首页 趣味语文古诗词正文

迷仙引·才过笄年(mi xian yin cai guo ji nian)

 cáiguòniánchūwǎnyúnhuán便biànxuéshàngzūnqiánwángsūnsuífēnxiāngsuànděngxiánchóuxiào便biànqiānjīnyōngchángzhǐkǒngróngshùnhuátōuhuànguāngyīn

 shòujūnēnhǎohuāwèizhǔwàndānxiāofángxiéshǒutóngguīyǒngquèyānhuābànmiǎnjiàorénjiànqiècháoyún

 wén

 xīnjìncáimǎnshísuìgānggāngkāishǐshūwǎnshíjiùxuélejiǔyànshàngjiǔbēiqiányíngfèngwángsūngōngziyàoshìpíngpíngchángchánggěixiàoróng便biànshìqiānjīnlǎnkànshàngyǎnchángchángzhǐshìhàisháohuáshìleqīngchūnshíguāng

 jīnshòuēnchǒngjuànyàohǎohǎowèihuāzuòzhǔwànqíngkōngtóngqiānshǒuguīneyǒngyuǎnpāoxiēyānhuābànmiǎnjiàorénjiànlezǎoshàngxíngyúnwǎnshàngxíng

 zhùshì

 (jī)niánshísuìzānzidàizishísuìxíngdàidechéngnián

 wǎn(wǎn):tóupánxuánláichéngjiéyúnhuán(huán):gāosǒngyúndezichéngniánhòushìyóuxiàchuígǎiwèiwǎnjiésǒng

 suífēnsuí便biànsuí

 děngxiánpíngcháng。“chóuxiàoliǎngxiàoqiānjīnlǎnzàikàn

 yōng(yōng qù):lǎnkànxiè

 shùn(shùn)huázhǐcháokāiluòde槿jǐnhuājièzhǐměihǎoérshīdeniánhuáhuòróngyán。“huá”,tōnghuā”。

 jūnzhǐzhèwèiēndeqīngduìxiàng

 huāqīngchūnmàoměide

 dānxiāomǎnhóngxiádetiānkōng

 yānhuābànqīnglóumàichàngshēng

 cháoyúnchūsònggāotángshānshéndiǎnzhèàiqíngjiǔzhǎngdemàichàngshēng

 liǔyǒngshìgǎnshēnghuóshèhuìzuìcéngdemenzhēnshànměidexīnlíngxiějìnzhōngderénjìngdekāishàngyǒuzhòngyàogòngxiànmiáoxiědejiùshìwèishēnxiànérxīnxiàngyóuguāngmínggāojiédexìngdediǎnxíngxíngxiàngdeshàngpiàncóngwǎngdeqíngxiànshíluòxiězhǎnxiànzhèwèiyànjuànfēngchéndexīnhuódòngxiàpiànyóuwèiláideqiánglièyuànwànghuīkāixiěduìyóushēnghuóměihǎoàiqíngdewàngzhuīqiú

 quántōngguòwèideshùbiǎoxiànduìyóushēnghuódexiàngwǎngzhuīqiúgāngchéngzhǎngwèishǎoshí便biànxuéledàiziniánmǎnshísuìkāishǐshūwǎnchāshàngzānzichēngwèi”,biāozhìchéngniányóushēnchāngxuéshìwèileyánzhīshàngbīn”,chéngwèichāngjiāmóudegōnghuádēngshèngyánzhīqiánwèiwángsūngōngzimenyòushāngyóuniánqīngdōuhǎoshàngzūnqiánsuíchùwángsūngōngzidechēngzànduìdexiàosuí便biànqiānjīnxiāngchóushì,“yōngshìlǎnjiànbānānyōngshēnghuótānchántóudemenxiāngzuòzhěwǎnbiǎoxiànlezhèqīngshìqiānjīnéryàoqiúrénmendezūnzhòngjiědepǐnxiàngfēngchénzhōngbǎochízheqīngxǐngdetóunǎowàngzheyǒuzhèngchángderénshēngguī宿chǎngzhōngdeziqīngchūnshìyǒushùnhuádemìngyùnyàng。“huátōnghuāshùnhuá槿jǐnhuā。《shī·zhèngfēng·yǒutóngchē》“yánshùnhuázhūzhù:“shùn槿jǐnshùhuácháoshēngluò。”guōyóuxiānshī》:“shùnróngzhōngcháo。”rénduōyòngshùnhuáziqīngchūnsuīměiyànérnánjiǔzhùyǒushìcháokāiluòbānzhèwèiqīngchǔzhīdàodeměimiàoqīngchūnjiāngxiàngshùnhuáhuìànzhōnghěnkuàibiànmiède。“guāngyīnzhīhòudejiéjiùshìchángcháng使shǐgǎndàokùnrǎodānyōudewènzhōngshǎngshízhězhōngxúndàowèixìnrèntuōdenánzi便biànruòzhědeshēnfènjiānjuédetàikěnqiújiùtuōhuǒkēngdetóngqíngliánàishǎngshíkànláishìēnleyóumìngbáohuādeziqiúzuòzhǔqiúgǎibiàndemìngyùn。“wàndānxiāo广guǎngkuòdeqíngkōngérshíyǒulexìnrèndenánziqiúzhefángxiéshǒutóngguī”,gòngtóngzàozhèngchángdejiātíngshēnghuócóngliángzhīhòu便biànbiǎoshìyǒngyuǎnpāojiùdeshēnghuóxiēyānhuābànláishuāshìduìdeliángyìnxiàng。“cháoyún”,diǎnchūsònggāotáng》。yóushūdezhísòngwǎngyíngláixiāngshízhěshénduōgěiréngǎnqíngzhuānfǎnchángdeyìnxiàngsuǒzhèwèikěnqiúshìyánjǐnyuànwàngqièzhèngmíngfēiqīngderénxiàngshèhuìchūqiújiùdeshēngránérdāngshídezhěyàoxiǎngxiàngzhèngchángrényàngguòzhewēnnuǎndejiātíngshēnghuózǒngshìnányuàndezhōngzideyuànwàngkǒngnánshíxiàn

 zhèshǒumiàolíngdekǒuwěndàochūyànjuànfēngchénzhuīqiúàiqíngdexīnlíngshìjièzuòzhěshìzhǐshìguānshídàoláixíngjiānquèliúchūduìbèishòulíngdewàngtiàochūhuǒkànghuòyóudeshēnqiètóngqíngquánchúnyòngbáimiáoquánzhīkǒuchūzhīláiqíngzhēnqièzhēnzhìdòngréngànjìngluòtōngdǒngshìliǔzhōngdeshàngchéngzhīzuò

 dàiyānliǔzhīlìngwénrénzhōngliúliánqīnglóuziwèizhǔjiǎodeshīzuòpǐnbìnghǎnjiàndàngèngduōwénrénpiānxiàngmenshìwèiwánhěnshǎoyǒunéngxiàngliǔyǒngyàngpíngděngxīntàijuébìngzànměidewàibiǎoxīnlíngzhīměiqiěliǔyǒngshìgǎnshēnghuózàishèhuìzuìcéngdemenzhēnshànměidexīnlíngxiějìnzhōngderénjìngdekāishàngyǒuzhòngyàogòngxiànmiáoxiědejiùshìwèishēnxiànérxīnxiàngyóuguāngmínggāojiéxìngdemiàolíng

 shàngpiànyóucáiguòniánlǐngzikāishǐshùgānggāngmǎnshísuìcáishūyúnbìn便biànkāishǐxuéshísuìběnshìziměihǎodeqīngchūnniánhuáránérchūshēnqīnglóushēnyóuxuédedewèigōngzhǐshìwèilegōngxiēzàiyānhuāpáihuáidewángsūnguì。“suànděngxiánchóuxiào便biànqiānjīnyōng。”shuōmíngzishuāngjuéyínglehěnduōwángsūngōngzideqīnglàimenzhìqiānjīnzhǐwèijiārénxiàochùxiěchūwánzimenzhìqiānjīndeháofàng姿tàikànshìxiāofēngliúshíànhánfěngyīnwèimenxiǎngláitǎohǎoměiréndànqiáncáibìngfēisuǒxiǎngyào。“yōngèrxiěchūzhǔréngōngbānānyōngshēnghuótānchántóudemenxiāngzuòzhěwǎnbiǎoxiànlezhèqīngshìqiānjīnéryàoqiúzūnzhòngjiědepǐnxiàngbiǎolezhǔréngōngshìqiáncáidepǐnzhì

 qiánmiànxiěbìngzàijīnqiánhòuwénchéngjiēérláixiěchūsuǒzàizhī。“chángzhǐkǒng”,dàochūzuìguānxīnzuìdānxīndeshìqíng:“róngzànghuátōuhuànguāngyīn。”槿jǐnhuācháokāiluòxiàngzhēngzheziqīngchūnniánhuáduǎnzhīyòuduǎnzhǔréngōngshēnzhīyānhuāzimìngbáohuāzàiduōdeqiáncáiwǎnjiùlejiànxiāoshìdeqīngchūn,“èrxiěchūduìfēngchénshēnghuódenàiyànjuàn

 wèilebǎituōzhèzhǒngzhuàngtàipànzhenéngyǒunánzixiándechūshēndàicóngliáng。“shòujūnēn”,“jūnzhǐzhǔréngōngqīngxīndenánzi;“ēnshìshuōduìfāngduìyǒuqíngyǒuàilián。“hǎohuāwèizhǔ”,zihuājiāshìwàngjiāngdeshēngtuōgěishìqiúzhōngrénwèizuòzhǔjiùtuōhǎi。“wàndānxiāo”,shuōqíngkōngxuàn广guǎngkuòbiǎoxiànchūziduìyóushēnghuódexiàngwǎng。“fángxiéshǒutóngguī”,zhíjiéfāngbiǎochūzhōngréngòngtóngshēnghuódeqiánglièyuànwàngchūshēnfēngchéndeshēnshìyòubiǎoxiànchūdǎnzhíbáiyǒngzhuīqiúyóuxìngshēnghuódexìng

 xiàpiànzuìhòujiānggǎnqíngshēnghuáshēnbiǎochūzixīnzhōngduìzhēnzhìàiqíngjiātíngshēnghuódewàngjuéxīn。“yǒngquèyānhuābàn。”zhōngrénjiéliángyuánzhīhòu便biànhuìyǒngyuǎnwàngquèwǎngzhǒngzhǒngjǐnfēngchénzhōngsuǒshízhīrénānxīnwèirénmiǎnrénrènwèichūshēnqīnglóudeyòngqíngzhuān。“cháoyún”,chángyòngláinándeqíngàihuānhuìqīnglóuzichángbèishìrénrènwèizhòngqīngsuízixiǎngbèirénhuìtóngshíshìzàixiàngzhōngrénbiǎobáixīnbiǎojuéxīn

 xiàpiàngǎnqíngzhìyánkěnqièjiànzhèwèiqīnglóuziduìyuánmǎnjiātíngshēnghuódeqièxiàngwǎngdeyuànwàngfēichángqièjuéxīnhěnjiāndìngyǒulàngmànzhǔdecǎidànshìzàixiànshíshēnghuózhèyuànwàngshíhěnnánshíxiàngǎnqíngyuèqiánglièyuèfǎnchènchūwàngmiǎománg

 zǒngdeláishuōzhèshǒushàngpiànmiáoxiělezhǔréngōngfēngchénzhīzhōngdecǎnjīngliúchūqīngchūnshìdegǎnshāngxiàpiànshūlezhǔréngōngwàngnéngyǒuwèituōzhōngshēndenánzijiùchūfēngchénbìngchéngzhìnuòyuànqiánchéngēnsuílángjūndejuéxīnquánchúnyòngbáimiáoqiǎnérqíngzhēnláizhēnzhìdòngréngànjìngluòtōngdǒngtōngpiānfēngchénzidekǒuwěntuōchūbiǎoxiànchūduìyóushēnghuódexiàngwǎngzhuīqiú

 liǔyǒng,(yuē987niányuē1053niánběisòngzhemíngrénwǎnyuēpàidàibiǎorénhànchóngānjīnjiànshānrényuánmíngsānbiànjǐngzhuānghòugǎimíngyǒngqīngpáixíngyòuchēngliǔsòngrénzōngcháojìnshìguānzhìtúntiányuánwàilángshìchēngliǔtúntiánchēngfèngzhǐtiánliǔsānbiàn”,shēngjīngzuòbìngbáiqīngxiāngduōmiáohuìchéngshìfēngguāngshēnghuóyóuzhǎngshūxiěxíngzhīqíngchuàngzuòmànduōhuàqíngjǐngjiāoróngyántōngyīnxiéwǎnzàidāngshíliúchuán广guǎngfànrénchēngfányǒujǐngshuǐyǐnchùjiēnéngliǔ”,wǎnyuēpàizuìdàibiǎoxìngderénzhīduìsòngdezhǎnyǒuzhòngyǐngxiǎngdàibiǎozuòlínlíng》《shēnggānzhōu》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37144.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 43人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org