首页 趣味语文古诗词正文

钗头凤·红酥手(chai tou feng hong su shou)

 hóngshǒuhuángténgjiǔmǎnchéngchūngōngqiángliǔdōngfēngèhuānqíngbáo怀huáichóuniánsuǒcuòcuòcuò

 chūnjiùrénkōngshòulèihénhóngjiāoxiāotòutáohuāluòxiánchíshānméngsuīzàijǐnshūnántuō

 wén

 hóngrùndeshǒupěngzheshèngshànghuángténgjiǔdebēizichūnmǎnchéngquèzǎoxiànggōngqiángzhōngde绿liǔbānyáochūnfēngduōmeèjiānghuānqíngchuīyàngbáomǎn怀huáideyōuchóuqíngbiéniánláideshēnghuóshífēnxiāosuǒyáoxiǎngdāngchūzhǐnénggǎntàncuòcuòcuò

 chūnjǐngjiùzhǐshìrénquèqiáocuìxiāoshòulèishuǐjǐnliǎnshàngdeyānzhīyòubáochóudeshǒuquándōu湿shītòutáohuābèifēngchuīluòmǎnqīnglěngdechítánglóushàngyǒngyuǎnxiāngàideshìyánháizàishìjǐnwénshūxìnzàinánjiāoyáoxiǎngdāngchūzhǐnénggǎntàn

 zhùshì

 huángténg(téng):jiǔmínghuòzuòhuángténg”。

 gōngqiángnánsòngshàoxìngwèipéidōuyīnyǒugōngqiáng

 suǒqúnsuǒdejiǎnkuò

 (yì):湿shīrùn

 jiāoxiāo(jiāo xiāo):shénhuàchuánshuōjiāorénsuǒzhīdexiāobáohòuyòngfànzhǐbáoshāzhèzhǐshǒuxiāoshēngshēngzhī

 chíchíshàngdelóu

 shānméngjiùshíchángyòngshānménghǎishìzhǐduìshānméngzhǐhǎishì

 jǐnshūxiězàijǐnshàngdeshūxìn

 《chāitóufèng·hóngshǒushìnánsòngshīrénrényóudezuòpǐnmiáoxiělerényuánpèitángshìshuōwèitángwǎndeàiqíngbēiquánshùleréntángshìbèifēnkāihòuzàinánshěnyuándeǒuránxiāngdeqíngjǐngbiǎolemenjuànliànzhīshēnxiāngzhīqièshūlezuòzhěyuànhènchóuéryòunányánzhuàngdechǔchīqíngshìshǒubiékāishēngmiàncuīrénlèixiàdezuòpǐn

 shàngpiànzhuījīnxiāngzhīshǒusānwèicéngjīnzhuībiǎoxiàntángèrrénfēngdeqínggǎn。“hóngshǒushǒurénshūxiětángwǎndejìngróngbiǎoréndeàiliánzhīxīn。“huángténgjiǔshìzhǒngguānniàngdehuángfēngjiǔànshìtángshìpěngjiǔxiāngquàndeyīnqínzhīzhèqíngjìngmiáoxiědǒuhuànlezuòzhěxiànhuígǎnkǎidāngniándeshěnyuáncéngshìmenēnàixiéshǒuyóushǎngdefāngcéngshíyuānfēnsànàijiàshǔrénxiànzàimasuīránmǎnchéngchūnjiùdànshìjīngrénshìquánfēi。“mǎnchéngchūnwèimenshěnyuánjiǔgōulēichū广guǎngkuòérshēnyuǎndebèijǐngdiǎnmínggòngshǎngchūndeshíjiāndiǎn。“gōngqiángliǔsuīshìxiěyǎnqiánshíjǐngdànquèànhántángwǎnzhībiànxiànwàngérle!shízhōnghóng(shǒu)、huáng(jiǔ)、绿(liǔ)gòuchéngdemíngyàncǎidùnshíànránquánshìméilehuānkuàixìngměigǎn

 “dōngfēngèwèièrcéngzhíshūxiōngmiáoxiěmenbèihòudetòngshàngmiànxiěchūnjǐngchūnqíngtiánměihǎozhìfēngzhuǎnfènzhīqíngjīnérchū。“dōngfēngèsānshuāngguānhányùnfēngshìquándeguānjiànsuǒzàishìbēidezhèngjiésuǒzàidōngfēngběnlái使shǐ使shǐwànpéngshēngzhèquèkuángchuīhéngsǎohuàichūnróngchūntàichéngwèitáohuāluòxiánchídezuìkuízhèzhǔyàoxiàngzàochéngàiqíngbēideèshìdāngránbāokuòzàinèi。“huānqíngbáo怀huáichóuniánsuǒzhèsānshìduìdōngfēngèdejìnkòngměimǎnyīnyuánbèichāisànēnàizāofēnmenméngshòuzhézāoshòucuīcánmǎn怀huáichóuyuàn。“cuòcuòcuò”,zhèsāndiéxuèlèiqīngdàoshuídecuòshìmashìtángwǎnma?shìmazhèméiyǒumíngshuōzhǐyǒutiānhuànbēifènlàiyuànnéng

 xiàpiànzhíshūbiéhòuxiāngzhīhuàntóusānwèicéngxiěshěnyuánzhòngféngtángwǎndebiǎoxiàn。“chūnjiùshàngchéngmǎnchéngchūn”,diǎnmíngfānxiāngféngdebèijǐngháishìcóngqiánchūnháishìcóngqiánfāngdànshìrénquèjīnfēileqiáocuìlexiāoshòuleméileqīngchūnhuó!“rénkōngshòu”,biǎomiànxiětángshìróngyánxíngtàibiànhuàshífǎnyìngnèixīnshìjièdebiànhuà。“怀huáichóudezhé,“niánsuǒdecuīcángěidàiláileduōmedetòngwazhekōngyóuzhǒngliánzhīqíngwèizhītòngshāngzhīgǎnquándōutuōpánérchū。“lèihéntōngguòhuàtángshìbiǎoqíngdòngzuòbiǎoxiànfānxiāngféngdexīntàijiùyuánzhòngféngwǎngshìliánliánnéngme?nénglèiliúmǎnmiànme?rényòngbáimiáodeshǒuxiělèihénhóngjiāoxiāotòu”,wěiwǎnchénwěnxíngxiànggǎnzhètòuwéntòngshēngdànjiànlèimǎnjīn

 dezuìhòushìxiàpiàndeèrcéngxiěréntángshìxiānghòudetòngxīnqíng。“táohuāluòliǎngshàngpiàndedōngfēngèqiánhòuzhàoyīngyòuchūxiějǐngsuīshìxiějǐngdàntóngshíyǐnhánchūrénshìtáohuādiāoxièyuánlínlěngluòzhèzhǐshìshìdebiànhuàérrénshìdebiànhuàquègèngshénshìdebiànhuàxiàngtáohuāyàngměijiāohǎodetángshìbèiqíngdedōngfēngcuīcánzhéqiáocuìxiāoshòuleréndexīnjìngxiàngxiánchíyànglěngluòleérjiānyǒuèrhěnqiǎomiàohěnránxiàmiànyòuzhuǎnzhíjiēqíng:“shānméngsuīzàijǐnshūnántuō。”zhèliǎngsuīzhǐliáoliáoquèhěnnéngbiǎoxiànchūrénnèixīndetòngzhīqíngsuīshuōqíngshānshíchīxīngǎidànshìzhèyàngpiànchìchéngdexīnquènánbiǎomíngmíngzàiàiquèyòunéngàimíngmíngnéngàiquèyòuduànzhèàiqíngshājiānyǒuàiyǒuhènyǒutòngyǒuyuànzàijiāshàngkàndàotángshìdeqiáocuìróngyánbēiqíngzhuàngsuǒchǎnshēngdeliánzhīqíngwèizhīzhēnshìbǎigǎnjiāowànjiànxīnzhǒngnánmíngzhuàngdebēiāizàichōngxiōnghóuérchū:“!”wèishìzhìzàijiùwǎnhuílezhèwànqiāngǎnkǎiháixiǎngzuòshénmeshuōzuòshénmeshìkuàidāozhǎnluànlelelemíngmíngyányóuwèijǐnyóuwèileqíngyóuwèizhōngquèpiānpiānzhèmelelezhīérzàichéntòngdekuìtànshēngzhōngquánjiùyóujiéshùle

 zhèshǒushǐzhōngwéiràozheshěnyuánzhèdìngdekōngjiānláiānpáideshàngpiànyóuzhuīdàojīnérdōngfēngèzhuǎnlièguòpiànhuídàoxiànshíchūnjiùshàngpiànmǎnchéngchūnxiāngyīngtáohuāluòxiánchíshàngpiàndōngfēngèxiāngzhàoyīngtóngkōngjiāntóngshíjiāndeqíngshìchǎngjǐnghuìdiéyìngchūláiquánduōyòngduìdeshǒushàngpiànyuèshìwǎnggòngtóngshēnghuóshídeměihǎoqíngjǐngxiěqièxiànjiùyuè使shǐmenbèihòudechǔxīnjìngshēnqiègǎnjiùyuèxiǎnchūdōngfēngdeqíngzēngcóngérxíngchénggǎnqíngdeqiánglièduì

 zàishàngpiànxiěhóngshǒu”,xiàpiànxiěrénkōngshòu”,zàixíngxiàngxiānmíngdeduìzhōngchōngfēnbiǎoxiànchūniánsuǒgěitángshìdàiláidejīngshénzhétòngquánjiézòushēngqíngjǐnzàijiāshàngcuòcuòcuòxiānhòuliǎnggǎntàndànghuíchángyǒutòngrěnyántòngnéngyándeqíngzhì

 zhèshǒushùleréntángshìbèifēnkāihòuzàinánshěnyuándeǒuránxiāngdeqíngjǐngbiǎolemenjuànliànzhīshēnxiāngzhīqièshūlezuòzhěyuànhènchóuéryòunányánzhuàngdechǔchīqíngshìshǒubiékāishēngmiàncuīrénlèixiàdezuòpǐnquánqínggǎnzhēnzhìduōyòngduìjiézòushēngyùnjǐn

 yóudeyuánpèirénshìtóngjùntángxìngshìdejiāguīxiùtángshìquèliàozuòwèihūnyīnbāobànrénzhīdequèduìérchǎnshēngleyànègǎnèrrénzhōngbèifēnniánhòudechūnyóuzàijiāxiāngshěnyuánxiétóngyóudetángshìxièhòuxiāngxīnzhōnggǎnchùhěnshēnsuìchéngzuìyínzhèshǒuxìnyuánzhīshàng

 yóu(1125nián11yuè13-1210nián1yuè26),guānhàofàngwēnghànyuèzhōushānyīnjīnzhèjiāngshàoxìngrénshàngshūyòuchéngdiànzhīsūnnánsòngwénxuéjiāshǐxuéjiāàiguóshīrényóushēngféngběisòngmièwángzhīshǎoniánshíshēnshòujiātíngàiguóxiǎngdexūntáosònggāozōngshícānjiākǎoshìyīnshòuzǎichénqínguìpáichìérshìchàngxiàozōngshíjìnshìchūshēnzhōngniánshǔtóushēnjūnshēnghuójiātàièrnián(1202nián),sòngníngzōngzhàoyóujīngzhǔchíbiānxiūxiàozōngguāngzōngliǎngcháoshísāncháoshǐ》,guānzhìbǎozhāngdàizhìwǎnnián退tuìjiāxiāngchuàngzuòshījīncúnjiǔqiānduōshǒunèiróngwèifēngzheyǒujiànnánshī稿gǎo》、《wèinánwén》、《nántángshū》、《lǎoxuéānděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37154.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 19人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org