首页 趣味语文古诗词正文

银河吹笙(yin he chui sheng)

 chàngwàngyínchuīshēnglóuhányuànlěngjiēpíngmíng

 zhòngqīnyōumèngniánduànbiéshùzuójīng

 yuèxièxiāngyīnfēngliáncánzhúshuāngqīng

 làngzuògōushānxiāngqínxiāoyǒuqíng

 wén

 mǎn怀huáixīnzhōngdechóuchàngwàngzhelěngdeyínchuīshēngyǒuhuànénggēnshuíshuōlóuyuànhánlěngzhènzhèn西fēngchuīguòjiànjiànxiǎnxiànmíngdetiān

 huíxiǎngyuēdehuānhuìjiùqíngshìhuǒzhǐchéngjiùshìhuācánluòzuózàishùshàngxiézhīdeniǎoshēngshēngbēimíngcóngmèngzhōngjīngxǐngwàngzheyínchuī

 yuèxièpángyǒucóngjīngdehuāduǒsànchūzhènzhènxiāngréngyǒuzhūluòyìngshuāngdecánzhúqiāndòngxiāngwèishénmepiānyǒufēnglián

 yàoqīngjiāngchéngxiāndeyuànwàngnuòshìduìqīngdēngzhéxiānglíngyǎnzòuqíngtóuqíntáichuīxiāoxiǎngjǐnrénjiānhuān

 zhùshì

 shēng(shēng):shēngzhīměichēnghuòshēngzhīwèishìzhěxiāoqínzhīchēngtóngliúxiàowēifèngjiǎnwéntàiziyīnglìngshī:“yuánsuíjīnqiūdàishēng。”

 píngmíngxiǎo

 zhòngqīn(qīn):liǎngcéngqīnbèijiènánhuānhuìyōumèngyǐnyuēmíngzhīmèngjìngshì》:“chūnchóuchéngyōumèngyòubèiliúyīnghuànxǐnglái。”

 biéshùshùdexiézhī(jīcí):shīǒuzhīniǎoméichéng》:“niǎo宿yān。”xièlíngyùnwǎnchū西shètáng》:“liànjiùniǎo怀huáilín。”liúliángzhù:“ǒu。”

 yuèxiè(xiè):guānyuèzhītáixièshěnyuējiāo》:“fēngtáilèiyuèxièzhòngléi。”xiètáishàngdezi

 làngyóusuíqīngcǎozhāngzèngwángshū》:“cénglàngchūgōnghóuwéixiànghuājiānshuǐpànyóu。”gōu(gōu)shānzhǐdàoxiūxiāngōushāngōushìshānzàijīnnányǎnshīxiàndōngnánliúxiànglièxiānchuán·wángziqiáo》:wángziqiáozhězhōulíngwángtàizijìnhǎochuīshēngdàoshìqiūgōngjiēshàngsōngshānchéngxiānsānshíniánhòuchéngbáishāntóushǒuxièshírénshùnǎibáifèngshēngpiān》:“绿yúnxiànghánguān访fǎngdàoyīngxúngōushìshān。”

 xiāng(sè):xiānglíngxiāngshuǐshénchuánqíngyuánchǔ·yuǎnyóu》:“使shǐxiānglínglìnghǎiruòféng。”zhù:“xiānglíngshùnfēixiāngshuǐwèixiāngrén。”diǎnyuánshìshuōràngchuánshuōzhōngdexiāngshuǐzhīshéndànzòuhòujièwèiměimiàodòngréndeshùzuòpǐnhuògāodeshùjìngjiètángshīzhōngyòuyòngbiǎoxiànbēiqínxiāozhèngchítáizhèng广guǎngwéntóngyǐn》: “zhòngduìqínxiāoguòruǎnzháilái。”chuánshuōqíngōngshíyǒumíngjiàoxiāozhǐzuòxiāoshǐderénhěnhuìchuīxiāoxiāoshēngnéngyǐnláibáikǒngquèxiángzhōngtínggōngdeérnòngàishànglexiāozhǐgōng便biànérjiàgěilexiāozhǐjiàonòngchuīxiāonéngyǐnláifènghuánggōngwèimenxiūjiànfèngtáixiāozhǐtáishàngshùniánxiàhòudàokuàfèngshuāngshuāngfēi

 shīzhōngdeshìshāngyǐnshīzhōnggōngrènjiàowèinándǒngdezuòpǐnzhīshīkànnèiróngsànluànjiěgòusōngsànnánjiànliánránérruòleshīrénxīndebiànhuàshīdemàiluòjiùnánxiàn

 zhèshǒushīshíjiānkōngjiāndeshùnluóliánpíngjièxīnzhíjuéfǎnyìngnèixīndewēimiàobiànhuàtiàoyuèxìngqiángdànxiǎnhuìnándǒngshāngyǐndezhemíngshīzuòjǐn》(dōngfēngláidōucǎiyònglezhèzhǒngfāngshìjìnxíngjiégòuzhāngshǒushàngdōuyínchuīshēngxiāngshìyīnzàijiěshàngshífēnxiāngshì

 shǒuliánxiěchuīshēngdehuánjìngyòngànshìdeshǒuhōngtuōliángjǐngxiàngshīrénzàipíngmíngshífēnpáihuáizàiwēilěngdeyuànluòzhīzhōngmǎnchóuyáowàngzheyínkàochuīshēngxiàngshàngtiānchuándeqiú。“chàng”、“hán”、“lěngsānsuīmiáoxiědeshìhuánjìngquèxuànrǎnlelěngdefēnwéiànshìshīrénnèixīnderán。“yínxiàngchūxiànshīrényòngdechùjìngduìànshìdechùjìngshàngqiěniáncáinéngjiànmiàndeniúlángzhīshīrénchùjǐngshēngqíng使shǐxīnjìnghuánjìngróngwèixiāngzhèngmíngxiānggōutōngliúchūshīrénnèixīndebēishāng

 hànliánshùleshīrénchuīshēngdenèiróng。“zhòngqīnyōumèngzhǐshēnghuóměihǎoxiéyóumènghuànshāngyǐnsuīshìkǎnquèdàolewèiduìdezishāngyǐnduìzūnzhòngliánàiyǒujiāránérzizǎowángshīrénbēitòngjuéyīnshīrénzàizhèzhǐnéngzàihuízhōnghuíxiǎngdāngshízhǒngzhǒngguòwǎngchénjìnzàimènghuàndexìngwēnxīnzhōngdànshìshīréndeměimèngquèbèizhōngduànxiànshíqíngqiāoxǐngleshīrénměimènghuànmièdeshīréngèngwèitònggǎnjuéjiùxiàngchuāngwàilíngdīngtōngxiāojīngdeniǎobānshāngyǐnshǐzhōngchùhuànxiǎngxiànshízhījiānbèimèngxiǎngmièdetòngzhézhenèixīnshīluòér

 jǐngliánxiěyǎnqiánjǐngshíjiéquánxiějǐngérluòqíngshīrénkàndàocéngziyóushǎngdefāngjìnhuànxiǎngdāngshídeqíngjǐngyuèguāngwēnrùnxiàngpiànqīngshāyànglóngzhàozhetáixièbiāndefánhuāshízhèxiēréndexiǎohuāyīnggāizàichūnderùnxiàhuāfánmàoleránérjiùzàishíxiànshíbàilemèngyǎnzhènhánfēngtòuguòchuāngwàinèihóngzhúyáodìngtòuguòliánwàngxiàngchuāngwàipiànxiāoqīngshuāngdàihánliángzhìliǎngyángxiānxiějiānxíngyǐngxiāngsuídewēnxīnchǎngjǐngjìnérhánfēngjiāngshīréncóngmènghuànzhōnghuíxiànshíměngránjīngxǐngcáiniànrénkōngliúduàntuíyuánzàiluòdeduìzhōngchuánshīrénnèixīndeniàntòngshíxiāngyìngjiànzáoshìzhēnqíngliú

 wěiliánshūshīréndemèngxiǎngzhízhebànshífēnxiàngwángzijìnyàngchuīshēngguòshìxiào仿fǎngxiānglíngjièyīnshūnèixīnshǐzhìdechīqíngbìngshìyàoshēngxiānshīrénliányòngliǎngdiǎnshànggōushāndiǎnhànliúxiànglièxiānchuán》,gāishìjiǎngwángzijìnhǎochuīshēngzuìzhōngzàigōushānchéngxiānxiàxúnxiāngdiǎngànqiánshěngshìxiānglíng》,shīyóuchǔzhōng使shǐxiānglínglìnghǎiruòféngzhōngzhāichūxiānglíngshìshùndeliǎngfēiziéhuángyīngzàidòngtíngshuǐhòuchéngwèixiāngshuǐshénliǎngdiǎndeyùnyòngbiǎomíngleduìàiqíngdezhízhechúnzhēngǎnrénfèi

 shīānpáiqiǎomiàokànshìsànluànérshíyántóngshígǎnchángguīxiànleshīrénshídeliúdòngqíngdewēimiàobiànhuàshīrénduōyòngduìshǒujǐngāijǐngjiāochūxiànxuànrǎnshībēishāngfēnwéidòngrén

 shīyuēzuòsānnián(829)qiūshīrénxiàyángtiānpíngqiánshīshìshīréntīngdàoguāndàoshìchuīshēngsuǒzuòxiǎngdàoleqiánxuéxiānguānjiāowǎngdejiùqíngdànshìshāngyǐnwángréngǎnqíngzhēnzhìkàngqíngshēnrènshídàoyīngqiānjiùqíngxiěshīgèngshìliúchūshīrénduìwángdezhízhechīqíng

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37076.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org