首页 趣味语文古诗词正文

长相思三首(zhang xiang si san shou)

 zhǎngxiāngzàizhǎngān

 luòwěiqiūjīnjǐnglánwēishuāngdiànhán

 dēngmíngjuéjuǎnwéiwàngyuèkōngzhǎngtàn

 měirénhuāyúnduān

 shàngyǒuqīngmíngzhīzhǎngtiānxiàyǒushuǐzhīlán

 tiānzhǎngyuǎnhúnfēimènghúndàoguānshānnán

 zhǎngxiāngcuīxīngān

 jǐnhuāhányānyuèmíngchóumián

 zhàochūtíngfènghuángzhùshǔqínzòuyuānyāngxián

 yǒurénchuányuànsuíchūnfēngyànrán

 jūntiáotiáoqīngtiān

 shíhéngjīnzuòliúlèiquán

 xìnqièchángduànguīláikànmíngjìngqián

 měirénzàishíhuāmǎntángměirénhòukōngchuáng

 chuángzhōngxiùbèijuǎnqǐnzhìjīnsānzàiwénxiāng

 xiāngjìngmièrénjìnglái

 xiānghuángluòbái湿shīqīngtái

 wén

 niànaniànderénzàizhǎngān

 qiūfǎngzhīniángzàijǐnglánmíngwēishuāngjìntòulezhúfēnwàiqīnghán

 dēnghūnànànqíngxiànnónglièjuǎnchuāngliánwàngmíngyuèyǎngtiānzhǎngtàn

 qīnàiderénxiāngzàijiǔtiānyúnduān

 shàngmiànyǒuzhǎngkōngpiànmiǎomiǎomángmángxiàmiànyǒuqīngshuǐjuǎnwànzhànglán

 tiānzhǎngyuǎnshèduōjiānmènghúnnánfēiyuèzhèzhòngzhòngguānshān

 niànaxiāngzhīqíngtòngduànxīngān

 jiāngjǐnhuāérhánzheyānyuèguāngshuǐxīnzhōngchóumènnánānmián

 gāngtíngzhǐdànfènghuángzhùdezhàoyòushǔqíndòngyuānyāngxián

 zhǐsuīyǒurénxiāngchuándànyuànsuízhechūnfēngfēixiàngyànrán

 niànzheyuǎntiānnéngxiāngjiàn

 guòshuāngpànshēnghuīdeyǎnjīngjīntiānchénglèishuǐbēntǎngdeqīngquán

 jiǎxiāngxìncéngduōmetòngqǐnghuíláimíngjìngkànqiáocuìróngyán

 měirénzàishíyǒuxiānhuāmǎntángměirénhòuzhǐshèngxiàzhèdekōngchuáng

 chuángshàngjuǎnshuìdejǐnxiùbèizhìjīnsānniányóucúntánxiāng

 xiāngshìjīngjiǔrùnleérrénjìngyǒuhuí

 zhèhuángpiāomáogèngzēngtiānleduōshǎoxiāng

 shuǐdōuzhān湿shīleménwàideqīngtái

 zhùshì

 zhǎngxiāngshǔ》,chángzhǎngxiāngsānkāitóujiéwěi

 luòwěikūnchóngmíngyòumíngshāchēngfǎngzhīniángjīnjǐnglánjīngměidejǐnglán

 diàngōngzuòyòngdezhú

 qīngchè

 guānshānnánguānshānnán

 zuò”。jiébáidejuàn

 zhàozuòxiánxiāngchuándàizhàoguórénshànzòu

 shǔqínzuòxiánrénshīzhōngshǔqínjiāqín

 yànránshānmínghángàishānzàijīnméngrénmíngòngguójìngnèichùfànzhǐsāiběi

 héngzhǐyǎnliúpànshēnghuīdeyàngzi

 juǎnqǐnzuògèngjuǎn”。

 wénzuòyóuwén”。

 luòzuòjǐn”。

 湿shīzuòdiǎn”。

 zhèsānshǒuzhǎngxiāngdechuàngzuòshíjiānbānrènwèishìzàibáibèijīnháishānzhīhòuyuēshìbèipáikāizhǎngānhòuchénzhōnghuíguòwǎngqíngzhīzuò

 

 zhèshǒushīzhìfēnliǎngduànduàncóngpiānshǒuzhìměirénhuāyúnduān”,xiěshīzhōngrénzàizhǎngāndexiāngqíngshīzhōngmiáohuìdeshìyōuzhědexíngxiànghuòchùfēihuáguì──zhècóngjīnjǐnglánkuījiàndànnèixīnquègǎndàokōngzuòzhěshìtōngguòhuánjìngfēncéngcéngxuànrǎndeshǒuláibiǎoxiànzhèréndegǎnqíngdexiānxiěsuǒwén──jiēxiàfǎngzhīniángqièmíngjiàochóngmíngsuìshíjiāngwǎnzhědeluòzhīgǎnzhīxiěsuǒgǎnzhèngshìshuāngsòngxiǎohánqīnbèishíhòugèngnéngchéngmiánle。“wēishuāngdāngshìtōngguòrénhángǎnjuédàodeérdiànhángèngànshìchūrénmiánéryǎnqiánshìluózhàngdēnghūn”,zēngchóujǐnxiědēngshìrénxīnxiězhàocóngéryǐnfānniàn。“jué”(yóuyánxiǎngshārénjiànqíngzhīshìjìnérxiějuǎnwéisuǒjiànshìlúnwàngérdemíngyuèāshīrénxīnzhōngxiǎngshénmenechūlenàideshēngzhǎngtànzhèjiùchūshīzhōngguānjiànde:“měirénhuāyúnduān。”“zhǎngxiāngdedàofāngcáibiǎomíngzhèwèishīzhōngrénxiǎngniàndehuāměirénshìhěnjìnjìnzàiyǎnqiánquèdàohěnyuǎnyuǎnyúnduānyuèéryàngwàngéryóuzhīyàokōngzhǎngtànlezhízhùdeshìzhèshìshīzhōngwéidedān),gěizhědeyìnxiàngjiùbiéchūjiànzhèxíngxiàngzhèngshìshīrényàoqiángdiàode

 xiàzhídàopiān便biànshìèrduànjǐnchéngměirénhuāyúnduānxiěchǎngmèngyóushìdezhuīqiúzhèlèiyuánsāozhōngqiúdezàishīrénlàngmàndehuànxiǎngzhōngshīzhōngrénmènghúnfēiyángyàoxúnzhǎosuǒniànderénérránértiānzhǎngyuǎn”,shàngyǒuyōuyuǎnnándegāotiānxiàyǒulándòngdàngdeshuǐháiyǒuzhòngzhòngguānshānjǐnguǎnzhuīqiúháishìliǎngchùmángmángjiējiàn”。zhèshīréndexiǎngxiàngchéngránmiàofēidòngérshīdeyīnqíngpèihǎo。“qīngmínggāotiānběnshìhuíshìxiělánshìjiānyòngshuǐ”,xiěchéngshàngyǒuqīngmíngzhīgāotiānxiàyǒushuǐzhīlányǒufànzhīxiánránérjìngzuòshàngyǒugāotiānxiàyǒulán”(xíngzhōngyòngduǎn),quèwèijiǎnzěnmegòuwèiéryuánláidàizhīyǒuzhòngdeshīquèxiǎnyīndiàomànzhǎnghǎotīngqiěnéngxíngchéngyǒngtàndegǎnzhèngshīsuǒwèijiētànzhīyǒngzhī”(“yǒngzhǎngshēngdiàochàng),néngchuánxiàngǎnkǎizhèzhǒngshìwèibáibiéyòngshǔdàozhīnánnánshàngqīngtiān”、“zhězuózhīliúluànxīnzhějīnzhīduōfányōu”、“jūnjiànhuángzhīshuǐtiānshàngláiděngděngzhōngzhīnán”、“zhī”、“zhīshuǐcóngwénkànyǒuércóngyīnqíngshàngkànduànéryīnqíngshīshìzhìguānjǐnyàodezàikànxiàliǎngcóngkànshìyīngzuòtiānzhǎngyuǎnguānshānnán),mènghúndàosuǒhúnfēixiězuòtiānzhǎngyuǎnhúnfēimènghúndàoguānshānnán”,jǐnshìwèichènyùnqiěyùnyòngliánzhūxíngshìtōngguòmiányánduànzhīshēngyīnzhuàngguānshāntiáozhīchóuqíngwèiqīngwǎnshífēndòngrényóuzhèzhuīqiúshìméiyǒujiéguǒdeshìshīchénzhòngdetànzuòjié:“zhǎngxiāngcuīxīngān!”“zhǎngxiāngsānhuíyīngpiānshǒuércuīxīngānshìjuézàiqíngshàngjìndezhǎnjiéduǎnyǒugěirénzhízhezhīgǎnshīqíngsuībēitòngdànjuéwēizhītài

 shīxíngshìyúnchēng,“měirénhuāyúnduānzhèquánshīfēnwèipiānjūnhéngdeliǎngfēnqiánmiànyóuliǎngsānyánduānyánzhǎnhòumiànyóuyánxiěliǎngsānyánzuòjiéquánshīcóngzhǎngxiāngzhǎnkāishūqíngyòuzhǎngxiāngshōulǒngzàixíngshìshàngduìchēngzhěngchìzhīměiyùngǎnqiángyǒuzhùshūqíngshīzhōngfǎnshūxiědeshìzhǐshìnánxiāngzhèzhǒngxiāngqíngbiǎoxiànlínjǐnzhìdànshì,“měirénhuāyúnduānjiùxiàngshíshēnghuódexiězhàoérxiǎnyǒutuōxìngwèikuàngguódiǎnshīyòuyǒuměirénsuǒzhuīqiúdexiǎngréndechuántǒngchǔ》“kǒngměirénzhīchí”。érzhǎngānzhèdìngdiǎngèngànshìzhèshìzhǒngzhèngzhìdetuōbiǎomíngshīdezhǐzàishūxiěshīrénzhuīqiúzhèngzhìxiǎngnéngshíxiàndemènjiùéryánshīshīyòushēnhánxíngxiàngzhīzhōngyǐnránbèizhǒngyùndefēng

 èr

 shīshǒujǐnhuāhányānyuèmíngchóumián”,kāipiānzàojìngxuànrǎnlechóuméngdexiāngfēnchényānliáoràodejǐngzhēng使shǐréngǎndàozhǒngshēnshēndezhīgǎndiàndìnglezhěngshǒushīdebēiliángdiàoziyángxiéjiànjiàn西chénhuācóngzàichéndexiǎnméngménglónglóngbèiyānchánràozhèzhǒngyānshìmèngdegǎnzhīxiǎnránfēnláiyuándeyǎnjīngláiyuánbèixiāngchóujǐnjǐnbāoguǒdenèixīnqiānchángguàdexiāng使shǐsuǒguānsuǒgǎndeqièdōudàishànglenóngzhòngdeyōucǎihuāduǒfēiyān使shǐránhēikāiwéiquèméiyǒujìnmèngxiāngduìzhàngqièqièdeniàn使shǐniǎnzhuǎnfǎnchéngmiángèngnǎodeshìlúnmíngyuèjiùchūjuànguāngjiéjiǎorándeguānghuītòuguòdechuānglíngjiǎoduōqíngrénxīnnánníngzàizhèshīzhōngdàibiǎozhetuányuándemíngyuèyīndìngqíngjìngérbèishīrénzàochénglěngdejiěrénqíng怀huáidexíngxiàngběisòngyànshūdiéliànhuāyǒumíngyuèānhènxiéguāngdàoxiǎo穿chuānzhūshìzhèmiànduìyuèshuǐliángchénměijǐngquèzhǐnéngràngshèxiǎngcóngqiánzhǒngzhǒngxīnjiǔjiǔpíngjìngsuīránniànzhǐshìláoquèxīngānqíngyuànxīnshuìmián。“yuèzàijiāobáizhòuhēizàilúnhuídexiāngxiànglàngzhōngdexiǎochuánfānténgxiāngzhīzhǐyǒuzuìwèimíngleshīrényòngchóuzhèzhǒnggǎnqíngmíngbáibiǎochūlái

 jiēxiàláishīrénmiáoxiěleānshuìdezhǐhǎozàiyuèxiàdànāishāngměideqínzàihuídàizhōngxīnshàngrénchàngsuíshìyǒuzhàochūtíngfènghuángzhùshǔqínzòuyuānyāngxiánliǎngqínmíngyuānyāngfènghuángdōushìyòngláizhǐměimǎnzhīshīrénzàizhèwénjiànzhǐzàibiǎowàngxīnqièéryòupáijiědechóuqíndōuzuòwèichuánqíngzhīzhìshǔqín”,gèngbèirénchuánshuōxiāngzhuōwénjūndeàiqíngshìyǒusuǒguānliándànjīnqínmíngfènghuángnánchéngyuánběnwèibáitóudàolǎozhǎngxiāngshǒudeduìyuānyāngjìngrántiānfāngdeshāngqíngxiǎngérzhījiùliánzhèjūnniànjūnwèijūndànzòudeshǒuxiāngzhīlìngxīnshàngréntīngdàoguānshānzhòngzhòngtiānyáoyuǎnzòngyǒudòngtīngdeyīnyòudànshuítīngne

 jǐnchéngzhèwènzuòzhěxiěchū,“yǒurénchuányuànsuíchūnfēngyànrán”。zhōngzhēndòngréndànqíngquèrénwèichuánchóuchàngbàohànshìzhǐyǒuxiǎngtuōmíngdechūnfēngfēiwǎngyànránsòngdàojūndeshǒudàidexiāngyànránshānyuǎnzàisāiběibiānjiāngjiùsuànxiāngdàoyòunéngnefànzhòngyānyǒushīyúnzhuójiǔbēijiāwànyànránwèilēiguīzuòshīdechōngzhǐyàobiānjiāngwèijìngmezhòngféngzhīniàn便biànshìwǎngránzhǐshìdediǎnliáoshèngdejiǎxiǎngledànguǎnzěnyàngshīréndexiǎngxiàngréngránlìngrénjīngtànqíngzhīzhēnqíngzhīqièlìngrénwèizhī

 “jūntiáotiáoqīngtiānchéngyòuchéngshàngxiàqīngtiāndekuāzhāngliǎngrénxiāngwàncóngéryǐnchūxiàwénhuídàoxiànshíyǐngliánliángdemiáoxiě

 zhèshīkànzuòshìtóngqíngxíngdebiǎolǎnjìngzhàoxiànróngyánqiáocuìjìnbēicóngzhōngláiduànjué。“héngjīnchéngliúlèiquánshìtángshímíngxíngxiàngérqiǎomiàokuāzhāngérlìngrénxìnxiěchūlexiāngchéngkōngdedeāishāngzhīzhuàngcéngjīngqīngchèshuǐmíngmóushànlàideshuāngyǎnérjīnquèchéngleliúlèizhǐdeliǎngyǎnqīngquándexiǎngxiàngkuāzhāngràngdexíngxiànggènglíngdòngdecǎishùzhīměigǎngèngjiāshēnrénxīndàijiànkuānzhōnghuǐwèixiāorénqiáocuìyànglìngrénwèizhīdòngróng

 “xìnqièchángduànguīláikànmíngjìngqiánshēnhánjuànyǒngzhīmiàodekǒuwěnzhíshūduìzhàngdeniànqiánxiāngzhāngguānxīnderóngyánqiáocuìdānxīnshuāngyǎnlèiquánfǎnéryīnyīndewàngzhàngnénggòuzǎochūxiànxiāngxìnqièdeniànsuǒwèizhǐyàozǎoguīláiduànchángrénjiùxīnmǎnlesuǒwèixìnyúnyúnshēnjiūzhǐshìliǎdeqièqièjìngxiāngzhàogèngshìdàiyǒuleguīfángqīndewèixiǎnránzàishīréndegòuzhōngzàihuǎngdeniànzhōngqièyòudōujìnlexiǎngxiàng

 sān

 zhèshǒushīwèizèngyuǎn》,wèiguīqíng》,érquántángshījuǎnèrshíqiánliǎngshǒushōuzàiwèi·zhǎngxiāngsānshǒu》。

 zhèshǒushīkāitóuměirénzàishíhuāmǎntángměirénhòukōngchuángliǎngshīshìxiěměirénzàishíhòuxīnlíngdeluòchàměirénzàishíniǎohuāxiāngmǎntángshēnghuīměirénhòuhuāérdiāoluòzhǐliúxiàzhāngkōngkōngdechuángzhèbìngshìshuōmǎntángzhēndeyǒuhuāérshèngkāiérshìyīnwèiyǒuleměiréndecúnzàixīnlíngdehuāérbīnfēnlànmànchàyānhóngyǒuměirénzàitángmǎnshìshēnghuīliúxiāngyīnwèiziyǒuměiréndeshēnyǐngyǒuměiréndeyánxiàoyǒuměiréndetàiqiè便biànxiānhuóláilíngdònglái便biànyǒuleliúdòngdeyùncǎizhǐyīnměirénzàihuāshìyàndetiānshìlándefēngshìróudeshìrùndeérjīnshìrénfēizhǐyǒuzhāngkōngxiánzhedechuángzàixiǎngchùpèng

 shīrényánzhǐxuǎnzhāngkōngchuángláichūměirénhòudeshìhěnjiàngxīndekàndàochuángxiǎngdàoleshénmenegàixiǎngdàocéngjīngdechuángzhīhuānxiǎngdàoleměiréndebīngxiǎngdàoleměiréndewēnróuchánmiánxiǎngdàoleměiréndejiāoxiūruǎnbaměirénzài怀huáishíguòleduōshǎoxiāohúndewǎnliángxiāoduǎngāoyōngxiāngàixiāngshǒudeérjīndōuhuàzuòlemèngměirénzàishíyuèshìxìngkuàihòujiùyuèshìniàn

 měirénkāihòuchuángshàngdexiùbèibèijuǎnleláisānniánhòuháinéngwéndàoměiréndexiāngxiāngliáoràojuéérměirénháiméiyǒuhuíláiduōshǎoxiāngduōshǎonánmiánzhīniánniánshíshìxiāngzhēndeháizàishìxiāngzhěniànzhìdexiùjuécuòluànbèizhìlesānniándekōngchuángbèijuǎnlesānniándexiùbèinénghuìháiliúyǒuxiāng

 huāchuángběnshìqíngdàndànhuānderényǒuguān便biànshànglegǎnqíngcǎisuǒcáihuìyǒugǎnshíhuājiànlèi”。《shījīng·bèifēng·jìngzhōngniánqīngdenánziděngzhexīndeziméiyǒuděngzhezhuāěrnáosāizhībǎinòngzhezisòngdecǎoxīnyínchàngdào:“guīxúnměiqiěfěizhīwèiměiměirénzhī。”zàideyǎncǎoměichūdànzhèbìngshìcǎozhēndehěnměiérshìměirénsònggěidebǎohánzheài

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36995.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org