首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·铜簧韵脆锵寒竹(pu sa man tong huang yun cui qiang han zhu)

 tónghuángyùncuìqiānghánzhúxīnshēngmànzòuxiānyǎnànxiānggōuqiūhéngliú

 yúnshēnxiùlái便biànxiézhōngyànyòuchéngkōnghúnchūnmèngzhōng

 wén

 guǎnhuángchuīzòuchūqīngcuìxiǎngliàngdeyīnjiǔchuīér使shǐwǎnbiànhánlěngxiāndeshǒuzhǐláihuínòngzhú便biànyǎnzòuchūxīnzhìdeguāngànànzhùshìyǎnjīngchōngmǎnzheqíng

 zàishēnjīngměideshìchéngjiùnánhuānàishàngjiù使shǐliǎngréndeqínggǎnxiézhìdànshìhuānyànjiéshùhòugāngcáideróuqíngshàngyòuchéngwèikōnghúnjīngchīzuìjiùchénzàichūnmèngzhōng

 zhùshì

 mánběntángjiàofānghòuyòngwèipáiyòngzuòpáizuòmán》,yòumíngzi》、《zhòngdiéjīnděngshuāngdiàoshíshǔxiǎolìngyánchéngxuǎncǎotángshī》、《jīnxuǎnzhōngyǒuzuògōng”。

 tónghuángzhōngdebáoyòngtóngpiànzhìchéngchuīshínénggòuchūshēngxiǎngyùncuìzhǐchuīzòuchūláideshēngyīnqīngyuèxiǎngliàngqiānghánzhúzhúzhìguǎnchūdeqiāngrándeshēngyīnzhúzhǐxiāoshēnglèideqiāngzhǐchūqiāngrándeshēngxiǎnghánzhúzhǐxiāoyīnjiǔchuīérhánrùnbiànliáng

 xīnshēngzhǐxīnzhìdehuòxīnyǐngměimiàodeshēngyīnjìndàitáoqiánzhūréngòngyóuzhōujiābǎixiàzhōngyǒu:“qīngsànxīnshēng绿jiǔkāifāngyán。”xiānzhǐbáinènxiāndeshǒuzhǐzàiguǎnxiánshàngdòngdànzòuxiānměixiānjiébáideshǒuzhǐ

 yǎnyǎnshénchuánqíngdeguānggōutónggōu”,zhāoyǐn

 qiū:《línshìzhōngzuòjiāo”。měideguāngyóuqiūshuǐyàngdeqīngchèmíngliàngsòngdàishìbǎihóngzhōngyǒushīyún:“jiārénwèikěnhuíqiūyòufángfēisuō。”

 yúnjiàngdeyúnzhènánzhījiāndehuānqíngzuòàidiǎnchūsòngdegāotángzhōngxiùdiāohuìhuáměidetíngzhèzhǐjīngměideshì

 lái便biànzuòwèi便biàn”。cónghuājiān》、《quántángshī》、《línwànxuǎnděngběn便biànxiéxiézhōngnèixīndezhēnqíngtōng”,běnxīnzhēnqíng

 yàn(yàn)huānzhīhòuyànzhǐhuānkuài

 húnběnèrzhǔzhǔèrwánghóuběnèrzhǔ、《huājiān》、《línwànxuǎn》、《dàishī》、《quántángshī》、《línshìběnzhōngjūnwèimèng”。cóngchénběnèrzhǔxiāoběnèrzhǔ、《huācǎocuìbiānběnchūnmèngběnèrzhǔzhōngzuòchūn”,zhùzhōngwèi:“‘zuòshuì’。《quántángshī》、《línwànxuǎn》、《dàishī》、《línshì》、《huājiānzhōngjūnzuòchūnshuì”。cóngběnèrzhǔhóuběnèrzhǔchénběnèrzhǔxiāoběnèrzhǔ、《huācǎocuìbiān

 zhèshǒumiáoxiěwèinánzizàiyànshàngduìwèizòuzidezhōngqíngliànshuōshìqiánwángshēnghuódeyòushí

 deshàngpiànshǒuxiānxiěshēngdòngtīng,“cu씓qiāngděngdōushìxíngróngyīndeměimiàoshēngdòngxíngxiàngxiǎnshìchūzuòzhěyǒugāodeshùxiūyǎngduìyīnyǒujiàoqiángdejiànshǎngyóurénzòuzuòzhěxiānxiěshēngyǒushǎngdecéngdànshìdiǎnzhǔyàodeháishìyàoluòzàizòuderénshēnshàng。“xiānyòngshǒuzhǐdexíngróngjiùmíngquèxiěchūlezòuderéndìngshìwèiměidòngréndeziměiréngèngměizuòzhědexīnzhāoránruòjiēhěnduōréndōuzhùdàolezhōngdexīnshēngèrzhǐyòngzàizhèshìbiéyǒulìngnántángshūzhōngzàicéngtángxuánzōngshíshangyóuzhōuhòubiànémiùyínfánshǒuxīnshēngqīngyuètīng”,zhèdexīnshēngshìyǒuzhǐdelìngyóuchuánzhōngzài:“zhāohuìhòuhǎoyīnshíchūxīnshēng。”éryóunántángshū·zhāohuìhòuchuánzhōngzàizhōuhòuchángxuěhānyànbēiqǐnghòuzhǔhòuzhǔyuē:‘néngchuàngwèixīnshēng。’hòumìngjiānzhuìhóuzhìyīntíngéqǐngchéngsuǒwèiyāozuì。”fēnlái,“xīnshēngmànzòuzhōngzhīxīnshēngsuīzhōuhòuzhīxīnshēngyǒuguāndànbìngdìngwèitóngxīnshēng”,kuàngqiěquánkànliǎngrénànxiānggōu”、“xiézhōng”,quèyòuchéngkōngzhìhún”,guǒshìzhōuhòudāngwèigǎnshāngérqiěxiàngláixìngjiāochǐhǎoshēng”,zhōngmànzòuxiānzhědāngshìmàoměiéryòutōngxiǎoyīndegōng。“yǎnèrshíxiězòuziduìzuòzhědeyòushénqíngyánzhíbáibiǎoxiàndǎn使shǐyǒuzhelièqíngxìngdezidedòngzuòqíngtàimíngbáichéngzhěyǎnqiányǒuréncóngdeshēnfènshǒufēnzhèshìwèigōngxiànmèiyāochǒngzhīcóngérxiànchūlezuòzhěběnréndeyīnànxīnyǒudàodànbìngzhǔnquèzuòwèifēngjiànwángyǒukōngyíndemiàndànyǒuzhēnqíngxìngdemiànyīngōngzhōngyǒuméichuánqíngnéngjiùshuōdexīnxiéèyíndàngháishìjiāngjiěwèinánzhǔréngōnggǎnqíngxiāngtōngxīnchéngjiàotuǒ

 xiàpiànshǒuchéngshàngpiànqíngxiāngtōnghòuxiùzhīzhōnghuānhuìqiánmiànsuǒdiànérchūderóuqíngzhìzhèjǐnxìnghuānhuìjiēzhefēngdǒuzhuǎnxiěyànhuìhòuqíngzhuǎnyǎnchéngkōng”,cóngmiànshuōmíngleliǎngrénzhījiāndexiāngjiànhènwǎnchūnguāngduǎndeliànxīnjìngsuǒcáiyǐnchūhún”“chūnmèngzhī。“chéngkōngshíshàngshìzhǐhuānhuìhòudenèixīnkōngdàngèngduōyīngshìrěnbiépiānbiédechàngwǎngsuǒzàizuòzhědexiànzhuīxiǎngzhōngměiréncáinéngzàichūnmèngyóujiànzuòzhěxiāngliàndeyīngshìgōngérshìzhōuhòusuǒzuòzhěcáigǎndàochùchùyǒuxiànnéngjǐnhuānránhòuyòuxiāngniǎnzhuǎnchéngmèng

 quánxiěnánliànqíngdǎnzhízhìxíngxiàngshēngdòngyǒuqīngyǒuzhòngyǒumíngbáizhídemiáoxiěyòuyǒuwěihányùndeshēnchénsuīrányǒuxiēshìtuōqíngzhīxiándànquèréngyǒuzhǒngqīngmíngyàndefēngzhìshīqīngyóuzàizixíngxiàngdemiáohuìnánqíngdeshùbiǎoxiànshàngdōuyǒuzheshífēnguìdechuánshénzhī

 zhèshǒushìqiándezuòpǐnyīngshìduìgōngzhōngshēnghuópiànduàndeshíyǒurénrènwèiwèimiáoxiěhòuzhǔxiǎozhōuhòudeběnshìyǒurénrènwèimiáoxiědeyīngshìgōngxiànghòuzhǔbiǎoàizhīqíngdechǎngjǐng

 (937nián8yuè15―978nián8yuè13),nántángyuánzōngnántángzhōngzhǔjǐngliùzichūmíngcóngjiāzhòngguānghàozhōngyǐnliánfēngshìhànshēngjīnlíngjīnjiāngnánjīng),péngchéngjīnjiāngzhōutóngshān),nántángzuìhòuwèiguójūnjīngshūgōnghuìhuàtōngyīnshīwénjūnyǒudìngzàoyóudechéngjiùzuìgāodechénglewǎntángláiwēntíngyúnwéizhuāngděnghuājiānpàiréndechuántǒngyòushòujǐngféngyánděngdeyǐngxiǎngyánmíngkuàixíngxiàngshēngdòngyòngqíngzhēnzhìfēngxiānmíngwángguóhòuzuògèngshìcái广guǎngkuòhánshēnchénzàiwǎntángdàizhōngbiéshùzhìduìhòushìtányǐngxiǎngshēnyuǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37120.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 40人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org