首页 趣味语文古诗词正文

孔雀东南飞并序 / 古诗为焦仲卿妻作(kong que dong nan fei bing xu gu shi wei jiao zhong qing qi zuo)

 hànjiànānzhōngjiāngxiǎojiāozhòngqīngliúshìwèizhòngqīngsuǒqiǎnshìjiàjiāzhīnǎitóushuǐérzhòngqīngwénzhītíngshùshírénshāngzhīwèishīyúněr

 kǒngquèdōngnánfēipáihuái

 “shísānnéngzhīshíxuécáishídànkōnghóushíliùsòngshīshūshíwèijūnxīnzhōngchángbēijūnwèishǒujiéqíngjiànqièliúkōngfángxiāngjiànchángmíngzhīsānduànrénxiánchífēiwèizhīzuòchíjūnjiānánwèiqièkān使shǐliúsuǒshī便biànbáigōnglǎoshíxiāngqiǎnguī。”

 wénzhītángshàngā:“érbáoxiāngxìngjiétóngzhěnhuángquángòngwèiyǒugòngshìèrsānniánshǐěrwèiwèijiǔxíngpiānxiézhìhòu。”

 āwèi:“nǎitàijiédòngzhuānyóujiǔ怀huái忿fènyóudōngjiāyǒuxiánmíngqínluóliánāwèiqiú便biànqiǎnzhīqiǎnshènliú!”

 zhǎngguìgào:“wéiājīnruòqiǎnzhōnglǎo!”

 āwénzhīchuíchuáng便biàn:“xiǎozisuǒwèigǎnzhùshīēnhuìxiāngcóng!”

 shēngzàibàiháiyánwèixīngěngyànnéng:“qīngyǒuāqīngdànzànháijiājīnqiěbàojiǔdāngguīháiháixiāngyíngxiàxīnshènwéi。”

 xīnwèi:“zhòngfēnyúnwǎngchūyángsuìxièjiāláiguìménfèngshìxúngōnglǎojìnzhǐgǎnzhuānzhòuqínzuòlíngpīngyíngxīnwèiyánzuìguògōngyǎngēnrénggèngbèiqiǎnyánláiháiqièyǒuxiùyāowēiruíshēngguānghóngluódòuzhàngjiǎochuíxiāngnángxiāngliánliùshí绿qīngshéngzhǒngzhǒngzàizhōngrénjiànyínghòurénliúdàizuòshījīnhuìyīnshíshíwèiānwèijiǔjiǔxiāngwàng!”

 míngwàishǔxīnyánzhuāngzhexiùjiāqúnshìshìtōngxiàniètóushàngdàimàoguāngyāoruòliúwáněrzhemíngyuèdāngzhǐxuēcōnggēnkǒuhánzhūdānxiānxiānzuòjīngmiàoshìshuāng

 shàngtángbàiāāzhǐ。“zuòérshíshēngxiǎochūběnjiàoxùnjiānkuìguìjiāzishòuqiánduōkān使shǐjīnháijiāniànláojiā。”quèxiǎobiélèiluòliánzhūzi。“xīnchūláishíxiǎoshǐchuángjīnbèiqiǎnxiǎozhǎngqínxīnyǎnggōnglǎohǎoxiāngjiāngchūxiàjiǔxiāngwàng。”chūméndēngchēluòbǎixíng

 zàiqiánxīnchēzàihòuyǐnyǐndiāndiānhuìdàokǒuxiàchēzhōngtóugòngěr:“shìxiāngqīngqiězànháijiājīnqiějiǔdāngháiguīshìtiānxiāng!”

 xīnwèi:“gǎnjūn怀huáijūnruòjiànjiǔwàngjūnláijūndāngzuòpánshíqièdāngzuòwěiwěirènpánshízhuǎnyǒuqīnxiōngxìngxíngbàoléikǒngrènjiān怀huái。”shǒuzhǎngláoláoèrqíngtóng

 ménshàngjiātángjìn退tuìyánāzhǎngziguī:“shísānjiàozhīshínéngcáishídànkōnghóushíliùzhīshíqiǎnjiàwèiyánshìwéijīnzuìguòyíngérguī?”lánzhīcánā:“érshízuìguò。”ābēicuī

 háijiāshíxiànlìngqiǎnméiláiyúnyǒusānlángyǎotiǎoshìshuāngniánshǐshíjiǔ便biànyánduōlìngcái

 āwèiā:“yīngzhī。”

 āhánlèi:“lánzhīchūháishíjiàndīngníngjiéshìbiéjīnwéiqíngkǒngshìfēiduànláixìngèngwèizhī。”

 ābáiméirén:“pínjiànyǒushǐshìháijiāménkānrénlìnglángjūnxìng广guǎngwènxùn便biànxiāng。”

 méirénshùxúnqiǎnchéngqǐngháishuōyǒulánjiāchéngyǒuhuànguānyúnyǒulángjiāowèiyǒuhūnqiǎnchéngwèiméirénzhǔ簿tōngyánzhíshuōtàishǒujiāyǒulìnglángjūnjiéqiǎnláiguìmén

 āxièméirén:“zixiānyǒushìlǎolǎogǎnyán!”

 āxiōngwénzhīchàngránxīnzhōngfányánwèiāmèi:“zuòliàngxiānjiàhòujiàlángjūnfǒutàitiānróngshēnjiàlángwǎngyún?”

 lánzhīyǎngtóu:“shíxiōngyánxièjiāshì婿zhōngdàoháixiōngménchùfēnshìxiōngrènzhuānsuīyàohuìyǒngyuándēngxiāng便biànzuòhūnyīn。”

 méirénxiàchuángnuònuòěrěrháibáijūn:“xiàguānfèng使shǐmìngyántányǒuyuán。”jūnwénzhīxīnzhōnghuānshìkāishū便biànyuènèiliùzhèngxiāngyīngliángsānshíjīnèrshíqīngchénghūnjiāozhuāngshùluòyúnqīngquèbáifǎngjiǎolóngzifānēsuífēngzhuǎnjīnchēzuòlúnzhízhúqīngcōngliújīnlòuānqiánsānbǎiwànjiēyòngqīng穿chuāncǎisānbǎijiāo广guǎngshìguīzhēncóngrénbǎidēngjùnmén

 āwèiā:“shìjūnshūmíngláiyíngzuòshanglìngshì!”

 āshēngshǒujīnyǎnkǒulèiluò便biànxièliúchūzhìqiánchuāngxiàzuǒshǒuchídāochǐyòushǒuzhílíngluócháochéngxiùjiāqúnwǎnchéngdānluóshānànànmíngchóuchūmén

 wénbiànyīnqiújiǎzànguīwèizhìèrsāncuīcángbēiāixīnshíshēngnièxiāngféngyíngchàngrányáoxiāngwàngzhīshìrénláishǒupāiānjiētàn使shǐxīnshāng:“jūnbiéhòurénshìliàngguǒxiānyuànyòufēijūnsuǒxiángyǒuqīnjiānxiōngyīngrénjūnháisuǒwàng!”

 wèixīn:“qīnggāoqiānpánshífāngqiěhòuqiānniánwěishírèn便biànzuòdànjiānqīngdāngshèngguìxiànghuángquán!”

 xīnwèi:“chūyántóngshìbèijūněrqièránhuángquánxiàxiāngjiànwéijīnyán!”zhíshǒufēndàoháijiāménshēngrénzuòbiéhènhènlùnniànshìjiānqiānwànquán

 háijiāshàngtángbàiā:“jīnfēnghánhánfēngcuīshùyánshuāngjiétínglánérjīnmíngmínglìngzàihòudānzuòliángyuànguǐshénmìngnánshānshíkāngqiězhí!”

 āwénzhīlínglèiyīngshēngluò:“shìjiāzishìhuàntáishènwèiguìjiànqíngbáodōngjiāyǒuxiányǎotiǎoyànchéngguōāwèiqiú便biànzàidàn。”

 zàibàiháizhǎngtànkōngfángzhōngzuònǎiěrzhuǎntóuxiàngjiànjiànchóujiān

 niúxīnqīngyǎnyǎnhuánghūnhòuréndìngchū。“mìngjuéjīnhúnshīzhǎngliú!”lǎnqúntuōshēnqīngchí

 wénshìxīnzhīzhǎngbiépáihuáitíngshùxiàguàdōngnánzhī

 liǎngjiāqiúzàngzànghuáshānbàngdōng西zhísōngbǎizuǒyòuzhǒngtóngzhīzhīxiānggàixiāngjiāotōngzhōngyǒushuāngfēiniǎomíngwèiyuānyāngyǎngtóuxiāngxiàngmínggèngxíngrénzhùtīngguǎfǎnghuángduōxièhòushìrénjièzhīshènwàng

 wén

 dōnghànniánjiànānniánjiānjiāngxiǎojiāozhòngqīngdeziliúshìbèizhòngqīngdeqīngǎnhuíniángjiāshìzàigǎijiàdànniángjiāderénzhízhezàijiàzhǐhǎotóushuǐjǐnjiāozhòngqīngtīngdàozidexùnhòudiàozàijiātíngyuàndeshùshàngdāngshíderénāidàomen便biànxiělezhèyàngshǒushī

 kǒngquècháozhedōngnánfāngxiàngfēiměifēi便biànshìzhènpáihuái

 “shísānsuìjiùnéngzhīchūbáidejuànshísuìjiùxuéhuìlecáishísuìxuéhuìdànkōnghóushíliùsuìjiùnéngsòngshīshūshísuìzuòledezidànxīnzhōngchángchánggǎndàotòngshāngbēiránjīngzuòledāngránhuìjiānshǒuchénjiézhuānxīnzhǐliúxiàshēnréndàizàikōngfángmenjiànmiàndezichángchángshìjiànshūměitiāndāngjiàodeshíhòujiùjìnfángfǎngzhītiāntiānwǎnshàngdōunéngxiūsāntiānjiùnéngzàishàngjiéxiàdànréngránxiánzhīmànshìfǎngzhīhuǎnmànxíngdòngsōngchíérshìjiādenánzuògōngnánshìjīngshòulejiāzhèyàngde使shǐránliúxiàláiméiyǒushénmeyòngchùzàichízhèjiùbǐnggàoshíqiǎnfǎnsònghuíniángjiā。”

 tīngdàozhèxiēhuà便biànzǒudàotángshàngbǐnggàoā:“érjīngméiyǒuzuògāoguānxiǎnghòudexiāngxìngérzhèyànghǎogāngchéngniánshímen便biànjiéchéngtóngchuánggòngzhěndeēnàibìngwàngtóngshēnggòngzhídàohuángquánxiāngbànwèimengòngtóngshēnghuócáiguòleliǎngsānniánzhèzhǒngtiánměidezizhǐshìkāitóuháisuànzhǎngjiǔdexíngwèiméiyǒushénmezhèngdāngzhīdàojìnghuìzhāozhìdemǎndàoàiqīnhòu。”

 āduìshuō:“zěnmezhèyàngxiáàizhízhèdǒngjiéxíngdòngyòushìyàngzhuānyóuxīnzhōngzǎo怀huáizhefènnéngzuòzhǔzhāngduìqiānjiùdōnglínyǒuxiánhuìdezidemíngjiàoqínluóàidetàiméiyǒushuínéngshàngdāngwèidehūnshìkěnqiújiùyīnggāilánzhīkuàigǎnzǒugǎnzǒuqiānwànyàoràngzàitíngliú!”

 zhíshēnzhǎngguìzuòhuígōnggōngjìngjìngzàixiàngqīnāiqiú:“xiànzàiguǒgǎnzǒuzhèérdàolǎohuìzàibiédezi!”

 ātīnglezhèxiēhuà便biànqiāozhezuòchuáng:“zhèxiǎozidǎnzitàiháowèizěnmegǎnbāngzheyánluànduìjīngduànjuéleqíngduìdeyàoqiújuéhuìcóngyǔn!”

 shuōhuàzàibàizhīhòubiéāhuídàodefángkāikǒuxiàngshuōhuàbēitòngjiéshìgěngyànnán:“běnláiyuàngǎnzǒudànāzheyàozhèyàngzuòdànzhǐguòshìzànshíhuídàoniángjiāxiànzàizànqiěhuídàoxiànguānjiǔjiùyàocóngzhōnghuíjiāláihuíláizhīhòudìnghuìyíngjiējiùwèizhèshìwěixiàbaqiānwànyàowéibèizhèfānhuà。”

 lánzhīduìtǎnchén:“yàozàizhèyàngfánfǎndīngníngniánchūyángdeshíjiébiéniángjiāzǒujìnjiāménshìfènggōngdōushùnzhemendexīndònggǎnzuòzhǔzhāngshǒuběnfēnqínláocāozuòshēnrénzhōushēnchánràozhexīnwèishuōshìméiyǒushénmezuìguònénggòuzhōngshēnshìfènggōngbàomendeēndànréngránháishìyàobèigǎnháitánshàngzàizhuǎnhuíjiāményǒujiànxiùhuādeduǎnǎoxiùzheguāngcǎiměidehuāwénháiyǒuchuánghóngluózuòdeshuāngcéngdòuxíngdexiǎozhàngjiǎodōuchuíguàzhexiāngnángxiǎoxiǎodexiāngziyǒuliùshídōushìyòng绿de线xiànkǔnzhājǐnmiàndedōng西dōuxiāngtóngzhǒngyàngdedōng西dōushōucángzhōngrénránjiàndōng西ránbēilòuzhíyòngmenláiyínghòuláidexīnrénliúzheděngdàihòuyǒuhuìshīshěgěibiérénbazǒudàojīntiānzhèjīnhòunéngzàixiānghuìxiāngqīnwàngshíshíānwèizhǎngjiǔzhùyàowàngzhèmìngderén。”

 dānggōngjiàochuāngwàitiānkuàiyàofàngliànglánzhīshēnjīngxīnbànshūzhuāng穿chuānshàngxiùhuādejiáqúnshūzhuāngbànshíměijiànshìdōuzuòlebiàncáisuàntuǒdāngjiǎoxià穿chuānzhexiétóushàngdedàimàozānshǎnshǎnguāngyāojiānshùzheliúguāngdebáichóudàiěrbiānguàzhemíngyuèzhūzhuāngshìdeěrdāngshíshǒuzhǐxiàngjiānjiāndecōnggēnyòuyòubáinènzuǐchúnhóngxiànghánzhezhūdānyàngqīngqīngxiǎoxíngzǒuyànměimiàozhēnshìshìshuāng

 zǒushàngtángbàibiéāātīngrènérwǎnliúzhǐ。“cóngqiánzuòérdeshíhòucóngxiǎojiùshēngzhǎngzàicūnxiāngběnláijiùméiyǒushòudàojiàoguǎnxùndǎogèngjiācánkuìdeshìyòujiàdàojiākuìduìjiādegōngzishòuleāduōjīnqiáncáiquènéngshèngrènāde使shǐjīntiānjiùyàohuídàoniángjiāháiguàzheāshēncāoláozàijiā。”退tuìxiàtángláiyòuxiàngxiǎogàobiéyǎnlèigǔngǔnluòxiàxiàngliánchuàndezhūzi。“zhèxīnchūjiàguòláishíxiǎogāngxuézǒushǐhuìchuángjīntiānbèigǎnhuíniángjiāxiǎodezixiāngdāngwàngjǐnxīnshìfèngdegōnghǎohǎozhùmenjīngxīnfèngyǎngměidāngzhīměiyuèdeshíjiǔwánshuǎshíqiānwànyàowàng。”zǒuchūjiāménshàngchēyǎnlèiluòxiàbǎiduōxíng

 zhezǒuzàiqiántóulánzhīzuòzàichēshànggēnzàihòumiànzǒuchēshēngshíérxiǎoshēngyǐnyǐnshíérshēngdiāndiāndànchēdōutóngdàoledàokǒuxiàzǒujìnchēzhōngxiàtóuláizàilánzhīshēnbiānshēng:“shìtóngduànjuézànqiěhuídàoniángjiājīnzànqiěgǎnguānjiǔdìnghuìhuíláixiàngtiānshìyǒngyuǎnhuì。”

 lánzhīduìshuō:“gǎnxièduìdechéngxīnguān怀huáiránchéngméngzhèyàngdezhejiǔzhīhòuhuìyīnqièpànwàngzheláiyīngdāngxiàngkuàishídìnghuìxiàngzhūwěiwěixiàngyàngróuruǎndànjiānrènjiéshíshíhuìzhuǎnzhǐshìyǒuqīnxìngqínghǎochángchángbàotiàoléikǒngnéngrènpíngdexīnyóuzhǔdìnghuìwéibèidexīn使shǐnèixīnbǎoshòuáojiān。”liǎngrényōushāngzhǐshǒugàobiéshuāngfāngdōushěqíngmiánmián

 lánzhīhuídàoniángjiājìnleménzǒushàngtīngtángjìn退tuìwèinánjuéliǎnmiànshīqīnshífēnjīngpāizheshǒushuōdào:“xiǎngdàoméiyǒujiēhuídàojiāshísānsuìjiùjiàofǎngzhīshísuìjiùhuìcáishísuìhuìdànkōnghóushíliùsuìdǒngshísuìshíjiàchūzǒngwèizàijiāhuìyǒushénmeguòshīxiànzàibìngméiyǒushénmezuìguòwèishénmeméiyǒujiēhuídàojiā?”“shífēncánkuìmiànduìqīnniángérshízàiméiyǒushénmeguòshī。”qīnniángtīngleshífēnshāngbēi

 huíjiācáiguòleshíduōxiànlìng便biànpàiqiǎnleméirénláiqīnshuōxiàntàiyǒupáixíngsāndegōngzishēncáiměihǎoshìshuāngniánlíngzhǐyǒushíjiǔsuìkǒucáihěnhǎowéncáibiérénqiáng

 qīnniáng便biànduìérshuō:“chūyīngzhèménhūnshì。”

 lánzhīhánzheyǎnlèihuíshuō:“lánzhīdāngchūfǎnjiāshízàizhǔshìyǒngyuǎnfēnjīntiānguǒwéibèiledeqíngzhèménhūnshìjiùjiùhuíjuéméirénhòuzàimànmànshāng。”

 qīnniángchūgàoméirén:“menpínjiànrénjiāyǎnglezhèérgāngchūjiàjiǔ便biànbèigǎnhuíjiāpèizuòxiǎodezishìzàijiàmengōngziwèiwàngduōfāngmiàntīngtīngnéngjiùzhèyàngyīng。”

 méirénletiānhòupàijùnqǐngshìtàishǒudexiànchénggānghǎohuíláishuō:“zàijùncéngxiàngtàishǒushuōwèimíngjiàolánzhīdezichūshēngguānhuànrénjiā。”yòushuō:“tàishǒuyǒupáixíngdeérzimàoměicáigāoháiméiyǒutàishǒuyàozuòméirénzhèfānhuàshìyóuzhǔ簿láizhuǎn。”xiànchéngláidàoliújiāzhíjiēshuō:“zàitàishǒujiāyǒuzhèyàngměihǎodelángjūnránxiǎngyàotóngjiājiéqīnsuǒcáipàiqiǎnláidàoguìzuòméirén。”

 lánzhīdeqīnhuíjuéleméirén:“érzǎoxiānyǒushìyánzàijiàzhèzuòqīndezěngǎnzàiduōshuō?”

 lánzhīdetīngdàohòuxīnzhōngtòngkuàishífēnfánnǎoxiàngmèilánzhīkāikǒushuōdào:“zuòchūjuédìngwèishénmeduōxiǎngxiǎngxiānjiàshìjiàgěixiǎohòujiàquènéngjiàgěitàishǒudeguìgōngzimìngyùnhǎohuàichàbiéjiùxiàngtiāngǎijiàzhīhòugòuràngxiǎngjǐnrónghuáguìjiàzhèyànghǎodegōngzilángjūnwǎnghòusuànzěnmebàn?”

 lánzhītáitóuláihuíshuō:“dàoquèshíxiàngsuǒshuōdeyàngkāilejiāchūjiàshìfèngzhàngzhōngyòuhuídàojiāzěnmeānpáidōuyàoshùnzhedexīnnénggòuzuòzhǔzhāngsuīrántóngyǒuguòshìyuēdàntóngxiānghuìyǒngyuǎnméiyǒuyuánjiùyīnglebajiùjiéwèihūnyīn。”méiréncóngzuòchuángzǒuxiàliánshēngshuōhǎo!hǎo!jiùzhèyàng!jiùzhèyàng!huídàotàishǒubǐnggàotàishǒu:“xiàguānchéngfèngzherénde使shǐmìngshāngzhèzhuānghūnshìtánhěntóu。”tàishǒutīnglezhèhuàhòuxīnzhōngfēichánghuānfānkāishūfǎnchákànjiùzàizhèyuèzhīnèiyuèjiànchéndezhīdōuxiāng。“chénghūnjiùdìngzàisānshíjīntiānshìèrshíbànyíngdeshì。”xiāngchuánkuàikuàichóubànláiwǎngderénliánduànxiàngtiānshàngdeyúnyíngqīndechuánzhǐshànghuàzheqīngquèbáichuándejiǎoháiguàzhexiùzhelóngdezizisuífēngqīngqīngpiāodòngjīndechēpèizheshìdelúnjiàshàngmáoqīngbáixiāngdehuǎnqiánjìnānliǎngpángjiézhejīn线xiànzhīchéngdeyīngzisònglepìnjīnsānbǎiwànquányòngqīngchuànliánzhǒnghuādechóuduànsānbǎiháipàiréndàojiāozhōu广guǎngzhōugòuláihǎiwèishānzhēnsuícóngrényuángòngyǒubǎinàonàotàishǒuqiánzhǔnbèiyíngqīn

 qīnniángduìlánzhīshuō:“gāngcáidàotàishǒudexìnmíngtiānjiùyàoláiyíngwèishénmeháizuòhǎoshangyàoràngshìqíngbànchéng!”

 lánzhīshuōhuàyòngshǒujīnyǎnkǒubēishēngyǎnlèizhuìluòjiùxiàngliúshuǐwǎngxiàxièdòngxiāngzheliúdezuòbānchūláifàngdàoqiánchuāngxiàzuǒshǒuzhejiǎndāojièchǐyòushǒuzhelíngluóchóuduànzǎoshàngzuòchéngxiùjiáqúnbàngwǎnyòuzuòchéngdānluóshānpiànhūnàntiānshíjiāngwǎnmǎn怀huáiyōuchóuxiǎngdàomíngtiānyàochūjià便biànshāngxīn

 tīngdàozhèwàidebiàn便biàngàojiǎqǐngqiúzànqiěhuíjiākànkànháiwèizǒudàoliújiāyuēháiyǒuèrsānrénhěnshāngxīnérbēimínglánzhīshúdemíngshēngzhexiémángzǒuchūjiāménxiāngyíngxīnzhōngchóuchàngyuǎnyuǎnwàngguòzhīdàoshìcóngqiánde婿láilínshǒuláipāipāiānduàntànrànggèngshāngxīn。“cóngkāizhīhòurénshìbiànqiānzhēnshìliàngguǒránnéngmǎnmencóngqiándexīnyuànnèizhōngdeqíngyóuyòushìnénglejiěduānxiángyǒuqīnshēngdedeháiyǒudeqīnxiōngzhǎngpèilebiéderénháinéngyǒushénmewàng!”

 duìlánzhīshuō:“zhùnénggòugāoshēng!shífāngzhèngyòujiānhòuqiānniándōubiànwěisuīránshíjiānrèndànzhǐnéngjiānchíhěnduǎndeshíjiānjiāngtiāntiānshēnghuóānwèixiǎnguìzhǐyǒurénxiàdàohuángquán。”

 lánzhīduìshuō:“xiǎngdàohuìshuōchūzhèyàngdehuà!liǎngréntóngyàngshìbèishìzhèyàngshìzhèyàngshòuáojiānmenzàihuángquánzhīxiàzàixiāngjiànyàowéibèijīntiāndeshìyán!”menshǒugàobiéfēndàodōuhuídàojiāmiànhuózhederénquèyàozuòdebiéxīnzhōngbàohènnénggòushuōwánmendōuxiǎnghěnkuàikāirénshìlùnyuàngǒuqiětōushēngbǎoquán

 huídàojiāshàngtángbàijiànāshuō:“jīntiānfēngtiānyòuhánhánfēngcuīzhéleshùnóngshuāngdònghuàiletíngyuànzhōngdelánhuājīntiānshìluò西shānshēngmìngjiāngzhōngjiéràngqīnliúshìjiānhòudezidānshìyǒuzuòchūzhèzhǒnghǎodesuànqǐngyàozàiyuànhènguǐshénshī!dànyuàndeshēngmìngxiàngnánshānshíyàngdejiǔzhǎngshēnqiángjiànyòuānkāng。”

 ātīngdàolezhèfānhuàlèishuǐsuízheshēngwǎngxiàluò:“shìrénjiādezizhízuòguānzàiguāntáiqiānwànyàowèilerénxúnguìjiàntóngjiāngzěnnéngsuànqíngbáodōnglínyǒuhǎozimiáotiáoměiquánchéngchēngzuòqīndewèiqiúhūnjiùzàizhèzǎowǎnzhījiān。”

 zàibàizhīhòuzhuǎnshēnzǒuhuízàikōngfángzhōngzhǎngtàndejuéxīnjiùzhèyàngdìngxiàletóuzhuǎnxiàngzixīnzhōngyōuchóujiānzhèngèngzhènjǐn

 yíngqīndetiānniújiàoxīnlánzhībèiyíngjìnqīngzhàngpéngtiānhūnànshìhuánghūnhòujìngqiāoqiāodezhōushēng。“deshēngmìngzhōngjiéjiùzàijīntiānzhǐyǒushīzhǎngjiǔliúxiàdehúnjiāngyào。”wǎnqúnzituōxiàxiézòngshēntiàotóujìnleqīngshuǐchí

 tīngdàolezhèjiànshìxīnzhīdàozhèjiùshìyǒngyuǎndebiéshìláidàotíngyuànshùxiàpáihuáilezhèndiàozàidōngnánbiāndeshùzhī

 liǎngjiāyàoqiújiāngmenèrrénzàngjiéguǒzàngzàihuáshānpángféndōng西liǎngbiānzhǒngzhízhesōngbǎizuǒyòuliǎngzāizhǒngtóngzhǒngshùzhīzhīzhīxiānggàizhǒngshùxiāngliántōngzhōngjiānyòuyǒuduìshuāngfēiniǎoniǎomíngběnshìjiàoyuānyāngmentáitóuláixiāngduìmíngjiàoměiwǎndōuyàomíngjiàozhíjiàodàogèngguòderéndōutíngxiàjiǎotīngguǎjīnggèngshìānfǎnghuángyàozhèngzhònggàohòuláiderénwèijiànjièqiānwànyàowàng

 zhùshì

 jiànānzhōngjiànānniánjiān(—)。jiànāndōnghànxiànliúxiédeniánhào

 jiānghàndàijùnmíngjùnchéngzàijīnānhuīqiánshāndài

 qiǎnzichūjiàhòubèijiāxiūhuíniángjiā

 yúněrér

 páihuái(pái huái):láihuízǒudònghàndàishīchángfēiniǎopáihuáixìngxiěbié

 báijuànzhèhuàkāishǐdàoshíxiāngqiǎnguīshìjiāozhòngqīngduìzhòngqīngshuōde

 kōnghóu(kōnghóu):dàidezhǒngxiánxíngzhēng

 shīshūyuánzhǐshījīngshàngshū》,zhèfànzhǐjiādejīngshū

 shǒujiézūnshǒudeguī

 duàn:(zhīchéngjiéxiàlái

 rénxiánchíréngránxiánzhīmànrénduìzhǎngbèidezūnchēngzhèzhǐ

 kānnéngshèngrèn

 ránbáibái

 shīyòng

 báigōnglǎo(mǔ):bǐnggàobáigàobǐnggàogōnglǎogōnggōngzhèshìpiānzhuānzhǐ

 báoxiāngguānwēibáodexiāngmào

 jiéshùshíhòuderéndàoledìngdeniánlíngnánzisuìzisuìcáitóujiéláisuànshìdàolechéngniánjiéhūnle

 shǐěrgāngkāishǐěrzhùshuōshìdàizhèyàng

 zhìhòuzhāozhìhuānzhìzhāozhìhòuhòudàizhèshìhuānde

 xiǎozhèzhǐjiànshíduǎnqiǎn

 zhuānyóuxiàyóuzhōngdeyóudōushìzuòzhǔzhāngdezhuānduànzhuānxíngyóusuírèn

 xiánzhèzhǐcōngmíngxiánhuì

 liánài

 wéizàishàngxiǎngdàixiàduìshànghuòxiǎobèiduìzhǎngbèishuōhuàbiǎoshìgōngjìngdeguànyòng

 tōng”,

 chuángdàidezhǒngzuò

 huìxiāngcóngdāngránnéngyīngdeyàoqiúhuìdāngrándìng

 yányánkāikǒu

 xīnshìxīnjiàniáng)。“xīnshìhàndàiniánduìjiàdetōngchēng

 bàozhǐhuídàojiāngtàishǒu

 xiàxīnxīnxiàshòuxiēwěi

 zhòng(chóng)fēnyúnzàitiānfánbajiùshìshuōzàijiēhuíláidehuàle

 chūyángsuìnóngdōngchūnchū

 xièbié

 zuòyuánshìgōngzuòxiūzhèshìpiānzhuānzhǐgōngzuò

 língpīng(pīng)yíng(yíng)xīndāndānshòujǐnxīnzhélíngpīngdāndeyàngziyíngchánrào

 wèiyánzǒngwèi

 wánchéngyǐnshēnwèibào

 xiùyāo(rú):xiùhuādeyāoduǎnǎo

 wēiruí(wēi ruí):cǎofánshèngdeyàngzizhèxíngróngduǎnǎoshàngxiùdehuāfánduōérměi

 xiāngliánxiāngxiāngliántōnglián”,dàishūzhuāngyòngdejìngxiá

 hòurénzhǐjiāngláizàidezi

 (wèi)shīzèngsòngshī

 huìyīnhuìmiàndehuì

 yánzhuāngzhěngzhuāngzhèngzhòngshūzhuāngbàn

 tōngbiàn

 niè(niè):cǎizhèzhǐ穿chuānxié

 dàimào(dài mào):zhǒngtóngguīxiāngshìdexíngdòngjiǎzhìzhuāngshìpǐn

 dāng(dāng):ěrzhuì

 zuòérshíxiàshìzhòngqīngduìjiāogàobiéshíshuōdehuà

 xiāngjiān

 jiānkuìgèngyǒukuì……

 quècóngtángshàng退tuìxiàlái

 jiāngchíchānzhèshìshìde

 chūxiàjiǔyuèměiyuèdeshíjiǔchūzhǐnóngyuèjiùshízàizhètiānwǎnshàngzàiyuànzichénshèguāguǒxiàngzhīxīngdǎoqiúgāoxiùfèngrènqiǎochēngwèiqiǎo”。xiàjiǔrénměiyuèdeèrshíjiǔwèishàngjiǔchūjiǔwèizhōngjiǔshíjiǔwèixiàjiǔzàihàncháoshíhòuměiyuèshíjiǔshìhuāndezi

 yǐnyǐnxiàmiàndediāndiāndōushìxiàngshēngzhǐchēshēng

 shìxiāngqīng……shìtiānxiāngzhèshìduìlánzhīshuōdehuà

 zhèshìchéngzhìdeshàngmiànnǎitàizhōngdetóng

 ruòjiànzhùjiànzhejiànbèi

 rèntōngrèn”,róurènláoqīnxiōngtóngbāoxiōng

 liàoxiǎngdàojiānglái

 láoláochàngwǎngruòshīdeyàngzi

 yánliǎnmiànmiànzi

 (fǔ)zhǎngpāishǒuzhèbiǎoshìjīng

 ziguīhuíláishìméiliàodàoérjìngbèiqiǎnhuíjiādàizichūjiàhòudìngyàoniángjiādàojiādetóngpàirényíngjiēcáinénghuíniángjiāxiàwényíngérguī”,shìànzhèzhǒngguīshuōdebèidehuà

 shìwéihuìyǒushénmeguòshīshìshìyīngzuòqiān”。qiānqiān(qiān)”qiānwéiguòshī

 bēicuībēitòngshāngxīn

 yǎotiǎo(yǎo tiǎo):róngmàotàiměihǎodeyàngzi

 便biàn(pián)yánduōlìngcáikǒucáihěnhǎoyòuduōcáinéng便biànyánhěnhuìshuōhuàlìngměihǎo

 dīngníngzhǔdīngníngzhǔhòuxiězuòdīngníng”。

 fēituǒ

 duànláixìnhuíjuéláizuòméiderénduànhuíjuéxìn使shǐzhězhǐméirén

 gèngwèizhīzàitánzhīzhǐzàijiàzhīshì

 shìchūjià

 kānzhèshìnéngzuòde

 méirénshù……chéngyǒuhuànguānzhènéngyǒuwéntuōlòuhuòcuòyīnjiěshìqīngchǔzhèlièchūfēndejiěshìxúnsuíjiǔchéngxiànchéngguānmíngchéngchéngxiānréndeshìhuànguānguānhuàn”,zhǐzuòguānderén

 jiāojiāoměiwén

 zhǔ簿tàishǒudeshǔguān

 zuòzhǔsuàn

 liàng(liáng):kǎo

 fǒu(pǐ)tàidōushìjīngzhōngdeguàmíngzhèzhǐyùndehǎohuàifǒuhuàiyùntàihǎoyùn

 lángnánzideměichēngzhèzhǐtàishǒudeérzi

 wǎngyúnwǎnghòusuànzěnmebànwǎnghòujiāngláiyúnzhèzhǐzěnmebàn

 chùfēnchùzhì

 shìzhào

 yào(yāo):xiāngyuē

 (qú)huìtóngxiānghuìshuōshìzhǒngxiānghuì

 dēng

 ěrěrděngshuōjiùzhèyàngjiùzhèyàng”。

 jūnduìtàishǒudezūnchēng

 xiàguānxiànchéngchēng

 yuányuánfēn

 shìfānkànshū

 liùshíhòuxìnderénjiéhūnyàoxuǎnhǎoziyàoniányuèdegànzhīgàntiāngànjiǎbǐngdīng……zhīzhīzichǒuyínmǎo……)láidōuxiāngshìzhèjiàoliù”。

 qīngzhǐxiànchéng

 jiāojiāoxiāngchuánhuà

 fǎng(fǎng):chuán

 lóngzifān(fān):xiùlóngdezhì

 ē(ē nuó):qīngqīngpiāodòngdeyàngzi

 zhízhú(zhí zhú):huǎnmànjìndeyàngzi

 qīngcōng(cōng)qīngbáimáode

 liúyòngcǎimáozuòdexiàchuídeyīngzi

 (jī):zèngsòng

 cǎizhǒngyándechóuduàn

 jiāo广guǎngjiāozhōu广guǎngzhōudàijùnmíngzhèfànzhǐjīn广guǎngdōng广guǎng西dài

 guī(xié):zhèshìlèicàiyáodezǒngchēng

 fánshèngdeyàngzi

 shìgāngcái

 bànchéng

 (tà):zuò

 ànàn(yǎnyǎn):hūnànguāngdeyàngzi

 cuīcáng(zàng):cuīzhéxīngāncángzàng

 rénshìliàngrénjiāndeshìnéngliào

 zhèpiānzhǐ

 xiōngzhèpiānzhǐxiōng

 shèngguìtiāntiāngāoguì

 hènhènbàohènzhèzhǐnài

 míngmíngyuánshìzhèyòngtàiyángxiàshānláishēngmìngdezhōngjié

 dāndān

 yǒu

 liánghǎodesuànzhǐshā)。

 zhīzhèzhǐshēn

 zhíshìyāobǎnyìnglǎng

 táiyuánzhǐshàngshūtáizhèfànzhǐdeguān

 qíngbáozěnnéngsuànshìbáoqíng

 nǎiěrjiùzhèyàngjuédìng

 qīngyòngqīngchéngdepéngzhàngxínghūndefāng

 yǎnyǎntōngànàn”,hūnànguāngdeyàngzi

 huánghūnshísuànshíjiānànshíèrzhījiāngfēnwèishíèrshíchén”。“huánghūnshìshí”(xiāngdāngxiàndàidewǎnshàngshízhìshí)。xiàderéndìngshìhàishí”(xiāngdāngxiàndàidewǎnshàngshízhìshí)。

 huáshānjiāngjùnnèidezuòxiǎoshān

 jiāotōngjiāocuòzhèzhǐāizài

 zhùtíng

 xiègào

 tōngguòyǒuxìngderénduìhuàzàolexiānmíngderénxíngxiàngshìkǒngquèdōngnánfēizuìdeshùchéngjiùquánshīgòngqiānbǎishíjīnshǒuzhǎngshīlínlínfǎnfǎnshùshíshùrénkǒuzhōngérxiàoshēngyīnmiànfēihuàgōngzhī”(《shīyuánjuǎnshěnqiánàn)。

 zàiguàn穿chuānquánpiāndeduìhuàzhōngkàndàoliúlánzhīduìzhòngqīngduìjiāoduìxiǎoduìdeqīnjiǎnghuàshídetàixiāngtóngzhèngshìzàizhèzhǒngtóngzhōnggǎnshòudàoqínláoshànliángbèishòuéryòufǎnkàngjīngshéndewàiróunèigāngdexìngtóngyàngdezàijiāozhòngqīngzhǒngtóngchǎngdehuàzhōnggǎnshòudàozhōngàiqíngmíngbiànshìfēidànyòuqīnwēidechéngzhèngérruǎnruòdànyòuyǒuzhǎndexìng

 liúlánzhīshìzuòzhějīngxīnzàodeměihǎoxíngxiàngshìshūxiányòushìyǒuxiānmíngxìngdexìngyǒnggǎnjiānqiángyǒufǎnkàngjīngshénlánzhīyòngrénxiánchídàodetiāodiāonányòngqǐngguīdexíngdòngbiǎoshìfǎnkàngzhòngqīngbiébiǎoleduìzhàngdewǎngqíngshēnyòuqīngxǐngrènshídàoláiháishìhuànxiǎng。“yánzhuāng”,shìkuāzhāngdezhǎnshìtàicóngróng,“jīngmiàoshìshuāng”。gàobiéshíbēikànghuàshìduìtàijiāohéngdekàng。“méngshìzhōngyòngfèideshìyánbiǎomíngduìàiqíngdezhōngzhēn。“méishìduìfēngjiànjiàodefǎnkàngmiànduìxiōngzhǎnghūnyǔnhūnbiǎoxiànleduìwèiláideqīngxǐngduìxiōngzhǎngyínwēidemièshì。“huángquánxiàxiāngjiàndeshìyuēbǎohánzheduìzhàngshēnzhìdeàiduìfēngjiànjiāzhǎngzhìpīnfǎnkàngdeyǒng。“shēnqīngchíshìlánzhīfǎnkàngjīngshéndeshēnghuázàiàiqíngfēngjiànjiāzhǎngzhìdejiānruìchōngzhōngliúlánzhīzhèshùxíngxiàngshǎn耀yàozheduódeguāngcǎi

 jiāozhòngqīngshìshīzhōnglìngzhòngyàoxíngxiàngzuòzhěbiǎoxiànchūcóngruǎnruòzhújiànzhuǎnbiànwèijiānqiángkāishǐduìqīnbàoyǒuhuànxiǎngdānghuànxiǎngbèicándexiànshícuīhuǐhòujiānjuéxiàngqīnbiǎomínglexùnqíngdejuéxīnyòngguàdōngnánzhībiǎoshìduìàiqíngdezhēnduìfēngjiànjiāzhǎngzhìdefǎnkàngdebiànhuàshēnhuàleduìfēngjiànshèhuìdekòng

 wàijiāodezhuānhéngbàoliúxiōnglěngtāncáishìdexìngdōuxiěshēngzǒngzhīzàijiānruìdemáodùnchōngzhōnghuàrénxìngshìzhèshǒushìshīdezhǔyàodiǎn

 shīzhōngxiědàolánzhīzhòngqīngqiánlánzhījiǎtóngzàijiàzhòngqīngjiànlánzhīhòuhuíjiāqīnjuébiéliǎzhèshídehuàfēichángqièdeshēnfènchùjìngchénzuòmíngcǎishūtángshīxuǎncéngzuòguòzhèyàngzhìdefēn:“lánzhībáiérbáizhězhīzizhīqíngtóngcóngzhěyòukǒngfángzhīqiěyǒuxiōngzàizizhīshúzhòngqiězinéngbáitóngzhěqíngchángānshíhuǐéryíngyóuliǎngránzhōngkěnyíngzhōngbáizhīyányǒuzhěérjīnmíngmíngmíngyánzhījīnfēnghánmìngshānshíyòushénlelekǒngjuéérfángbáiérfángzhězhījiǔérjīnwèiguòwèiyuànduìzhīyánwèishíěrmàndōngjiāzhīqiěyòngxiāngwèiránbáiyánjiānggǎishìyángàizhīxìngkěngǎiéryíngérzhēnqíngfáng。”shìxiǎnglánzhīguǒzhíshuōyàozhèruòzishìhuìzāodàobàodeyuēshùbèiqiángchénghūn

 érzhòngqīngdeqíngkuàngránlánzhītóngchéngshàngshùyǐnwéndefēnyòu:“jiǔ怀huái忿fènyóu”、“xiǎozisuǒwèigǎnzhù”,jiànjiāodemánhéng。“zuòliàngxiānjiàhòujiàlángjūnfǒutàitiānróngshēnjiàlángwǎngyún?”yóujiànliúxiōngdeshì使shǐyàorénméirénjūndejiǎnduǎnduìhuàréndeshēnfèndiǎn

 shīzhōngjiǎnjiéderénxíngdònghuàyǒuzhùxíngxiàngdexiānmíngjīngliàndeshūqíngxìng穿chuānchāzēngqiánglexíngwéndeqíngyùn。“míngwàishǔxīnyánzhuāngzhexiùjiāqúnshìshìtōng”,xiěchūleliúlánzhīkāijiāojiāshídemáodùnxīnqíngshǔbiǎoshìyuànzàijiāojiāshēnghuódejuéxīnyánzhuāngshìduìjiāodekàngshìwēibànshídeshìshìtōngbiǎoshìleduìjiāozhòngqīngdeàiyòurěndewēimiàoxīn。“quèxiǎobiélèiluòliánzhūzi”,sǎoguānxiāngchùlánzhīxiǎoguānróngqiàzhèngbiǎoxiànlededǒngxiāngchùzhètóngjiāoderóngqiàchéngduìzhàolìngwàijiāoluòlèiérxiǎoluòlèijiànlánzhīdejuéqiángjiāozhòngqīngdexíngxiànghuàshìsònglánzhīdàodàokǒu,“xiàchēzhōngtóugòngěr”,biǎoxiànlepiànzhēnqíngwénzhīlánzhīyàochénghūn,“wèizhìèrsāncuīcángbēiāi”,shīpiānyòngbēixuànrǎnchèntuōnèixīndeqiángliètònglínqiánzhǎngtànkōngfángzhōng”、“zhuǎntóuxiàng”,duìqīnháiyǒusuǒniànzhèjiàndechéngzhèngshànliáng

 zàizhěngpiānshīzhōnglèishìshàngshùdedòngzuòhuàháiyǒuxiēsuīduōquèjīngcuìlánzhīshífǎn,“lǎnqúntuōshēnqīngchí”;zhòngqīngshíniànlǎo,“páihuáitíngshùxiàguàdōngnánzhī”,zhèxiētóngdedòngzuòjiédōuqièdexìngchùjìngtóngyàngshìqīnjiāochuíchuáng便biàndeliújiànlánzhīhuíjiāshíjīngérzhǎngdewēnduìxìngdemiáohuìláishuōliáoliáochuánshénshūqíngxìng穿chuānchājiàozhīdòngzuòhuàgèngshǎodànshìchénggōngzhīshǒuzhǎngláoláoèrqíngtóng”,lánzhīzhòngqīngfēnshǒushízuòzhěqíngjìndegǎntànzēngtiānlebēifēn。“shēngrénzuòbiéhènhènlùn”,zhèhuàlóngdiǎnjīngde穿chuānchāgènglerénmenduìjiāoliúzāodetóngqíng使shǐjiàoxùnshìdequánshījiéwěidàiyǒunóngzhòngdeshūqíngwèichōngmǎnlezuòzhědetóngqíngwàngzhèxiēshuǐdàochéngzhehéndeshūqíngxìng穿chuānchāduìrénxíngxiàngdeyǒujǐnshàngtiānhuādemiàoyòngzēngjiālequánshīdegǎnqíngcǎi

 biézhízhùdeshìshīxìngshǒulàngmàncǎideyùnyòngduìxíngxiàngdezàolefēichángzhòngyàodezuòyòngzuòzhědegǎnqíngxiǎngdeqīngxiàngxìngtōngguòzhèzhǒngshùfāngxiānmíngbiǎoxiànlechūláishīpiānkāitóu,“kǒngquèdōngnánfēipáihuáishìxìngdeshǒuyòngxìngliúlánzhījiāozhòngqīngliànzhīqíngzhìlequánpiāndefēnzuìhòuduànzàiliújiāozàngdesōngbǎitóngzhīzhīgàixiāngjiāoyuānyāngzàizhōngshuāngshuāngmíngtōngxiāodànzhèxiàngzhēngleliújiāoxiǔyòuxiàngzhēnglemenyǒnghéngdebēifènkònggàoyóuxiànshídeshuāngshuāngzàngdexíngxiàngdàoxiàngzhēngyǒnghéngdeàiqíngxìngdesōngbǎiyuānyāngdexíngxiàngbiǎoxiànlerénmínqúnzhòngduìwèiláiyóuxìngrándàoláidexìnniànzhèshìliújiāoxíngxiàngdelàngmànzhǔzhǎnshǎnxiànchūcànlàndexiǎngguānghuī使shǐquánshīlezhìdefēiyuè

 rénshīniǎoshòucǎoxìngbìngfēisuíwèizhīkǒngquèdōngnánfēizhōngkǒngquèdōngnánfēipáihuáiyányīngyǒuhōngtuōxuànrǎnfēndegōngyòngxiàngzhēngyùnxiàngzhēngleliúlánzhīshénzhìbāokuòjiāozhòngqīngdeshēngmìngjiéhōngtuōxuànrǎnleliúlánzhīshēngmìngduànyuǎndebēiliángfēnyǒuzhǒngyōushāngrěnliánmǐnānliúliàndeyīnjiézòuzàifēidedòngzuòchǎngjǐngzhèzhǒngjiézòuràngrénshénshāngquèràngrénjuéwàngràngréngǎnjuéliángdetóngshíshìyòuràngmendelínghúnānníngwèishénmehuìzhèyàngnetàizàiliúlánzhīdeyuányīnjiàoxìngděngděngsuíbaměiréndōuzàideyuèshìjièzhǎodàonéngshuōguòdeànzàizhèjǐnggèngkànzhòngdeshìzàimendeyuèshì线xiàndiǎndiǎnxiāoshīdeguòchéngzhèguòchéngwèihuìgěideyuègǎnshòuzhòngyàodeháiyǒudōngnán”,“dōngnándeliúlánzhīshìxiāngxiāoyǔndebēizhīwèihuìzàishēngmìngbēidàolelínghúnānníngdezhìzuìhòuzhǐshèngxiàpíngjìngdetànzhèshīrénràngdōngnán”,qiěràngjiāozhòngqīngguàdōngnánzhīyǒuguānmashīrénxiǎnggàozhǒngzěnyàngderénchǎng

 tuōxìngkǒngquèshīǒu1duàn

 shìjiànyīnlánzhībèiqiǎn2~6duàn)(bèixiū

 guòchéngzhǎnshìbié7~12duàn)(nàibié

 qíngjiéyánlánzhīkànghūn13~21duàn)(xiánzàijià

 zhǎngshīgāocháoshuāngshuāngxùnqíng22~31duàn)(xùnqíng

 bēiqíngjiéwěigàojièhòurén32duàn

 《kǒngquèdōngnánfēitōngguòliúlánzhījiāozhòngqīngzhèduìēnàideàiqíngbēikònglezōngjiàojiāzhǎngtǒngzhìménguānniàndezuìèbiǎoleqīngniánnányàoqiúhūnyīnàiqíngzhǔdeyuànwàngzhǔréngōngliúlánzhīduìàiqíngzhōngzhēnèrduìjiāzhǎngzhuānzhìzōngjiàosuǒzuòdetuǒxiédedòuzhēng使shǐchéngwèiwénxuéshǐshàngyǒupàncǎidexíngxiàngwèihòuláideqīngniánnánsuǒchuánsòngběnshīkǒngquèdōngnánfēipáihuái”,kǒngquèshīǒuànshìbiékǒngquèpáihuáifǎnwèiquánshīdiàndìngshēnchénbēiāidediàotǒnglǐngquánwényǐnchūxiàwén

 zhōngguódàizhǎngpiānshìshīkǒngquèdōngnánfēishǒuchūxiàntáixīnyǒng》。zhèshǒushìshīgòng356,1780shìwánzhěngyánrénxìngxiānmíngchūjiégòujǐncòuwánzhěngjiéwěiyùnyònglelàngmànzhǔshǒushìhànmíndejiézuò。“láibèigǎibiānchéngzhǒngběnbānshàngtái

 xiànzàizhèshǒushījīngzàikǒngquèdōngnánfēizhǐ”——ānhuī怀huáiníngxiànxiǎoshìzhènjiāozhòngqīngliúlánzhīdezhǎnglángshíchúchuāngshàng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37071.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org