首页 趣味语文古诗词正文

九歌·湘夫人(jiu ge xiang fu ren)

 zijiàngběizhǔmiǎomiǎochóu

 niǎoniǎoqiūfēngdòngtíngxià。(niǎoniǎo zuòniǎoniǎo)

 dēngbáifánchěngwàngjiāzhāng

 niǎocuìpíngzhōngzēngwèishàng

 yuányǒuzhǐyǒulángōngziwèigǎnyán

 huāngyuǎnwàngguānliúshuǐchányuán

 shítíngzhōngjiāowèishuǐ

 cháochíjiānggāo西shì

 wénjiārénzhàojiāngténgjiàxiéshì

 zhùshìshuǐzhōngzhīgài

 sūntánfāngjiāochéngtáng

 guìdònglánlǎoxīnméiyàofáng

 wǎngwèiwéihuìmiánzhāng

 báiwèizhènshūshílánwèifāng

 zhǐliáozhīhéng

 bǎicǎoshítíngjiànfāngxīnmén

 jiǔbīnbìngyínglíngzhīláiyún

 juānmèijiāngzhōngdié

 qiāntīngzhōuruòjiāngyuǎnzhě

 shízhòuliáoxiāoyáoróng

 wén

 xiāngrénjiàngluòzàiběizhōuzhīshàngyuǎntiàoa使shǐchóuchàng

 shùqīngyáoaqiūfēngchūliángdòngtíngashùluòjiàng

 cǎizhebáifánazòngwàngjiārénxiāngyuēazàijīntiānwǎnshàng

 niǎoérwèishénmezàishuǐcǎozhīchùwǎngwèishénmeguàjiézàishùshāozhīshàng

 yuánshuǐzhǐcǎo绿ashuǐlánhuāxiāngniànxiāngrénaquègǎnmíngjiǎng

 shénhuǎngawàngzheyuǎnfāngzhǐjiànjiāngshuǐahuǎnhuǎnliútǎng

 鹿wèishénmezàitíngyuànshíjiāolóngwèishénmezàishuǐbiānyóudàng

 qīngchénzàijiāngpànbēnchíbàngwǎndàojiāngshuǐ西páng

 tīngshuōxiāngrénazàizhàohuànzhejiāngjiàchēatóngwǎng

 yàofángajiànzhùzàishuǐzhōngyāngháiyàoagàizàidǐngshàng

 sūncǎozhuāngdiǎnqiángabèitíngtánmǎnxiāngjiāoayòngláizhuāngshìtīngtáng

 guìzuòdòngliángalánwèihéngchuánxīnzhuāngménméiabáizhǐshìfáng

 biānzhīazuòchéngwéikāihuìcǎozuòdemànzhàngzhīzhāng

 yòngbáiazuòchéngzhènchùchénshèshílánapiànfāngxiāng

 zàishànggàizhǐcǎoyònghéngchánràofāng

 huìzhǒnghuācǎoamǎntíngyuànjiànzàofēnfāngdeménláng

 jiǔshāndezhòngshéndōuláihuānyíngxiāngrénmenyōngyōngdexiàngyúnyàng

 xiùpāodàojiāngzhōngdānrēngdàoshuǐpáng

 zàixiǎozhōushàngacǎizhāizheruòjiāngyòngláikuìzènggěiyuǎnfāngdeniáng

 měihǎodeshíguāngaduōqiěyōuxiánpáihuáiyóuguàng

 zhùshì

 jiǔyuánshípiānzuòpǐndezǒngchēng。“jiǔshìfànzhǐfēishíshù,《jiǔběnshìzhāngmíngwángchǔzhāngrènwèi:“chǔguónányǐngzhīyuánxiāngzhījiānxìnguǐérhǎozuòzhūshényuánfàngzhúcuànbēiyōuchóufèichūjiànrénzhīzházhīlòuyīnzuòjiǔzhīshàngchénshìshénzhījìngxiàjiànzhīyuānjiétuōzhīfēngjiàn。”yǒurénrènwèishìyuánzàimínjiāndechǔshàngjiāgōngérchéngguānxiāngrénxiāngjūnwèishuíduōyǒuzhēnglùnèrrénwèixiāngshuǐzhīshén

 zizhǐxiāngrénshùnfēiwèiyáozhīchēngzi

 miǎomiǎo(miǎo):wàngérjiàndeyàngzi

 chóu使shǐyōuchóu

 niǎoniǎo(niǎo):miánzhǎngjuédeyàngzi

 shēngxiàluò

 fán(fán):zhǒngjìnshuǐshēngdeqiūcǎochěngwàngzòngérwàng

 jiājiārénzhǐxiāngrényuēzhāngchénshè

 cuìniǎoběndāngzàishàngfǎnshuōzàishuǐcǎozhōng

 zēng(zēng):dewǎngzēngyuándāngzàishuǐzhōngfǎnshuōzàishàngsuǒyuànshīyīngchùzhīsuǒ

 yuányuánshuǐzàijīnnánshěng(lǐ):shuǐzàijīnnánshěngliúdòngtíngzhǐ(zhǐ):báizhǐzhǒngxiāngcǎo

 gōngzizhǐxiāngréndàiguìchēnggōngguìzifēnxìngbiédōuchēnggōngzi”。

 huāngfēnmíngdeyàngzi

 chányuánshuǐliúdeyàngzi

 shòumíngshì鹿

 shuǐshuǐbiānmíngwèijiāoběndāngzàishēnyuānérzàishuǐbiānsuǒchùshīcháng

 gāoshuǐbiāngāo

 shì(shì):shuǐbiān

 téngjiàjiàzhechēbēnténgfēichíxiéshìtóngwǎng

 biāncǎogàifángzigàizhǐdǐng

 sūnyòngsūncǎoshìsūn(sūn):zhǒngxiāngcǎobèitánzhōngtíng

 jiāozhǒngxiāng

 dòngdòngzhù

 lǎo(lǎo):chuán(chuán)。

 xīnmíngchūchūnshēnghuāméiménshànghéngliángyàobáizhǐ

 wǎngtōngwǎng”,zuòjiéjiězhǒngxiāngcǎoyuánérshēngwéiwéizhàng

 (pǐ):bāikāihuìzhǒngxiāngcǎomián(mián):shàn

 zhènzhènzuòzhī

 shūfēnshūfēnchénshílánzhǒngxiāngcǎo

 liáochánràohéngzhǒngxiāngcǎo

 bǎicǎozhǐzhòngfāngcǎoshíchōngshí

 xīnnénggòuyuǎnwéndexiāng(wǔ):zǒuláng

 jiǔ(yí):shānmíngchuánshuōzhōngshùndezàngzàixiāngshuǐnánzhèzhǐjiǔshānshénbīnshèngduōdeyàngzi

 língshényúnxíngróngzhòngduō

 mèi(mèi):xiù

 dié(dié):《fāngyán》:chánjiānghuáinánchǔzhījiānwèizhīdié”。chánzinèishìxiāngrénsònggěixiāngjūndexìnzhèshìshíziàiqíngshēnghuódeguàn

 tīngshuǐzhōnghuòshuǐbiāndepíngruòzhǒngxiāngcǎo

 yuǎnzhězhǐxiāngrén

 zhòushù

 xiāoyáoyóuwánróngyōuxiándeyàngzi

 bānrènwèixiāngrénshìxiāngshuǐxìngzhīshénxiāngshuǐnánxìngzhīshénxiāngjūnshìpèiǒushénxiāngshuǐshìchǔguójìngnèisuǒyǒudezuìliúxiāngjūnxiāngrénzhèduìshénfǎnyìngleyuánshǐchūmínchóngbàiránshénlíngdezhǒngshíxíngtàishénrénliànàidegòuxiǎngchǔguómínjiānwényǒuzhenónghòudezōngjiàofēntánshíshàngjiùshìtánhuòwéntán”。xiāngjūnxiāngrénwèirénmenzàixiāngjūnshíxìngdezhěhuòzhěbànyǎnjiǎoyíngjiēxiāngjūnxiāngrénshínánxìngdezhěhuòzhěbànyǎnjiǎoyíngjiēxiāngrénzhìàizhīshēnqíngmenjièshénwèiduìxiàngtuōrénjiānchúnzhēnzhìdeàiqíngtóngshífǎnyìngchǔguórénmínránjièdexiéyīnwèizòngguànnánchǔdexiāngshuǐchǔguórénmínyǒuzhexuèròuxiāngliándeguānxiàngàideqīnzhechǔguóshìshìdàidàiderénmínrénmenduìxiāngshuǐshēnqièdeàixiāngshuǐshìwèiàizhīxìngzhījìnérxiāngshuǐdemiáoxiěrénhuàshéndexíngxiàngrényàngyǎnchūbēihuāndeshìrénmínniànzhōngdeshénjiùzhàoshàngleshǐchuánshuōréndeyǐngzixiāngjūnxiāngrénjiùshìshùnèrfēiéhuángyīngdechuánshuōwèiyuánxíngdezhèyàngláishéndexíngxiàngjǐngèngwèifēngshēngdònggèngnéngxiànshíshēnghuózhōngderénzàiqínggǎnshàngkàojìn使shǐréngǎndàoqīnqièjìnyǒurénqíngwèi

 shīsuīwèixiāngrén》,dànshīzhōngdezhǔréngōngquèshìxiāngjūnzhèshǒushīdezhǔzhǔyàoshìmiáoxiěxiāngliànzhěshēngkuòhuìyuánzuòpǐnshǐzhōnghòurénláiwèi线xiànsuǒzàichàngwǎngzhōngxiàngduìfāngbiǎoshìshēnzhǎngdeyuànwàngdànzhījiāndeàiqíngshǐzhōngshìzhìde

 《jiǔ·xiāngrénshìchǔ·jiǔshīshíshǒuzhīshìxiāngshuǐshéndeshījiǔ·xiāngjūnshìmèipiān

 shīxiěxiāngjūndàixiāngrénérzhìchǎnshēngdeāiyuànzhīqíngshīxiāngjūnniànxiāngréndediàoxiěmiáohuìchūzhǒngchíshényáowàngzhīláipànérjiàndechóuchàngxīnqíngquánshīxiěnánzidexiāngsuǒshūqíngchánmiánfěijiāzhīzuòpǐnduìmínjiānqíngzhíbáideshūqíngfāngshìdeduìchuántǒngxìngshǒudeyùnyònggèngjiāqiángledeshùgǎnrǎnduìhòushìdewénxuéchuàngzuòchǎnshēnglehěndeyǐngxiǎng

 shǒuzijiàngběizhǔjiàowèifèijiě。“ziláijiězuòtiānzhīhòuyòuhuìzuòyáozhīèrdànháowènshìzhǐxiāngshuǐshénbāndōuzhèshuōchéngshìzijiànglínběizhǔyóuxiāngjūnzhōngdejiéběizhǔérláidànzhèyàng便biànzhěngpiānsuǒxiěxiāngjūnpànqiánláiérjiàndenèirónggǎnnánshìyǒurénzhèjiěshìchéngxiāngjūndeyāoqǐngjiànzhānāntàiyuán》),zhèyàngwénjiùjiàoshùnchàngle

 deduànxiěxiāngjūndàizheqiánchéngdepànjiǔjiǔpáihuáizàidòngtíngdeshānànwàngxiāngréndedàoláizhèshìhuánjìngfēndōushífēnnàirénxúnwèidehuàmiànliángshuǎngdeqiūfēngduànchuīláidòngtíngzhōngshuǐfànànshàngshùpiāoluòwàngduànqiūshuǐjiànréndexiāngjūnsāoshǒuchúchúhuìérdēnglínsònghuìérzhāngluóchénshèshìshìyuànwéizhídàohuánghūnshífēnréngjiànxiāngrénqiánláizhèzhǒngqíngxíngjīngniǎocuìpíngzhōngzēngwèishàngdefǎnchángxiànxiàngzuòxìngjiùgèngchūlechōngrénnèixīndeshīwàngkùnhuòyǒusuǒqiúláodewèiérzhōngniǎoniǎoqiūfēngdòngtíngxiàgèngshìxiějǐngdemíngduìxuànrǎnfēnxīnjìngdōuyǒuxiàoguǒyīnérshēnhòudàishīréndeshǎngshí

 èrduànzàichǔshàngjìnshēnhuàxiāngjūndewàngzhīqíngshuǐbiānpàndexiāngcǎoxìngduìréndeniànyòuliúshuǐdehuǎnhuǎnérliúànshìyuǎnwàngzhōngshíguāngdeliúshìshìxiānqínshīdiǎnxíngdeshùshǒuhǎochùzàirénxiānggǎnqíngjǐngyǒuhěnqiángdegǎnrǎnxiàshízhōngtíngjiāozhìshuǐbiānyòushìliǎngfǎnchángxiànxiàngqiánwénduìniǎowǎngdemiáoxiětóngyàngshǔdàiyǒuyǐnxìngdexìngzàiqiángdiàoàiérjiàndeshìyuànxiāngwéijiēzhexiāngrényàngzàijiǔděngzhìdejiāozhōngcóngzǎodàowǎnxúnzhǎojiéguǒxiāngrénshāoyǒutóngzàiqièdeqiúzhōngránchǎnshēngletīngdàojiārénzhàohuànbìngchéngchēérdehuànjuéshìzuòpǐnyǒulexiàzuìxiǎngxiànglàngmàncǎide

 sānduànchúncuìshìxiāngjūnhuànxiǎngzhōngxiāngrényuànxiānghuìdeqíngjǐngzhèshìlìngrénxiájiēyǎnhuāliáoluàndeshénshìjièjiànzàishuǐzhōngyāngdetíngtángdōuyònghuācǎoxiānggòuzhùxiūshìcǎizhībīnfēnxiāngwèizhīnónglièkānchēnglúnzuòpǐnzàizhèkǒuluólièlesūnjiāoguìlánxīnyàohuìshílánzhǐhéngděngshíduōzhǒngzhíláibiǎoxiànxiānghuìchùdehuáměiyàndequánzàiliúguāngcǎidewàihuánjìngláihōngtuōfǎnyìngchōngrénnèixīndehuānxìngyīndāngjiǔshāndezhòngshénláixiāngjūndeliànrénjiēzǒushícáihuǎngráncóngzhèmènghuànbāndeměijìngzhōngjīngxǐngzhòngxīnxiànxiāngdetòngzhīzhōng

 zuìhòuduànxiāngjūnjiéwěijǐnshùxiāngtóngérqiěshìwánquányàngxiāngjūnzàijuéwàngzhīxiàngxiāngrényàngqíngdòngxiàngjiāngzhōngànbiānpāoleduìfāngdezèngdànbiǎomiàndejuéjuéquèzhìnèixīndexiāngliànzuìzhōngtóngyànghuīlepíngjìngsuànzàinàixīndeděngdàipànzhōngzǒuwánxiāngliànxiāngzhèduànhǎoshìduōdexīnchéngzàitīngzhōushàngcǎiláifāngxiāngderuòzhǔnbèizèngsònggěiyuǎnláidexiāngrén

 cóngqínggǎndejiégòujiǎokànzhèshǒushīshìzhàohuànfāngshìyīngdàishì”。《xiāngrénránshìyíngshénránshìzhàohuàndefāngshìqiúshénlíngjiànglínquánshīzhàohuànxiāngréndàoláizuòwèichūdiǎndàidexīnguàn穿chuānzhōngshīdeqiánbànduànzhǔyàoxiěxiāngjūnniànxiāngrénshízhǒngwàngérjiànéryuándedàixīnqíngzhōngjiānjīngleyōushāngàosàngzhuīhuǐhuǎngděngqínggǎndòngzhèxiēdōushìyīndàiérluòkōngsuǒchǎnshēngdeqíngdòngshīdehòubànduànshìxiěxiāngjūnzhīxiāngrényīngyuējiāngdàoláidexiāohòuchūwàngwàizàiyǒuyuánxiāngjiànéryòuwèixiāngjiàndedàixīnqíngzhōngmángzhexīnhūnqiándezhǔnbèishìshīdewěixiāngréncáichūxiànzhàohuàndededào使shǐqiánmiànlièdedàixìngdemiáoxiěyīngshíshànghòubànduàndemiáoxiěguòshìxiāngjūndehuànxiǎngjìngjièchūxiànzhèzhǒnghuànxiàngjìngjièshìyóudàixīnqièdeyuánzhěngshǒushīduìdàiguòchéngdemiáoxiěyǒukāiduānyǒumáodùnyǒuzhǎnyǒugāocháoyǒucháoyǒupíngshí线xiànqīngjiàn

 zhèshǒushīháiyǒuzhemíngànduìyīngdeshuāngcéngjiégòufāngshìzhǔréngōngqínggǎndebiǎoxiànyǒumíngyǒuànmíngànjiéshūqíngduìxiàngshízhǐyòuyǒuxiàngzhēngxìngzàimiáoxiěshíjìngshízhǔréngōngdeqínggǎnshìbiǎocéngxìngdezhǐmínglǎngzhǐshìmíngquèyánmíngkuàiqínggǎnqīnggāoqiángruòxiǎodōuchéngtòumíngzhuàngtàishīdehòubànduànxiězhùshìjiàntángměishìdòngfángzhuāngshìménmiànyíngjiēbīndechǎngmiànjiùshǔbiǎocéngxìngdemíngxiěcóngzhùshìshuǐzhōngzhìshūshíwèifāng”,shìcóngwàidàoyóudàoxiǎocóngzhǐzhìjiànfāngxīnmén”,yòuyóudàowài线xiànqīngchǔshìshímíngbáiqínggǎndexuānxièshìwàideshìzhíxiōngdefāngshìlínhānchàngshùshǎohánqínggǎndeliúdòngwàizàixíngshìtóng

 cóngshēncéngjiégòukànzhèshǒushīyòuyǒuzheqíngjǐngdebiǎoqíngjǐngshìyuánláideyàngziniǎo”、“zēng”、“”、“jiāoděnghuòshìdàishànggǎnqíngcǎidejǐngqiūfēngqiūshuǐqiūdemiáoxiěqínggǎndeliúdòngjiàoyùnhánshēnchénhǎiànliújuéyīnyàotōngguòbiǎocéngxiàngjiālǐnghuì

 zhèzhǒngshuāngcéngjiégòumíngànduìyīngxiāngxiāngchénggòuchéngzhǒngqíngjǐngjiāoróngdejìngjièzhèzhǒngjiégòudeyōudiǎnshìzēngqínggǎnderóngliàng使shǐqínggǎndebiǎoxiànchéngzhuàng

 lìngwàiquánshīsuǒmiáoxiědeduìxiàngyùnyòngdeyándōushìchǔhuàledeyǒuxiānmíngdechǔguófāngzhūyuánshuǐxiāngshuǐshuǐdòngtíngbáizhǐbáifánhéngxīnguìhuìniǎobáiděngránjièdeshānshuǐdòngzhíkuànggèngyǒuchǔdemínqíngfēngshénhuàchuánshuōyǒudelàngmàncǎizōngjiàofēnděngyǒuchǔdexiānmíngshīzhōngsuǒgòuxiǎngdefángjiànzhùchénshèzhìdōushìchǔdetiānránhuánjìngshèhuìfēngshàngwénhuàxīnjiégòuzhèrǎngshàngdefǒushìnéngzuògòuxiǎngdeyánshàngyǒuchǔhuàdediǎnchǔzhōng使shǐyòngleliàngdefāngyán,《xiāngrénwàiqiān”(dòng)、“mèi”、“dié”(míngděngzuìchūdeshìdeliàngyùnyòng——quánshīměidōuyǒuzhèxiāngdāngjīntiānsuǒshuōdeadezuòyòngjiùzàidiàozhěngyīnjiéjiādezhuǎnzhétiàoyuèzēngqiángyándebiǎoxiàn。《xiāngrénfāngyánwèizhǔjiānyǒuyánshìbiànhuàlínghuózhèzhǒngsāoshīshìshījīnghòuxīnchūxiàndeyóushīzàiguódàishīzhǎnshǐshàngshìledechuàngxīn

 zōngshàngsuǒshù,《xiāngjūnxiāngrénshìyóuyuēhuìzàishíjiānshàngdechàéryǐnchūdeliǎngbēidànláiyòushìliǎngqíngxiāngyuèzhōngzhēndeshuōmenshìbēishìyīnwèiyuēdeshuāngfāngdōucuòguòlexiānghuìdeshíjiāndōuyīnxiāngjiànérnánxīnlínggǎnqíngzāoshòulezhǎngshíjiāntòngdejiānáoshuōmenshìshìyóunánshuāngfāngdexiāngliànzhēnchéngshēnzhìjǐnguǎnshāoyǒucuòzhédàndōuméiyǒufàngzhuīqiúpànsuǒyuánmǎnjiédechūxiànzhǐshìshíjiānwèndāngmenzàinàixīnpíngjìngdexiāngděngdàizhīhòuzhōngxiāngjiànshízhèchǎngyīnxiānláihòudàoérchǎnshēngdehuìfánnǎoránhuìzàiqǐngjiānyānxiāoyúnsànyíngjiēmendejiāngshìxiāngjūnzàihuànjuézhōngsuǒgǎnshòudezhǒnghuānxìng

 zhèliǎngpiānzuòpǐnxiězideàixiěnánzidexiāngsuǒjiǎotóngsuǒshūqíngquètóngyàngchánmiánfěijiāzhīzuòpǐnduìmínjiānqíngzhíbáideshūqíngfāngshìdeduìchuántǒngxìngshǒudeyùnyònggèngjiāqiánglemendeshùgǎnrǎnyīnjǐnguǎnzhèzhǒnglièdǎnzhēnchéngzhízhedeàiqíngbèibāoguǒzàizōngjiàoshìdewàizhōngdànběnshēnsuǒyǒuqiángdeshēngmìngnèiquèjīngjiǔshìfàngchūxiàndenéngliàngràngdàidezhězuòzhědōunéngcóngzhōngduànhuòwèijiānnánzhuīqiúxiǎngàiqíngdedòngzhècóngshùpiānhòudàizuòpǐndōushēnshòuyǐngxiǎngdeshǐzhōngdàozuìhǎodeyìnzhèng

 yuányuēgōngyuánqián340—gōngyuánqián278nián),xìngshìmíngpíngyuányòuyúnmíngzhènglíngjūnchūshēngchǔguódānyángguījīnběichāng),zhànguóshíchǔguóshīrénzhèngzhìjiāyīnzāoguìpáifěibàngbèixiānhòuliúfàngzhìhànběiyuánxiāngliúchǔguóyǐngdōubèiqínjūngōnghòuchénluójiāngshēnxùnchǔguóshìzhōngguóshǐshàngwèiwěideàiguóshīrénzhōngguólàngmànzhǔwénxuédediànrén,“chǔdechuàngzhědàibiǎozuòjiākāilexiāngcǎoměiréndechuántǒngbèiwèichǔzhī”,chǔguóyǒumíngdejiāsòngtánglēijǐngchàdōushòudàoyuándeyǐngxiǎngyuántóujiāngjǐndezixiāngchuánshìnóngyuèchūduānjiéduānjiézuìchūshìzhōngguórénmínbìngfángdejiéyuèdàichūnqiūzhīqiányǒuzàinóngyuèchūlóngzhōujìngxíngshìxíngluòténgdehòuyīnyuánzàizhètiān便biànyǎnbiànchénglezhōngguórénmínniànyuándechuántǒngjié

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36989.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org