首页 趣味语文古诗词正文

离思五首·其四(li si wu shou qi si)

 céngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyún

 huācónglǎnhuíbànyuánxiūdàobànyuánjūn

 wén

 jīngguòlánzhuàngkuòdehǎibiéchùdeshuǐzàizhíguāntáozuìguòshāndeyúndemènghuànbiéchùdefēngjǐngjiùchēngzhīwèiyúnle

 使shǐshēnchùwànhuācóngzhōnglǎnhuítóupànzhèyuányóubànshìyīnwèixiūdàoréndeqīngxīnguǎbànshìyīnwèicéngjīngyōngyǒuguòde

 zhùshì

 céngjīngcéngjīngdàolínjīngjīnglínjīngguò

 nánwèizhèzhǐwèi”“zhíguānde

 chúquèchúlekāizhèwèixiāngxíngzhīxiàchúleshānbiéchùdeyún便biànchēngwèiyúnqiánjūnàncéngjīngjiēchùguòdeduànliànqíng

 cǎocǎocāngsuízhèshìcōngcōngjīngguò”“cāngjīngguòhuòmànjīngxīnguòdeyàngziyīngjiěshìwèiànzǒuguò”。sòngyóuqiūshǔxìngshī:“tóngchízhúkāiténgzhǐshǒuqīngshīchéng。”yuánzhūtíngqīngxìngzi·sòngbié:“chángduànchùzuòbié。”

 huācóngzhèbìngfēizhǐránjièdehuācóngnǎijièměimàozizhòngduōdefāngànzhǐqīnglóuguǎn

 bànyuánzhǐbànshìyīnwèi……”。

 xiūdàozhǐxiūliàndàojiāzhīshùchùchǎnmíngdeshìxiūdàozhīrénjiǎngjiūqīngxīnguǎ

 jūnzhǐcéngjīngxīndeliànrén

 “céngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyúnbiǎomiànshàngshìshuōkànguòcānghǎishuǐ”、 “shānyúnzhīhòufāngdeshuǐyúnjīnghěnnánzàishīréndeyǎnleshíshàngyǐnmenzhījiāndegǎnqíngyǒucānghǎizhīshuǐshānzhīyúnshēn广guǎngměihǎoshìshìjiānlúnde——chúàizhīwàizàiméiyǒunéngràngshīréndòngxīndezileshīrénjiècānghǎishuǐ”、 “shānyúnzhèshìjiānjuéměidejǐngxiàngbiǎoleduìàijiānzhēndegǎnqíngbiǎoxiànledeměihǎogǎnqíng。“céngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyún”,jìngshēnyuǎnyùnfēngqínggǎnchìlièquèyòuhányùnchéngwèirénmenhuānjièyòngdeliánhòuláijǐnyòngláibiǎoàiqíngshēnhòujiānzhēnyǒngháichángbèirénmenyòngláixíngróngyuèfēngéryǎnjiègāozhèshǒushīcóngguānshàngjìnshēnglerénmenduìcānghǎizhīshuǐshānzhīyúnderènshí

 “nánwèishuǐ”、“shìyún”,qíngzhèránshìyuánzhěnduìzidepiānàizhīdànxiàngmenyàngdegǎnqíngquèshìhěnshǎoyǒudeyuánzhěnzàiqiǎnbēi怀huáishīzhōngyǒushēngdòngmiáoshùyīnérsānshuōxìnjīngguòhuācóng”,lǎnshìbiǎoshìduìjuéjuànliànzhīxīnle

 “huācónglǎnhuíbànyuánxiūdàobànyuánjūn”。sānhuārén使shǐzǒujìnbǎihuāshèngkāiqīngxīndehuācónglǎnhuíshǒuxīnxīnshǎngxiēyìngyǎnliándeshèngkāidehuāduǒbiǎoshìduìjuézàiliúliànjuànzhīxīnchéngshànglǎnhuídeyuánwěihánshuōduìshìshìkànhóngchénxiūdàodeyuánèryīnwèishīxīnàiderénzàihuìdòngxīndefāngcǎofánhuāzhèshìbēitòngjiětuōdegǎnqíngshàngdezhǒngtuō;“xiūdàojiěwèixiūshēnxiūzhìxuédezhǒngcāoshǒu。“bànyuánxiūdào”、“bànyuánjūnsuǒbiǎoxiàndeyōuzhīqíngwánquánshìzhìdezhèyàngxiěgèngjuéyùnshēnhòu

 yuánzhěnzhèshǒujuédàngāoshūqíngqiánglièérqiěyòngmiàoqiánliǎngzhìdexiě怀huáijiùdàowángzhīqíng,“cānghǎi”、“shān”,háozhuàngyǒubēichuánxiǎngjiāngbēnténgzhīshìhòumiàn,“lǎnhuí”、“bànyuánjūn”,dùn使shǐshìshūhuǎnxiàláizhuǎnwèiwǎnshēnchéndeshūqíngzhāngchíbiànhuàyǒuzhìxíngchéngzhǒngdiēdàngdexuánérjiùquánshīqíngdiàoéryányánqíngéryōngguīéryànbēizhuàngérchénchuàngzàoletángréndàowángjuézhōngdejuéshèngjìngjiè。“céngjīngcānghǎièryóuwèirénchēngsòng

 zhèshǒushīzuìchūdejiùshìcǎiyòngqiǎodeshǒulínjǐnzhìbiǎolezhǔréngōngduìjīngshīdexīnshàngréndeshēnshēnliànqíngjiēliányòngshuǐyòngyúnyònghuārénxiězhéwěiwǎnhánérjìngshēnyuǎnnàirénxúnwèi

 quánshījǐnyǒusāncǎiyòngshǒuèrliǎngkōngérláiànshǒujuégāolìngrénzhuōdàozuòzhěsuǒzài。“céngjīngcānghǎinánwèishuǐ”。shìcóngmèngziguānhǎizhěnánwèishuǐ”《mèngzi·jǐnxīnpiāntuōhuàérláishībiǎomiànshàngshìshuōcéngjīngguānkànguòmángmángdehǎiduìxiǎoxiǎodeliúshìhuìkànzàiyǎndeshìyònghǎishuǐxiānghǎimiàn广guǎngkuòcāngmángxiónghúnwèizhuàngguānshuǐzhǐguòshìwàng穿chuāndeliúwèiguānxiějìngxiónghúnshēnyuǎnránérzhèzhǐshìbiǎomiàndezhōngháiyùnhánzheshēndexiǎngèrshì使shǐyòngsònggāotángshānyúndediǎn。《gāotángshuōzhànguóshídàichǔxiāngwángdexiānwáng”(zhǐchǔ怀huáiwáng),céngyóuyúnmènggāotángzhītái,“dàiérzhòuqǐnmèngjiànrén……yuànjiànzhěnwángyīnxìngzhī”。shānzhī”。biéchǔwángshíshuō:“qièzàishānzhīyánggāoqiūzhīdànwèicháoyúnwèixíngcháocháoyángtáizhīxià。”chǔwángdàncháoshìzhīguǒyányīnjiùwèimiàohàoyuēcháoyún”。xiǎnérjiànsòngsuǒwèishānzhīyún”,——“cháoyún”,guòshìshéndehuàshēnyuánzhěnsuǒwèichúquèshānshìyún”,biǎomiànshìshuōchúleshānshàngdecǎiyúnsuǒyǒudeyúncǎidōuguānshíshìqiǎomiào使shǐyòngcháoyúndediǎnzuòxīnàidezichōngfēnbiǎoleduìzidezhēnzhìgǎnqíngshīrénbiǎomíngchúzizòngyǒuqīngchéngguójuédàijiārénnéngdòngdexīndehuānxīnàizhǐyǒuzicáinéng使shǐqīngxīnxiāngàixiěgǎnqíngchìyòuhányùn

 sānhuācónglǎnhuí”,shìyònghuārénshìshuō使shǐzǒudàoshèngkāidehuācóngháoliúxīnguòlǎnhuítóuguānkànérxīnguānshǎngyìnyǎnliándeshèngkāihuāduǒdeyuányīnbànyuánxiūdàobànyuánjūn便biànzuòlehuíhánshìshuōduìshìshìkànhóngchénxiūdàodeyuánzhèshìèrshìyīnwèishīxīnàidezàixiǎngkànbiédehuāletǒngguānquánshīnánkànchū,“huācónglǎnhuídeyuányīnháishìyīnwèishīlejūn”。“bànyuánxiūdàozhīshuōzhǐguòshìdùnle

 zuòzhězàizhèshǒushīcǎiyòngzhǒngzhǒngshǒuzhébiǎoduìcéngjīngxiāngàidebàndeshēnqíngqiánsānjǐnkòuzhǔcéngcéngjìnzuìhòucáiyònghuàlóngdiǎnjīngzhījiēshìzhǔzhèzhǒngxiěgòuzhōngmàiguàntōngqīngjiàngǎnqíngtiàodòngxìngbìngxiàngdiǎnshīzhōngyǒuxiēzuòpǐnyànggǎnqíngtiàodòngtàixiàngdiànyǐngdeméngtàijìngtóuyànglìngrénkàndàoduānxīnniànjiāo》(tánghuāluò),miáoxiěduìdeliúliàndexīnqínggǎnqíngtiàoyuèbiéérxiěwǎngdeqīngbié”;érxiějīnzhòngyóu”,lóukōngrénshìrénfēiéryòuxiěhuànxiǎngmíngcháozūnqiánzhòngjiànjìnghuānánzhé”。zhōngshěnglüèduōxiánjiēbēnténgfēiyuèlìngrénfèixúndāngránzhèbìngshìshuōyònggǎnqíngtiàoyuèdexiǎoláizuòwèipíngjiàzuòpǐnyōulièdebiāozhǔnxīnzhèshǒushìkuàizhìrénkǒudemíngpiānshěnměijiàzhígāo

 zàimiáoxiěàiqíngdediǎnshīzhōngyǒushǎomíngpiānjiāzuòdōuzhíwèirénmenwénjiànyǐnrénmendegòngmíngwángwéidexiāngshī:“hóngdòushēngnánguóchūnláizhīquànjūnduōcǎixiézuìxiāng。”shìyòngxíngxiàngxiānmíngdehóngdòuxiàngzhēngměihǎoérjiānzhēndeàiqíngshāngyǐndechūncándàofāngjǐnchénghuīlèishǐgàn”(《》)deshīshìyòngzhǒngzhízhedàodejīngshénbiǎoduìàiqíngjiānzhēnhǎishílànyǒngbiànxīndezhōngqíng。“céngjīngcānghǎinánwèishuǐchúquèshānshìyúnliǎngwángxiěàiqíngdeshītóngshìyòngzhǒngjuéduìkěndìngfǒudìngdeshēngdòngláibiǎoduìàiqíngdezhìchéngzhuānzhèngyóuzhòngtóngsuǒnéngyǐnyīnwèizhǒngzhǒngyuányīnérshīàirénderénmendeqiángliègòngmíngyǒurénzhèliǎngshīxiězàiwénxuézuòpǐnyǒurénxiězàishūxìnzhōngyòngláibiǎoduìduìfāngdechīqíngzhèjiùchōngfēnshuōmíngyuánzhěnzhèshǒushīyǒudeyǐngxiǎngshùgǎnrǎn

 yuánzhěn(779nián-831niánhuòtángdàizōngshíniánzhìwénzōngnián),wēizhībiéwēimíngtángluòyángrénjīnnánluòyáng)。yuánkuānzhèngshìwèiběiwèizōngshìxiānbēihòushìshénjiānzhīshíshìsūnzǎoniánbáigòngtóngchàngxīn”。shìrénchángbáibìngchēngyuánbái”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37099.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org