首页 趣味语文古诗词正文

行香子·天与秋光(xing xiang zi tian yu qiu guang)

 tiānqiūguāngzhuǎnzhuǎnqíngshāngtànjīnyīngzhījìnzhòngyángbáochūjīn绿xīnchángjiànfānfēngfānfānliáng

 huánghūnyuànluòhuánghuángjiǔxǐngshíwǎngshìchóuchángkānyǒngmíngyuèkōngchuángwénzhēnshēngdǎoqióngshēnglòushēngzhǎng

 wén

 tiānfǎnbiànhuàshìqiūfēngguāngxīnqíngjiànjiànbiànbēishāngguāncháxiàhuánghuājiùzhīzhòngyángjiékuàidàolegānggāngjīn穿chuānlejiàncāodepǐnchánglexīnniàngchéngde绿jiǔzàiyīnfēngliángdefǎnbiànhuàzhōngměiguāfēngxiàtiān便biànjiànzhuǎnliáng

 huánghūnshídeyuànluòzǒnggǎnjuélěnglěngqīngqīngcǎncǎnjiǔxǐngguòhòuwǎngshìyǒngshàngxīntóuchóushàngjiāchóuzěnmenéngrěnshòuzhèmànmànzhǎngmíngyuèzhàozàizhèkōngchuángzhīshàngtīngzheyuǎnchùdedǎoshēngwēideqióngmíngshēngháiyǒumànzhǎngdelòushēnggǎnjuéshíguāngguòdetàimànle

 zhùshì

 xíngxiāngzi:《xíngxiāngzi》,páimíngshuāngdiàoxiǎolìngliùshíliùyǒuqiánduànpíngyùnhòuduànsānpíngyùnqiánduànpíngyùnhòuduànsānpíngyùnqiánduànpíngyùnhòuduànpíngyùnsānzhǒng

 zhuǎnzhuǎnyóujiànjiàn

 tàntànkànjīnyīnghuā

 绿xīnniàngdejiǔwèiqīngshíjiǔmiànjiǔzhāwēi绿jiǔdepàochēngwèi绿”。

 huánghuáng(huáng):ānzhuàng

 kānzěnmenéngrěnshòu

 zhēnzhēnshēngdǎodǎodeshēngyīndàijiāngqiūdōngzhìzhēnshàngyòngbàngchuíchuíjiàodǎohán

 qióng(qióng):shuàilòushígōng

 zhǐlěngxuěānběnshùshōuběnjiēwèishōushǔcúnzhīzuò

 qīngzhàohūnhòuzhàngmíngchéngcéngjiāyuǎnxíngzuìhuāyīnzhòngyánggěizhàomíngchéngshūxiězhòngyángjiājiéduìzhàngdeshēnqièniànzhīqíngnánhòuzhàomíngchéngbìngluànpiàozài jìnzhòngyángdeshíjiéxiělezhèshǒuxíngxiāngzi》,biǎoxiàngduìshìzhàngdemiǎn怀huáibēiliángdexīnqíngqiánzhěxiědeshìshēnghòuzhěxiědeshìbié hòuzhěbēiguòzhīcóngshùqiǎozhījīngzhànshàngshuōsuīránxiàngzuìhuāyīn·zhòngyángyàngyǐnrénzhùdàndequèshìmíngzhūguībǎozàihǎideshēnchùguāngháoméinéngjiàngdeshùjiàzhí

 shàngbànfēnxiěhuánjìngtōngguòzhòngyángshíjiéqiūfēngqiūqiūliángláimiáoxiězhǔrénwēngsuǒchùdebēiliángzhījìngxiàbànfēnyóuxiǎotōngguòzhǔrénwēngsuǒchùdeyuànluòyángzhǎngmíngyuèděngshìzhēnshēngshuàishēnglòushēngděngshēngyīnláihōngtuōzhǔrénwēngdeluòxīnqíngqiánhòujiéjūnyòngpáijiānónglebēiliángdehòufēnzēngqiángledejiézòugǎnyīnměi

 “tiānqiūguāngzhuǎnzhuǎnqíngshāngtànjīnyīngzhījìnzhòngyáng。” zhòu zàohuà rán使shǐrénjiānshìjièyǒudebiégěirénmenqiūdeguāngjǐngsuízhejiéyīnfēnghándewǎngbiànhuàqiūtiānbiàntiāngāoqīngyānxiāoyúnliǎn西fēngcǎoshuāiwēiluòxiāoxiāoshānchuānliáojǐngxiàng。《wénxīndiāolóngyúnzhīdòngxīnyáoyānjǐngdebiànhuà使shǐréndexiǎnggǎnqíngdòngláiběnláiānyīnguójiāwángsàngyòudiānpèiliúérxīnjìngbēikànjiànyǎnqiánshuāi退tuìdejǐngxiàngzěnnéngànránqíngshāng?“zhuǎnzhuǎnzhǐtiāndefǎnbiànhuàniánqīngshíkàndàoqiūtiāndejǐngxiàngshìxīnyuèdezàndàoshuǐguāngshānrénqīnshuōjǐnqiónghǎo”。ránérxiànzàizāoshòuzhǒngzhǒngnándecuīcánxīnjìngqíng怀huáichǎnshēngdebiànhuà,“lǎnzhīqíng ?”zhègèng使shǐqíngshāngdeyuányīn

 “tànjīnyīngzhījìnzhòngyángtànchákànjīnyīnghuánghuāzhòngyángnóngjiǔyuèjiǔwèizhòngyángjiézhǔrénguāncháxiàhuánghuājiùzhīdàozhòngyángjiājiélínjìnleànzhàolǎoderénmenyàozàizhòngyángjiézhètiāntuánshǎngyǐnhuājiǔchāzhūděngcóngzhèliǎngshǒushīkànchūshízhòngyángjiérénmendehuódòngniánqīngshícéngxiězuìhuāyīn·zhòngyáng》“dàoxiāohúnliánjuǎn西fēngrénhuánghuāshòu”。zhàngzhàomíngchéngjǐnjǐnshìzànbiéjiù使shǐdegǎnqíngjìnshòuzhùhuāháiyàoxiāoshòuleérjīn guójiāwángmíngchéngshìshìzhuǎnjiāngzhè,“zàixiāngwèi” “jìnzhòngyángjīnzhuīyòuděngdeqíngshāng

 “báochūjīn绿xīncháng” ,báocāode。《liángshū··túnyuètángxiàlìng》“fēiyǐnbáoqǐngshǐ” ......绿zhǒngxīnniàngchéngdejiǔshàng绿pàozhèzhǒngpàohòuláichéngwèijiǔdedàichēngjiàoshìgānggāngjīn穿chuānlejiàncāodepǐnchánglexīnniàngchéngde绿jiǔyīnwèishíjìnzhòngyángyàojiāhòuyīnwèiqíngshāngyàoyòngjiǔláijiāochóu。“měiféngjiājiébèiqīn”“zàixiāngwèijīnqíng怀huáisuānchǔchéngqián

 “jiànfānfēngfānfānliánghuíyīngshǒude’“zhuǎnzhuǎnjiànjiànshìzàiyīnfēngliángdefǎnbiànhuàzhōngměiguāfēngxiàtiān便biànjiànzhuǎnliángyǒusānjiégòuxiāngtóngliǎngxiāngtóngdechénglèijié使shǐránliúdòngzēngjiādeyīnměixiūměi

 shàngquè xiějìnzhòngyángtiānzhújiànzhuǎnliángzhǔrénbǎigǎnjiāowàiqíngshāng

 “huánghūnyuànluòhuánghuángjiǔxǐngshíwǎngshìchóuchángshàngpiànqiūguāngjìnzhòngyángdiǎnmíngjiéchùdehuánghūndiǎnmíngshíjiānluòdehuīxuànrǎnzàimángmángdetiānbiāntíngyuànbiànhūnhuángàndànzhènqiūfēngchuīláiyòuyǒutíngshùdezipiāoluòchūdeshēngxiǎnglěnglěngqīngqīngcǎncǎnrénzàiyuànzigǎndàojīngkǒnghàiliángdejǐngxiàngqiàshìshuǐdeqíng怀huáibáitiān 绿céng使shǐzuìdàodāngyàojiànglíndeshíhòujiǔjìnguòlezuìledeshénjīnggānggānghuīzhèngchángzhǒngzhǒngwǎngshìyòuyǒngshàngxīntóuběiguólúnsàngzhìjīndeshōujiācángdeliàngdejīnshíshūhuàdàngráncúnxiāngwèimìngdezhàngzàibīnghuāngluànzhōngshìluànjiāngzhèpiāo,。jīnzhuīzhēnshìjiùhènchūnjiāngliújǐnxīnhènyúnshānqiāndié”,chóuchángcùnduànfànzhòngyānjiēxíng》“chóuchángduànyóuzuìjiǔwèidàoxiānchénglèi” 。chóuchángyánchóushìáoxīn

 “kānyǒngmíngyuèkōngchuángyǒngmànmànzhǎngqīngzhàowàngzhemíngyuèniànshìdezhàngměihǎodemíngyuèdeguānghuīzhào耀yàozàirénshēnbiāndekōngchuángshàngguòwàngyuètóngchuánggòngzhěndeàirénjīngzàirénshìjiùhènxīnchóuyòurěnshòulezhèbāndāngàodeliángqíngjǐng?《shī·míngyuèjiǎojiǎo》“míngyuèjiǎojiǎozhàochuángxīnghàn西liúwèiyāng”,dōushìxiěziniànzhàngdezhemíngshīānmíngyuèkōngchuángyóudiǎnhuàérchéngjiāngshīnóngsuōjiǎnhuàyòngmíngyuèkōngchuángdeměigǎnchàjǐngxiěāiāibèizēng

 “wénzhēnshēngdǎo qióngshēng lòushēngzhǎngzhēndàidǎoyòngdeshítóushíduōzàiqiūchāifèngzhìmángdàoshēn。《zi》”zhǎngānpiànyuè wàndǎoshēng qiūfēngchuījǐn zǒngshìguānqíng píng liángrényuǎnzhēngzhèshìzàimíngyuèzhītīngdǎodeshēngyīn怀huáiniànyuǎnzhēngzhàngdeshīqínguānmǎntíngfāng》"yǒushíjìnzhòngyángchùchùzhēnchǔshēngcuīshíjiéshíjiéshìxiāngtóngdedǎoliànzi》“shēnyuànjìngxiǎotíngkōngduànhánzhēnduànfēngnàizhǎngrénmèishùshēngyuèdàoliánlóngzhèānjìngběnxiāngtóngdōushìbiǎoxiàn tīngzhēnrénduìqīnrénde怀huáiniànānzàiwǎngshìchóuchángdeqíngkuàngxiàxiěchūduìshìzhàngde怀huáiniànbēishénzhī

 “qióngshēngqióngshuàirénzhǎngmèitīngdàoshuàiwēidejiàoshēngbèijuéqíng怀huáiqiètángrénbáiwénqióng》“wénqióngmiánmiánkuàngshìqiūyīntiānyóukǒngchóurénzànshuìshēngshēngjìnchuángbiān”。zhī》“zhīshénwēiāiyīndòngréncǎogēnyínwěnchuángxiàxiāngqīnjiǔlèinánchénbēishīguǎngǎntiānzhēn”。jiànrénchángyòngshuàideāiyínchèntuōchóuréndebēiāixīnjìngzhīshuài

 “lòushēngzhǎng” 。lòudàizhǒngshuǐshíyòngdemáozhèngènglòuzi》“gènglòuyànqióngmíngqièmǎnyuànshuānghuáxuě”。shīdiàomíngdenèiróngshìzhìde。《gènglòuzizuòwèichángyòngdiàochǎnshēngdeběnshēnjiùshuōmínggènglòushìshīrénchángxiědecái。“zhǎngshuōmíngzhǔréngōngjiǔjiǔnéngshuì

 ānzàijìnzhòngyángzhīzhuīniànzhàngyǐnjiǔpáiqiǎnjiǔxǐngshízhǒngzhǒngwǎngshìshíbēishāngmíngyuèzhào耀yàolíngdīnglánmèichénzhòngdedǎoshēngwēideqióngmíngshēngtiáodelòushēngchéngāiyuànliángwǎnzhuǎndejiāoxiǎngqīngzhàodexīnzàijiézòuxuánqíngdiàoshàngshìshìpāide

 xiàpiànxiěhuánghūnshíqíng怀huáiwǎngshìchóuchángyǒngduìzhàngdeshēnqièniàn

 zuòzhětōngguòdiǎnxínghuánjìngdemiáoxiěwánměidebiǎoleduìshìdezhàngde怀huáiniànzhèzhǐzhīshùshǒuduànzàichuàngzuòshàngdexiànshìzhāozhezhuōjuédeshǒuxiānxuǎndeshìfēngguāngzhōngdeqiūguāngqiūguāng shìlìngrénqíngshāngdecóngzhèdiǎnshuōshìdiǎnxíngdexiějiédehuánjìngzhuāzhùjiànfānfēng fān fānliáng”,zhèqiūtiānhòubiànhuàdediǎnxíngzhēngláixiějìnérxiéqiūguāngzhōngjìnzhòngyángzhèshíjiédiǎnxíngzàishìlìngrénbèiqīndeshíjiéxiěshíjiédejǐngzhuāzhùlejīnyīng”,yīnwèihuāfàngbǎihuāshāzhīshídediǎnjìnérxuǎnzhòngyángshíjiézhōngzuì使shǐrénmiǎn怀huáiwǎngshìqīnréndehuánghūn”“yǒng”;xiězhèshídehuánjìngshízhuāzhùhuánghūnyuànluò”“míngyuèkōngchuáng”“zhēnshēng”'qióngshēng”“lòushēngzhèxiē使shǐrénchóudediǎnxíngjǐngshēngyīnzuòzhěxiějiéshísuǒshèdejǐngdōushìdiǎnxíngdetōngguòzōngrónghuàérzàochūláidiǎnxíngdehuánjìngzhèbiǎoxiànzuòzhěshùqiǎodegāochāoshànchéngyōuliángwénxuéchuántǒngtóngshíbiǎoxiànzuòzhěduìshēnghuóchádeshēnwēigǎnshòudeqiángliè

 “jiànfānfēngfānfānliáng”、 “ wénzhēnshēngdǎoqióngshēnglòushēngzhǎngdelìngshǒuxíngxiāngzi》“shénshàérqíng shàér shàérfēngdōushìyǒusānjiégòuxiāngtóngbiéèrxiāngtóngdechéngqiánrénjiàozuòzhònglèijiégàiwēntíngyúngènglòuzijiéshēngshēngkōngjiēdàomíngqiánrénpíngshuōzhǒngduànliànránnénglìngrényǎnjuǎnhòuzuòsānzhīxiǎng”,yùnqióngwēnjiéshìyóuliǎngjiégòuxiāngtóngjiégòutóngdechéngshìèrzhòngdàoleshìxíngxiāngzi》“dànyuǎnshānzhǎngyúnshānluànxiǎoshānqīng”,yònglesānzhòng”,zhōngyǒuzhòngshān”。ānliǎngshǒuxíngxiāngzijiéyòngdeshìsānzhòngèrzhòngxiàngqiánzhǎnlexīnyǒusānshānzuò》“fàngshàshíyīnshàshíshàshíqíng”《wènsuírènwèitāiān”。míngrén gāoxíngxiāngzi》“zhèngfānfēngfānfānliánggèngmíngxiǎnkànchūshìcóngānhuàchū

 yùnyòngzhuǎnzhuǎn”“huánghuángliùdiéshīchángyòngdié,《shījīngzhōngguānguānjiū”“táozhīyāoyāo”“yángliǔ”《shīshíjiǔshǒu》“xíngxíngzhòngxíngxíng”“qīngqīngpàncǎoqiáotiānjìngshā》’yīngyīngyànyànchūnchūn”,āncǎncǎnshèngméiliùdiéjiānóngledeliángfēnbēiliángdexīnjìngbiǎogèngwèishēnqièzēngqiángleshīdeyīnměi

 shēngshēngqièxuèlèideāichóuwèixīnshīqiángshuōchóutóngbáodexiánchóutóngyòubāndechóubiétóngzhèshìzàicánjìnfànnánsòngtǒngzhìtuáncǎitóujiàngzhèngzhīxiànánmíndetòngshēnyínsuīránxiědeshìrénzāoféngdebēidànquèyǒudàibiǎoxìngguójiāwángsàngzisànbèijǐngxiāngdiānpèiliúzhèshìzhěngshídàidenán

 cóngxíngxiāngzideláikàndāngzhīzuòzhòngyángjiézhīqiánchuàngzuòshíjiānxiángshídehuākāiqiūliángláijiēshìleshíjiānbèijǐngzàichéngdezuòyuànluòzhōngderénzàimèngzhōngxǐngláiānmiánzhǐyǒutīngzhēnshēngshuàishēnggèngshēngláishíjiānshìjiàndemiáoxiěshìshǒukōngfángdeliáodeshíguāngzhěngcáishǔguīyuàn

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37003.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org