首页 趣味语文古诗词正文

减字木兰花·天涯旧恨(jian zi mu lan hua tian ya jiu hen)

 tiānjiùhènliángrénwènjiànhuíchángduànjǐnjīnxiǎozhuànxiāng

 dàiézhǎngliǎnrènshìchūnfēngchuīzhǎnkùnwēilóuguòjǐnfēi鸿hóngchóu

 wén

 yuǎntiānjiùhènmiánmiánliángliángrénwènxùnyàoxiǎnglejiěnèixīndetòngmaqǐngkànjīnzhōngcùncùnduànjǐndezhuànxiāng

 zhǎngméizǒngshìjǐnsuǒrènpíngchūnfēngjìnchuīnéng使shǐshūzhǎnkùnjuànkàogāolóulángānkàngāofēideyànxíngdōushìchóu

 zhùshì

 jiǎnlánhuāpáimíngdiàojiāngtōushēnglánhuāshàngxiàquèjiǎnsānmíng

 zhuàn(zhuàn)xiāngpánxiāngliáoràodexiāngyān

 dàiézhǐméimáo

 zhèshìxiěchùzizàikùnréndechūntiānniànyuǎnfāngqíngréndechóubiéhènzhìshēndedeshàngpiàntiānèrshǒutiānjiùxiěyóuzizhīyuǎnfēntiānfāng,“jiùhènjiùshíjiānxiěfēnshǒuzhīhòubiéchóuhènzhīzhǎng,“rénwèn”,xiěrénduìgāolóuběngòuliángyǒushuíguānxīnwèiwènliántóngqíngderéndōuméiyǒuliáng”,fēnwàigǎnjuédàoliángnánkānlezhèrénwènzhīréndāngzhǐwèicháoxiǎngyuǎnzàitiānzhīrénrénwèn”,zhīyīnxìntōngxiāngnánzhèjiùránjiāzhòngleduìyuǎnfāngqíngréndeniàngèngjiāqièxiāngjiàndewànggèngjiāqiángliè。“jiànliǎngxiězizàibǎiliáolàichóuzhīzhǐhǎoyòngránxiāngshùláihàofèishíjiān。“jiànxiě怀huáiqíngrénzhīqiè,“huíchángxiěnèixīnzhītòngyòngxíngzhuànghuíhuánzhuàndepánxiāngxíngróngqiàréndehuíchángbǎizhuǎn。“duànjǐn”,zhǐzhùgēngēnduànjǐnzhèyòngchūziróuchángcùnduàncùnxiāngcùnhuīdeqiángliègǎnshòuxiāngduànyānxiāoshìxíngróngshíjiānliúshìchóumènwèisànzideyuànwàngzhōngyānyànghuànzǒngzhīzhèliǎngxiěxiāng怀huáiréndechóu

 guòpiàncóngniánxiěchóu。“dàiéliǎngxiězhèwèizicóngdōngdàochūnchóuméinánzhǎndeqíngzhuàngyóubiéhènnánxiāocúnxīntóuérxiànméishāozhìchángshìchóuméijǐnsuǒjǐnguǎnchūntiānláilín,“dōngfēngjìnchuīyǒushénwěidedōngfēngchuī绿lejiāngànchuīkāilebǎihuāyàndànlùnzěnyàngchuīchuīzhǎndeshuāngchóuméizhèjiùshēnjiēshìchūzàizhǎngliǎn”、“zhǎnbèihòuchóuhèndeshēnzhònggòumiàoxīnzhètiān》“chūnfēngrǎnbáitóngzhùdōushuōshìwénměixuéshàngérmiàodexiětōngguòzhèzhǒngshìdemiáoxiěquègèngshēnbiǎoleréndeqínggěirénqióngdeyùnwèixiēpāikùnèrxiěcóngxiàdàoqiūshǒubànggāolóushìqúnqúnyànxiāoshīzàiyáoyuǎndetiānbiānwàngzheyǒuyuǎnrénjǐnshūdedàoláidànpíngzheyǒuduōshǎoshīwàngdejīngyànmíngzhījìngshìpiāomiǎopíngdehuànxiǎng使shǐbiànwēilóuránshìtiānhènyīnzàiyǎnyuǎnfēi鸿hóngchéngderénfēixiángshíshàngdōushuōshìchóuérzhèjiùshìhuàshuōdeqíngrényǎnchū西shī”。yīnwèiniànqíngrénjiànyànbèizēngchóu,“rénjiùbiànchénglechóuyīnwèirénzàiqíngqiánglièqíngkuàngxiàguānjǐngzàiréndeyǎnhuìgǎibiànqíngdiàocǎidesuǒwángguówéishuō:“guānjiēzhezhīcǎi。”zhèhuàshìyánzhīyǒude

 shàngpiànxiěziliángchóuchángjuéxiàpiànxiěbǎiliáolàidezhǔréngōngkùnwēilóuquántōngbēiliángwèiduànchángzhīyínxiānzhexiěnèixīnzàizhezhòngxiěwàixíngchùxìnggǎnjièqíngcǎiqīngduōbiànzhìwēibiǎoxiànlezhǔréngōngshēnzhòngdechóushūxiěchūzhǒngshēnchéndeyuànfènchǔzhīqíngzhōngchūníngzhòngxiǎnchūchéndùncuòdefēngzhìyángfēnmíngyǒuqiánglièdediēdàngzhīgǎn

 shàngpiàntiānjiùhènliángrénwèn。”gāolóushìliángérzhèzhǒngdechùjìngxīnqíngjìngliáncúnwèntóngqíngderéndōuméiyǒujiùgèngjuénánkānle。“rénwèifànzhǐbāokuòsuǒniàndeyuǎnrénzhèliǎngshāngjiēzhōnghányǒuyuànyóuqíngzhídǒuqiào

 “jiànhuíchángduànjǐnjīnxiǎozhuànxiāng。”shìshuōyàoxiǎnglejiěnèixīndetòngmaqǐngkànjīnzhōngcùncùnduànjǐndezhuànxiāngzhuànxiāngpánxiāngyīnxíngzhuànghuíhuánzhuànchēngpánxiāngdexíngzhuàngqiàréndehuíchángbǎizhuǎnzhèjiùjìnchùxìnggǎnxiǎnránhúnchénghén。“duànjǐnèrzhechūlezhǔréngōngróuchángcùnduàncùnxiāngcùnhuīdeqiángliègǎnqíngzhuàngtàizhèliǎngāiyuànshānggǎnzhōngyǒuchéntòngfènzhīqíngshàngpiànqiánliǎngzhíshūyuànqínghòuliǎngjièqíngbiànhuàyǒuzhì

 guòpiàndàiézhǎngliǎnrènshìchūnfēngchuīzhǎn。”cóngnèixīnzhuǎndàobiǎoqíngdemiáoxiěrénmendeniànzhōngdechūnfēnggěiwàndàiláishēngnéngchuīkāihánbāodehuāduǒzhǎnkāiméibāndeliǔshìyīnggāichuīzhǎnréndechóuméidànshìzhèzhǎngliǎndedàiéquèshìrènpíngchūnfēngchuīnéng使shǐshūzhǎnjiànchóuhèndeshēnzhòng。“rènshìèrzheqiángdiàojiāqiánglechóuhèndefēnliàngzhèliǎngdejiāchùshìzhīmiàodàozhèliǎngyǎnqián便biànhuìxiànzàimiànchūnfēngzhōngshuāngméijǐnsuǒ',màimàihánchóudezhǔréngōngxíngxiàng

 jiépāikùnwēilóuguòjǐnfēi鸿hóngchóu。”jiépāiliǎngdiǎnxǐngzhǔréngōngchùgāolóudechùjìngyǐnchóuhèndeyuányīngāolóuchěngwàngjiàn怀huáiyuǎnqíngyīnérkùn”、“guòjǐn”,chěngwàngzhījiǔshīwàngzhīshēnjiànyánwàijiùyǒu鸿hóngyànchuánshūzhīshuōyǎngguānfēi鸿hóngránhuìxiǎngdàoyuǎnréndeshūxìndànguòjǐnfēi鸿hóngquèpàndàoláitiāndeyīnshūyīnzhèpáilièchéngxíngdeyàn”,kùnwēilóudeguīrényǎnzhōng便biànchùchéngchóuleliǎngyùnwēntíngyúnwàngjiāngnán·shūguòjǐnqiānfānjiēshìxiéhuīmàimàishuǐyōuyōuchángduànbáipíngzhōuxiāngshìérqínguāndezhèliǎngzhǔguāngǎnqíngcǎigèngwèinóngliè

 tōngbēiliángwèiduànchángzhīyínyóushàngxiàpiànjiéjiēchóushāngzhīdànbìngxiǎnróuxiānruòzhōngchūníngzhòngxiǎnchūchéndùncuòdefēngzhìláichóuchángbǎijiéyángfēnmíngyǒuqiánglièdediēdàngzhīgǎn

 qínguān(1049-1100)tàiyòushǎoyóubiéhàohángōushìshìchēnghuáihǎixiānshēnghànběisònggāoyóujīnjiāngrénguānzhìtàixuéshìguóshǐguǎnbiānxiūqínguān shēngkǎnsuǒxiěshīgāochénzhòngtuōshēnshìgǎnrénzhìshēnqínguānshēngqiánxíngzōngsuǒzhìzhīchùduōyǒuzhèjiānghángzhōudeqínshǎoyóushuǐdeqínshǎoyóuxiànghuáihǎixiānshēngyīnghuātíngqīngtiándeqínxuéshìnánchēnzhōusānjuébēi广guǎng西héngxiàndehǎitángtíngzuìxiāngtínghuáihǎitánghuáihǎishūyuànděngqínguānzàihuìshānzhīběicànshānshàngbēishàngshūqínlóngyǒuqínjiācūnqínjiāyuànshěngwénbǎodānwèiwényóutái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37059.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org