首页 趣味语文古诗词正文

忆秦娥·箫声咽(yi qin e xiao sheng yan)

 xiāoshēngyànqínémèngduànqínlóuyuèqínlóuyuèniánniánliǔlíngshāngbié

 yóuyuánshàngqīngqiūjiéxiányángdàoyīnchénjuéyīnchénjué西fēngcánzhàohànjiālíngquē

 wén

 xiāodeshēngyīnbēiliángyànqínécóngmèngzhōngjīngxǐngshíyǎnjiànqínjiālóuwàilúnqīnglěngmíngyuèqīnglěngdemíngyuèměiniánqiáobiānqīngqīngdeliǔdōuyìnrǎnzhelíngqiáoshàngdechuàngbié

 yòushìniánzhòngyángjiājiédēngshàngyóuyuánqínéyáowàngxiányángdàotànrénleyǐngzōngyīnxìnduànjuéliángrénjiànayīnxìnduànjuézhǐyǒu西fēngxiāocányángshìxuèzhàozhehànjiāwángdelíngquē

 zhùshì

 shàngpiànshāngbiéxiàpiànshāngshìliǎngsòngzhījiāoshàoshàoshìwénjiànhòushǐchēngzhīwèibáizhīzuònánsònghuángshēngtángsòngzhūxiánjuémiàoxuǎnbáimíngxiàmíngdàiláiyǒuzhìzhě

 xiāozhǒngzhúzhìdeguǎnyànyànxíngróngxiāoguǎnchuīchūdediàochénérbēiliángyànyàn

 mèngduànmèngbèiduànmèngxǐng

 língzàijīnshǎn西shěng西ānshìdōngshìhànwéndelíngsuǒzàidāngyǒuzuòqiáowèitōngwǎnghuáběidōngběidōngnánjīngzhīchù

 shāngbiéwèibiéérshāngxīn

 yóuyuányòujiàoyóuyuán”,zàizhǎngāndōngnánjiāoshìhànxuānyóuyuàndezhǐshìjiàogāoshìzhǎngānchéngzàitángdàishìyóulǎnzhī

 qīngqiūjiézhǐnóngjiǔyuèjiǔdezhòngyángjiéshìdāngshírénmenzhòngyángdēnggāodejié

 xiányángdàoxiányángqíndōuzàizhǎngān西běishùbǎishìhàntángshíyóujīngchéngwǎng西běicóngjūnjīngshāngdeyàodàoxiányángzàijīnshǎn西shěngxiányángshìdōngèrshítángrénchángxiányángdàizhǐzhǎngān,“xiányángdàojiùshìzhǎngāndào

 yīnchénbānzhǐxiāozhèshìzhǐchēxíngzǒushíchūdeshēngyīnyángdechén

 cánzhàozhǐluòdeguānghuī

 hànjiāhàncháo

 língquēhuángdeféngōng殿diàn

 miáohuìleziniànàiréndetòngxīnqíngláiwǎndòngrénrénduìpíngjiàhěngāomán·pínglínyānzhīwèibǎidàizhī”。

 “xiāoshēngyànqínémèngduànqínlóuyuè。”rénluòjiùxiějīngchéngzizàiyuèzhàogāolóudewǎnbèiliángyàndexiāoshēngjīngxǐnglehǎomèng。“qíné”,fànzhǐjīngchéngzhǎngāndeměidezi。《fāngyánjuǎnèryún:“qínjìnzhījiānměimàowèizhīé。”“mèngduàn”,wèimèngbèixiāoshēngsuǒjīngxǐngzhèfǎnyònglièxiānchuánsuǒzàixiāoshǐnòngdeshìyīnwèishànchuīxiāodexiāoshǐbèiqíngōngdeéràishàngzhōngjiéwèisuífèngfēigāishìduōmeměihǎo;zhèwèiqínénedānshēn宿zhǐnéngzàimèngzhōngàirénxiāngpiānpiānhǎomèngbèiqièxiāoshēngsuǒduànxǐngláikànkōngshèngqīnglěngdeyuèxīnyòugāishìduōmebēishāng!yànxuànrǎnchūjìngjièzhīliáng;duànhōngtuōchūqínénèixīndeshīwàngkāitóuliǎngjiùzhèyàngliúzhīyànérmiáoxiěchūāiwǎnjuézhīqíng

 “qínlóuyuèniánniánliǔlíngshāngbié。”qínécóngmèngzhōngjīngxǐngyǎnqiánzhǐyǒuzhàozhelóutáideyuè;jièzheyuèxiànglóuxiàkànzhǐjiànyángliǔjiùqīngqīngwǎngjìngōuwǎngniánzàiqiáozhéliǔsòngbiéàirénzhǒngbēishāngqíngjǐngdehuí。“qínlóuyuèzhīfǎnběnshìzhèdiàodeyàoqiú;érzàizhèshǒuxiǎolìngzhīzhōngjǐndàoyóuyuèérjiànliǔdechéngshàngxiàdezuòyòngérqiějiāqiángleduìliángdehuánjìngfēndexuànrǎnzhìyóuliǔértiàoyuèdàoshāngbiéshàngshìcónghàndàiláizhéliǔsòngbiézhèchuántǒngfēngshàngshēngchūláidexiǎngxiàngyòushìduìqíné怀huáiniànyuǎnrénxīnqíngdejìncénghuà。“líng”,hànwénliúhéngdelíngzàijīnshǎn西西ānshìdōngjìnyǒuqiáowèizhǎngānrénshìsòngbiézhīsuǒ。《sānhuángyún:“qiáozàizhǎngāndōngkuàshuǐzuòqiáohànrénsòngzhìqiáozhéliǔzèngbié。”“língzuòqiáo”。“língshāngbié”,shìyóuliǔchùdeduìdāngshífēnbiéqíngjǐngdehuímínglemèngduànzhīmèngnǎishìyuǎnbiéàirénxiāngdehǎomènggèngwèixiàquèjiédemiáoxiěmáixiàlezhèshāngbié”,běnxiěqínézhīchóubiéhènérniánniánguànzhīduōshǎoniánduōshǎodàirénjiāngòngyǒudebēiliánlèidàojǐnjìngjièdùnránkuòláilebiàndezhèsānliánguànérxiàcéngcéngxiǎngtiàoyuèmàiluòxiāngchéngjǐnqínémèngduànzhīhòudesuǒjiànsuǒ

 “yóuyuánshàngqīngqiūjiéxiányángdàoyīnchénjué。”zhèliǎngjǐnchéngshāngbié”,miáoxiěqínédēngyuánwàngxìnérdejǐngxiàng。“yóuyuánzàijīn西ānshìnánquánchéngzuìgāochùwàngkuānchǎngliǎowàngquánchéngzhōuwéihàncháodelíngzhèxiěqínédēnglínyuǎnwàngdediǎn。“qīngqiūjié”,diǎnmíngshìqīngliángdeqiūxiěshàngquèméiyǒumíngxiědeshíjiānyòudiǎnrǎnlěngqīngliáodefēnshíqínémǎn怀huáichóuyǎnwàngàirényóudexiányángdàoděngzheránérchénāiyīnxìnquán。“xiányáng”,nǎiqíncháojīngchéngzhìhàntángshícóngjīngchéngzhǎngānwǎng西běijīngshānghuòcóngjūnxiányángwèijīngzhī;“dào”,niándàijiǔyuǎndetōngdàohuànrénmenduìwǎngjīnláiduōshǎoguòdejǐnliánxiǎngqiánrénzhījìngxiányángdào’”(yǐnjiāngshùnxuéchéng》),zhèngshuōchūjìngjièzhīliáokuò。“yīnchénjué”,jiàncàiyǎnjiāshípāizhīshí:“xiāngyīnchénjuéshēngjiāngyàn。”“yīnchénběnwèishēngyīnchénāihòujièzhǐxìn;“jué”,duànjuézhèsānjǐnxiějǐnxiányángdàojìnglěngluòdejǐngxiànggèngqínéwàngshēngdexīnjìngxiějuéshāngbiézhīqíngwèi!

 “yīnchénjué西fēngcánzhàohànjiālíngquē。”réndiàodeyàoqiújiāngyīnchénjuésānjiāfǎnjìnqiángdiàocóngyóuyuánshàngyuǎnwàngxiányángdàodebēiliángjǐngxiàngqínéāiwǎnqièdexīnjìngéryǐnchūqínéyǎnqiánzhīsuǒjiànzhǐyǒuzàishādeqiūfēngzhīzhōnglúnluòkōngzhàozhehàndàihuánglíngdehuāngliángjǐng。“quē”,zhǐlíngqiándepáilóuhàncháohuángdelíngdōuzàizhǎngānzhōuwéi(xiángjiànsānhuáng》),érshēndēngyóuyuándeqínépínggāoliǎowàngjiànyīnchénzhèngjiāngjǐngjǐnshōuyǎntóngshíqíné怀huáishāngjīndexiánwàizhīyīnjièbèibiǎolínjǐnzhìbiéshìzhèjiéwěiliǎngshàngquèdejiéwěiliǎngqiánhòuzhàoyīngcóngniánniánshāngbiéde怀huáiniànyuǎnréndàocánzhàolíngquēde怀huáishāngjīnxiàngránwèizhīkāikuòjìngjiùxiǎnshēnyuǎn

 jìngkāikuòfēnghóngmiàohúnhòuzhěcóngdūnhuángzizhōngkàndàolèishìdiàoérlèizhōngwǎntángdeqīngwǎnyóushuō:“tángzhōnghòushījiāqiǎnbáojiānyǒuqiánbèihóngmiàohúnhòuzhīzuò。”(《huājiān》)。shīfēngfēngshēncúnzàizhejiāocuòfǒudìngzhīshì

 ránérchuíliànchénshēngqièxiǎngzhìzhēnzuòjīnshíshēngéryángdùncuòsēnránhuāngkōngfànchùchěngcái使shǐéryánshèwèitàibáizhīníngrènshìshǎolíngzhīfēngchéngzàidàihuājiānwèijiànfēizhūzhīsuǒnéngwàngkāisòngdàizhīdiào

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37042.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org