首页 趣味语文古诗词正文

更漏子·金雀钗(geng lou zi jin que chai)

 jīnquèchāihóngfěnmiànhuāzànshíxiāngjiànzhīgǎnjūnliánshíqíngwèntiān

 xiāngzuòsuìchénglèiháishìliǎngrénxīnshānzhěnjǐnqīnhánjuéláigènglòucán

 wén

 shítóuchājīnchāimiàndàiwēihóngdexiūnǎnzàihuācóngzhōngduǎnzànxiāngjiànzhīdàoduìdeqíngzhīdàoduìdeàishàngcāngzuòzhèng

 xiāngránchénghuījìnhóngzhúzhǐshèngxiàlèitānqiàshìèrrénxīnjìngzhěnshàngdeqīnglèiliánliángǎnshòuzhejǐnqīndeqīnglěngnánnàigènglòushēngshēngdeqiāo

 zhùshì

 jīnquèchāihuáguìdeshǒushìbáizhǎnghèn》:“huādiànwěirénshōucuìqiàojīnquèsāotóu。”yòuzuòjīnjuéchāicáozhíměipiān》:“tóushàngjīnjuéchāiyāopèicuìlánggān。”

 xuěběnzuò”,shíèběnzuò”,

 “zhīèrshàngzhǔshìjūnxiàzhǔshìliánài

 xiāngzuòsuìwèixiāngshāochénglehuījìnxiàngsuìyàngzhuìluòxiàláishíchùxíngróngnánzixīnlěngxiānghuī

 shānzhěnwèizhěntóuwèilèishuǐsuǒzhǐlèi

 zhèquèxiědeshìmèngxǐngzhīhòudegǎnjuézhuīlìngshǒugènglòuzi·liǔzhǎngdeshǒujìnshìyòushìjìnshìdeshìdōushìzàizuìhòudiǎnmíngshìmèngmèngzhǎngshìmíngshuōérzhèjuéláishìànshìdàndōushìcóngmèngzhōngxǐngláidezhèdiǎnshìdesuǒtóngdeshì:《gènglòuzi·liǔzhǎngméiyǒuxiěmèngjìngzhǐxiěmèngxǐnghòudenánmiánérzhèshǒuquèshìzhuānxiěmèngjìngérxǐngshídekuàngqīngqīngdàiguòzhāngbiànhuà

 shízideshēnfēnkǒuwěnmiáoxiěxīngǎnqíngshífēnzhìbiǎoxiànleziduìnánfāngdewǎngqíngshēnduìàiqíngdeshǐzhōng

 deshàngpiànmiáoxiězinánfāngdehuāxiāngjiànkāitóusānmiáoxiězizhěngzhuāngérwǎngzàihuācóngzhīzhōngdeqíngrénxiāngjiàn。“zànshíliǎngtòuchūshízhǒngxiāngjiànnǎixiāngyuēhuìzhǐnéngshíérnéngzhǎngjiǔ

 háiyǒuzhǒngshuōrènwèi,“jīnquèchāihóngfěnmiàn”,yīngdāngshìzhǐmèngzhōnghuāzànshíxiāngjiànderénxiàngshìshuōyīnwèirénhǎokuāshìhóngfěnmiàndesuǒshīrénjǐnjiēzheyòngxǐngshídekǒuwěnshuō:“huāzànshíxiāngjiàn”。“zànshíshìguòhòudehéngliàngshìzhuīdehuíshìduìmèngdefānchóuchàngmenzàihuāzànshídejiùshìcōngcōngdeyòujiànlemiànlezhèshìānwèiyīnwèiliáoshèngdànchōngmǎnlechóuchàngyīnwèijìngshìmèngxiāngjiànzàimèngzhōngéryòucōngcōngxǐnglesuǒshīrényàochūdiǎnmíngzànshíèrshìchóuchàngzhèngyīnwèixiědeshìzànshízàihuāzhōngxiāngjiàndeduànqíngjǐngsuǒjīnquèchāi”、“hóngfěnmiàndāngshìxiāngjiànshíjiàndàoderéndeyàngzhèzhǒngzhòngmèngzhōngdeqíngjǐngzhèngshìzàihuíwèizàiniànniànwàng

 shàngsānxiěmèngzhōngzhījǐngxiàsānxiěmèngzhōngzhīqíng。“zhīgǎnjūnlián。”zhèfēnmíngyǒu椿chūnyuānshìzàiliánshìbāokuòàiāidewéiàishìāizhèliǎngzhěyǒuliándàiguānzhèngyīnwèirénhǎoérbèiyuānzhècáisuǒàiérāiwéizhīdàoàiérāisuǒréncáiyàoshuō:“zhī。”shìbiǎoshìduìduìfāngzhī”“liándegǎnzhèshìxiěqíngzhīshēn。“shíqíngwèntiānshìduìtiānméngshìzhǐtiānmíngxīndezhèshìxiěqíngzhījiānyóushíjiànzizàihuìjiànshídegǎnqíngshìděngchìqiángliè

 dexiàpiànmiáoxiěziduìnánfāngdezhízhedeàiqíngcóngshíjiānshàngkànxiědeshìzànshíxiāngjiànzhīhòucóngnèiróngshàngkànshìduìzinèixīngǎnqíngdejìnmiáoxiě。“zànshíxiāngjiànzhīhòuzihuídàoledefángjiāngāngcáihuāxiānghuìshídeqíngjǐnghuìjiànshíránshāozàizixīnzhōngdeàiqíngdehuǒyàndànméiyǒuxiāoshījiǎnruòfǎnérgèngjiāxiānmíngqiánglièleshìzijiāngzhènèixīndegǎnqínghuàchéngledeshìyán。“xiāngzuòsuìchénglèi”,shìzihuífángshíkàndàodeqíngjǐngxiāngjǐnmièshuōmíngshíshēndàngèngzhòngyàodeshìzhèshìzhǒngjiànjǐngshēngqíngtuōqíngshǒudeyùnyòngzàizikànláizhèxiāngzuòzhīsuìchéngzhīlèi,“háishìliǎngrénxīn”,shìliǎngrénxīnxiāngdexīnxīnxiāngyìndexiàngzhēng。“chūncándàofāngjǐnchénghuīlèishǐgàn”,shìshāngyǐndechuánshìmíngxiéyīnshuāngguānxíngxiàngdeshùshuōleduìsuǒàizhězhìdeqíngqióngjǐndehènbiébiǎomíngledewǎngqíngshēnàizhīzhìruòyàoxiāngliúlèichúfēixiàngcányàngshēnhuījǐnrénshíchùdemiáoxiěhuòshìduìshīdehuàyòng

 zhízhùdeshìzhèshuōshìliǎngrénmiànshìrénshìjiānnánshuāngfāngdediǎnshìnánfāngdexīnshìyóunánfāngshuōchūérshìyóuzidàiwèishuōchūdezhèyàngxiědāngránshìziqīnshēnyàndàonánfāngdeliánàiwèichǔdedànquègèngshìziběnshēndegǎnqíngwèichǔdedàinánfāngyánxīngèngjiàndexīn

 zisuīránzhīzhīxīnzhījūnzhīdànjìngzhǐnéngzànshíxiāngjiàndexiànshígěidexīnqíngzhàoshànglecéngyīnyǐng。“zànshízhīwàideshíjiānshìduōshùdeliàngdeérzàizhèxiēshíjiānshìnéngxiāngjiàndezhènéng使shǐzigǎndàozhènzhènchóuláijiésānrénzhěnqīnhángèngcánlòujǐnnéngmèiláixiězizàizànshíxiāngjiànzhīhòudezhèshìfēichángzishíshíshídexīnzhuàngtàideshēnnánmiánnánāideziháizàihuízhegāngcáizànshíxiāngjiàndeqíngjǐnghuòzhězhèngzàixiǎngzhexiàdezànshíxiāngjiàncóngzhèjiǎoshuōshíjiéwěiyòushìhányǒuwèiyùnjǐnde

 zhèquèhěnwèiqiánrénsuǒchēngzànmiàojiùmiàozàishǒuxiāngěirénměidejìngránhòuxiàràngrénluòlěngdexiànshízàochénggǎnqíngshàngdeluòchàérzàizhèdeluòchàzhījiānyàngdeshìkōngdeshìpiànhēiérshìchōngmǎngǎnqíngdefēnfāngjiànshèchūzhōngzhēnde姿cǎishìgěiréngǎnqíngshàngdechúnjiéhuàzhèzàishùshàngjiàozhīcóngtóushuōyǒuzhedezhèndàngshíguǒàndenèiróngláipáilièqiàhǎoyīngdāngdiàoguòtóuláifàngzàikāitóugèngcánmèngxǐngrénshuìzàibīnglěngdebèizixiǎngdàogāngcáiránháimèngjiànleqíngrénháishìyàngdepiàoliàngcóngshìdàoyánránhòuxiǎngdàowèishénmehuìyǒuzhèyàngdemèngcóngérxiǎngdàoshízhījiāndeshēnqínghòurénwèilezàixiěshàngbānhuàshìhěndǒngméngtàideshǒudexiàzhǔréngōngzuìměideqíngjǐngtuīdàozhědeyǎnqiánránhòuzàijiāhuítōngguòxiànshíqíngdehuàzuìhòucái使shǐrénzhīdàoayuánláijìngshìmèngyóurénshēngwǎnzhīqíngérduìxiànshídejiě

 yóuwēntíngyúndeshìwánquánzhīshìjuéwēntíngyúnzhǐshìjiātōngguòzhèhuàmiàndebiànhuà使shǐzhějiěshīréndechuàngshāngxiǎngyīnshízhèdàohěndāngdàidediànyǐngyán

 wēntíngyúnyuē812—866)tángdàishīrénrénběnmíngfēiqīngtàiyuánjīnshān西xiàndōngnánrényǒutiāncáiwénmǐnjiéměishìguānyùnchāshǒuérchéngyùnsuǒyǒuwēnchāzhīchēngránshìcáiyòuhǎoquánguìduōfànhuìzēngshíjìnshìzhǎngbèibiǎnzhōngshēngzhìguānzhōngguózizhùjiàojīngtōngyīngōngshīshāngyǐnmíngshíchēngwēn”。shīzǎohuánóngyànjīngzhìnèiróngduōxiěguīqíngshùchéngjiùzàiwǎntángzhūrénzhīshàngwèihuājiānpàishǒuyàorénduìdezhǎnyǐngxiǎngjiàozàishǐshàngwéizhuāngmíngbìngchēngwēnwéi”。cúnshíshǒuhòurényǒuwēnfēiqīngjīnlián》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37122.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org