首页 趣味语文古诗词正文

一剪梅·红藕香残玉簟秋(yi jian mei hong ou xiang can yu dian qiu)

 hóngǒuxiāngcándiànqiūqīngjiěluóshangshànglánzhōuyúnzhōngshuíjǐnshūláiyànhuíshíyuèmǎn西lóu

 huāpiāolíngshuǐliúzhǒngxiāngliǎngchùxiánchóuqíngxiāochúcáixiàméitóuquèshàngxīntóu

 wén

 fěnhóngdehuājīngdiāoxièyōuxiāngxiāosànguānghuádezhúdàizheqiūdeliángjiěkāilíngluóqúnhuànzhe便biànzhuāngdēngshàngxiǎochuányǎngtóuníngwàngyuǎntiānbáiyúnshūjuǎnchùshuíhuìjiāngjǐnshūláiyànqúnfēihuíláishíyuèguāngjīngmǎnle西lóu

 luòhuāpiāolíngzheshuǐliútǎngzhedōuzàiniànduìfāngyòunéngxiāngqīngzhǐhǎozàifāngchóumènzhezhèxiāngdechóushízàipáiqiǎngāngcóngwēideméijiānxiāoshīyòuyǐnyǐnchánràoshànglexīntóu

 zhùshì

 jiǎnméipáimíngyòumíngzhīhuā”“qiánméi”“méixiāng”“méichūn”“diànqiū”“zuìzhōngděngzhōubāngyànjiǎnméi·jiǎnméihuāwànyàngjiāowèizhèngshuāngdiàoliùshíqiánhòuduànliùsānpíngyùnlìngyǒushuāngdiàoliùshíqiánhòuduànliùpíngyùnshuāngdiàoshíjiǔqiánduànsānpíngyùnhòuduànliùsānpíngyùnděngbiànhóngǒuhóngdehuā

 diàn(diàn):guānghuáshìdejīngměizhú

 shang(cháng):rén穿chuāndexiàfànzhǐ

 lánzhōuzhèzhǐxiǎochuán

 jǐnshūqiánqínhuìcéngzhījǐnzuòxuánshī》,dòutāobǎishízònghéngfǎnjiēsòngwénwǎnhòurényīnchēngwèijǐnhuòchēngjǐnshūfànwèishūxìndeměichēng

 yànqúnyànfēishíchángpáichénghuòrénshīwénzhōngyīnyànchēngqúnfēideyàn

 yuèmǎn西lóushì鸿hóngyànfēihuízhīshí西lóumǎnleyuèguāng

 zhǒngxiāngliǎngchùxiánchóushìdōuzàiniànduìfāngyòunéngxiāngqīngzhǐhǎozàifāngchóumènzhe

 cáixiàméitóuquèshàngxīntóushìméishàngchóuyúngāngxiāoxīnyòuchóulelái

 zhèshìshǒuqīngxiāngbiéchóuzhīdezuòzhězàizhōngxìngyǒudemǐngǎnzhuōshāozòngshìdezhēnqiègǎnshòujiāngchōuxiàngérzhuōdexiǎnggǎnqíngdàndeyánbiǎoxiànchūgǎnwèirénjiěnàirénxúnwèidedōng西

 “hóngǒuxiāngcándiànqiūxiěhuādiāoxièzhújìnliángdeqiūtiānkōnglíngyùn。“hóngǒu”,fěnhónghuā。“diàn”,shìjīngměidezhúzhèhánfēngjǐndiǎnmínglexiāoshūqiūdeshíjiéérqiěxuànrǎnlehuánjìngfēnduìzuòzhědexiánchóulechèntuōzuòyòngbiǎomiànshàngxiěchūhuācánzhúliángzhèxiēxúnchángshìqíngshízhìshàngànhánqīngchūnshìhóngyánlǎo,“rénlěngzhījìng。。

 “qīngjiěluóshangshànglánzhōushìxiěbáitiānfànzhōushuǐshàngzhīshìrénjiěkāilíngluóqúnhuànzhe便biànzhuānghuàzhexiǎochuányóuwán。“qīngjiěshàng”,shēngbiǎoxiànchūdeshéntàidòng。“qīng”,xiěshǒujiǎodòngzuòdeqīngjiélíngmǐnbiǎoxiànchūshēngjīngdòngbiérénxiǎoxīnéryòuyǒufēnhàixiūdeshǎoxīnqíngzhèngyīnwèishìqīng”,suǒshuízhīdàoliánshìméirànggēnshàng。“jiùshìhuíyīngshàngdeqīngdiǎnmínglexiàquèchóudezhèngjié。“shànglánzhōu”,zhèngshìxiǎngjièfànzhōuxiāochóubìngfēixiánqíngzhìdeyóuwánshuāngshuāngfànzhōuérjīnēnàiqíngshēncháoxiāngbàndedezhàngjiǔpànguīzěnjiàochóuqíngmǎn怀huái

 xiàmiànyúnzhōngshuíjǐnshūláimíngxiěbiéhòudeniànrénshànglánzhōuběnxiǎngpáiqiǎnchóuérchàngwàngyúntiānpiān怀huáiyuǎnzhīzhègōuliánshàngxiàshàngjǐnxiāngxiánjiēxiědeshìzhōuzhōngsuǒwàngsuǒérxiàliǎngyànhuíshíyuèmǎn西lóu”,yòuyóushēngxiǎngjiànrényīndiànniànyóuzixíngzōngpànwàngjǐnshūdàosuìcóngyáowàngyúnkōngyǐnchūyànchuánshūdexiáxiǎngérzhèwàngduàntiānshénchíxiàngwàideqíngxiáxiǎngfēnbáihuòyuèlùnzàizhōushànghuòlóuzhōngdōushìyíngràorénxīntóude

 zuòzhějièzhù鸿hóngyànchuánshūdechuánshuōhuàmiànqīngxíngxiàngxiānmíngxuànrǎnleyuèguāngzhàomǎnlóutóudeměihǎojǐngránérzàiyuèdebèihòuyùncángzhexiāngdelèishuǐ。“yuèmǎn西lóuxiěyuèpínglánwàngtiàoyuè西xiéjiànzhànlóutóujiǔzhèjiùbiǎomínglezhīqínggèngshēnchóugèng。?pànwàngyīnxùndeyǎngtóutànwàngjìngchǎnshēngleyànhuíshūdexiáxiǎngnánguàijìnliángdāidāizhùníngshìzhídàoyuèmǎn西lóuérzhījué

 deguòpiànhuāpiāolíngshuǐliúchéngshàngxiàduànshìjǐngyòujiānxìngsuǒzhǎnshìdehuāluòshuǐliúzhījǐngshìyáoyáoshàngquèhóngǒuxiāngcán”、“shànglánzhōuliǎngxiāngpāideérsuǒxiàngderénshēngniánhuáàiqíngbiégěirénnàihuāluò”(yànshūhuànshā》)zhīgǎnshuǐliúxiànshìnóngchóu”(liúzhúzhī》)zhīhèndexiàquèjiùcóngzhèránguòdàohòumiàndezhuǎnwèichúnshūqíng怀huáizhíxiōngdebái

 “zhǒngxiāngliǎngchùxiánchóu。”yóurénxiāngniànzhèshìyǒuqíngréndexīnlínggǎnyīngxiāngàiwēncúnbèizhìxiǎngdàozhàngdìngtóngyàngyīnbiéérnǎozhezhèzhǒngdegòuxiànleqīngzhàozhàomíngchéngèrrénxīnxīnxiāngyìnqíngàishēnxiāngquèyòunéngxiāngjiàndenàiliúzhūduān

 zhèshǒushīdejiépāisānshìláiwèirénsuǒchēngdàodemíngwángshìzhēnzàihuācǎoméngshízhōngzhǐchūzhèsāncóngfànzhòngyānjiēxíng》“dōuláishìméijiānxīnshàngxiānghuítuōtāiérláizhèshuōmíngshīchuàngzuòsuīdàndiǎnhuàqiánrén使shǐzhīchéngxiànxīnmàoróngréndezuòpǐnzhīzhōngchénggōngdediǎnhuàzǒngshìqīngchūlánérshènglánjǐnbiànhuàyuánérqiěgāoguòyuánqīngzhàodezhèdiǎnhuàjiùshìchénggōngdezibiéchūqiǎocáixiàméitóuquèshàngxīntóuzhèyàngliǎngláidàiméijiānxīnshàngxiānghuídepíngzhígěirényǎnxīnzhīgǎnzhè,“méitóuxīntóuxiāngduìyīng,“cáixiàquèshàngchéngjiégòushífēngōngzhěngbiǎoxiànshǒushífēnqiǎomiàoyīnérjiùzàishùshàngyǒugèngdeyǐndāngránkāipiānzhèliǎngzhǐshìzhěngshǒudeyǒuchéngfēnbìngfēizhīxiùyǒulàiquánpiāndehōngtuōbiéyīnqiánmiànlìngliǎngtóngyànggōngqiǎodezhǒngxiāngliǎngchùxiánchóuqiánhòuchènyìngérxiāngzhāngtóngshípiānkāiquánpiānzhèngyīnzhèxiēxǐngrényǎndeziérzhèntíngdecǎotángshīpínglínchēngchāolìngrénxǐng”,zhězhīsuǒbiéwèideshùmèisuǒyǐnyuányīnzài

 zhèshìshǒuqīngxiāngbiéchóuzhīdezhèshǒuzàihuángshēnghuāānxuǎnzhōngzuòbiéchóu”,shìqīngzhàoxiěgěixīnhūnwèijiǔjiāwàichūdezhàngzhàomíngchéngdeshuōleshēnghuódeqièniànzhàngzǎoguīláidexīnqíngshìzhēnlánghuánshuō:“ānjiéhūnwèijiǔmíngchéngyuǎnyóuānshūrěnbiéjǐnshūjiǎnméisòngzhī。”zuòzhězàizhōngxìngyǒudemǐngǎnzhuōshāozòngshìdezhēnqiègǎnshòujiāngchōuxiàngérzhuōdexiǎnggǎnqíngdàndeyánbiǎoxiànchūgǎnwèirénjiěnàirénxúnwèidedōng西

 deshàngquèshǒuhóngǒuxiāngcándiànqiūxiěhuādiāoxièzhújìnliángdeqiūtiānkōnglíngyùn。“hóngǒu”,fěnhónghuā。“diàn”,shìjīngměidezhúzhèhánfēngjǐndiǎnmínglexiāoshūqiūdeshíjiéérqiěxuànrǎnlehuánjìngfēnduìzuòzhědexiánchóulechèntuōzuòyòngbiǎomiànshàngxiěchūhuācánzhúliángzhèxiēxúnchángshìqíngshízhìshàngànhánqīngchūnshìhóngyánlǎo,“rénlěngzhījìngliángshàorénliǎngbānqiūānsuízànměiyǒutūnméijuéxuěshírénjiānyānhuǒxiàng”。“qīngjiěluóshangshànglánzhōushìxiěbáitiānfànzhōushuǐshàngzhīshìrénjiěkāilíngluóqúnhuànzhe便biànzhuānghuàzhexiǎochuányóuwán。“qīngjiěshàng”,shēngbiǎoxiànchūdeshéntàidòng。“qīng”,xiěshǒujiǎodòngzuòdeqīngjiélíngmǐnbiǎoxiànchūshēngjīngdòngbiérénxiǎoxīnéryòuyǒufēnhàixiūdeshǎoxīnqíngzhèngyīnwèishìqīng”,suǒshuízhīdàoliánshìméirànggēnshàng。“jiùshìhuíyīngshàngdeqīngdiǎnmínglexiàquèchóudezhèngjié。“shànglánzhōu”,zhèngshìxiǎngjièfànzhōuxiāochóubìngfēixiánqíngzhìdeyóuwánshuāngshuāngfànzhōuérjīnēnàiqíngshēncháoxiāngbàndedezhàngjiǔpànguīzěnjiàochóuqíngmǎn怀huái。“yúnzhōngshuíjǐnshūlái?”diànniànzhàngwàngyǎn穿chuānzhēnshìfēngjiāshūwànjīn”。“yànhuíshíyuèmǎn西lóushìdeqièxīnqíngránxiàndewàizàibiǎoxiànzuòzhějièzhù鸿hóngyànchuánshūdechuánshuōhuàmiànqīngxíngxiàngxiānmíngxuànrǎnleyuèguāngzhàomǎnlóutóudeměihǎojǐngránérzàiyuèdebèihòuyùncángzhexiāngdelèishuǐ。“yuèmǎn西lóuxiěyuèpínglánwàngtiàoyuè西xiéjiànzhànlóutóujiǔzhèjiùbiǎomínglezhīqínggèngshēnchóugèngpànwàngyīnxùndeyǎngtóutànwàngjìngchǎnshēngleyànhuíshūdexiáxiǎngnánguàijìnliángdāidāizhùníngshìzhídàoyuèmǎn西lóuérzhījué

 xiàquèhuāpiāolíngshuǐliú”,yányǎnqiándeluòhuāliúshuǐguǎndexīnqíngshìpiāolíngdōngliúshízhèhányǒuliǎng:“huāpiāolíng”,shìshuōdeqīngchūnxiànghuāyàngkōngdiāocán;“shuǐliú”,shìshuōzhàngyuǎnxínglexiàngyōuyōujiāngshuǐkōngliúzhǐyàomenwánwèijiùnánjuéqīngzhàowèidehóngyánlǎoérgǎnkǎigèngwèizhàngnénggòngxiǎngqīngchūnérràngbáibáixiāoshìérshāng怀huáizhèzhǒngérwēimiàodegǎnqíngzhèngshìcóngliǎngzhōngbiǎoxiànchūláidezhèjiùshìzhīsuǒgǎntànhuāpiāolíngshuǐliúdeguānjiànsuǒzàishìliǎzhēnzhìàiqíngdebiǎoxiàndāngránsuǒderénshìdeqièzhūbiéjūngěirénnàizhīgǎn。“zhǒngxiāngliǎngchùxiánchóu。”yóurénxiāngniànzhèshìyǒuqíngréndexīnlínggǎnyīngxiāngàiwēncúnbèizhìxiǎngdàozhàngdìngtóngyàngyīnbiéérnǎozhezhèzhǒngdegòuxiànleqīngzhàozhàomíngchéngèrrénxīnxīnxiāngyìnqíngàishēnxiāngquèyòunéngxiāngjiàndenàiliúzhūduān。“qíngxiāochúcáixiàméitóuquèshàngxīntóu。”zhèzhǒngxiāngzhīqínglóngzhàoxīntóupáiqiǎnzhedechóuméifāngcáishūzhǎnéryòuyǒngshàngxīntóunèixīndemiánmiánchóuhuīzhīqiǎnzhīzǒu。“cáixià”、“quèshàngliǎngyònghěnhǎozhēnzhìdegǎnqíngyóuwàizhuǎnxiàngnèixiàngxùndeqíngbiànhuàlezuòpíngjìngdexīntàixiāngzhībiǎoxiànzhēnshíxíngxiàngbiǎolemiánmiánjǐndexiāngchóuqíngshǒukōngfángdechōngmǎnxíngjiāngǎnrénzhìshēnzhè》“jiǎnduànháiluànshìchóubiéshìbānwèizàixīntóu”,yǒutónggōngzhīmiàojìngchéngwèiqiānjuéchàng

 zǒngzhī,《jiǎnméidiàoqīngxīnfēnggěijǐngqínggǎnjǐngqíngjǐngxiànledexīnqíngxiǎnshìzhedexíngxiàngzhēngrénqíngjǐngjièjǐngshūqíngqíngjǐngjiāoróngnàirénxúnwèi

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37054.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 49人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org