首页 趣味语文古诗词正文

醉花阴·薄雾浓云愁永昼(zui hua yin bo wu nong yun chou yong zhou)

 báonóngyúnchóuyǒngzhòuruìnǎoxiāojīnshòujiājiéyòuzhòngyángzhěnshāchúbànliángchūtòu。(chú tōngchúxiāojīnshòu zuòxiāojīnshòu)

 dōngjiǔhuánghūnhòuyǒuànxiāngyíngxiùdàoxiāohúnliánjuǎn西fēngrénhuánghuāshòu。(rén zuòrénshì)

 wén

 báomànyúncéngnóngziguòmènchóufánlóngnǎoxiāngzàijīnshòuxiāngzhōngliáoniǎoyòudàolezhòngyángjiājiézàizhěnshāzhàngzhōngbàndeliánggāngjiāngquánshēnjìntòu

 zàidōngbiānyǐnjiǔzhídàohuánghūnhòudàndàndehuángqīngxiāngmǎnshuāngxiùshízěnmenénglìngrénshānggǎnnefēngzhàjuǎnliánérliánnèiderénéryīnguòniànshēnxíngjìnghuánghuāháiyàoshòuruò

 zhùshì

 yún:《jīntǒngděngzuòfēn”,《quánfāngbèizuò:“yīn”。yǒngzhòumànzhǎngdebáitiān

 ruìnǎozhǒngxūnxiāngmíngyòuchēnglóngnǎobīngpiànxiāoběnzuòxiāo”,《huācǎocuìbiānděngzuòpēn”。jīnshòushòuxíngdetóngxiāng

 zhòngyángnóngjiǔyuèjiǔwèizhòngyángjié

 shāchúfángwényíngdeshāzhàngchú:《tóngguǎnpiānděngzuòchuāng”。

 liáng:《quánfāngbèiděngzuòqiū”。

 dōngfànzhǐcǎizhī

 ànxiāngzhèzhǐhuādeyōuxiāng

 xiāohúnxíngróngyōuchóubēishāngxiāozuòxiāo”。

 西fēngqiūfēng

 :《huācǎocuìbiānděngzuòshì”。huánghuāzhǐhuāběnyòng

 zhèshǒushìzuòzhěhūnhòusuǒzuòtōngguòmiáoshùzuòzhězhòngyángjiéjiǔshǎngdeqíngjǐnghōngtuōlezhǒngliángliáodefēnwéibiǎolezuòzhěniànzhàngdedexīnqíng

 “báonóngyúnchóuyǒngzhòu”,zhètiāncóngzǎodàowǎntiānkōngdōushìmǎnzhebáonóngyún”,zhèzhǒngyīnchénchéndetiānzuì使shǐréngǎndàochóumènnánáiwàimiàntiānjiāzhǐhǎodàizàiyǒngzhòubānyòngláixíngróngxiàtiāndebáizhòuzhèshǒuxiědeshìzhòngyángnóngjiǔyuèjiǔdàoqiūshílìngbáizhòuyuèláiyuèduǎnháishuōyǒngzhòu”,zhèzhǐshìréndezhǒngxīngǎnjuéshíjiānduìhuānchóudexīnjìngfēnbiéyǒuxiāngduìdezàihuānzhōngshíjiānliúshìkuàizàichóuzhōnggǎndàoshíjiāndeshìyànghuǎnmànrénruòduìbáonóngyúnbiémǐngǎndānxīnbáitiānzǒngguòwánmedexīnjìngdìngránshūchàngqīngzhàojiéhūnjiǔjiùxiāngàizhìshēndezhàngzhàomíngchéngfēnliǎngzhèshízhèngshǒukōngfángguàigǎndàozhǎngnánáilezhèsuīránméiyǒuzhíshūchóudànréngtòuguòzhècénghuīméngméngdebáonóngyún”,kuījiànréndenèixīnmèn。“ruìnǎoxiāojīnshòu便biànshìzhuǎnxiěshìnèiqíngjǐngérkànzhexiāngruìnǎoxiāngdeniǎoniǎoqīngyānchūshénzhēnshìbǎiliáolàiyòushìzhòngyángjiājiéletiānzhòuliángshuìdàobànliángtòuzhàngzhōngzhěnshàngduìtuánshíguīfángdewēnxīnzhēnshìtóngérshàngpiànliáoliáoshùguīzhōngshǎoxīnshìzhòngzhòngdechóutàimiáochūláizǒuchūshìwàitiānhǎodàizàishìnèiyòumènhuāngbáitiānhǎoguòhēigèngnánāizuòzhùshuìníngzhēnshìnánjiāng。“jiājiéyòuzhòngyángyǒushēnrénduìzhòngyángjiéshífēnzhòngshìzhètiānqīnyǒutuánxiāngxiédēnggāopèizhūyǐnjiǔqīngzhàoxiěchūruìnǎoxiāojīnshòudegǎnhòushàngjiējiājiéyòuzhòngyáng”,xiǎnrányǒuxiánwàizhīyīnànshìdāngjiājiéliángchénzhàngzàishēnbiān,“biànchāzhūshǎorén”,jìnjiàoměiféngjiājiébèiqīn”。“jiājiéyòuzhòngyángyòushìyǒuhěnnóngdegǎnqíngcǎidechūbiǎoledeshānggǎnqíngjǐnjiēzheliǎng:“zhěnshāchúbànliángchūtòu。”zhàngzàijiāzhěnmiánshāzhàngnèiqǐnnánmiǎnyǒuzhīgǎn。“bànliángchūtòu”,zhǐshìshílìngzhuǎnliángérshìbiéyǒufānliángwèi

 xiàpiànxiězhòngyángjiézhètiānhuánghūnshǎngdōngjièjiǔjiāochóudeqíngjǐngjiǔshǎngběnshìzhòngyángjiājiédezhǔyàojiégàiwèileyīngjǐngqīngzhàozàimènzuòletiānzhídàobàngwǎncáiqiángjīngshéndōngjiǔláileshìzhèbìngwèinéngkuānjiěxiàchóu怀huáifǎnérzàidexīnzhōngxiānlegèngdegǎnqínglánzhòngyángshìhuājiéhuākāishèngměibiānyǐnjiǔbiānshǎngrǎnmǎnshēnhuāxiāngránéryòujìnchùjǐngshāngqínghuāzàiměizàixiāngsònggěiyuǎnzàideqīnrén。“yǒuànxiāngyíngxiùhuàyòngleshīshíjiǔshǒu》“xīnxiāngyíng怀huáixiùyuǎnzhìzhī。“ànxiāng”,tōngchángzhǐméihuā。“shūyǐnghéngxiéshuǐqīngqiǎnànxiāngdòngyuèhuánghūn”,jiùshìběisòngshīrénlínyǒngméihuādemíngzhèànxiāngzhǐdàihuāhuājīngshuāngluòàoshuāngérkāifēngbiāoméihuāxiāngshìànshìréngāojiédexiōngjīntuōdeqíngtóngshíliúchūxīnxiāngmǎn怀huáixiùyuǎnzhìzhīdeshēnshēnhànzhèshìànxiěpáiqiǎndeduìzhàngdeniànshízàiqíngjìnzàiyǐnjiǔshǎngdeshìcōngcōnghuídàoguīfáng。“dàoxiāohúnxiědeshìwǎnláifēng西fēngliánzixiānleréngǎndàozhènhánliánxiǎngdàogāngcáijiǔxiāngduìdehuābànxiānzhǎngzhīshòuérdòufēngàoshuāngrénbēiqiūshāngbiéxiāochóushídùnshēngrénzhīgǎnrénhuánghuāshòuzuòjiéduōduānhányùnfēng

 zàishùshàngdediǎnshìjiēzhezhīcǎi”,cóngtiāndàoruìnǎojīnshòuzhěnshāchúliánwàihuārényòngchóudexīnqíngláikànzhèqièshàngcéngchóudegǎnqíngcǎizàijiégòushàngzhìyǒuànxiāngyíngxiù”,dōushìérjiésuǒdezhìshēnqíngliúzàijiépāi使shǐgāofēng。“dàoxiāohúnliánjuǎn西fēngrénhuánghuāshòu”,chéngwèiquánpiānzuìjīngcǎizhīhuāzhīshòu”,rénzhīshòushīzhōnglèishìdezizhèshìyīnwèizhèngshìdàoxiāohúnliánjuǎn西fēngrénhuánghuāshòuzhèsāncáigòngtóngchuàngzàochūqīngliáodeshēnqiū怀huáiréndejìngjiè。“dàoxiāohún”,zhíchéngdōngjiǔrénhuánghuādequándezhěngxíngxiàngxiāngjié。“liánjuǎn西fēnggèngzhíjiēwèirénhuánghuāshòuzuòhuánjìngfēndexuànrǎn使shǐrénxiǎngxiàngchūhuàmiànzhòngyángjiājiéjiārénduì西fēngzhōngdeshòuyǒuleshílìnghuánjìngfēndehōngtuō,“rénhuánghuāshòucáiyǒulegèngshēnhòudetuōcáinéngwèiqiānchuánsòngdejiā

 delìngdiǎnshìhántángkōngrènwèihándezhǔyàozhēngshì:“zhejǐnfēngliúshèruòkānyōu。”(《shīpǐn·hán》)cóngmiànshàngkànzhèshǒuzuìhuāyīnméiyǒuxiěbiézhīxiāngzhīqíngdànxúnwèideměidōujìntòulezhèdiǎncóngshíkànxiāngderuìnǎoránshāoleduōshǎoshíjiānguòleduōshǎodejiézhōngzhěgǎndàojiǎnzhíshìniánbáitiānhǎoróngāiguòlewǎnshànggèngjiānánáiqīngzhàozhíjiēxiěměiféngjiājiébèiqīn”,érshìxiěshīmiánxiězhídàobàndōuméiyǒushuìzhekànláizhǐshìshēngǎndàoliángzhǔyàodeháishìnèixīngǎndàoliángshìduìzhàomíngchéngniànzhīqíng便biàncóngxíngjiānyángérchūquánwèikānrěnshòubiézhīdeshǎoxíngxiàngshēngdòngzàizhěyǎnqián

 quánmíngbáihuàméiyǒulěngnándǒngzhīchùbiǎodegǎnqíngquèshífēnshēnchénchàngshēnchénxiāngjiézhèzhèngshìqīngzhàofēngdezhòngyàodiǎn

 zhèshǒushìqīngzhàoqiánde怀huáirénzhīzuògōngyuán1101niánsònghuīzōngjiànzhōngjìngguóyuánnián),shísuìdeqīngzhàojiàgěitàixuéshēngzhàomíngchénghūnhòujiǔzhàng便biànyuǎnyóu”,shēnguīshēnshēnniànzheyuǎnxíngdezhànggōngyuán1103niánchóngníngèrnián),shíjièzhòngjiǔrénféngjiājiébèiqīn便biànxiělezhèshǒugěizhàomíngchéng

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36981.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org