首页 趣味语文古诗词正文

有所思(you suo si)

 yǒusuǒnǎizàihǎinán

 yòngwènjūnshuāngzhūdàimàozān

 yòngshàoliáozhī

 wénjūnyǒuxīncuīshāozhī

 cuīshāozhīdāngfēngyánghuī

 cóngjīnwǎngxiāngxiāngjūnjué

 mínggǒufèixiōngsǎodāngzhīzhī

 fēi

 qiūfēngchénfēngdōngfānggāozhīzhī

 wén

 suǒniànderénjiùzàihǎidenánbiān

 shénmezènggěinezhèshìzhīdàimàozān

 shàngmiànzhuāngshìyǒuzhēnzhūhuán

 tīngshuōyǒuèrxīnxīnshāngbēichāisuì

 dǎohuǐshāodiàoshāodiàofēnghuīchényáng

 cóngjīnwǎnghòuzàiniàn

 tóngduànjuéxiāng

 dāngchūyuēhuìshímiǎnyǐnmínggǒufèi

 xiōngsǎonénglezhīdàoshìāi……

 tīngdàowàiqiūfēngshēngniǎoérfēimíngqínggèngluàn

 huìértiānliànglejiùhuìzhīdàogāizěnmezuòde

 zhùshì

 yǒusuǒzhǐsuǒniànderén

 yòngwèn(wèi):“wèn”、“èrtóngzuòzèngjiěshìhàndàiyòngdelián

 dàimào(dài mào):dàimàoshìzhǒngguīlèidòngjiǎguānghuáérduōwéncǎizhìzhuāngshìpǐnzānrényòngliánjiēguāndeshǒushìzānshēnhéng穿chuānshàngliǎngduānchūguānwàixiàzhuìbáizhū

 shàoliáoyóuliáorào”,chánrào

 duīzhèshìshuōtīngshuōqíngrénlìngyǒusuǒàilejiùyuánzèngsònggěideshuāngzhūduīzàikuàisuìshāodiào

 xiāngjūnjuéjūnduànjuéxiāng

 mínggǒufèijīngdònggǒu”。shīzhōngchángmínggǒufèijièzhǐnányōuhuì

 fēi(bēi)(xū xī):fēixùnwèibēi”,xùnwèi”。

 sōusōufēngshēngchénfēng(sī):wénduōshījiānshuōchénfēngjiùshìxióngzhìchángchénmíngqiúǒuliáng

 huìérgāo(hào):shìhào”、“hàodejiǎjièbái。“dōngfānggāo”,chūdōngfāngliàng

 zhèshìhàndàináoshízhīnáoběnwèijiànwēiyángquànshìfěngdejūnránjīnchuánshízhōngnèiróngpángzhànzhènxiángruìbiǎogōngxiěàiqíngzhějiēyǒuqīngrénzhuāngshùyún:“duǎnxiāonáozhīwèijūnshēngěrjiēzhànzhènzhīshì。”(《hànnáojiě》)běnpiānjiùshìyòngrénchēngbiǎoxiànwèizizàizāodàoàiqíngzhéqiánhòudeqíngde

 kāitóuxiěduìyuǎnfāngdeqínglángxīn怀huáizhēnzhìlièdexiāngàiliànsuǒniàndeqínglángyuǎnzàihǎidenánbiānxiāngwànyòngshénmexìnzèngqínglángfāngnéngjiānxīnérbiǎonewènyóuyánzèngjīngguòfānjīngxīnkǎojiūzhōngxuǎnleshuāngzhūdàimàozān”。“dàimàozān”,yòngdàimào(zhǒngshìguīdedòng)huāwénměiguāndejiǎpiànjīngzhìérchéngdezān。“shuāngzhū”,wèizàizānliǎngduānxuánzhēnzhūzhèzàidāngshíwèijīngměijuélúndepèishìpǐnleránérzhǔréngōngyóuwèizàiyòngměizānzizhuāngshìláigèngjiànměiguānshàoliáochánràozhī)。dāncóngduìpǐnfēitóngxúnchángdeyànfándecéngcéngzhuāngshìshàngjiùchūnèixīndiàndeàixiāngdenóngfēnliànglezhèxiěqíngshǎozǒngduōbiǎoyánjiǎnfēngqíngdiàochánmiánfěishìkànhànfánqīndìngqíngshīzhōngzhìquánquánwǎnshuāngjīnhuán。”“zhìěrzhōngshuāngmíngzhū。”“jiéēnqíngpèizhuìluóyīng。”“wèibiéěrhòudàimàochāiděngfēnmíngshìshòuběnpiānérhuàchūzhèngmíngběnshīyòngsānyùnzhīmiàochù

 tiānyǒufēngyúnqíngguāngyànliǎndeàishàngdùnshēngjīngtāohàilàngàiqíngdezhǐzhēnránshēngpiānzhuǎn,“wénjūnyǒuxīnxiàliùxiěchūlezhèchǎngfēngyánzhònghòuguǒtīngshuōqínglángqīngxīnrénzhēnqíngtiānzhòuránjiānàideróuqínghuàzuòlehèndeliàngbēitòngdexīnránlefèndelièhuǒjiāngníngzheqiāngchīqíngdejīngměixìnfènránshǐérzhéduàn(),zàiérsuì (cuī)sānérshāohuǐcuīhuǐshāodiàoréngnéngxièfènxiāoyòuyíngfēngyángdiàohuījìn。“cuīshāoyáng”,liánchuàndòngzuòkuàidāozhǎnluàngàncuìluòděngfèn!“cóngjīnhòuxiāng!”dāoliǎngduànyòuděngjuéjuéfēizhuàngwàngzhīshēnyuànzhīqiè。”(chénzuòmíngcǎishūtángshīxuǎnpíng

 “xiāngjūnjuéxiàliùxiěyóujiànlěngjìngzhīhòuduànnéngdezhǒngzhǒngmáodùnfǎnghuángdexīntài。“xiāngjiàoshàngwénxiāngzhīguǒduànjuéjuékǒushìqiángzhīgàixiāngnǎizhǎngdegǎnqíngdiànérjūnjué”,zhǐshífènzhīniànèrzhěběnshǔduìérnántǒngshínǎichūmáodùnxīnqíngdetànwǎnyǒujiǎnduànháiluànzhīyùnxúnduānránshēngchūmínggǒufèixiōngsǎodāngzhīzhīdehuíyōu。“mínggǒufèi”“fēngshēngwén。”(《shīxìngjiān》)《lín·suízhī》:“dāngniánzǎoguǎmínggǒufèigǎnwènzhě。”zhǐguānguǎjiānláiwǎngjīngdònggǒufēngshēngchùwèizilángyōuhuìwǎngláimiǎnfēngchuīcǎodòng使shǐxiōngsǎobèiyǐnqíngérjīnruòduànjuéjiājiāngjiànrénduìxiōngsǎoyòujiěshìsuǒwèidàizhīmìngméishuòzhīyánzuānxuéxiāngkuīqiángxiāngcóngguórénjiējiànzhī。”(《mèngzi·téngwéngōngxià》)jiāshàngshǐluànzhōngdeyánzhònghòuguǒrán使shǐdòngyáokuàngmínggǒufèizhōngyōuhuìderóuqíngshíréngránwánzàiqiāndòngzhejiùdeqíng使shǐnánshěne!“fēi”,zhèngshìzàizhānqiánhòuxīnluàndechùjìngzhōngqíngjìnchūdeshēngzhǎngtànqīngrénchénběnhànshītǒngjiānyún:“fēirénjiēzuòshēngguānshàngxiàyǒuzhuǎn便biàntōngshēnlínghuōmànránzuòshēng?”wénduōshījiānyún:“fēiwèibēiwèi?。”xùnshìzhìwèiyǔndāngsānbēitànzàigǎnqíngshàngchéngshàngxiàzhíguànjiéwěièrmài。“”,xíngróngfēngshēngjǐn;“chénfēng”,chénfēngniǎo。《shī·qínfēng·chénfēng》:“chénfēngběilínwèijiànjūnziyōuxīnqīnqīn。”chénfēngniǎozhìcháomíngqiúǒu。“”,wénduōxùnwèinǎizhīéyánchénfēngniǎolèiérbēimíng。“gāo”,yīnjiētónghào”,zhǐdōngfāngbáitiānjiāngxiǎoèrxiězizàibēitànzhōngdànwénqiūfēngzhènzhènjǐnzhìqiúǒudebēimíngshíchuánlái使shǐgèngjiāgǎngòngmíngxiāngshényóujuéránéryòuxìnzhǐdàidōngfānghàobáidìnghuìzhīdàogāijiějuézhènándechénběnyún:“yánrěnjūnjuéjuézhīxīnyǒujiǎowèixìnshǎodàidōngfānggāozhīzhī。”(《hànshītǒngjiān》)gāoshàngyǒuxīnguāngmíngjiǎojiégǎnqínglièchíhéngzhīguòzhècéngyǐnzhīàozàimiànshàngquèshìhánéryǐnérdezhěshìshìdàixiàwénzhuāngshùwénduōjiēwèishàngxiéběnpiānxiàwényīngwèipiānguānyīngrènwèizhīshuāngměizhīliǎngshāng。”shuōquèshírénshēnshěng

 shīdejiégòushuāngzhūdàimàozānzhèàiqíngxìnwèi线xiànsuǒtōngguòzènghuǐhuǐhòusānjiēduànláibiǎoxiànzhǔréngōngdeàihènjuéjuérěndegǎnqíngzhéyóuluòdàojiézhōngjiānyòucuīshāozhī”、“xiāngjūnjuéliǎngdǐngzhēnzuòwèiàizēnggǎnqíngzēngjiǎndeguānniǔzàifēidezhǎngtànláiliánzhuìguàntōngjīnduàndemàicóngérgòuchénglemiáoxiěziliànshīliànjuànliàndexīnsāncéngqīngéryòucuòzōnggǎnqíngdiēdàngéryǒuyùnzhìzhèshǒushītōngguòdiǎnxíngdexíngdòngjiémiáoxiěxuǎnzèngdejīngxīnzhuāngshìcuīhuǐdeliánguàndòngzuòjǐngdexìnghōngtuō(“mínggǒufèiwěièrláihuàréndewēixīnshìxiāngdāngchénggōngde

 náojūnzhōngchuánshuōhuángsuǒzuòhànzhōngshǔchuīshàngzòuyòngshìyòngjiàchūxíngyànxiǎnggōngchénzòukǎibānshīnáoběnwèijiànwēiyángquànshìfěngdejūnránjīnchuánshízhōngnèiróngpángzhànzhènxiángruìbiǎogōngxiěàiqíngzhějiēyǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37056.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org