首页 趣味语文古诗词正文

长日送别(chang ri song bie)

 (rénzhǎnglǎoshàngyúnjīnsòngzhāngshēngjīngshízhǎngānpáixiàyánzhǎnglǎoxiānxíngjiànzhāngshēngxiǎojiěláidào。(dànhóngtóngshàng)(dànyúnjīnsòngzhāngshēngshàngcháoyīngzǎoshìrénshānggǎnkuàngzhíqiūtiānhǎofánnǎorénā!“bēihuānsànbēijiǔnánběidōng西wànchéng。”

 [zhènggōng][duānzhènghǎo]yúntiānhuánghuā西fēngjǐnběiyànnánfēixiǎoláishuírǎnshuānglínzuìzǒngshìrénlèi

 [gǔnxiùqiú]hènxiāngjiànchíyuànguīliǔzhǎngcōngnánhènqiànshūlínguàzhùxiéhuīérzhūnzhūndexíngchēérkuàikuàidesuíquègàolexiānghuíéryòuzǎobiétīngdàoshēng”,sōnglejīnchuànyáowàngjiànshízhǎngjiǎnlehènshuízhī

 (hóngyúnjiějiějīnzěnmebàn?(dànyúnzhīdexīnā

 [dāodāolìng]jiànānpáizhechēéréryóurénáoáojiānjiāndeyǒushénmexīnqínghuāérérbànjiāojiāodemèizhǔnbèizhebèiérzhěnérzhǐsuǒhūnhūnchénchéndeshuìcóngjīnhòushānérxiùérdōuwènzuòzhòngzhòngdiédiédelèidemènshārénme?demènshārénmejiǔhòushūérxìnérsuǒhuánghuángde

 (zuòdào)(jiànrén)(rényúnzhāngshēngzhǎnglǎozuòxiǎojiězhèzuòhóngniángjiāngjiǔláizhāngshēngxiàngqiánláishìjiāqīnjuànyàohuíǎnjīnjiāngyīngyīngdàojīngshīxiūleǎnháiérzhēngchuāizhuàngyuánhuíláizhě。(yúnxiǎoshēngtuōrényīnpíngzhexiōngzhōngzhīcáishìguānshíjièěr。(jiéyúnrénzhǔjiànchàzhāngshēngshìluòhòuderén。(jiǔlezuò)(dànzhǎng

 [tuōshān]xià西fēnghuángfēnfēirǎnhányānshuāicǎojiǔshàngxiéqiānzhezuòdechóuméilínqīn

 [xiǎoliángzhōu]jiànlèiwāngwānggǎnchuí,kǒngrénzhīměngránjiànletóu,zhǎng,tuīzhěngluó

 [yāopiān]suīránjiǔhòuchéngjiāpèinàishíjiānzěnbēishìchīxīnzuìzuóxiāojīnqīngjiǎnlexiǎoyāowéi

 (rényúnxiǎojiězhǎnzhě!(hóngjiǔdànzhǎnzhǎngyúnqǐngchījiǔ

 [shàngxiǎolóu]huānwèichóuxiāngxiǎngzheǎnqiánqíngzuóchéngqīnjīnbiéshěnzhīzhèxiāngwèiquèyuánláibiéqínggèngzēngshíbèi

 [yāopiān]niánshǎoāqīngyuǎnbiéqíngbáoāzhìquánxiǎngtuǐérxiāngāiliǎnérxiāngwēishǒuérxiāngxiéǎncuīxiāngguózuò婿róngguìdànbìngtóuliánshāqiángzhuàngyuán

 (rényúnhóngniángzhǎnzhě!(hóngjiǔle)(dànchàng

 [mǎntíngfāng]gōngshítàiduìmiànqǐngbiéruòshìjiǔjiānzimendānghuíyǒuxīndàiànméisuīránshìshǒushíbànzheǎnměigòngzhuōérshíyǎnkōngliúxúnjiùxiǎnhuàzuòwàngshí

 (hóngyúnjiějiěcéngchīzǎofànyǐnkǒuértāngshuǐ。(dànyúnhóngniángshénmetāngshuǐyànxià

 [kuàihuósān]jiāngláidejiǔgòngshíchángzheshìjiǎruò便biànshìyǒuxiēwèi

 [cháotiānzi]nuǎnróngróngpēibáilínglíngshìshuǐduōbànshìxiānglèiyǎnmiànqiáncháfàndàiyàochīhènsāimǎnchóuchángwèi。“jiǎomíngyíngtóuwēi”,chāiyuānyāngzàiliǎngxiàzhèshēngzhǎng

 (rényúnliàngchēérǎnxiānhuíxiǎojiěsuíhòuhóngniánglái。(xià)(jié)(jiéyúnxíngbiéhuàérpínsēngzhǔnbèimǎidēngkànzuòqīndecháfànshǎopínsēngdexiānshēngzàiānshàngbǎozhòngzhě!“cóngjīnjīngchànxīnzhuāntīngchūnléishēng。”(xià)(dànchàng

 [biānjìng]shàshíjiānbēipánlángchēértóudōngérxiàng西liǎngpáihuáiluòshānhéngcuìzhījīnxiāo宿zàiyǒumèngnánxún

 (dànyúnzhāngshēngxíngguānguānzǎo便biànhuílái。(yúnxiǎoshēngzhèbáiduózhuàngyuánzhèngshìqīngxiāoyǒuzhōngdàojīnbǎngmíngshìguī”。(dànyúnjūnxíngbiésuǒzèngkǒuzhànjuéwèijūnsòngxíng:“zhìjīnzàidāngshíqiěqīnháijiāngjiùláiliányǎnqiánrén。”(yúnxiǎojiězhīchàzhānggǒnggènggǎnliánshuíjǐngēngjuépōucùnxīn:“rénshēngzhǎngyuǎnbiéshúzuìguānqīnzhīyīnzhěshuíliánzhǎngtànrén?”(dànchàng

 [shuǎháiér]línjīnxiùhónglèiqīngshāngèng湿shīláodōngyàn西fēiwèidēngchéngxiānwènguīsuīrányǎnrénqiānqiějǐnshēngqiánjiǔbēiwèiyǐnxīnxiānzuìyǎnzhōngliúxuèxīnnèichénghuī

 [shā]dàojīngshīshuǐchènchéngjiéyǐnshíshùnshíbǎochuāishēnhuāngcūnmiánzǎodiànfēngshuāngyàochíānqiūfēngzuìnándiàozuìyàochí

 [shā]zhèyōuchóushuíxiāngzhǐzhīlǎotiānguǎnrénqiáocuìlèitiānjiǔhuánghènsānfēnghuáyuèdàowǎnláimèn西lóujiànlexiēyángdàoshuāiliǔzhǎng

 [sānshā]xiàoyínyínchùláiguīguījiāruòdàoluówéizuóxiāoxiùqīnxiāngnuǎnliúchūnzhùjīncuìbèishēnghányǒumèngzhīliúliànbiéjiànānshàngzhùlèiyǎnchóuméi

 (yúnyǒushényánzhǔxiǎoshēngzán?(dànchàng

 [èrshā]xiūyōuwénzhǐtíngzàixiūyàochūnyànxiāozhèqīngluányǒuxìnpínquèxiūjīnbǎngmíngshìguī”。jiéjūnruòjiànlexiānghuācǎozàixiūshìchùchí

 (yúnzàishuíshìxiǎojiěxiǎoshēngyòushēngniàn。(dànchàng

 [shā]qīngshānsòngxíngshūlínzuòměidànyānǎixiāngzhēyángdàorénshǔqiūfēngtīngwèishénmelǎnshàngchēérnèiláishíshénhòuchí

 (hóngyúnrénhǎohuìjiějiězánjiā!(dànchàng

 [shōuwěi]wéishānzhōngbiāncánzhàobiànrénjiānfánnǎotiánxiōngliàngzhèxiēxiǎochēérzài

 (dànhóngxià)(yúntónggǎnzǎoxíngchéngérzǎoxún宿chùlèisuíliúshuǐchóuzhúyúnfēi。(xià

 (rénzhǎnglǎoshàngchǎngshuōjīntiānsòngzhāngshēngjìnjīnggǎnkǎozàizhèshízhǎngzhǔnbèilesòngbiéjiǔyànzhǎnglǎoxiānxíngdòngshēnláidàolezhǎngzhǐshìháiméijiànzhāngshēngxiǎojiědàolái。(yīngyīngzhāngshēnghóngniángtóngshàngchǎng)(yīngyīngshuōjīntiānsòngzhāngshēngjìnjīnggǎnkǎoběnjiùshì使shǐbiéderénshānggǎnkuàngyòupèngshàngzhèshēnqiūjiéduōmefánnǎorénya!“bēihuāndōuzàizhèbēijiǔcóngjiùyàofēndōng西xiāngwàn。”

 【zhènggōng】【duānzhènghǎolándetiānkōngkāimǎnlehuāde西fēngměnglièchuīyàncóngběiwǎngnánfēiqīngchénshìshuíjīngshuāngdefēnglínrǎnhónglezǒngshìréndeyǎnlèi

 【gǔnxiùqiúhènxiāngjiàntàichíyuànbiétàikuàiliǔsuīzhǎngquènánzhùyuǎnxíngréndehènnéng使shǐshūlínzhíguàzhùxiéyángzhāngshēngdemànmànzǒu chējǐnjǐngēnsuígānggāngjiéshùlexiāngzhīquèyòuzǎokāishǐlebiézhīchóutīngshuōyàozǒule”,réndùnshíxiāoshòuxiàláiyuǎnyuǎnwàngjiànshízhǎngréngèngxiāoshòulezhèchóubiéhènyǒushuínéngjiě

 (hóngniángshuōjiějiějīntiānzěnmebàn?(yīngyīngshuōzhīdàodexīnā!(yīngyīngchàng

 【dāodāolìngkànjiànzhǔnbèizhedechēyóunánguòshēngháiyǒushénmexīnqíngchāhuāértiēérbànjiāojiāodemèizhǔnbèihǎobèizizhěntóuzhǐyàohūnhūnchénchénmènshuìcóngjīnhòushānérxiùérzhǐhuìkāimǎnliúduàndelèizěnmechóushārényazěnmechóushārényacóngjīnwǎnghòuzhāngshēngyàoshūxìngěigǎnjǐn

 (dàozhǎngbàijiànrén)(rénshuōzhāngshēnggēnzhǎnglǎozuòxiǎojiězhèbiānzuòhóngniángjiǔláizhāngshēngshàngqiánláidōushìjiādeqīnjuànyàohuíjīntiānyīngyīngpèigěiledàolejīngchénghòuyàoméileháiérzhēngzhuàngyuánhuílái。(zhāngshēngshuōxiǎoshēngtuōrénhóngpíngzhexiōngzhōngdecáikǎogōngmíngkànjiùxiàngshígēnxiǎocǎoyàng。(zhǎnglǎoshuōréndejiànshíhuìcuòzhāngshēngshìluòhòuderén。(zhēnjiǔhòuzuòxià)(yīngyīngzhǎngtàn

 【tuōshān西fēngchuīláihuángluànfēirǎnshànglehánshuāngzhīhòudecǎomǎndōushìjiǔshàngxiépiānzheshēnzizuòdezhāngshēngjǐnsuǒzhechóuméiméijīngcǎidāidāilèng

 【xiǎoliángzhōukànjiànqiángrěnzhelèishuǐérgǎnrènliúchūkǒngbèirénjué;měngránjiānyòukànjiàntóuxiàzhǎngzhǎngjiǎzhuāngzhezhěngzhedechóu

 【yāopiānsuīránjiǔhòuzhōngchéngměihǎoyīnyuánnàiyǎnqiánzhèshíhòuzěnmeràngrénshāngxīnbēixīnhǎoxiàngchīxīnqíngtóngzuìjiǔcóngzuódàojīntiānyāoérgèngjiāshòujiǎn

 (rénshuōxiǎojiězhēnjiǔ!(hóngniángjiǔyīngyīngduānzhejiǔbēizhǎngtànshuōqǐngjiǔ

 【shàngxiǎolóutuányuánhuānméiduōjiǔqíngbiéxiānggēnérláixiǎngzheqiántiānwǎnshàngxiàdìngqíngzuótiānwǎnshàngjiéwèijīnquèyàofēnkāi

 shēnqièxiūhuìlezhètiānxiāngdewèiquèyuánláibiédechóuháiyàoshēnshíbèi

 【yāopiānqīngchūnniánshǎoābiékànhěnqīngqíngdànbáoāróngduìfāngquánxiǎngguòtuǐérxiāngāiliǎnérxiāngshǒuérxiāngxiédeqíngxíngtiángěicuīxiāngguójiāzuò婿suànshàngróngguìzhǐqiúxiàngbìngliánshìdeyǒngfēnyuǎnshèngguòzhuàngyuán

 (rénshuōhóngniángdàojiǔba!(hóngniángdàojiǔ)(yīngyīngchàng

 【mǎntíngfāngzhēnjiǔshàngcàitàikuàixiāngduìpiànshàngyòuyàofēnguǒshìjiǔshàngzijiānyàohuízhēnxiǎngzhīqíngsuīránzhǐnéngxiāngshǒushíbànhuìérsuànshìmentóngzhuōgòngshíleyǎnkōngliúzheshēnhuíxiǎngzhōngdezhéchàdiǎnhuàchéngwàngshí

 (hóngniángshuōjiějiěcéngchīguòzǎofànjiùkǒutāngba。(yīngyīngshuōhóngniángshénmetāngéryànxiàne

 【kuàihuósānláidejiǔshíchīzhejiùxiàngjiǎruòjiùshìzhēndeyǒuxiēdedewèi

 【cháotiānzinuǎnróngróngdeměijiǔqīngdàntóngshuǐyàngzhèbiānduōbànshìxiāngdelèishuǐyǎnmiànqiándecháfànnándàoxiǎngchīzhǐshìchóuhènsāimǎnlechángwèiwèilexiēwēidàodemíngxiǎo”,quèduìchāikāizàiliǎngchùzàizhèbiānzàishēngjiēzheshēngzhǎngzhǎngtàn

 (rénshuōtàoshàngchēérxiānhuíxiǎojiěsuíhòuhóngniánghuílái。(rénxiàchǎng)(zhāngshēngzhǎnglǎobié)(zhǎnglǎoshuōzhèzǒuméiyǒubiédehuàyàoshuōzhǔnbèimǎihòudemíngkànjiéhūnjiǔdecháfànháishǎodexiānshēngdāngxīnshàngduōbǎozhòngcóngjīnwǎnghòuxīnsòngjīngzhuāntīnggāozhōngzhuàngyuándejiébào。(zhǎnglǎoxiàchǎng)(yīngniǎochàng

 【biānjìnghuìérsòngbiédeyánjīngjiéshùdechēwǎngdōngzhāngshēngdeérxiàng西liǎngqíngnánbiéyángdehuīzhàozài绿deshāngǎngshàngzhījīnwǎnzhùzài使shǐzàimèngzhōngnánxún

 (yīngyīngshuōzhāngshēngzhèguǎnguānguānzǎozǎohuílái。(zhāngshēngshuōzhèdìngfèikǎozhuàngyuánzhèngshìqīngtiānyǒuzhōnghuìdàojīnbǎngmíngshìhuí。”(yīngyīngshuōzhèkǎoméiyǒushénmexiāngsòngyínshīshǒuwèisòngxíng:“pāoderénxiànzàichùxiǎngdāngchūduìmeqīnxiànzàiyòuyòngyuánláiduìdeqíngàiliányǎnqiándexīnrén。”(zhāngshēngshuōxiǎojiědexiǎngcuòlezhānggǒngzěnmegǎnàiliánxīnrénshàngshǒujuéshīláibiǎodezhēnxīn:“rénshēngnánmiǎnyǒuyuǎnbiégēnshuígèngqīnguǒshìshàngzhīyīnyòuyǒushuíliánzhāngshēngne?”(yīngyīngchàng

 【shuǎháiér湿shīlínlíndexiùshàngzhānmǎnyǎnlèibáideqīngshāngèng湿shīláoniǎoxiàngdōngfēiyànzixiàng西fēiháiméiyǒuchéngdàoxiānwènguīsuīrányǎnqiánrényàoyuǎnbiéqiānqiěxiāngànlemiànqiándezhèbēijiǔméiyǒujiǔxīnquèxiānzuìyǎnliúxuènèixīntónghuī

 【shādàojīngchéngwàngshìyīngshuǐshígǎnjiézhìyǐnshíshùnyīngshíjiébǎozhòngdeshēnhuāngcūndiànyīngzǎodiǎnxiūfēngshuāngxuětiānyīngchízàiqiūfēngzhōngyuǎnxíngshēnzuìnándiàojiùzuìyàozhàohǎo

 【shāzhèyōuchóuxiàngshuíshuōxiǎngzhīzhǐyǒuxīnmíngbáilǎotiānguǎnrénshìfǒuqiáocuìxiāngdelèishuǐ使shǐjiǔhuángdōufànlànláiyuànhènnéngjiānghuáyuèsānfēngdōudàohuánghūnmèn西lóuzhǐjiànyángdàoyángliǔqiānzhǎng

 【sānshāxiàodàoláihuíhuíjiāhòuruòshìluówéizuóxiùhuābèiyòuxiāngyòunuǎnchūnrénjīnxiùbèibīnglěngnánchéngmèngliúliànwèibiédezhǐshìjiànpānānshàngrěnzhùlèishuǐhéngliújǐnsuǒméitóu

 (zhāngshēngshuōyǒushénmehuàyàozhǔma?(yīngyīngchàng

 【èrshāyàodānxīnyǒuwéncáiérméiyǒu”,zhǐpiēxiàqiánzài”。yàojiùyǎoyīnxùn”!zhèyǒuxìnjīngchánggěiqiānwànyàokǎozhōngjiùjiānjuéhuílái”。zhèdiǎnzhùguǒshàngxiāngziyàoxiàngzàizhèshìdedòuliúliàn

 (zhāngshēngshuōháiyǒushuínéngshàngxiǎojiěyòuzěnmehuìchǎnshēngzhèzhǒngniàntóu。(yīngyīngchàng

 【shāqīngshānsòngxíngshūlíndǎngzhùguāngdàndànchuīyānbàngwǎndexiāngyǎnyìngcányángxiézhàodedàoméiyǒurénshēngqiūfēngchuīguòzhuāngjiàchuánláidemíngwèishénmelǎnshàngchēneláideshíhòuduōmeqièbiéhuíquèyòuduōmechíhuǎn

 (hóngniángshuōrénhuíhǎohuìérlejiějiězánmenhuíjiā!(yīngyīngchàng

 【shōuwěizhōuqúnshānzhōngyuǎncányángzhěngrénjiāndefánnǎodōutiánzàixiōngzhōngliàngzhèyàngdexiǎochēzizěnmenéngzàine

 (yīngyīnghóngniángxiàchǎng)(zhāngshēngshuōtóngchènzǎogǎnchéngzǎoxiēzhǎozhùchùlèishuǐsuízheliúshuǐgèngjiāduōleyōuchóuzhuīzhúzheyúnchùpiāofēi。(zhāngshēngxiàchǎng

 《西xiāngbāohánfēngdexiūqiǎoyǒurénzuòletǒngquányùnyòngdexiūshǒudàosānshízhǒngzhīduōshuōshìguódàixiūzhīchéngchéngwèiguódàixiūshǒuyùnyòngdexiǎngfànběn

 zuòzhěcǎiyòngdiǎnshīqíngjǐngjiāoróngdeshùshǒushōulediǎnshīyándejīnghuáyòuliànrónghuìshēngdòngdemínjiānkǒujiāzhòngwénzhāngdebānláncǎizēngqiángyándexíngxiàngxìngbiǎoxiàn使shǐzhèzuòpǐnzǎofēnchéngyàndiǎnzàizhòngzhǎngdechǔshàngróngzhùliànxíngchéngshēnhuáxiùměideyánzhèzhǒngshìxíngchéngquánhuājiānměirénshùfēngdezhòngyàoyīnméiyǒuyánshàngzhèzhǒngbīnfēndeyàn姿cǎi,“huājiānměirénjiùyàoànránshī

 ……wéncǎicànrándeyándiǎnjuéshìduīzǎodiāozuóláidexíngshìzhǔdezhuānméngǎowénzǎohuìdezuòpǐnháogòngtóngzhīchùquánsuīránhuáměiwéncǎicuǐcànquèránliútōngchàngjuézhìdiāozuózàozuòdemáobìngyīnmíngdàipínglùnjiāyuánlǎngrènwèi:“wángshícáiqíngzhēnjiāzhīxióng。”(《yǒuzhāicóngshuō》)wángshìzhēnyún:“běidāng西xiāngjuǎn。”(《zǎo》)

 (wén

 zuòzhějǐnshànróngliànfāngyánkǒuérqiěgèngshànróngliàndiǎnshīshénzhìkǒudiǎnshīróuzàiérháoxiǎnshēngyìngqiānqiánghuàshuōliàngcái”,《西xiānghěnduōfāngshìliàngjiè”,jièyòngqiánréndexiànchéngjìngérxiǎnjièdehén。……dāngmendàoyúntiānhuánghuā”,“nuǎnróngróngdepēibáilínglíngshìshuǐduōbànshìxiānglèiděngshíhuìhěnránxiǎngdàofànzhòngyāndemíngpiānzhē》:

 yúntiānhuángqiūliánshànghányāncuìshānyìngxiéyángtiānjiēshuǐfāngcǎoqínggèngzàixiéyángwài

 ànxiānghúnzhuīchúfēihǎomèngliúrénshuìmíngyuèlóugāoxiūjiǔchóuchánghuàzuòxiānglèi

 érlínjīnxiùhónglèiqīngshāngèng湿shīyòngdeshìbáizuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shīdediǎnshìshuōdeleyóuyuáncáiliàodōuláishīzhōngdepiānjīnghuáshìróngliànérchéngdexīnchǎnpǐndāngránshìjīngpǐnledànshìhuàshuōhuíláihǎocáiliàodàozhuōlièdegōngjiàngjiùdìngshōudàohǎodexiàoguǒzhè便biànyǒusuǒwèihuàgōnghuàgōngshénshìxíngshìdebiéhǎodezhǒnghǎodejìnghuòzhǒnghǎodebiǎoxiànfānggāomíngdeqiǎojiàngcóngzhōngdàojièjiànàndeyàojiāchuàngxīn西xiāngzhōngsòngbiézhéyǒuwéishānzhōngbiāncánzhàobiànrénjiānfánnǎotiánxiōngliàngzhèxiēxiǎochēérzài?”xiěchóuzhīzhòngxiǎoxiǎochēérzàidòngzhèbìngshìwángshíchuàngzàodedǒngjiěyuán西xiāngzhūgōngdiàojiùyǒubiānbànniǎoyínjiānshuāngsǒngxiūwènchóuqīngzhòngxiàngértuótuódòng”。zhǐyīnwángshíshìxiěyīngyīngdechóubiéhènyīnwèichēnéngzhàobāndǒngjiěyuándeyuánhuàdànshìxiěchóuzhīzhòngquèshìyàngdedǒngjiěyuányòngxíngróngchóushìdǒngjiěyuándechuàngzàosòngrénshíxiàoyǒulóuchūnyǒuchūnchóuhènzhòngshānxìnértuódòngdeqīngzhàodelíngchūn》:“wénshuōshuāngchūnshànghǎofànqīngzhōuzhǐkǒngshuāngměngzhōuzàidòngduōchóu。”jiànshīzhōngzàichóudegōngduōhěnchéngchēzuòchuántīngzūn便biàndànzǒngdeshuōrénsuǒchùdexiànshíhuánjìngyǒuzhùrénhuànéngrónghuìguàntōngzhēnzhìjìngdeshìgāoshǒufǒuzhàohuàpiáoshēngbānyìngtàohuòhěnxiàngshìbiéréndedōng西

 zǒngzhī,《西xiāngdeyánshùshìjiéchūdeyóuwángshínéngshúliànjiàmínjiānyányòushàndiǎnshīzhōngdejīnghuáwèisuǒyòngliǎngzhěmiàodejié便biànxíngchéngdiǎnyòuzhìyǒuwéncǎiyòufèiběndedeshùfēngérnóngdeshīqínghuàmànzàixíngjiānzhèquèshì西xiānghuòwéncǎipàidàibiǎozuòdezhǔyàobiāozhì

 (wángwén

 【gǔnxiùqiúzhèduànshìyīngyīngzàizhǎngdeshàngchàngdezhǔyàozhōngdejǐngwèi线xiànsuǒláishūqíngxiěcóngtóngdemiànzhǎnshìzhǔréngōngdenèixīnshìjiè

 “liǔzhǎngcōngnánhènqiànshūlínguàzhùxiéhuī。”“cōngshìzhǐzhāngshēngdeqīngbáide;“qiàn”,shìqǐngde;“xiéhuī”,zhǐxiézhàodeyángguāngyīngyīngkàndàozhǎngzhǎngdeliǔjiùxiǎngdàozhùzhāngshēngdeérkàndàoshūlǎngdeshùlínjiùxiǎngqǐngmenguàzhùliúshìdeyángguāngràngshíjiānzǒumàndiǎn。“érdexíngchēérkuàikuàidesuí。”“”jiùshìmànmàndezhāngshēngzàiqiányīngyīngzuòchēzàihòuyīngyīngyàoérmànmànzǒuchēérkuàikuàigēnshànghǎoràngtóngzhāngshēnggèngkàojìnxiēnéngyǒugèngduōdiǎndeshíjiāndāizài。“quègàolexiānghuíéryòuzǎobié。”zhèliǎngshìshuōgāngtáoguòleqíngrénzhījiāndexiāngzhīcáikāishǐzàiyòuyàohěnkuàifēn。“tīngdàoshēng’,sōnglejīnchuànyáowàngjiànshízhǎngjiǎnlehènshuízhī?”“jīnchuànjiùshìdàizàishǒuwànshàngdejīnzhuózi;“zhǎngshìdàishèzàidàopángbiānwèisòngbiéjiànxíngéryòngdeziyǒushízhǎngduǎndeshuōsuǒjiàoshízhǎng”。zhèsānshìshuōyīngyīnggāngtīngjiànshēngzhāngshēngyàozǒushǒuwànshàngdàidejīnzhuózijiùsōngxiàláileyuǎnyuǎnkànjiànsòngbiédeshízhǎngrénshàngjiùshòuxiàláilezhèzhǒngchóubiéhènyǒushuínéngzhīdàoazhèzuòzhěyùnyònglegāokuāzhāngdebiǎoxiànshǒuláixíngróngdāngshíyīngyīngzhāngshēngchánmiánjuédebiézhīqíng

 zhèduànqiánmiànduànduānzhènghǎoxiāngzàiqíngjǐngdeshèshàngshìxiāngtóngde。【duānzhènghǎozhǔyàoshìcǎiyòngyīnjǐngshēngqíngdeshǒuliángdeqiūjǐngxiàngláiyǐnchūyīngyīngdechóubiéhèn。【gǔnxiùqiúzhèduànjiàoduōcǎiyòngleyóuqíngjǐngdeshǒuliǔérshūlínguàxiéhuīmànzǒuchēkuàixíngsōngjīnchuànjiǎnděngděngsuǒyǒuzhèxiēmiáoxiědōushìyóuyīngyīngduìzhāngshēngdeliànbiézhīqíngyǐnchūláide

 duìyīngyīngnèixīnhuódòngdehuàshìzhàngcāngbáikōngfàndeyánérshìjièzhùxiānmíngshēngdòngdexíngxiàngzuòzhětiānjǐngnǎizhìchēshǒushìtǒngtǒngláifēngdeliánxiǎngkuāzhāngzuòwèibiǎoqíngdeshǒuduànzhèjiù使shǐchōuxiàngderéngǎnqíngbiǎoxiànshífēnzhēnshídòngrén

 【dāodāolìngzhèduànxiānshìshuōyīngyīngkànjiànsòngxíngdechēxīnzhōngfēichángnánguòmènjìnéryòushuōxīnshūzhuāngbàncóngjīnhòuzhǐnéngyònghūnshuìláiáoshíguāngjǐnjiēzheshìnàidebēitàn:“demènshārénmedemènshārénme?”“de”,jiùshìzěnmede;“meshìzhōngdechènméiyǒushízàidehánzhèliǎngdiéshìshuōzěnmefánmènrénazěnmefánmènrénaránérfánmènbēitànwǎnhuízhāngshēngdebiésuǒzuìhòuzhǐhǎodīngzhǔzhāngshēng:“jiǔhòushūérxìnérsuǒhuánghuángde。”zhèdesuǒ”,shìyīnggāide;“huánghuáng”,cōngmánggǎnjǐndezhèliǎngshìzhǔzhāngshēngfēnbiéhòugǎnjǐnshūxìnhuílái

 zhèduànshìyīngyīngzàizhàngzuìzhīxīndehuánhóngniángmiànqiánjǐnqíngqīngbiédetòngxīnqíngyīnzàimiáoxiěshàngqiánmiànduānzhènghǎogǔnxiùqiúwěiwǎnhándenèixīnbáiyàngzhěngduànzhēlánzhíshūxiōngyòngdedōushìxiētōngdekǒuchēérérhuāérérbèiérzhěnérshānérxiùéráoáojiānjiānhūnhūnchénchénzuòzhězhèxiēchángdekǒuqiǎomiàoláiyòngliánchuàndepáizhòngdiézàochéngyīnjiéshēngyùndehuíhuánliúzhuǎnchǎnshēngchàngsāntàndeshùxiàoguǒ

 dāngyīngyīngzhāngshēnghóngniánglǎorénhuìjiànhòusòngbiédejiǔyànkāishǐledāngzheyánqíngdelǎorényīngyīngnéngjǐnqíngbiǎodegǎnqíngzhǐnénggǎntànbēishāngjiǔyànwánhòulǎorénxiānzǒulezhèshíhòuyīngyīngzhāngshēngnéngtántánzhīxīnhuàlezhèānpáilezhīmíngjiàoshuǎháiérdezi。……

 zhèduàndekāitóuzuòzhějièyòngdiǎnláixuànrǎnyīngyīngnèixīndebēi。“línjīnxiùhónglèiqīngshāngèng湿shī。”“hónglèi”,dàichuánshuōcéngjīngyǒushǎobèixuǎnhuánggōngzàitóngdefēnbiéshíhěnshāngxīnyòngjiēxiàdeyǎnlèidōurǎnchénghóngdelehòuláizifēichángbēishāngshíliúdeyǎnlèijiàohónglèi”。“qīngshāngèng湿shī”,shìrónghuàletángdàishīrénbáidezhǎngshīxíngzhōngzuìhòuliǎng:“zuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shī。”“jiāngzhōushìbáidāngshídānrèndeguānmíngzhǐdeshìbáizhèliǎngshìshuōyīngyīngwèibiézhīérliúdeyǎnlèi湿shītòuleshāndāngniánbáitīngdànzòushíliúdeyǎnlèiháiyàoduōjiēxiàláizuòzhěyòudeshǒujìnshūxiěyīngyīngdexīn:“láodōngyàn西fēiwèidēngchéngxiānwènguī。”“láoshìzhǒngniǎozhèliǎngshìshuōláoyànzijiùyàofēidōngfēi西leháiméiyǒufēifēnkāijiùwènjīnhòuxiānghuìdezijīngguòzhèxiēzhāngmiáoxiěréndegǎnqíngchéngbēnténgzhīshìxiànggāocháozhǎnzhèshíhòuzuòzhěquèguòcháotóulìngxīn:“suīrányǎnrénqiānqiějǐnzūnqiánjiǔbēi。”zòngránshàngjiùyàoxiāngbiéqiānqiězàishízàiyǐnbēisòngxíngjiǔbazhèshìyóubēiāizhuǎnxiàngnàishídekuānwèihuàzhèsuīzàixiǎngzhīwàiquèzàiqíngzhīzhōng使shǐzhěngduàncuòluòyǒuzhìréndenèixīnhuódòngxiǎnlánjīngguòzhèyàngdediēdànghuíxuánzuòzhěcáifàngzòngréndegǎnqíngtuīxiànggāocháo:“wèiyǐnxīnxiānzuìyǎnzhōngliúxuèxīnnèichénghuī。”“wèiyǐnxīnxiānzuì”,shìsòngdàirénliǔyǒngzhōngqíngjìnzhōngdeyuánwénshìwèiyǐnxīnzuì”。wángshígǎichéngwèiyǐnxīnxiānzuì”,jiùgèngjiāchénzhòngzhèsānshìshuōháiyàoyǐnshénmesòngxíngjiǔaháiméiyǐnjiǔxīnzǎochīzuìle!yǎnlèiliújǐnzhīxuèzhèxīnzǎobèizhéxiànghuīyànglezhètóngshàngmiànsuīrányǎnrénqiānqiějǐnzūnqiánjiǔbēixiāngduìzhàoshìgǎnqíngshàngdebiànyóushājiāndekuānwèizhuǎndàotòngshēngdebēiāishíshàngqiánliǎngshìhòusāndeyìngchènduìshuōzhèshìzhǒngfàngxiānshōugāoxiāndeshǒu

 wángshí(1260nián-1336nián),míngxìndōujīnběijīngshìrénběishěngbǎodìngshìdìngxìngjīndìngxìngxiàn)。yuándàizhemíngzuòjiā西xiāngdezuòzhěshēngpíngshìxiángwángshíguānhànqīngmíngzuòpǐnquánmiànchéngletángshīsòngjīngměideyánshùyòushōuleyuándàimínjiānshēngdònghuódekǒutóuyánchuàngzàolewéncǎicuǐcàndeyuánhuìchéngwèizhōngguóshǐshàngwéncǎipàidejiéchūdàibiǎozheyǒushízhǒngxiàncún西xiāng》、《chūntáng》、《yáosānzhǒng。《yáoxiěliúyuèéméngzhèngbēihuāndeshìyǒurén怀huáishìwángshídeshǒulìngyǒufàncháchuán》、《róngèrzhǒngchuányǒuwénzhé

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37102.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 23人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org