首页 趣味语文古诗词正文

无题二首(wu ti er shou)

 zuóxīngchénzuófēnghuàlóu西pànguìtángdōng

 shēncǎifèngshuāngfēixīnyǒulíngdiǎntōng

 zuòsònggōuchūnjiǔnuǎnfēncáoshèdēnghóng

 jiētīngyīngguānzǒulántáilèizhuǎnpéng。(zhuǎnpéng zuòduànpéng)

 wéndàochāngménè绿huániánxiāngwàngtiān

 zhīqínlóutōukànwángyuànnèihuā

 wén

 zuóxīngguāngcuǐcànliángfēngjiǔyánshèzàihuàlóu西pànguìtángzhīdōng

 shēnsuīcǎifèngshuāngchìnéngfēinèixīnquèxiànglíngyànggǎnqíngxiāngtōng

 xiāngcāigōuzuòduìyǐnchūnjiǔnuǎnxīnfēnláixíngjiǔlìngjuéshèngzhúguāngfànhóng

 tànātīngdàogèngyīnggāishàngcháodiǎnmǎogǎndàolántáixiàngsuífēngpiāozhuǎndepénghāo

 dāngniánchángtīngdàorénmentánlùntiānshàngdeè绿huázǒngjuéyáoyuǎnhǎoshìxiāngtiān

 zhīdàoxiàngxiāoshǐyàngcānjiāshèngyànhòuzàipángkuījiànměirénderóngyán

 zhùshì

 xīngchénzhòngxīngxīngzhītōngchēng

 huàlóuzhǐcǎihuìhuádegāolóuzuòhuàtáng”。guìtángxíngróngtīngtángdehuáměi

 língjiǎozhōngxīndesuǐzhìxiàngtiáobái线xiànguàntōngshàngxiàjièxiāngàishuāngfāngxīnlíngdegǎnyīngàntōng

 zuòsònggōuduìyònggōucángzàishǒunèizuòchuánsòng使shǐlìngduìcāigōusuǒzàicāizhōngwèishèng

 fēncáofēnshèdōng西fàngzàizhēgàixià使shǐréncāi

 jiē(jiē):tàntīngyīngguāndàoguānshàngbāndàiguānmǎozhàoliáoshǔxiàbān

 zǒupǎolántáidāngshíshāngyǐnzàizuòshūshěngxiàoshūláng

 lèilèishì

 zhuǎnpéngzhǐshēnpéngcǎofēizhuǎnzhuǎnzuòduàn”。

 chāng(chāng)ménchāngchuánshuōzhōngzhītiānmén

 è绿huáchuánshuōzhōngzhīxiānmíng

 zhìdàozuòshàng”。xiāngwàngpànxiāngpiānzhǐfāngfāngduìlìngfāngyǒusuǒshīwèiwàngpànwàngdài

 qínlóu:《lièxiānchuán》:“xiāoshǐshànchuīxiāozuòfèngmíngqíngōngnòngzhī。”

 kànzuòzhe”。

 shāngyǐndeàiqíngshīzuìzhemíngzhèshìliǎngshǒuliànqíngshīshīrénzhuīzuócāndeguìjiāhòutángzhīyànbiǎolezhōngrénjiānxiāngxuánchéngjiānde怀huáixiǎngchóuchàngzhōngshǒushī(“zuóxīngchénzuófēng”)gèngshìkuàizhìrénkǒu

 duìzhèshǒushīdejiěkànláizhòngshuōfēnyúnyǒurénshuōshìjūnchénzhīzuòyǒurénshuōshìkuīguìjiāqièzhīzuòháiyǒurénshuōshìzhuīxiǎngjīnghuáyóuyànzhīzuò……dànhuànjìnghǎomàoměilángshīzhōngsuǒbiǎodewàngérdejiēránxīntàixiǎnshìtòuzhǐbèixiēxúnchánghuòtōngdexiàngbèiyǒuguīdezhìfàngzàiduǎnduǎnshíliùdāngzhōngbiǎoxiànlezhǒngzhuīxúndeqièbēiāideshīluò

 zhèshìshǒuyǒuzuòzhěchūchǎngdeshīshūxiěduìzuóǒuránxiāngjiànxuánchéngjiāndezhōngréndeshēnqiè怀huáiniàn

 “zuóxīngchénzuófēnghuàlóu西pànguìtángdōng。”shǒuliánshìshuōzuódexīngchénzuódechūnfēngzàihuàlóuzhī西guìtángzhīdōngkāitóuliǎngyóujīnxiāodeqíngjǐngyǐnduìzuódezhuīzhèshìměihǎodechūnxīngguāngshǎnshuòfēngkōngzhōngchōngzhelìngrénchénzuìdewēnxīnqièdōushìzuóxiāng仿fǎngdànzuózàihuàlóu西pànguìtángdōngsuǒàizhèxiāngjiàndequèjīngchéngwèiqīnqièérnánzhuīxúndeshīrénméiyǒuxiězuódeqíngshìzhǐshìjièzhùxīngchénhǎofēngdediǎnrǎnhuàlóuguìtángdeyìngchènhōngtuōchūzhǒngwēnxīnànshìxìngdehuánjìngfēnzhěhuì。“zuódiézhōngduìshàngxiàliǎngchánliándeshìgòuchénglezhǒngyuánzhuǎnliúměichàngtànzhīzhìdediào使shǐduìzuódezhuīshūqíngfēngèngjiānóngle

 “shēncǎifèngshuāngfēixīnyǒulíngdiǎntōng。”hànliánshìshuōshēnsuīcǎifèngshuāngchìfēidàochùxīnquèyǒulíngdiǎnxiāngtōngsānliǎngyóuzhuīzuóhuídàoxiànjìngshūxiějīndexiāngyóuyǐndeérwēimiàodexīncǎifèngshuāngshuāngfēichángyòngzuòměimǎnàiqíngdexiàngzhēngzhèyòngshēncǎifèngshuāngfēiláiànshìàiqíngdeshuōshìchángfānxīnéryòngxīnyǒulíngdiǎntōngláixiāngàideshuāngfāngxīnlíngdegǎnyīngwánquánshìshīréndechuàngqiǎoniújiǎozàidàibèichēngwèilíngzhībiéshìzhōngyāngyǒudàoguàntōngshàngxiàdebái线xiànshíwèijiǎozhì),gèngzēngtiānleshéndecǎishīrénzhèngshìcóngzhèdiǎnzhǎnkāixiǎngxiàngxiāngàidexīnlínggǎnyīngdexìngzhìcóngérchuàngzàochūzhèyànglüèmàoshénxīnértiēqièdeláizhèzhǒngliánxiǎngdàiyǒugèngduōdexiàngzhēngcǎi

 liǎngzhōngshēnxīnyǒuxiāngyìngzhàoshēngchéngbāoyùnfēngdemáodùntǒngxiāngàideshuāngfāngnénghuìběnláishìshēndetòngdànshēnnéngjiēérxīnxiāngtōngquèshìdewèishīrénsuǒyàobiǎoxiàndebìngshìdānchúndeàiqíngjiāndemènhuòxīnlíngdexīnérshìjiānzhōngdemènzhōngdexīnzhōngdeānwèijǐnguǎnzhèzhǒngdexīndàiyǒudewèidànquèyīnshòudàoérxiǎnzhēnguìyīnshìxiāodetànérshìduìměihǎoqíngdekěndìngjiāngmáodùnzhedegǎnqíngdexiāngshèntòumiàojiāoróngbiǎoxiànzhèyàngshēnzhìérzhǔfēnmíngzhèyàngdiǎnxíngxìngchōngfēnxiǎnshìshīrénshūxiěxīnlínggǎnshòudenéng

 “zuòsònggōuchūnjiǔnuǎnfēncáoshèdēnghóng。”jǐngliánshìshuōzhezuòwèisònggōuchūnjiǔduōwēnnuǎnfēnkāixiǎoshèdēngfēnwàihóngliùliǎngzhàshìshìmiáohuìshīrénsuǒjīngdeshíjìngdànfángjiěwèiyīnshēnshòuérdeduìzhōngrénjīnchùjìngdexiǎngxiàng。“sònggōu”、“shè”,dōushìjiǔyànshàngdeyóuqiánzhěshìchuángōumǒurénshǒuzhōngcángzheràngduìfāngcāihòuzhěshìcángjīnzhīxiàràngréncāizhōngzhějiǔ);“fēncáo”,shìfēndezàishīréndexiǎngxiàngzhōngduìfāngxiǎngzàihuàlóuguìtángzhīshàngcānnàodeyànhuìyànhuìzhīshàngdēnghóngjiǔnuǎngōngchóujiāocuòxiàoxuānhuāzuòsònggōufēncáoshèfēngāishìděnglièyuèshìwànghuìdegǎnqíngyuèshìqièduìxiāngzhōngrénchùjìngdexiǎngxiàngyuèjiāxiānmíng。“chūnjiǔnuǎn”,“dēnghóng”,zhǐshìchuánshéndebiǎoxiànleyànhuìshàngróngzuìréndefēnérqiěqīngzhùleshīrénqiánglièdexiàngwǎngqīngzhīqíngshēncǎifèngshuāngfēidegǎnkǎishīrénchùjìngdeqīngjiànyánwài

 “jiētīngyīngguānzǒulántáilèizhuǎnpéng。”wěiliánshìshuōtàntīnggèngyàoguānshǔyīngmǎolántáixīnzhōngxiàngzhuǎnfēipéngzàizhōngxiāodezhuī怀huáiniànzhōngzhījuéchénjīngqiāoxiǎngshàngbānyīngchàdeshíjiānjīngdàoletàndeshìzhèngxiàngpiāozhuǎndìngdepéngcǎoyòucōngcōngzǒulántáishūshěngdebiéchēngdāngshíshīrénzhèngzàishūshěngrènzhí),kāishǐliáodexiàoshūshēngzhèjiéwěijiāngàiqíngjiāndechàngwǎngshēnshìpiāopéngdekǎitànjiéláidànkuòleshīdenèihánérqiěshēnhuàleshīdeyùn使shǐzhèshǒushīhányǒumǒuzhǒngshāngshēnshìdewèi

 shāngyǐndeshīwǎngwǎngzhezhòngshūxiězhǔréngōngdexīnhuódòngshìjiànchǎngjǐngdemiáoshùchángchángdìngdeshíkōngsuízhexīnhuódòngdeliúchéngjiāocuòzhǎnxiànzhèshǒushīzàizhèfāngmiànbiǎoxiànxiāngdāngdiǎnxíngliánmíngxiězuóshíshàngànhányóujīnxiāodàozuódeqíngjìngliánxiǎngduìliánshìyīngxiězuóquèránhuídàojīnxiāngdexiànjìngjǐngliányòuzhuǎnwèiduìduìfāngchùjìngdexiǎngxiàngliánzàizhuǎnhuídàoshēnzhèyàngdetiàoyuèjiāshàngshíjìngxiějìngshíxiěděngshǒudeyùnyòngjiù使shǐzhèshǒucǎiyòngdeshīxiǎnduànduānbiànhuàn使shǐzhěgǎndàokùnhuòleshízhèshǒushīshìdàishīzhōngdeshíliúzuòpǐnzàitóngshídàidezuòpǐnzhōngsuànshìxīnshēngshìjīntiānmenyòngshíliúzuòpǐndedìngjiěduōdekùnhuòjiěyuánshìnánjiějuéde

 shǒuquèshíshìhěnchūdeàiqíngshīérnèiróngshìtōngguòèrshǒujuéchōngshuōmíngdeèrshǒushī(“wéndàochāngménè绿huá”)zhìshìshuōdāngniánchángchángtīngdàorénmentánlùnchāngménzhōngyǒuwèijiàoè绿huádezizhǎngměijuélúndànzǒngshìjuézàitiānbiānmeyáoyuǎnquèméixiǎngdàozuówǎnxiàngxiāoshǐyàngcānjiāháoménshèngyànhòujìngránchǎnshēngletōukuīdechōngdòngshīrénshuōdeshìgōngyuànnèihuādāngránhuìshìhuāyuándehuāhuìzhíérshìhuāshìdeměiqínlóuyòngxiāoshǐdiǎnxiǎnyánzhīwèiài婿shēnfènshīzhōngyǒukǎiyòuyǒuyànqíngdànzhǔyàoháishìbiǎonánzhījiānxīnxīnxiāngyìndeliànqíng

 zhèshīzàishùshàngyǒugāodejiàzhíyóudeshǒugǎnqíngshēnzhìchánmiánliànshèliúyuánměishīrénjiāngshēnshìzhīgǎnbìngyànqínghuáyànzhāngfǎnchènkùndùnshīqíng怀huáiyíngzàochūqíngcǎibìngmàowǎnyōuyuēdeshùjìngjièshīzhōngxiàngdecuòzōngtiàoyuèyòu使shǐzhǔzhǐdàiyǒuduōxìngxìngshīrénduìxīnlíngshìjièkāijuédeshēn广guǎngquèshíshìyuǎnmàiqiánréndezàiwénxuéshǐshàngdewèihěnchéngshàng便biànjuézhèlèishīsuǒchǎnshēngdeérchíjiǔdeyǐngxiǎng

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37111.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 44人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org