首页 趣味语文古诗词正文

杂诗三首 / 杂咏三首(za shi san shou za yong san shou)

 jiāzhùmèngjīnménduìmèngjīnkǒu

 chángyǒujiāngnánchuánshūjiāzhōngfǒu

 jūnxiāngláiyīngzhīxiāngshì

 láichuāngqiánhánméizhehuāwèi

 jiànhánméiwénniǎoshēng

 xīnxīnshìchūncǎowèixiàngjiēqiánshēng

 wén

 jiāzhùzàimèngjīnpángjiāménmèngjīnkǒuxiāngduì

 měitiān沿yányǒuláijiāngnándexiǎochuánshìfǒuyǒuzhàngcóngjiāngnánhuídeshūxìnne

 nínshìgāngcóngmenjiāxiāngláidedìnglejiějiāxiāngderénqíngshìtài

 qǐngwènnínláideshíhòujiādiāohuàhuāwéndechuāngqiánzhūméihuākāileméiyǒu

 kànjiànméihuājīngkāileyòutīngjiànniǎoérdejiàoshēng

 chōngmǎnyōuchóudexīnkànzhechūncǎoshēngzhǎngláimàoshèngdechūncǎoyǎnkànjiùyàoliándàojiēqiánjìnzhùhuángkǒngláile

 zhùshì

 mèngjīnzhǐnánluòyángběidehuángnánàndàishìwángzhòubǎizhūhóuhuìméngzhīwèidàijiāotōngyàodào

 jūnduìduìfāngdezūnchēngnín

 xiāngjiāxiāngzhèzhǐzuòzhědexiāng

 láiláideshíhòu

 chuāngdiāohuàhuāwéndechuāng

 hánméidōngtiānzhànfàngdeméihuā

 zhehuāwèikāihuāméiyǒuzhe(zhuó)huākāihuāwèiyòngxiāngdāngfǒu”,biǎowèn

 jiē:《wànshǒutángrénjuézuòjiēqián”。

 zhèshǒushīcóngchùliánxiǎngzhǎnkāiqínggǎnhuódòngzhǔréngōngzhùjìnkǒuměitiān沿yánshàngxiàdechuánzhǐcóngménqiánjīngguòshìjiùxiǎngzhōngyǒucóngjiāngnánláidechuánzhàngzàijiāngnándemǒuzhǎngjiǔguīrányǒujiāngnánchuánjiùnéngyǒuzhàngcóngjiāngnánhuídeshūxìnnéngměitiāndōuménwàngměidāngkàndàotóuyǒuchuánzhǐtíngjiùmiǎnyàoshàngqiánwènjiéguǒzǒngshìshīwàngérguīshīzhōngshuōjiāngnánchuánchángyǒu”,jiùshìshuōshūxìnzǒng”。ránérzhǔréngōngréngwàngtuōxiàtàngchuánláixiǎnggàishūxìnjīngchūzhèngzàizhōngsuǒshīdejiéshūjiāzhōngfǒu便biànshìzhèwèishǎoduànhuànmièyòuduànshēngdewàng

 èrzhèshǒushībiǎoxiànzuòzhědeqíngqīngxiàngshīrénxiǎngniànxiāngránshìqíngzhīzhōngérhuānméihuāyánbiǎo

 shīzhōngdeshūqíngzhǔréngōng(“”,dìngshìzuòzhě),shìjiǔzàixiāngderénránshàngláixiāngdejiùyǒushǒuxiānderánshìqiánglièdexiāngshìlejiěxiāngfēngrénshìdexīnqíngkāitóuliǎngzhèngshìzhǒngjiāxiūshìjiējìnshēnghuóderánzhuàngtàidexíngshìchuánshénbiǎoledezhèzhǒnggǎnqíng。“xiāngdiéjiànzhèngbiǎoxiànchūxiāngzhīyīn:“yīngzhīyúnyúnjìnquèbiǎoxiànchūlejiěxiāngshìzhīqíngdeqiètòuchūzhǒngértóngshìdetiānzhēnqīnqièchúnyòngbáimiáoyánquèjiǎnjiéjiāngzàidìngqíngxíngxiàdegǎnqíngxīnshéntàikǒuwěnděngbiǎoxiànshēngzhèshíshìhěnshěngjiǎnde

 guānxiāngshì”,shìkāizhāngzhǎngzhǎngdewènqīngdāndechūtángdewángxiěguòpiānzàijīngyuánjiànxiāngrénwèn》,cóngpéngjiùtóngháizōngzhíjiùyuánxīnshùmáozhāikuānzhǎiliǔxíngshūzhíwèndàoyuànguǒlínhuāréngrányóuwèijǐn,“xīnzhǐwèn”;érzhèshǒushīzhōngdequèpiēkāizhèxiēwènduìfāngláichuāngqiánhánméizhehuāwèi仿fǎngxiāngzhīzhí怀huáiniànjiùzàichuāngqiánzhūhánméizhèjiùhěnyǒuxiēchūchángqíngdànyòujuéfēizuò姿tài

 rénduìxiāngde怀huáiniànzǒngshìxiēguòshēnghuóyǒuqièguānderénshìliánjiézàisuǒwèixiāng”,wánquánshìzhǒngxíngxiàngwéi”,xiànzàixiāngzhěnǎohǎizhōngdedōushìdexíngxiànghuòhuàmiànxiāngdeqīnpéngjiùshānchuānjǐngfēngrénqíngdōuzhí怀huáiniàndànyǐnqīnqiè怀huáixiǎngdeyǒushíwǎngwǎngshìxiēkànláihěnpíngchánghěnxiǎodeqíngshìzhèchuāngqiándehánméi便biànshìnéngyùnhánzhedāngniánjiāshēnghuóqīnqièyǒudeqíngshìyīnzhèzhūhánméijiùzàishìbānderánérchénglexiāngdezhǒngxiàngzhēngjīngbèishīhuàdiǎnxínghuàleyīnzhèzhūhánméiránchéngledexiāngzhīqíngdezhōngtuōcóngzhèshàngjiěwènhánméizhehuāwèishìwánquánshēnghuóluóde

 dàishīzhōngchángyǒuzhèzhǒngzhìpíngdànérshīwèinóngdezuòpǐnzhìdàoshìyòngrènqiǎoshíshàngquèbāohánzhezuìgāodeqiǎoxiàngzhèshǒushīzhōngdewènhánméijiùfángkànchéngzhǒngtōngguòshūxiànbāndediǎnxínghuàqiǎoérzhèzhǒngqiǎoquèshìyòngzhǒngpíngdànzhìjiāchángdexíngshìláixiàndezhèzhèngshìsuǒwèiqiǎowángdeshǒuzàijīngyuánjiànxiāngrénwèn》,zhìdechéngchāoguòzhèshǒushīdànliánchuàndewènshùliàngquèyuǎnyuǎnshàngwángwéidezhèwèn

 “jūnxiāngláiyīngzhīxiāngshì。”zhèkànláishìwènjiāxiāngdeqíngkuàngdànshīrénzhǐshìlóngtǒngdexiāngshìláishèwènshīrénxīnmǎndewènshíjìngzhīcóngwènlezhèmiáoxiěchūshīréndechóuchúduìfāngdechà。“láichuāngqiánhánméizhehuāwèi?”zhèwèndàolìngduìfānggǎndàokùnhuòwènrénshìérwènshìshìzhèngshìzhèyàngwèncáishìmiàohéngshēnglìngrénhuíwèiqióngshíshīréndezhēnzhèngdeshìméihuāashīrénxiǎngshuōdehuàxiǎngwèndewènzhīcóngshuōduìjiāxiāngdeniànjìngzàizhèjīngdewènzhīzhōng

 sānzhèshǒushīshídejìnhòudebiànhuàjiāshēnzhǔréngōngdeqínggǎn。“jiànhánméishìduìshàngshǒuxúnwènhánméizhehuādeyīngshìzhǔréngōngshīwàngdeshēnshēnyuànqíngyīnwèiguāngjǐngcuōtuónéngjiànyuēshízàizhǔréngōngyǎnzhōnghánméihuāyóuwàngzhīguāngbiànwèihuànmièzhījǐn便biànshìzhèxiàngzhēngqīngchūnàiqíngdechūntiānxīnxīnxiàngróngdechūntiānshēnglezhìdebiànhuàméihuākāilezǎochūnguòbǎiniǎojiàolezhòngchūnfēishìxiànzàishìyīngfēicǎozhǎngdechūnlesuízhejiédetuīzhǔréngōngdexīnyóubǎiliáolàidàozhōngchóuchàngzhìkànhuāluòlèijiànyuèshāngxīnleqiánjuéshíjiānguòtiānměihǎoyuànwàngdeshíxiànjiùjìnxiànzàiwánquánshìfǎnxīnshíjiānshìguòkuàihuànmièjiùchèyóutāotāoxiàdejiāngshíniǎomíngchūncǎodōubiànzuòzhǔréngōngqínggǎndeduìshīrénshuōzhǔréngōngshìchōngmǎnyōuchóudexīnshìchūncǎo”,kàndàoláimàoshèngdechūncǎoyǎnkànjiùyàoliándàojiēqiánjìnzhùhuángkǒngláile

 wángwéi(701nián-761niánshuō699nián—761nián),hàoshìhàndōngzhōujīnshān西yùnchéngrénshān西xiàntángcháoshīrényǒushīzhīchēngshìpíngjià:“wèizhīshīshīzhōngyǒuhuàguānzhīhuàhuàzhōngyǒushī。”kāiyuánjiǔnián(721niánzhōngjìnshìrèntàichéngwángwéishìshèngtángshīréndedàibiǎojīncúnshī400shǒuzhòngyàoshīzuòyǒuxiāng》《shānqiūmíngděngwángwéijīngtōngxuéshòuchánzōngyǐngxiǎnghěnjiàoyǒuwéijīng》,shìwángwéimíngdeyóuláiwángwéishīshūhuàdōuhěnyǒumíngduōcáiduōyīnhěnjīngtōngmènghàoránchēngwángmèng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36977.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org