首页 趣味语文古诗词正文

集贤宾·小楼深巷狂游遍(ji xian bin xiao lou shen xiang kuang you bian)

 xiǎolóushēnxiàngkuángyóubiànluóchéngcóngjiùzhōngkānrénshǔzuìshìchóngchóngyǒuhuànánmiáotàihuāfāngrónghuíyǐnsànliángxiāoyǒngyuānqīnnuǎnfèngzhěnxiāngnóngsuànrénjiāntiānshàngwéiyǒuliǎngxīntóng

 jìnláiyún西dōngqiàonǎosǔnqíngcóngzòngrántōuànhuìzhǎngshìcōngcōngzhēngshìmíngxiélǎomiǎnjiàoliǎncuìhóngyǎnqiánshízànshūhuānyànméngyánzàigèngchōngchōngdàizuòzhēnzháiyuànfāngxìnyǒuchūzhōng

 wén

 xiǎolóushēnxiàngquándōuzòngqíngyóuguòshēnzheluónóngzhuāngyàndeshénduōzhōngnéng使shǐrénqīngxīndezhèngshìchóngniánghuìhuànánmiáohuìdegāozhìrènhuāduǒdōushàngměihǎoderóngyánduōshǎojiǔyànhòudeliángxiāodōushìchóngniángguòyǒngyuǎndōuwànglewēnnuǎndeyuānyāngjǐnbèixiāngnóngdeyànměizhěntóu仿fǎngzhètiānshàngrénjiānzhǐcúnzàichóngniángdezhēnqíngle

 jìnláiránfēndōng西fánnǎojiūjiéshāngqíngzòngrántōuqíngyōuhuìzǒngshìduǎnzàncōngmángzěnmecáinéngxiàngyàngluánfèngxiāngxiédàolǎomiǎnměixiānghuìdōujiàoliǎnméishāngxīnyōuchóuyǎnqiánzhǐshìzànshídeshūyuǎnbiéyǒumendeshānménghǎishìzàigèngyōuxīnchōngchōngděngdàozhēndewèiqièdetiānfāngcáiquèxìnmendeàiqíngyǒushǐyǒuzhōng

 zhùshì

 xiánbīnpáimíngliǔyǒngzhāngzhùlínzhōngshāngdiào”,shuāngdiàobǎishíshàngpiànshípíngyùnxiàpiànshíliùpíngyùn

 luózhīpǐnzhǐzhehuáguìdezibáiqīngpíng·jìnwéiqiū》:“bànhuàmiánliùgōngluósānqiān。”

 jiùzhōngzhōngkānzhíshǔzhù

 chóngchóngmíngyòumíngchóngniángliǔyǒngcéngzàiduōshǒuzhōngmíngnéngliǔyǒngbǎochílexiāngdāngzhǎngshíjiāndeàiqíngguān

 yuānqīn(qīn):xiùzheyuānyāngdejǐnbèifèngzhěnxiùzhefènghuángdezhěntóu

 qiào(qiào)nǎoyōuchóufánnǎoqiàotōngqiāo ”。qíngcóng(cóng):qíng怀huáiqíng

 zhēngshìzěnmeshàngmíng

 liǎncuìhóngzhòuméiliúlèiliǎncuìcuìzhǐcuìméiliǎnméinǎiyōuchóuzhīzhuànghónghónghónglèizhǐqīngniánzishāngxīnshíluòxiàdelèi

 chōng(chōng)chōngyōuāndeyàngzi

 zhēnzhēndezháiyuànzhǐqiè

 chūzhōngshǐzhōng

 zhèshìliǔyǒngkùndōngjīngbiànliángshíwèiqīnglóumíngchóngniángsuǒzuòdeshǒuyòngbiǎobáiduìchóngniángdezhēnzhìqíngbìngqiěxiàngchóngniángxiàzhuāngzhòngdenuòyánsuīránliǔyǒngshìhòuyóuzhǒngzhǒngguānyuányīnzhōngwèishíjiànzhènuòyándàndāngshídeshǐtiáojiànxiànéngzàizuòpǐnzhōngdǎnshìàiqiúǒushǔnánnéngguìle

 deshàngpiànzhǔyàohuílechóngniángdeēnàishíguāngliǔyǒngzàidekāishǐjiùtǎndechéngrènleduìchóngniángdezhēnqíngshíxiǎolóushēnxiàngkuángyóubiànluóchéngcóngjiùzhōngkānrénshǔzuìshìchóngchóng。“xiǎolóushēnxiàngzhǐdeshìpíngkāngfāngzhīsuǒmenzhīběisòngdōuchéngkāifēngchūzhūquèméndōngrénjiādōngjiēmàixiàngzhuàngyuánlóujiēguǎnzhìbǎokāngménjiējiēdōngzhūquèménwài西tōngxīnménzinánshāzhūxiàngguǎnnándōng西liǎngjiàofāng”(《dōngjīngmènghuájuǎnèr)。zhèxiēfāngzhīzhōngshēnzheluónóngzhuāngyàndeshénzhòngdànliǔyǒngquèbiéshǔchóngniángyīnwèishìwèiwēnróujùnqiàochāoqúndeduōqíngziliǔyǒngzàizhèyònglezuìchūlechóngniángzàixīnzhōngdeshūwèi。“yǒuhuànánmiáotàihuāfāngróng”。rányǒuchóngniánggèngwèifēngliúměimàodeéryǒutàidequèwèishǎo。“tàishìchóngniángdezhìtángsòngláidexiēchúleyǒujīngmiàodezhīwàiháiyǒuhěngāodewénhuàxiūyǎngnéngyínshīzuòduìliǔliǎngtóngxīn·nènliǎnxiūédepiānnéngzuòwénréntánxiàoshǎoniányóu·shìjiānyóuzhōngrén》“xīnxìngwēnróupǐnliúxiángchēngzàifēngchénjiùshìbiǎoxiànzhèzhǒngtàideyuánpǐnzhìdegāoquánxiàngshìfēngchénzhōngdeziliǔyǒngzhīsuǒàichóngniángzhèngyóumensuīránshòuzhìchāngjiāshīlerénshēnyóudànmendeqínggǎnshìyóuzhīpèideliǔyǒngyóuzhēnzhèngdetóngqíngzūnzhòngmenyīnérnénghuòzhēnqíngxiāngzhīxīn。“huíyǐnsànliángxiāoyǒngyuānqīnnuǎnfèngzhěnxiāngnóng”。wǎngmencéngduōgòngliángxiāoxìngxiāng。“suànrénjiāntiānshàngwéiyǒuliǎngxīntóng”。biǎoleliǎngréndexīnyuànjiùshìzàitiānyuànzuòniǎozàiyuànwèiliánzhī”(báizhǎnghèn》),tóngshíxiěchūleliǎngrénduìzhèfènàidetáozuìchī

 dexiàpiànzhuǎnxiědāngqiánjìnláièrjiāngdezhǎnyóuwǎngzhuǎndàoxiànshí,“yún西dōng”,shuōmíngmendeàiqíngchūxiànlexiēzhéyóuqiàonǎosǔnqíngcóngkànláizhégèngduōdeyuányīnshìyīnchóngniángyǐndeyòushìbàoyuànyòushìfánnǎowánquánhuàilecóngqiánzhǒnghuāndeqíng怀huáicóngchóngniángtōuànhuìzhǎngshìcōngcōngdeqíngxíngláituīliǔyǒngkùnjīngdōushījīngláiyuánnéngqiānjīnmǎixiàoérchǎngzhōnghuīhuòleyīnérchóngniángdehuìzhǐnéngtōutōujìnxíngérqiěláicōngcōngyóu使shǐwàngchóngniángguòzhǒngluánfèngmíngbáitóuxiélǎodezhèngchángshēnghuójiéshùxiānghuìshíchóuyánxiāngduìdenánkānchǎngmiàn。“zhēngshìmíngxiélǎomiǎnjiàoliǎncuìhóng”。chóngniángcōngcōngxiānghuìshíliǎncuìhóng”,ànshìlemenàiqíngdexìngzhèxìngwánquánshìláishèhuìfāngmiàndeyuányīnhěnnéngshìyīnchāngjiāyánjìnchóngniángzhèwèiluòréndeláiwǎngzàiqíngxíngxiàrénchūlezànxíngbànzhǎngyuǎnsuànzànxíngdebànshìyǎnqiánshízànshūhuānyàn”,shūyuǎnxiēkāizhǒngwàijièquànwèichóngchóngyàoyōuxīnchōngchōngqǐngxiāngxìndeshānménghǎishìzhǎngyuǎndesuànshì使shǐchóngchóngnéngzuòzhēnzháiyuàn”,liǔyǒngshìzhēnzhèngsuànchóngchóngzuòzháiyuàndezhǐyǒudàoleshícáisuànshìmendeàiqíngyǒushǐyǒuzhōngzhìzhěngxiàpiànqiàdāngbiǎolerénnèixīndeqínggǎntóngshíyòudàolequànwèichóngniángdede

 cóngzhèshǒukànchūliǔyǒngshìbàozheqiāngzhēnzhìdegǎnqíngwèifēngjiànshèhuìcéngzhōngbèibèisǔnhàidechóngniángdāngchénglezhēnchéngàideduìxiàngchóngniángshìluòliáodeqíngxíngxiàxiāngàidesuǒliǔyǒngjuéxīnchéngmínghòudìngláibàodeshēnqíngzhěngshǒuwěiwǎnzhézhēnshízàixiànleliǔyǒngdāngshídexīnchéng

 liǔyǒngqīnglóuziguānqièdànduōshìtiántǎorùndeguānzhǐyǒubiézishīshīxiāngxiāngānānyóushìchóngchóngshìcáizihóngyánzhīdeguānliǔyǒngzàiwàixiědeniànhóngyánzhīdeduōshìwèichóngchóngérxiězhèshǒuxiánbīnxiěláiyǒudàishūxiàngchóngchóngbiǎobáidezhēnshíqínggǎn

 liǔyǒng,(yuē987niányuē1053niánběisòngzhemíngrénwǎnyuēpàidàibiǎorénhànchóngānjīnjiànshānrényuánmíngsānbiànjǐngzhuānghòugǎimíngyǒngqīngpáixíngyòuchēngliǔsòngrénzōngcháojìnshìguānzhìtúntiányuánwàilángshìchēngliǔtúntiánchēngfèngzhǐtiánliǔsānbiàn”,shēngjīngzuòbìngbáiqīngxiāngduōmiáohuìchéngshìfēngguāngshēnghuóyóuzhǎngshūxiěxíngzhīqíngchuàngzuòmànduōhuàqíngjǐngjiāoróngyántōngyīnxiéwǎnzàidāngshíliúchuán广guǎngfànrénchēngfányǒujǐngshuǐyǐnchùjiēnéngliǔ”,wǎnyuēpàizuìdàibiǎoxìngderénzhīduìsòngdezhǎnyǒuzhòngyǐngxiǎngdàibiǎozuòlínlíng》《shēnggānzhōu》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37150.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org