首页 趣味语文古诗词正文

七哀诗(qi ai shi)

 míngyuèzhàogāolóuliúguāngzhèngpáihuái

 shàngyǒuchóubēitànyǒuāi

 jièwèntànzhěshuíyánshìdàngzi

 jūnxíngshíniánqiècháng

 jūnruòqīngchénqièruòzhuóshuǐ

 chénshìhuìshíxié

 yuànwèi西nánfēngzhǎngshìjūn怀huái

 jūn怀huáiliángkāijiànqièdāng

 wén

 míngyuèzhàozàigāogāodelóushàngqīngchéngdeyuèguāngpáihuáizhǐdeliúshuǐqīngqīnghuǎngdòngzhe

 zhùzàigāolóushàngdēnggāowàngyuǎndezàiyuèguāngdexiàshāngtànzhejǐnāichóu

 qǐngwènzhùāitàndeshìshénmerénneshuōshìxiāngwàiyóujiǔjiǔguīzhīréndezi

 jūnwàixíngjīngchāoguòshíniánlewèidechángchángxíngzhǐyǐngdānderénchù

 jūnjiùxiàngshàngpiāodìngdeqīngchénwèijiùxiàngshìzhuódeshuǐzhōngde

 běnshìjīnwèitóngleshénmeshíhòucáinéngzhònghuìhǎo

 dehuàyuànhuàzuòzhèn西nánfēngsuífēngtóujūnde怀huáibàozhōng

 jūnde怀huáibàoruòshìxiàngkāifàngmezuòzideyòuyàokàoshuíne

 zhùshì

 āigāipiānshìguīyuànshīnéngjièfěngjūn”。āizuòwèizhǒngxīnhàn

 liúguāngxiàdeyuèguāng

 āijǐndeyōushāng

 dàng(dàng)zidàngzizhǐxiāngwàiyóujiǔérguīzhīrén

 chāoguò

 (qī):rénzhù

 qīngxíngróngshàngchénzhuó(zhuó):xíngróngshuǐzhōng。“qīng”、“zhuóèrzhěběnshì

 jiùqīnglechénjiùzhuólehuòxiōngròuběnshìjīnwèishìtóngle

 shìwǎng

 jūn怀huáizhǐdàngzidexīnliánghěnjiǔzǎo

 zhèshǒuāishīshìshīrényínyǒngyīnshīérāiyuàndeshī。《wénxuǎnjiāngguīāishānglèiyuánmíngchūdeliúzàixuǎnshī》(juǎnèrzhōngshuō:“zijiànwéntóngròujīnnǎichénshìxiāngqīnqièérqièqièāi。”zijiàncáozhíwénzhǐcáohuàgàikuòlezhèshǒushīběndexiǎngnèiróngcáozhíhěnyǒucáihuáyǒuzhèngzhìxīnchūbèicáocāodìngwèijiēbānréndàncáocāohòucáowèijiāngwàifàngbìngyánjiānshìshīrénzhìshìxiězuòshīmíngyuànquèqièjiǎngzhèbìngfēishǒuwánquándeyǒngyuèshīdànshìzàiguóchuántǒngshīyuèliàngtōngchángshìyǐnxiāngchùdòngqínggǎndediǎnxíngxiàngshīrénmenchángchángjièzhùzhèxiàngláibiǎoqíngchuàngjìngshīzhèngshìjièyuèxìngyuàndekǒuwěnwěiwǎnzhébiǎoxiànzāoshòudebēiliángjìngshūnèixīnnánpáiqiǎndeyuànfèn

 shīréndàngzi”,bèidexìngzāoláizàizhèngzhìshàngbèipáidejìngkuàngzhàngdeláishēnwèihuángdecáozhījiāndeshēngshūshénrén”、“shūyuè”。shīrényǒugǎnxiōngzhījiānchénshìxiāngqīn”,jìnqīngchénzhuóshuǐláièrrénjìngkuàngxuánshū。“yuànwèi西nánfēngzhǎngshìrénjūn怀huái”,ànchūjūnbàoguódezhōngchángérjūn怀huáiliángkāijiànqièdāng”,duìcáodejuéqíngguǎbiǎoshìfènkǎiliúchūxiànhuángzhīgǎnquánshīchùchùcóngdeāiyuànzheànshīréndezāoshīqínghúnránjiānzhǐhánzhìshēnwǎnquèyǒuqíngjiānyuàndediǎn

 shīfēnshàngxiàliǎngfēnqiánliánwèishàngfēnzhǔyàoxiějǐngshìhòuliánwèixiàfēnzhòngzàishūqíngxièyuàn

 “míngyuèzhàogāolóuliúguāngzhèngpáihuái。”xiěshíjǐngyòuxuànrǎnchūqīnglěngdefēnlóngzhàoquánshī。“míngyuèzhàogāolóuliúguāngzhèngpáihuáiyùnyònglexìngdeshǒudàichūzhǔjiǎodebèijǐngmíngyuègāozhàogāolóuduìyǐngliánniànyuǎnfāngdejūnyuèzhàogāolóuzhīshízhèngshìxiāngzuìqièzhīpáihuáichángyángdeyuèguānggōudeāi——cáozhísuǒchuàngzàodemíngyuè”、“gāolóu”、“zhèxiàngbèihòudàishīrénfǎnyùnyòngláibiǎoguīyuànmíngyuèzàizhōngguóshīchuántǒngzhechù怀huáixiǎngxiāngdezuòyòngbáidetóuwàngmíngyuètóuxiāng”。yuèguāngyuèhuìliāoshīrénmiánmiánjǐndegōuxīnzhōngniànguàiguà怀huáiderénhuòshì

 “shàngyǒuchóubēitànyǒuāiyùnyòngledebiǎofāngchéngjiēshàngliǎngzhíjiēdiǎnchūgāishīdezhǔjiǎo——chóudeqíng怀huái——bēitànāishāngdāngjiǎojiédemíngyuèzhàozhegāolóuqīngchéngdeyuèguāngpáihuáizhǐdeliúshuǐqīngqīnghuǎngdòngzhezhùzàigāolóushàngdēnggāowàngyuǎndezàiyuèguāngdexiàshāngtànzhejǐnāichóuyīnwèiniànliángrénérjiànshénzhìyīnxùnnéngtōngzhèshìdiǎnxíngdebáimiáoshǒudebiǎofāng

 “jièwèntànzhěshuíyánshìzishìdefāngláibiǎodedànshìwèndefāngshìláidàodebiǎoxiàoguǒde:“qǐngwènlóushàngāishēngtàndeshìshuíhuíshuōshìzhědezi。”zhíjiéledānggàncuìluòmíngbáihuàcáozhíjiēzhecǎiyòngwèndexíngshìqiānyǐnchūyuànyōuyōushùbēideshēnshìzhètóngshíshìcáozhíqiāndòngleduìjìngdegǎnkǎicóngmíngyuèliāodòngxīnshìdàoyǐnshùnèixīnmèncáozhíxiěliúchàngránzhehénchéngwèijiànānjuéchàng”。

 “jūnxíngshíniánqièchángchéngjiēshàngwéndeshǒubiǎoshuōde:“jūnyuǎnxíngzàiwàichāoguòshíniánlezhǐhǎoqīng。”tòuguòdeshuōjìnmiáoshùdeāitànfēichángzhíjiē

 “jūnruòqīngchénqièruòzhuóshuǐyùnyòngledeshǒujìnbiǎodeāiyuànqíng怀huáijiāngjūnwèizhōngdeqīngchénjiāngwèizhuódeshuǐliǎngrénxiāngchàtàiyuǎnnánróngzàijūngāogāozàishàngduìxièbēiwēizàixiànéngpānfēichángbēiāicáozhízhuóshuǐde,“qīngchénzhǐdeshìcáocáoruìcáowèihòuzàiniànshǒuzhīqíngshūyuǎnshénzhìfángfànzhedeqīncáoruìchēngwángshícáozhíduōshàngbiǎoshàngshūshìzhōngjiūhuòrènyòngsuǒcáozhíyònglezhuóqīngchéndeyuǎnxiāngyìngzhàochèntuōchūxiōngzhǎngzhízixíngshìliǎngdeyáoyuǎn

 “chénshìhuìshíxiéchéngjiēshàngwéntóngshídeshǒubiǎodeāiyuànqíng怀huáiqīngchénshìdeshuǐshìchéndechénsuǒchùdewèizhìshìtóngdeyīnérzàidehuìshìmiǎomángdechénshìdiǎnmiáochūnéngxiédebēiāi

 “yuànwèi西nánfēngzhǎngshìjūn怀huáishìyùnyòngledeshǒubiǎodexīnzhìjiàndānyuànbàozhīfǎnéryuànshēng:“dehuàyuànhuàzuò西nánfēngzàirénjiānxiāoshīérjìnjūnde怀huáibàozhōng!”duìjūnděngdezhōngchéngzhōngzhēnwèilejiànjūnjiāngwèi西nánfēnghuàjūn怀huáicáozhípànwàngzheròuxiāngxiéhǎopànnéngzàicáocáoruìshēnpángxiàoxiàngōngsuǒshuōdànyuànnénghuàzuòzhèn西nánfēngsuífēngzhòngtóuzhàngjiùshìxiōngzhǎngzhízide怀huáibào

 “jūn怀huáiliángkāijiànqièdāngyùnyòngledefāngbiǎobèilěngdàidezāoqíng怀huáideniànjiùxiàngpiāoshìdeqīngfēngjiéwěidezhèqīngfēngkāishǒudedàoyuèguānggòngtónggòuchénglezhǒngyōuqīnglěngdejìngjièhěnlejiějūndexìngqíngchāoguòshíniánleyīnxùnquán,“jūndexiōng怀huáizǎoxiàngkāifàngleháiyǒushénmekàodene?”āiyuànzhīqíngzhítòuzhǎngkōngzhèliǎngdebiǎofēichángzhíjiēzhèngshìdediǎnxíngshǒucáocáoruìshǐzhōngfángbèi怀huáicáozhícáozhíshàngguóliúhuìxiàmínjiànyǒngshìzhīliújīnshízhīgōngdebàojiùnéngshíxiàn

 gāishītōngpiānbiǎomiànshàngmiáoxiěshuōbèijūndeāiyuànqíng怀huáishíshàngànbèizhǎngxiōngshūyuǎnpáichìdemènzhèshìlìngzhǒngshàngyùnyòngledebiǎofāngzhèshìshīréngèngshēncéngdekuàng。“yuànwèi西nánfēngzhǎngshìjūn怀huáishìsānguówèicáozhíāishīdemíngzhèshìjiānjuéérzhízhedechíshǒushìyánshǒushíniánméiyǒuchénlúntuífèijiùyuànhuàzuòzhǎngfēngsuífēngérjūnxiāngzhèshìshēngwéidedàizijiànshìzàirènqīngchánghuāngdàndemìngyùnzhīhòubìngméiyǒufàngchūzhōngérshìzhǎng怀huáiyǒngyōuxīnchéng”(《yīngzhào》)。

 quánshīchùchùcóngdeāiyuànzheànshīréndezāoshīqínghúnránxiāngróngzhǐhányīnyùnxiéxiǎochàngqínggǎnāishāngwǎnshīquèshìshǒuchōngfēnxiànlejiànānjuéchàngdeshàngchéngzuòpǐn

 cáocóngwèihòuzhíduìcáozhíshífēnfángbèicáozhíkōngyǒubàoquèchùshīzhǎnzuìhòuxīnhuīlǎnshìjiāngmǎnqiāngāiyuàntuōzàibèixiāngtóngqínggǎndeyuàndechóu

 cáozhí(192-232),zijiànpèiguóqiáojīnānhuīshěngzhōushìrénsānguócáowèizhemíngwénxuéjiājiànānwénxuédàibiǎorénwèicáocāozhīziwèiwéncáozhīshēngqiáncéngwèichénwángshìhòushìhào”,yīnyòuchēngchénwánghòurényīnwénxuéshàngdezàoérjiāngcáocāocáochēngwèisāncáo”,náncháosòngwénxuéjiāxièlíngyùngèngyǒutiānxiàcáiyǒushícáozijiànzhàndòudepíngjiàwángshìzhēnchánglùnhànwèiláièrqiānniánjiānshījiākānchēngxiāncáizhěcáozhíbáishìsānréněr

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37044.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org