ ěrgōngtīng。”

 qiántángjūndào:“jīngyángxiǎolóngdezijiùshìdòngtíngjūndeàixìngqíngxiánshūpǐnzhìměihǎobèijiǔyīnqīnsuǒjìngzhòngxìngcuòjiàgěipǐnxíngduānderénzhìméngchǐshòuzhèjiànshìxiànzàizǒngsuànlejiélejīntiānsuànqǐngqiútuōgěizhèyàngyǒugāoqínghòuderénzuòzimenshìdàichéngwèiqīn使shǐshòuēnderénzhīdàodezhōngshēnyīnggāituōgěishuí怀huáiyǒuàiderénxiàngsuǒàiderénbiǎoqīnggǎnqíngzhèshìjūnzishànshǐshànzhōngdedàoma?”liǔtàiyánzhànláiměngránlěngxiàoshēngshuō: “jìngzhīdàoqiántángjūnhuìmèimíngshìdàozhèzhǒng!chūtīngshuōkuàjiǔzhōu怀huáiyuèxièdefènyòukànjiànduànjīnsuǒchèzhùkāngkǎijiùrénnánwèishìshànggāngzhíyīngmíngguǒjuéderénméiyǒushuíshàngduìchùfànderén,(néngwángdewēixiǎnchóuduì使shǐgǎndòngderén,(néngpīnzhexìngmìngbàohuòbàopíngzhècáizhēnshìzhàngyīngyǒudezhìxiàngyīngxúndezhèngdàozěnmeyǎnzòuzhènghǎoqīnpéngmenjiāotánzhènghuān,(rándàoshuǎwēifēngqiángjiārénnándàoshìyuánláiwàngdema?guǒshìjiànnínzàiliántiāndehóngshuǐzhīzhōngxiǎnjùndeyuèzhījiānzhāngzhǎoxìngfēngzuòlàngyàoyānhuòchīdiàoliǔzhǐdāngqínshòukàndàihènshìjīntiānshēnshàng穿chuāndàizheguāngāozuòtánlùnzhejiǎngjǐnlechángdedàoshuōbiànlebǎixíngdeyàozhǐ使shǐshìrénshìjiāndeshèngxiánháojiéyǒuxiēgèngshuōjiāngzhōngdelínjièzhīlèileshìquèzhàngzhekuídeshēnqiánghàndexìngqíngjièjiǔ使shǐxiǎngyàozhènándàoshìzhèngzhídexíngwèima?deshòuxiǎoshēnquèshígòucángzàiwángdelínpiànjiǎzhījiānránérgǎnpèidexīnláiduìkànghéngxíngdàodeyànwànghǎoshēngliàngliàng。”

 qiántángjūnshìliánmángxiànghòu退tuìxièzuìdào:“guǎrénshēngzhǎngzàishēngōngcéngtīngjiànguòzhèngzhídeyánlùngāngcáiyánzhījiānshūkuángwàngmàofàngāomíngxiànzàihuíguòtóuláixiǎngdāngzuìwàngnínyàoyīnjièérshēngxiáncáihǎo!”dāngwǎnyòuhuānchàngyǐnyànhuāndeqíngxíngwǎngliǔqiántángjūnháijiéchénglezhīxīnpéngyǒu

 èrtiānliǔgàohuíjiādòngtíngjūnrényòushèyànqiánjǐng殿diànwèiliǔjiànxíngnánqièdōuchūleyànhuìrénzheduìliǔshuō:“xiǎoshòudàoníndeshēnēnháiméiyǒuhǎohǎobiǎomenduìníncánkuìgǎndexīnqíngjiùzhèyàngbiéle!”yòuràngcóngjīngyángguīláidelóngdāngyánxiàngliǔzàibàizhìxièrényòushuō:“zhèfēnbiézhīhòuháiyǒuxiāngjiàndezima?”liǔqiánfānsuīránméiyǒuyīngqiántángjūndeyàoqiúshìzàiyánshàngjiàndàolónghěnyǒuxiētànhuǐzhīyànhuìwánliǔbiégōngsuǒyǒuderénnánguòzèngsònggěiliǔdezhēnbǎoqiānbǎiguàihěnshǎojiàochūmíngtángláiliǔshìyòuxúnyuánláifēnkāideshuǐchūdēngànzhǐjiànyǒushíduōcóngtiāozhemǎnzàizhēnbǎodexíngnánggēnsuízàihòumiànzhípéisòngdàojiācáibiéhuí

 liǔláidàoyángzhōuzhūbǎodiànmàidiàozàilónggōngsuǒdebǎoháiméiyǒumàidiàobǎifēnzhījīngdàochāoguòbǎiwàndeqiáncáiyuánláihuái西dejiādōuwèishànglexìngzhāngdeshìjiǔzijiùleyòulexìnghándeniángyuèhòuyòuleshìjiābāndàojīnlíngguāndānshēndeliǔchángchángyīnwèiméiyǒuziérgǎndàoxiǎngzàizhǎoxīndepèiǒuyǒuméiréngàoshuō:“yǒuwèixìngdexiǎojiěyuánfànyángqīnmíngjiàohàocéngzuòguòqīngliúxiànxiànzhǎngwǎnniánhuānxuédàomángxiéáoyóuyúnshuǐxiànzàizhīdàoleqīnzhèngshìqiánniánjiàgěiqīngzhāngxìngxìngguòménjiǔzhàngjiùleqīnliánniánqīngqīngyòucōngmíngměirěnyǎnzhēngzhēngkànzheguǎxiǎngxuǎnyǒupǐnderénzuòdepèiǒuzhīdàozhōngma?”liǔyīnglezhèménhūnshìdìngxínghūnyóunánliǎngjiādōushìguìzhījiāhūnpáichǎngfēngshèngjīnlíngrénshìméiyǒurénxiànfēicháng

 hūnhòuduōyuèyǒutiānwǎnshàngliǔjìnfángkàndezishēnshēnjuédemiànmàohěnxiànglóngshìjiāomèifēngmǎnquèyòulóngshèngguòfēnshì便biàntáncóngqiánchuánshūdeshìzihuídào:“rénshìjiānhuìyǒuzhèzhǒngshìqíngya?”guòleniánduōzi怀huáileyùnliǔgèngjiāàizhòngháizishēngxiàmǎnyuèdàolemǎnyuèzhètiānzihuànlenóngzhuāngyànshìjiāngliǔhuànjìnnèishìzihánxiàoduìliǔdào:“lángjūnnándàoxiǎngwèijiéhūnzhīqiánguòdeshìqínglema?”

 wènliǔyǒudiǎnhuòshuō:“menliǎngjiāguòfēiyīnqīnpéngyǒugēnběnrènshípíngshénmerànghuíbìngcúnzàideguòne?”

 zixiàozheshuōdào:“quèshíshìdòngtíngjūndeérduōméngcóngjīngdeyuānzhōngjiùleshēnshēnxiángǎnníndeēnxīnshìyàobàohòuláiqiántángshūwènqīnquèyīngzhìkuíwéibiétiānfāngliánxiāotōngxiǎngjiàgěizhuójǐnzhùjīnchuānjǐnjiānglóngjūndexiǎoérzizhǐshìduìdexīnzhìnángǎishìchūjiǎndiàotóumíngzàijiàbiéréndexīnzhìsuīránbèinínpāojuéliàoméiyǒuzàijiànzhīérduìdāngchūchǎnshēngdeàizhīxīnzhìhuìgǎibiànhòuláibèidechīqíngsuǒgǎndòngzhǔnbèizàijiāngduìdeàiqíngxùnbiǎobáigěinínzhīdàoqiàqiǎonínhūnxiānlexìngzhāngdehòuláiyòulexìnghándeděngdàozhānghánliǎngshìxiāngshìxuǎndàozhèláizhùdecáiwèinénggòuyǒuhuìshíxiànbàonínēndeyuànwàngérchūwàngwàijīntiānnénggòushìfèngjūnzizàixiāngqīnxiāngàiguòbèizijiùshìleméiyǒuhènle!”

 shuōdàozhèjìnzhùyànlèijiāoxiàyòuduìliǔshuōdào:“chūsuǒduìnínshuōshìyīnwèizhīdàonínméiyǒuzhòngdexīnxiànzàisuǒgàonínshìyīnwèizhīdàonínyǒuàizhīzhǐrénshēnfènwèiwēiyǒngyuǎnjiānnínduìdeàiqíngsuǒxiǎngjiènínàiháizidexīnqíngtuōgòngtóngshēnghuóbáitóuxiélǎodeyuànwàngzhīdàoníndezěnyàng?xīnyòuchóuyòunéngkuānwèizàizhěháiníndāngchūyīngdàichuánshūdàixìndeshíhòucéngxiàozheduìshuō:‘jiāngláihuídàodòngtíngwàngyàojiànmiàn。’zhēnzhīdàozàishíhòunínshìshìxīnjīngyǒulejīntiānhǎodeshì?hòuláishūxiàngnínqīnnínyòujiānjuéyīngnínshìzhēnderènwèine?háishìshízhī忿fènnenínnéngduìshuōshuōma?”

 liǔdào:“zhèzhēnhǎoxiàngshìmìngzhōngzhùdìngdeyàngzàijīnghuāngliángdefāngchūjiàndàoledeyuānqiáocuìkāndeyàngquèshí使shǐfèntiányīngdàipíngsuīrányǒuàizhīxīndànshìzhìdegǎnqíngchúledàichuányuānwàideshìqíngjiùkǎolesuǒshuōwàngjiāngláiyàoduǒguòshìxìnkǒuzhīyánlezěnmehuìzhēndeyǒushénmexiǎngne?zhìqiántángjūnqiángyīnghūnshìdeshíhòuzhǐyīnwèiqíngshàngshuōguòcáidefènshìxiǎngchūyuánshìzhàngjiùrénwèideyǒushālezhàngérzidedào?zhèshìkuàngláijiānchídezhēncāowèizhìxiàngyǒuwéibèidexīnyuànérréndedào?zhèshìèrkuàngqiěyòudāngbīnzhǔchóufēnluàndeshíhòuzhǐzhīdàotǎnxuānxīnyàoshuōdehuàzhǐzhīdàozhàozhezhèngzuòquèguǎnhuìhuìgěidàiláihuòhàishìdàolelínbiédetiānkànjiànyǒuliànshědeshénxīnfēichánghuǐhènzhōngyīnrénshìqíngdezhìyuējiēshòudefènzhìqíng!a!xiànzàishìjiādeéryòuzhùzàirénjiānjiùshìyuánláidelóngshēnfènyīnérjiéhūnjiùhuìwéibèidechūxīncóngjīnhòumenhuānhuānyǒngyuǎnzàixīnjiùméiyǒule。”

 lóngshēnwèigǎndòngjiāoshēnghǎojiǔzhǐzhùguòlehǎohuìcáiduìliǔshuō;“nínyàowèishìrénlèijiùméiyǒurénxīnshíshìzhīēnbàodelóngde寿shòumìngzhǎngwànniáncóngxiànzàikāishǐdāngníntóngxiǎngshuǐzhōngshàngméiyǒudefāngnínyàowèizhèshìwàngzhīyán。”

 liǔgǎntànshuō:“méiyǒuxiǎngdàolelóngzhèyàngměideziyòuhuòchéngxiāndàodehuì。”

 shìliǎtóngcháojiàndòngtíngjūndàoledòngtíngbīnzhǔjiānfānshèngdejiénánbiǎohòuláiliǎzhùzàinánhǎiqiánhòucáishíniánmendezhùzháichēyǐnshídeháohuá使shǐshìguìguāndejiātíngnéngchāoguòliǔdeqīndōugēnzhezhānleguāngliǔdeniánlíngsuīránniánniánzēngjiāróngmàozhuàngtàiquèjiànshuāilǎonánhǎifāngderénméiyǒugǎndàojīngde

 dàoletángxuánzōngkāiyuángōngyuán713-741niánniánjiāntángmínghuángxīnxiǎngzuòshénxiāndàochù访fǎngqiúyǒudàoshùderénliǔnéngānjiùzitónghuídàodòngtíngyuēyǒushíduōniánrénzhīdàomendexíngzōngdàolekāiyuánniánliǔdebiǎoxuēzàijīngchéngjìnzuòxiànlìngbèibiǎnchìdàodōngnánfāngguòdòngtíngshíqíngkōngwànyuǎnwàngránkàndàozuòqīngshāncóngyuǎnchùdetāozhōngmàochūláichuánjiākǒngchángshēnzàichuánbiānshuōdào:“zhèběnláiméiyǒushānkǒngshìshuǐguàiba?”shǒuzhǐshìzhīshānchuánkuàiyàopèngshànglezhǐjiànzhǐcǎichuáncóngshānfēishìdeguòláileyǒurényíngwèndào:“zhèshìxuēdechuánma?”cǎichuánshàngyǒurénhǎndào:“liǔgōnggōnghòunínne!”xuēránxiǎngbìngmíngbáilemìngchuánshǐdàoshānqiánshǒujīnmángpǎoshàngshānshānshàngyǒugōng殿diànrénjiāndeyàngzhǐjiànliǔzhànzàigōng殿diànqiánbiānyǒuduìhòubiānbǎimǎnlezhēnzhūfěicuìchénshèdekuòyuǎnyuǎnchāoguòlerénjiānliǔdeyántángèngxuánmiàoleróngyángèngjiāniánqīngzǒuxiàtáijiēyíngshàngqiánláiliǔzhexuēdeshǒugǎntàndào:“menfēnbiécáizhǎyǎndegōngdemáobáile。”xuēxiàozhehuí:“xiōngwèishénxiānshìshuāilǎodefánrénzhèshìzàohuàzhùdìngdexiāngde。”liǔtīngdàoxuēzhèyàngshuō便biànchūxiānyàoshíwánkuìzènggěixuēshuōdàozhèzhǒngyàowánzēngjiā寿shòumìngniánhuódàosuìshùzàiláizhèyàojiǔrénjiānshòu。”huānyànjiéshùxuēshìgàobiéxíngcónghòujiùzàiméiyǒuliǔdexiāolexuēchángchángjiāngzhèjiànshìqíngshuōgěibiéréntīngjiāngjìnyǒushíniánxuēzhīdàole

 lǒng西réncháowēishùzhèjiànshìqíngértàndàochóngzhīzhǎngdìngyǒudelíngxìngbāndechónglèitóngcóngzhèjiùkànchūmendefēnbiérénshìméiyǒumáolínjiǎderénlèijiǎngxìndedàoyòngláiduìlínchóngdòngtíngjūnyǒuhányǎngzhèngzhíqiántángjūnxíngdòngmǐnjiéxiōng怀huáitǎndàngmenhǎodepǐnxìngshìyǒusuǒbǐngchéngdexuēshíchángtánliǔzuòshénxiāndeshìqíngjiākuājiǎngshìbìngzhīdàozěnmeyàngcáichéngshénxiānguòyīnwèiliǔshìqīnsuǒnénggòudàoshénxiāndejìngjièjiězhèjiànshìqíngsuǒxiěxiàzhèpiānwénzhāng

 gāipiānshìtángdàiàiqíngxiǎoshuōzhōngdeshàngchéngzhīzuòsuīránshìháiméiyǒutuōliùcháoxiǎoshuōguǐshénzhìguàidechuántǒngshénguàidànchōngmǎnlerénjiānshèhuìdeqīngxīnliǎngréndeqíngcāoàiqíng使shǐzàijīntiānjiàosuǒmínjiānjiēzhīlàngmànfēntóngshíbiǎoxiànchūdexiànshíyòuwèishēnsuǒgàikuòchūdewènjiātíngmáodùnfēngjiànshèhuìdemáodùnxiànshíshēnghuózhōngsuǒcúnzàidemáodùnchùchùdōuxiànshíshēnghuódezhǎnbiànhuàfēnkāishìyǒudìngjìndepiānzuòpǐn

 lóng

 lóngshìměishànliángéryòugānrènrénlínggǎnchōngfēngjiànjiàoshùzhuīqiúyóuxìngdexíngxiàng

 lóngdexìngshìpèijiàzhèzhǒngfēngjiànbāobànhūnyīnzàochéngdezhèzhǒnghūnyīn使shǐháoàiqíngyánguàndezhàngháiduìyànbáo”。wànggōng使shǐlàngzihuítóugǎixiéguīzhèngliàománhéngdegōngjìngpiāntǎnérzihuǐchùlónglóngyánghuāngjiāobēigàoshuǐshēnhuǒ

 liǔ

 liǔquèshì”,xiázhīshì怀huáiyǒuqiánglièdezhènggǎntóngqíngxīnrénzhīkùnjiànyǒngwèijiānxiǎnzhòngtuōliǔluòhuíxiāngxīnqíngránshìshīmèndefēichángyàobiéréndewèidànshìdāngjiànyángjiànéliǎnshūjīnxiùguāngníngtīngxiángruòyǒusuǒ”,便biànzhǔdòngshàngqiánxúnwènjiànduìnánzhědetóngqíngguān怀huáitīnglelóngdeqǐngqiúshuō:“wénzizhīshuōxuèdònghènmáonéngfènfēishìfǒuzhīwèi?”jiàndeàixīndǎnshēndecuòzhéshīquánránzhìzhīwàifènrénzhīkǎirányǔnnuòchuánshūdòngtíngdòngtíngjūnqiántángjūndōuduìgǎnēndài:“gōngnǎishàngrénérnéngzhī”“làimíngjūnzixìnzhāozhāngzhìyuǎnyuān。”zhèliǎngyǒuhōngtuōledeměi

 qiántángjūn

 zàiqiántángjūnshēnshàngzuòzhětuōzherénmíndeyuànwàngxiǎngdehūnyīnzhìniàngchéngleshùrénjiānbēizhǐyǒuchèhuàijiùzhìcáinéngwèiyóuxìngkāidàoyàohuàijiùdezhìfēiyǒupáishāndàohǎideqiángliàngqiántángjūnjiùshìzhèzhǒngyuànwàngliàngdehuàshēnqiántángjūngāngměngwèiyǒucháobānxiōngyǒngérbàolièdegàiqiángdeliàngxiàngtiānshàngxiàdetǒngzhìzhětiāozhàn

 liǔqiántángjūnzuìwèichūzàohěnxiānmíngshēngdòngzuòzhěliǔdeyōuliángpǐnzhìxiànlezhǒngjiànyǒngwèiyōurénzhīyōushīwàngbàodexiáxiǎngtóngshíyòuxiànlewēidejiānqiángxìngzuòzhěxiàdeqiántángjūnshìgāngchángchìzhàfēngyúnderénxiàngzhēngzheqiántángjiāngcháodexiōngyǒngpēngpàilóngdexíngxiàngshìzhōngguófēngjiànshèhuìshànliángduōqíngdeshǎohuàshēnshòufēngjiànhūnyīnzhìdeshùjiānjuézhuīqiúyóuxìngcóngdeshēnshàngfǎnyìngchūdāngshíxiànshíshēnghuózhōngwèizhēngshēnměihǎoqiándewàngjīngshénzuòzhěduìdecándefēngjiànhūnyīnzhìzuòleyánzhèngdepànduìhūnyīnzhǔjiāxuānyáng

 cháowēiyuē766—820),lǒng西réntángdàizhemíngchuánzuòjiādezuòpǐnjǐncúnliǔchuánliǔcānjūnchuánliǎngpiānliǔchuánbèixùnxiānshēngyuánzhěndeyīngyīngchuánxiāngbìnglùnběnrénbèihòuláidexiēxuézhězhīwèichuánxiǎoshuōdekāishān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37157.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org