首页 趣味语文古诗词正文

玉楼春·桃溪不作从容住(yu lou chun tao xi bu zuo cong rong zhu)

 táozuòcóngróngzhùqiūǒujuéláichùdāngshíxiānghòuchìlánqiáojīnxúnhuáng

 yānzhōnglièxiùqīngshùyànbèiyánghóngrénfēnghòujiāngyúnqíngshìzhān

 wén

 táobēnliúkěncóngróngliúzhùqiūtiāndeliánǒuduànjiùméiyǒuliánjiēzhīchùhuíxiǎngdāngshíxiāngděnghòuzàichìlánqiáojīntiānrénpáihuáizàihuánggàidehuāng

 yānlóngzhàozhepáilièsǒngdeshānxiùqīngcāngdiǎndiǎnzhǐshùguīyànbèizheyánghóngxiámǎntiānshízhèngrénshēnghǎoxiàngsuífēngpiāojiāngtiāndebáiyúnbiédeqínghǎohòuzhānmǎnmiàndehuā

 zhùshì

 lóuchūnpáimíngwèidàihòushǔxiòngyǒuyuèzhàolóuchūnlòu”、“liǔyìnglóuchūnwǎnōuyángjiǒngyǒuzhàolóuhuāshìjǐn”、“chūnzǎolóuyānyīndiàomínghuòjiālìngchēnglánhuā》、《chūnxiǎo》、《西》、《chūnróng》、《guīcháohuānlìng》、《chéngxiānshǒu》、《guīfēng便biàn》、《dōnglínmiào》、《mèngxiāngqīn》、《děngshuāngdiàoshíliùqiánhòuquèshìxiāngtóngsānyùnyùndào

 táosuīshuōzàixìngyǒuzhèmíngzhèzuòmíngyòngzhōusòngjiāxuǎnsuǒwèizhǐtiāntáishìtàinóngyuǎnshìliúchénruǎnzhàotiāntáishānshìběnyúnshānshàngyǒutáoshùshānxiàyǒujiànyōumíng》、《xié》。hánhuāzèngliúshīmìng》:“táochóuchàngnéngguò。”wèichéngbānhuángzhōng:“yáoxiǎngrénqíngshìyuǎnyīnrónghúnshìtáo。”yòngjūnxiāngtóng

 qiūǒujuéláichù:“qiūǒutáo”,yuēlüèxiāngduìgōngwěnsuǒwèiǒuduànlián”,zhèshuōǒuduànérlián

 chìlánqiáozhèshìzuòmíngyòngkuàngdàoshìshānfáng》:“shuǐbiānchuíliǔchìlánqiáo。”wēntíngyúnyángliǔzhī:“chūnshuǐchìlánqiáo。”hánzhòngguòshìyuántíngyǒu怀huái》:“wǎngniántóngzàiwānqiáoshàngjiànzhūlányǒngliǔmiánjīnláichūnjìnggèngrényǒutáiqián。”shīsuīzhūlán”“wānqiáofēnkāiérběnzhèliǎngzhèngshīxiāngjǐnguānmiànhuángdiǎnmíngqiūjǐngchìlánqiáowèiyányángliǔshìchūnjǐngquèshuō

 lièxiùchényuánlóngzhùyǐnwénxuǎn》“chuāngzhōnglièyuǎnxiù”,nǎixiètiàojùnnèigāozhāixiánwàngshīquánpiānzhèdàngkāiyuǎnjǐnghuàduìǒuquèwèiliúshuǐlèishìzhèliǎngjìngdetángrénshīzhōngduōyǒuliúzhǎngqīngshāngyǐndàiwēntíngyúnshāngyǐnzhàoshìkūnyàn》“hóngshōuqīngzhàngniǎoméiyángtiān”,gèngxiāngjìn

 qíngshìzhānyàndàolóuchūn:“便biànjiàochūnluànyúnguǎnshìqíngqīngshì。”běnshànglüètóngxiàsuǒtóngérquèxiāngfǎnzhōucóngyànbiànhuà

 xiānfánliànàideshìtóuxiěrénqíngrénfēnbiézhīhòujiùzhòngyóuéryǐndechàngwǎngzhīqíngzhěngshǒutōngpiānduìǒuníngzhòngérliúqíngshēnérzhǎng

 shǒutáoyòngdōnghànliúruǎnxiānzhīshìdiǎnchuándōnghànshíliúchénruǎnzhàotiāntáishāncǎiyàotáobiānèrzi姿róngshénměisuìxiāngyuèliúbànnián怀huáixiāngguīsuìxiāngsòngzhǐshìháiguījiāzisūnshìhòuzhòng访fǎngtiāntáijiànèrtángrénshīwénzhōngchángyòngxiānhuìzhēnànyàn。“táozuòcóngróngzhù”,ànshìréncéngyǒuguòduànliúruǎntiāntáishìdeàiqíngdànquèméiyǒucóngróngzhǎngjiǔliúhěnkuàijiùfēnbiélezhèshìduìdāngshíqīngbiézhōngréndeqíngshìdezhuīkǒuwěnzhōnghányǒuzhuīhuǐwèiguòyòngjiàoqīngyòngtáodiǎnháiyǐnhánqiánliúlángjīnyòuláizhīqièjiùzhòngxúndeqíngshì

 èryòngleànshìtáobiédeguānjiùduànjuézhèngxiàngqiūǒuxiéǒu”)duànhòuzàinéngzhòngxīnliánjiēlediàozhōngchōngmǎnchénzhòngdewǎnhuǐhènqíngzhòngjiùqíngérdehànrénmenchángyòngǒuduànliánjiùqíngzhīnánwàngzhèfǎnéryòng便biànxiǎnxīnluòtàoxiàliǎngzhònggàikuòshìjiēchūzhīyáoxiàwén

 “dāngshíxiānghòuchìlánqiáojīnxúnhuáng。”sānliǎngfēnchéngtáoxiāngjuélái”,dāngshíxiānghòujīnxúnqíngjǐngzuòxiānmíngduìchìlánqiáohuángshìtóngérchēngpíngtángsòngxuǎnshìyǐnkuàngwēntíngyúnhánděngrénshīshuōmíngchìlánqiáochángyángliǔchūnshuǐxiāngliánzhǐchūhuángmíngdiǎnqiūjǐngchìlánqiáowèiyányángliǔshìchūnjǐngquèshuō。”tóngyàngqiánliǎngtáo”、“qiūǒushìànmíngfēndiǎnchūnqiūsānzhèngèrxiāngyīngtóngdeshílìngxuànrǎnhuānhuìdeyuèjuédebēishāngzhūlángāndexiǎoqiáomíngwēnnuǎndediàohōngtuōwǎngqíngrénxiānghòushídewēnxīnnóngqíngérmǎnhuángdexiǎoxiāoqīngdediàoxuànrǎnlejīnxúnshídebēiliángyóushìxúnhuángdeqíngkuàngxiàhuíguò,“dāngshíxiānghòuchìlánqiáodeqíngjǐng便biànfēnwàizhízhēnzhòngliúliánérjīnxúnhuángdeqíngjǐngyīnměihǎoguòdeduìzhàoérjuéjiénánkānjīnzhījiānjǐnyīnxiāngduìzhàoérgèngjiànbēiérqiěyīnxiāngjiāoróngshèntòuér使shǐgǎnqíngnèihángèngjiāránrénfēnghòujiāngyún”,suǒwèixún”,shíguòjiùzhòngyóuzhōngzhuīxúnwǎngdeqiǎnquǎnwēnróuzhōngzhòngwēnjiǔshīluòdehuānàiérdànjìngchàngchóuzhōngháiyǒuwēnxīnmíngdeháinéngyǒuxīnlíngdeshíwèijīnduìduōyánshìrénfēizhèliánquèyòngfēirényǎozhīxiǎnxīnyǐngnàiwèi。“chìlánqiáohuángzhèduìshīxiàngnèihánjīngyuǎnyuǎnyuèchūshílìngdefànwéiérchéngwèizhǒngxiàngzhēng

 huàntóuyānzhōnglièxiùqīngshùyànbèiyánghóngliǎngzhuǎndàngkāixiějǐngzhèshìqínglǎngdeshēnqiūdebàngwǎnyānǎiliáoràozhōngyuǎnchùpáizheshùqīngcuìdeshānluányángdehuīzhàoyìngkōngzhōngfēiyàndebèishàngfǎnshèchūjiùyàoàndànxiàdehóngliǎngfēnbiéhuàyòngxiètiǎoshīchuāngzhōnglièyuǎnxiùwēntíngyúnshībèiyángduō”,dànyuángèngyuǎnshéndemiàochùzhǔyàojǐngmiáoxiěhuàdegōngjǐngběnshēnyǒushénmexiàngzhēnghánérqíngjǐngzhījiāncúnzhezhǒngruòyǒuruòruòruòdelián使shǐrénláibiénányánchuándegǎnshòushùbìnglièdeqīngzhàngxúnzhěxiāngduìgèngxiǎnchūlehuánjìngdekōngkuàngshēndejiééryànbèidecánhóngránxiǎnshìlewǎnjǐngdexuànhěnkuàijiùyàoàndànxiàxiāoshìpiànǎizhīzhōngle

 jiépāirénfēnghòujiāngyúnqíngshìzhān。”liǎngshōuzhuǎnshūqíngsuífēngpiāosànméijiāngzhōngdeyúncǎidànxíngxiàngxiǎnshìledāngdeqíngrénshūránérshìpiāoránérméiyǎoránzōngdeqíngjǐngérqiělìngrénxiǎngjiànqīnglíngpiāomiǎodeshēn姿fēngmàoguòhòuzhānzhemiàndeliǔxíngxiàngbiǎoxiànlezhǔréngōnggǎnqíngdeláojiāozheháijiāngbǎituōérnéngdenǎofēnluànxīnqíngpántuōchūzhèliǎngdōushǔzhǒngjǐngrántiānchéngdelèixíngérshìsōuqiúqiúchuàngxīndejiéguǒdànyóumenshēngdòngtiēqièbiǎoleréndegǎnqínglái便biànzhǐjuéchénhòuyǒuérgǎndàodediāozuóhuàzhī。“qíngshìzhān”,shìyǎnquánsuǒshūxiědezhèngshìzhèzhǒngzhízhejiāojiětuōdechīwánzhīqíng

 chúnyòngduìcóngérchuàngzàolezhǒngnèiróngxiāngshìyīngdeníngzhòngfēngzhěngshǒupáiǒuzhōngréngdòngdàngdeníngzhòngzhīwàiérjiānliúfēng姿。《báizhāihuàpíngyún:“měichéngyǒushìzhuōshígōngchūnlóuchūnjiéyún:”rénfēnghòujiāngyúnqíngshìzhān。“shàngyánrénnéngliúxiàyánqíngnéngdāizuòliǎngbiéráo姿tàidōubìngbǎnbìngxiānzhōngxiāonányán。”zhèduànhuàpíngjiàdegōngqiǎoshēnchénlínghuóqīngjiéyīnggāishìjīngdāngde

 shìzhōubāngyànyuányòunián(1089)zhōujiàoshòurènshísuǒzuòrénjiāngbiétáohuíxiǎngcóngqiándeshēnghuónèixīnxiànchóuchàngshìnánshě

 zhōubāngyàn(1056nián-1121nián),zhōngguóběisòngzhemíngderénměichénghàoqīngzhēnshìhànqiántángjīnzhèjiānghángzhōurénguāntàixuézhèngzhōujiàoshòuzhīshuǐxiànděnghuīzōngshíwèihuīyóudàizhìchéngjīngtōngyīncéngchuàngzuòshǎoxīndiàozuòpǐnduōxiěguīqíngyǒuyǒngzhīzuòjǐnyányándiǎnjīngzhǎngdiàoyóushànwèihòuláipàirénsuǒzōngjiùshílùnchēngwèijiāzhīguān”。yǒuqīngzhēnchuánshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37136.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 44人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org