首页 趣味语文古诗词正文

悼亡诗三首(dao wang shi san shou)

 rěnrǎndōngchūnxièhánshǔliú

 zhīziguīqióngquánzhòngrǎngyǒngyōu

 怀huáishuícóngyānliú

 mǐngōngcháomìnghuíxīnfǎnchū

 wàngrénshìxiǎngsuǒ

 wéipíngfǎnghànyǒu

 liúfāngwèixiēguàyóuzài

 chànghuǎnghuòcúnhuíhuángchōngjīng

 hànlínniǎoshuāngcháozhǐ

 yóuchuānzhōng

 chūnfēngyuánláichénliùchéngyán

 qǐnshíwàngchényōuyíng

 shùyǒushíshuāizhuāngfǒuyóu

 jiǎojiǎochuāngzhōngyuèzhàoshìnánduān

 qīngshāngyīngqiūzhìshǔsuíjiélán

 lǐnlǐnliángfēngshēngshǐjuéxiàqīndān

 yuēzhòngkuàngshuítóngsuìhán

 suìhántónglǎngyuèlónglóng

 zhǎnzhuǎnzhěnzhǎngdiànjìngchuángkōng

 chuángkōngwěiqīngchénshìláibēifēng

 shìlíngfǎngěrróng

 jīnzhǎngtànjuézhānxiōng

 zhānxiōngānnéngbēi怀huáicóngzhōng

 qǐnxìngcúnxíngyīnyóuzàiěr

 shàngcándōngménxiàkuìméngzhuāngzi

 shīyánzhìzhìnán

 mìngnàizhǎnglìng

 yàolíngyùntiānjiédàiqiānshì

 cháonínglièlièfēng

 nàidàoshūróngyǒngqián

 niànzuóshuízhīsuì

 gǎicóngcháozhèngāixīnzhì

 yīnchóuzhāngfángshuòwànglíněr

 ěrshíshuòwàngjǐn

 qīnshanghuǐchèqiānzàiyǐn

 ménményuèzhōuxiāngmǐn

 bēi怀huáigǎnláiyīngqíngyǔn

 jiàyánzhìdōngwàngfénzhěn

 páihuáijiānrěn

 páihuáirěnchíchú

 luòwěishāngāidàifén

 húnqióngqióngānzhīlíng

 tóuxīnzūncháomìnghuīqiángjiùchē

 shuíwèigōngyuǎnbēiyǒu

 rěnrǎnzhújiànxièliúxiāoshìbiànhuàndōngchūnhánshǔjiébiànshuōmíngshíjiānguòniándàizhìzilezhàngsàngniánzhèshǒushīyīngzuòhòuzhōunián

 zhīzirénzhǐziqióngquánshēnquánzhǐxiàzhòngrǎngcéngcéngrǎngyǒngzhǎngyōubèiyōumíngzhīdàozhèliǎngshìshuōzilemáizàixiàyǒngjiǔshēngrénjuéle

 怀huáixīnzhǐdàoniànwángdexīnqíngnéngcóngsuíshuícóngcóngshuínénggēnshuíshuō

 yānliújiǔliúzhǐzhìliúzàijiārènyòuyǒushénmehǎochù

 mǐnmiǎncháomìngcháotíngdemìnglìnghuíxīnzhuǎnniànchūyuánrènguānzhízhèliǎngshìshuōmiǎngōngcóngcháotíngdemìnglìngniǔzhuǎnxīnfǎnhuíyuánláirènsuǒ

 fángrénrénzhǐwáng

 shìjīngguòsuǒzhǐwángguòdeshēnghuó

 wéipíngzhàngwéipíngfēngfǎngxiāngshìdexíngyǐngfǎngwéipíngzhījiānliánwángde仿fǎngxíngyǐngjiàndào

 hànzhèshìshuōzhǐyǒushēngqiándeshàngcún

 chànghuǎng(huǎng):huǎnghuòcúnhǎoxiàngháihuózhe

 huíhuánghuángkǒngzhèbiǎoxiàn怀huáiniànwángdezhǒngqíng

 hànlínniǎozhīlínxiàyóuchuānxiāngduìmíngchéngshuāngxíngdānzhǐxíngběnzuòchāifēnkāi

 yuánxúnménchuāngdefèngliùshàngliúxiàláideshuǐchéngyánshùnzheyánliú

 qǐnshuìjuéxiūzhèshìshuōshuìmiánnéngwàng怀huái

 yíngzhòngduōdeyàngzizhèshìshuōyōushāngyuèyuèduō

 shùdànyuànbiǎoshìwàngshuāijiǎnzhuāngzhǐzhuāngzhōufǒupénshízhǒng

 pānyuèdàowángshīshìshīréndàoniànwángyángshìdeshīzuògòngyǒusānshǒuyángshìshì西jìnshūjiādàihóuyángzhàodeérpānyuèshíèrsuìshídìnghūnjiéhūnzhīhòuyuēgòngtóngshēnghuóleèrshíniántóuyángshìgōngyuán298niánjìnhuìyuánkāngnián)。pānyuègǎnqínghěnhǎoyángshìwánghòupānyuèxiělexiēdàowángshīchúdàowángshīsānshǒuzhīwàiháiyǒuāiyǒngshìwén》《dàowángděngbiǎoxiànleshīrénzideshēnhòugǎnqíngzàizhèxiēdàowángshīzhōng,《dàowángshīsānshǒudōukānchēngjiézuòérzàisānshǒudàowángshīzhōngshǒuchuánsòngqiānyóuwèiyǒumíngzhèxuǎnshǒu

 zhèshǒudàowángshīxiězuòshíjiānyuēshìyángshìhòuzhōuniángōngyuán299niánjìnhuìyǒngkāngjiǔnián)。chāoménshūshuō:“ānréndàowáng》,gàizàizhōngzhìzhīhòurěnrǎndōngchūnhánshǔshìzhōurénwèiyǒusàngérshīzhě。”jiéshīdenèiróngkǎocháshìxiāngxìndezhèshǒushīcóngnèiróngkànfēnwèisānfēn

 “rěnrǎndōngchūnxièhánshǔliúzhīziguīqióngquánzhòngrǎngyǒngyōu怀huáishuícóngyānliúmǐngōngcháomìnghuíxīnfǎnchū。”shìfēnxiěshīrénwèizishǒusàngniánzhīhòujiāngjiāfǎnhuírènsuǒshídexīnqíngkāitóudiǎnmíngzishìjīngniánshīrénshuōshíguāngliúshìàikāirénshìzhěngzhěngniáncéngcéngderǎngjiāngmenyǒngyuǎnjuéle。“怀huáixiěshīrénjiāngjiāfǎnhuírènsuǒdexīnhuódòngjiùrénduìwángdeniànzhīqíngláishuōshīrénshífēnyuànliúzàijiāzhōngshìyǒugōngzàishēncháotínghuìcóngzhèyuànwàngshìnánshíxiàndezàishuōrénlejiùshìzàiliúzàijiāzhōngshìméiyǒuyòngzhèchūliúliúdemáodùnmáodùndejiějuébànshìmiǎnqiángzūncóngcháotíngzhīmìngzhuǎnbiànniàntóufǎnhuíyuánláirènzhídefāng

 “wàngrénshìxiǎngsuǒwéipíngfǎnghànyǒuliúfāngwèixiēguàyóuzàichànghuǎnghuòcúnhuíhuángchōngjīng。”shìèrfēnxiěshīrénjiùyàojiāfǎnhuírènsuǒlínxíngzhīqiánchùjǐngshēngqíngxīnzhōngyǒushuōchūdebēiāitòngkàndàozhùzháiránxiǎngwángdeyīnróngxiàomàowǎnzàiyǎnqiánjìnfángjiānránàigòngtóngshēnghuódeměihǎojīngdedòng使shǐshīrényǒngyuǎnmíngzàixīnjiānshìzàiluózhàngpíngfēngzhījiānzàijiàndàoàidexíngyǐngjiàndàodeshìqiángshàngguàdewángdewǎnmèijiùxiāngwèixiēyǎnqiándeqíngjǐng使shǐshīréndeshénzhìhuǎnghuǎnghǎoxiàngàiháihuózheránxiǎngkāirénshìxīnzhōngmiǎnyǒufēnjīngzhèduànxīnmiáoxiěshífēndebiǎoxiànleshīrénniànwángdegǎnqíngzhēnzhìdòngrénzhèshìquánshīdezuìjīngcǎidefēn

 yīnggāizhǐchū,“liúfāng”“guàèrzhùjiāshàngyǒutóngkànyǒurénrènwèiliúfāngshìzhǐyángshìdehuàzhuāngyòngpǐnyǒurénrènwèiguàshìyángshìdexiàngdōushìcāiquēgēnguānyīngshuō:“‘liúfāng’‘guàdōuchénghànéryányánwángguàzàiqiángshàngháiyǒufāng。”(《hànwèiliùcháoshīxuǎn》)jiàoxìnyòu,“huíhuángchōngjīng”,shìyóuhuánghuòānzhuǎnérgǎndàojīng。“huí”,zuòzhōu”。qiánrénchénzuòmíngshěnqiánděngrénduōwèitōngqīngrénshuō:“shīzhōuhuángchōngjīngshìérshíyǒuzhīqíng,‘chànghuǎngzhějiànsuǒéryóuwèiwèiwáng。‘zhōuhuángchōngjīng’,xiǎngsuǒérzhīwángzhōuhuángchōngjīngzhīchànghuǎng’,gòngzǒngmiáoxiěshìzhōngrénxīnwángdānshèngshēnzàishìnèixīnzhōngtǎntǎnguāngjǐnghuà。”(《liùcháoxuǎnshīdìnglùn》)pōuwēiyǒu

 “hànlínniǎoshuāngcháozhǐyóuchuānzhōngchūnfēngyuánláichénliùchéngyánqǐnshíwàngshěnyōuyíngshùyǒushíshuāizhuāngfǒuyóu。”shìsānfēnxiěshīrénsàngǒudebēiāi。“hànlínniǎo”,zhǐshuāngfēilínzhōngdeniǎoshuǐzhōngzhǒngchéngduìde。《ěr·shìshuō:“dōngfāngyǒuxíng。”chuánshuōshēnhěnbiǎntóushàngzhǐyǒuyǎnjīngyǎnjīngshēngzàilìngdebìngyóulùnhànlínniǎo”,háishì”,dōushìrénchángyòngláihǎo。“cháozhǐ”、“zhōng”,xiěchūshīrénsàngǒuhòudeliángdōngchūnláihánshǔliúàishìzhōuniányòushìchūnfēngrénzhīshíyánxiàchénliùdiǎndiǎndòurénāinánmiánshēnchéndeyōuchóunánxiāoquètóngsānchūnmiánmiánxiūyíngxīntóuyàoxiǎng使shǐāishuāijiǎnzhǐyǒuxiàozhuāngzhōuqiāopénzhǒngdàile。《zhuāngzi·zhìshuōzhànguóshídàisòngguórénzhuāngzhōulehuìshīdiàosàngjiànzhuāngzhōuliǎngtuǐshēnzhíchàkāizuòzàiqiāozhepénchànghuìshīshuōzilejìngránchàngláiwèimiǎntàiguòfēnlezhuāngzhōushuōzigāngshíhěnbēishānghòuláixiǎngxiǎngrénběnshēngxíngyóudàoyǒuyòuyóuyǒudàozhèngxúnhuánjiùyàobēishānglepānyuèxiǎngxiàozhuāngzhōuguāndetàixiāochóushūzhīqíngxiāochúcáixiàméitóuquèshàngxīntóu”。

 pānyuèdedàowángshīyǒumíngxiǎndediǎngǎnqíngshīwàichénzuòmíngshuō:“ānrénqíngshēnzhīziměishèlínqīngzhùwǎnzhuǎnzhépángxiěnéngxiūshīdàoqíngwèiyǒuqíngshēnérjiāzhěsuǒxiánduānfánrǒngnéngcáijiéyǒuxùnshīhányùnjǐnzhīmiàoěr。”(《cǎishūtángshīxuǎnjuǎnshízhèkěndìngpānyuèdàowángshīdegǎnqínglínqīngzhù”,yòupíngledeshīfánrǒngquēhányùnjǐnzhīmiào”,shífēnzhōngkěnshěnqiánduìpānyuèshīdepíngjiàgāodànshìduìdàowángshīzhǐchūqíngshēn”(《shīyuánjuǎndediǎndequèpānyuèdàowángshīgǎnqíngshēnchénwèigǎnrén

 yóupānyuèyǒudàowángshīsānshǒushìdàoniànwángdecónghòu,“dàowángshīchéngwèidàoniànwángdezhuānménshīpiānzàishìdàoniànwángzhědeshīpiānjiànpānyuèdàowángshīshēnyuǎndeyǐngxiǎng

 pānyuègōngyuán247niángōngyuán300niánpānān西jìnzhemíngwénxuéjiāānrénhànnánxíngyángzhōngmóujīnnánzhèngzhōuzhōngmóupānzhuāngrénchūshēngnángǒngxiànjīnnánzhèngzhōugǒng)。pānānzhīmíngshǐhuāshīkǒngshìpānānxiànkānliúwèijièchē。”hòushìsuìpānānchēngyān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37057.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 21人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org