首页 趣味语文古诗词正文

青青河畔草(qing qing he pan cao)

 qīngqīngpàncǎoyuánzhōngliǔ

 yíngyínglóushàngjiǎojiǎodāngchuāngyǒu

 ééhóngfěnzhuāngxiānxiānchūshǒu

 wèichàngjiājīnwèidàngzi

 dàngzixíngguīkōngchuángnánshǒu

 wén

 biāncǎoqīngqīngyuánzhōngliǔshùcōngcōng

 zhànzàixiùlóushàngdewèizitàiyíngyíngkàozhechuāngróngguāngzhàorénhǎoxiàngjiǎojiǎodemíngyuè

 shàngzheyànzhuāngróng姿róngměihǎoxiānxiānshǒuzhǐzhechuāngértiàowàngzheyuǎnfāng

 céngjīngshìchángniánmàichàngdexiànzàijīngchéngleyóuzidezi

 xiǎngyóuziyuǎnxíngzàiwàizǒngshìhuíláidiūxiàshǒukōngfángshízàinánrěnshòu

 zhùshì

 màoshèngdeyàngzi

 yíngyíngxíngróngzhǐtàiměihǎo

 jiǎojiǎojiǎojiéjiébái

 yǒu(yǒu):jiànzhùzhōngshìtángzhījiāndechuāngziyuànluòyóuwàiérnèideshìméntíngtángshìjìnleménshìtíngtínghòushìtángtánghòushìshìshìménjiào”,shìtángzhījiānyǒuchuāngzijiàoyǒu”,shìdeběimiànháiyǒuchuāngzijiàoxiàng”。shàngdechuāngzhuānzhǐzàidǐngshàngdetiānchuāngkāizàiqiángshàngdechuāngjiàoyǒu”,hòufànzhǐchuāng

 ééxíngróngzi姿róngměihǎo

 chàngjiādàizhǐcóngshìyīnderén

 dàngziyóuzi”,jiāyuǎnchūwàngfǎndenánzi

 shīyùnyònglesānrénchēngdexiěxiěchūleshǎowàngàiqíngwàngxiāngxiāngwēishénzhìànméidepíngfánshēnghuóshījiégòuzhízhōngyǒuwǎnshíxiāngyìngmiáoxiěchūjiéyùnyòngdiéyǒuqíngyùn

 shīshùdeshìshēnghuópiànduànzhìmiáoshùxiàzhǔréngōnglóutóutàiyíngyínglínfēngpíngchuāngdāngxuānróngguāngzhàorénjiǎojiǎoyǒuqīngyúnzhōngdemíngyuèhóngzhuāngyànbànshífēnyòngxīndiāobāndexiānxiānshuāngshǒuzhechuānglíngzàijiǔjiǔyǐnjǐngyuǎnwàngwàngjiànleyuánlínpàncǎoqīngqīngmiánmiányányánshēnxiàngyuǎnfāng。“qīngqīngpàncǎomiánmiányuǎndàoyuǎndàozhī宿mèngjiànzhī”(《shī》),yuánláideguāngzhèngsuízhecǎozhuīzōngzheyuǎnxíngrénwǎngdewàngjiànleyuánzhōngzhūcōngcōngdechuíliǔcéngjīngcóngzhèzhūshùshàngzhézhīxiāngzèngwàngliǔérnéngliúzhùyuǎnxíngréndexīnéryuánláiniándechūnyòuránlezhòngféngdewàngliāozheqīngchūndeqíngwàngzàipànwàngzhōngyòuguīshīwàngqíngzàiděngdàizhōnghuàchénglebēiyuànjìnhuíxiǎngshēnghuódenòngchàngjiāhǎoróngzhēngtuōlehuānchǎnglèidebànzhǎodàoleqièxīndelángjūnwàngguòshàngzhèngchángderéndeshēnghuóránérzàohuàjìngnòngrénjìnzàixīnzhōnghǎn:“yuǎnxíngdedàngziwèiháiguīláizhèbīngliángdekōngchuángjiàoshǒu!”

 shīxiědejiùshìzhèyàngzhòngyǎnguòshùdepíngfándeshēnghuópiànduànyòngdezhǐshìjǐngshūqíngdepíngfánzhāng、“xiùcáishuōjiāchánghuà”(xièzhēnshìdepíngfányánránéryùnwèiquèpíngfánnéngpíngfánzhōngjiànchūpíngfándejìngjièláijiùshìshī——shìshīshíjiǔshǒu》——hòuréndiāojuānsuǒnéngdàodejīngmiào

 zhèshǒushīshíjiùshìshǒushìnénggòuchàngdeshīshìshīshíjiǔshǒuzhōng使shǐyònglesānrénchēngshuōdexíngshì

 shīdejiégòukànshìpíngzhíquèzhízhōngyǒuwǎnránzhōngshíxiāngyìngzhèngfǎnxiāngzhàozhīmiàoshījìngdezhōngxīndāngránshìwèilóutóuměiréncǎoliǔyānshìwàngzhōngsuǒjiàndànshīrén——néngshìǒuránwàngjiànměiréndewàirénnéngjiùshìwèiyuǎnxíngdedàngzi——dàishèxiǎngrányóuyuǎnérjìncóngyuánwàicǎoshōushùdàoyuánnèiliǔyāngènghuìdàodiǎnyuánzhōngxīngāogāolóutóuránjièdeqīngchūnwèishǎodeqīngchūnzuòpéichènqīngcǎoliǔwèiyànyànhóngzhuāngpéichènměidàolezhìérwéitàiměisuǒpiāndebēishēngcáifēnwàigǎnrénzhǐshìshīzhìfāngnéngjìndàokāishǒuchōngmǎnshēngmìnghuódecǎoshùzǎoshàngleshǎomèngbāndeāichóuzhèjiùshìqiánrénchángshuōdeshíjiǔshǒuzhīwèiwàiwèihòudàishījiādeshīfēnxíngchéngqiánhòuduìzhàoshǒuwěixiāngyīngdejiégòuránérshīzhōngmàodeqíngyùn使shǐrénnénggǎndàoshīrénbìngdìngzuòqiǎomiàoyínggòuzhǐshìwèishèxiǎngqíngdekāizhǎnwèi线xiànsuǒxiěchénggǎnqíngderánzhéxíngchéngleshījiégòuderánzhé

 shīdeyánbìngjīngzhǐshìyònglemínzhōngchángyòngdediéérqiěliányòngleliùdànshìtiēqièéryòushēngdòngqīngqīngtóngshìxíngróngzhídeshēngchàngmàodànqīngqīngzhòngzàidiàojiānzhòngtàiqiěèrzhěliǔduīyānfāngyǒuzhīgǎnbiāncǎoshēnzhǎnérshìnánchéngzhītàideérjǐnqīngqīngzhuàngliǔjǐntàiyíngyíngjiǎojiǎodōushìxiěměiréndefēng姿éryíngyíngzhòngzàitàijiǎojiǎozhòngzàifēngcǎiyóuyíngyíngérjiǎojiǎocáiyǒutóngmíngyuècóngyúncéngzhōngchūbānyóuyǐnchuòdàoxiāndegǎnjuéshìxiānhòuxiàhuìgǎndàoqīngzhòngshīdāngééxiānxiāntóngshìxiěróngérééshìdezànměixiānxiānshìdehuàliùdiéqièyóuwàiwéiérzhōngxīnyóuzǒngéryóuménglóngérqīnghōngtuōhuàlelóushàngjǐnshànjǐnměidexíngxiàngzhèdāngrányǒudìngdeliànxuǎnránéryòuquánshìshīrényuǎnwànghuòzhěxuánxiǎngdedeguòchéngzhúyìngxiàndezhèngshìyīnwèishùnxiǎngxiàngdecéngránzhǎnkāicáigèngbāngzhùledāngshíshàngshǔcǎochuàngdeyánshīrénhuìyòngtiēqièjiàndiāozuózhīhénpíngkōngyínggòuláiwèizhìzǎoxiàoguǒwèihuìhǎozhèjiùshìsuǒwèixiùcáishuōjiāchánghuà”。

 liùdiédeyīndiàoránměibiànhuàměiqīngqīngshìpíngshēngshìshēngyíngyíngyòushìpíngshēngzhuóyīnjiǎojiǎoyòuwèishēngqīngyīnééxiānxiāntóngwèipíngshēngérzhuóqīngpíngqīngzhuózhīyìngchèncuòzōngxíngchéngpiàngōngshāngxiédòngtīngdāngshíshēngshàngwèixiànshīrénzhǐshìzhíjuéchūletiānlàizhīyīnguàináncháozhōngróngshīpǐnyàoshuōfēngyāolezhèzhǒngchūrándediàoshēng使shǐquánshīyīnjiézàiliúzhōngréngyǒuzhǒngdeyùnwèibiànzhījiànhòuláidiàodebié

 liùdiéshēngxíngliǎngfāngmiàndejiézàidiédedāndiàozhōnglezhǒngfēngdecuòluòbiànhuàzhèdāndiàozhōngdebiànhuàzhèngshénchuánchūlezhǔréngōngér耀yàodexíngxiàngérfánrǎodexīnshēng

 zhèwèishīrénnéngdǒngxìnghuàdiǎnxínghuàzhīlèideměixuéyuándànshēnqíngdeyuǎnwànghuòxuánxiǎngqíngzhīsuǒzhōng使shǐqiàqiàxiěchūlezhǔréngōngdexìngdiǎnxíngzhèshìwèichàngzhǎngniándexiàoshēngduìyīndemǐngǎn使shǐbiéshòudàoyángchūnměijǐngzhōngcǎiyīnxiǎngdeliāodòngshìtángdàiwángchānglíngguīyuànshīzhōngwèizhīchóudetiānzhēndeguìshǎoníngzhuāngshànglóukāishǐjiùshìyīnwèichíláidexìngzhòngyòushīérchīchīpànwàngxíngrénééhóngzhuāngshìwèichūnzhēngměiérzhǐshìwèilerénchīxiǎngzhehuíláijiùnéngjiàndàozuìměideróng姿yīnchūchǎngjiùlóngzhàozàipiàncǎochuíliǔdeāiyuànfēnzhōngshòutàishēnwàngtàiqièshīwàngyīnértàichénzhòngxīnlíngdezhòng使shǐbèngchūkōngchuángnánshǒuzhèshēngquèyòushìchìluǒluǒdeqíngdehǎnzhèshìhuǐjiào婿fēnghóushìdejīngzhìdewěiwǎnérzhǐshìzhǐnéngshìchàngjiādetǎnwéiyīnjìngàodehǎncáimíngyàndezhìxíngchéngqiánglièdeduìyǒuzhènhànrénxīndeliàngshīrénzàiránzhēndemiáozhōngxiǎnshìlecóngliángchàngjiādexìngtōngguòxiǎnshìchūzàiyóuhuànchéngfēngérwàngmiǎomángdehàndàizhōngxiàcéngdebēimìngyùnzhèjiùshìxìnghuàdediǎnxíngxìng

 shīshìdàishèxiǎngdeguīyuànzhīzuòshìshīshíjiǔshǒuzhīchuàngzuòshíjiānxiángguānshīshíjiǔshǒudeshídàibèijǐngyǒuduōzhǒngshuōwénsuǒānrènwèizhōngguózǎoshīshìzhìtǒngzhǎodàoshīzǎojiànānshídequèzáozhèngzhāichūshīshíjiǔshǒujiànānshīdezhòngyàochéngfēnshīzuòshìcáozhízhīzuò

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36992.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org