首页 趣味语文古诗词正文

惜红衣·簟枕邀凉(xi hong yi dian zhen yao liang)

 xìnghàoshuǐjīnggōnghuāshèngchénjiǎnzhāiyún:“jīnniánbàojūnēnhuāxiāngsòngdàoqīngdūn。”jiàndīngwèizhīxiàyóuqiānyánshùwǎngláihóngxiāngzhōngshègōngzhī

 diànzhěnyāoliángqínshūhuànshuìbīngquánbìngdāogānqiángtóuhuànjiǔshuíwènxùnchéngnánshīcéngāoliǔwǎnchánshuō西fēngxiāo

 hóngliángshuǐlàngchuīxiānghóngbànlángwéizhōushìwàngguómiǎotiānběizhǔbiānshāwàigòngměirényóuwènshénshítóngsānshíliùbēiqiū

 wén

 měizàizhúzhěnshàngchéngliángqínshūshíguāng使shǐshuìxǐnglejuébèiliàngyòngquánshuǐqīngyòngdāojiāngxiāntiándeguāguǒqièměitiānjīngxīnānpáizhedeshēnghuónéngzheqiángtóujiǔsuǒyòuyǒushuíhuìláiwènhòushìchéngnánshījiāzhōnglěngluò西fēngwēihánluòdeliǔshùāimíngdelǎochándōuzàigàojīngdàoleqiūtiān

 yǎnqiángǒngqiáoyuèmànzhǎngérsuíyóumiànpiāozheqīngxiānghuāquèbànshùdiāolínghuángchuándēngànyáowàngxiāngzàimángmángtiāndeběifāngzàizhèshuǐànshābiānnéngjiùshídeměiréntóngyóulǎnxiǎngwènshénmeshíhòucáinéngtóngshǎngyǎnqiánzhèshuǐxiāngtángqiūdefēngguāng

 zhùshì

 zhěndiàn(diàn):zhěnyāoliángchéngliángliáng

 xīnqīngbìngdāoshíbìngzhōujīntàiyuándàisuǒchǎndedāodāngshíkuàiwénmínggānxiāngtiánxīnxiāndeguāguǒ

 qiángtóuhuànjiǔhuàyòngshīxiàgōngjiàn访fǎng》:“huàn西jiājièwènyǒujiǔqiángtóuguòzhuóláozhǎnzhǎngliú”。chéngnánshīzhǐzàixiàgōngjiàn访fǎngzhōngjièjiǔsuǒjìnchéngnánlóu”。zuòzhězàizhègǎntànjiālái访fǎnglínjiāyǒujiǔjièhuànnéngcóngqiángtóuguòlái

 西fēngxiāoqiūtiāndexìn

 hóngliángshuǐgǒngqiáo

 wéizhōuchuán

 tóngzhèzuò"tóngshǎng"。sānshíliùbēi(bēi):fànzhǐtángduō

 jiāngbáishíshēnzhìzhīqíngwèiqīngjìnzhīwèiyòngzhèshǒuhóngnéngjiàn

 báishíduōyǒushǒuránxiǎoshùzuòdeyuángōngyuán1187niánchúnshíniándīngwèi),báishíxiāozǎoxìngjīnzhèjiāngzhōu)。xìngshuǐxiāngběilíntàijìngnèiyǒusháozhàèrshuǐqīngchèjiàndeyǐngzizhàozhōnghǎoxiàngshuǐzhōnggōng殿diànchēngwèishuǐjīnggōngdànyánshàngbáishígǎnchùzuìshēndeháishìxìnghuāmàoshèngqīngzàizhōngqiángdiàoyǐnyòngchénxìngqīngdūnzhènshíxiědeměirénduìhuājiāzànměi

 jiēzheshùdīngwèixiàtiānbáishíyóuxìngzhībiànshānqiānyán。“shùwǎngláihóngxiāngzhōngzhèngyìnzhèngzhechénhuāxiāngsòngzhīwénqíngjuànměihuāgěibáishízhīgǎnchùshēnbáishísuìzuòdiàomínghóng》,jièhuādiāolíngzhī

 wèibáishízhìshǔshègōngdiàodànsuǒdeshēnzhōngbìngwèidàochūbáishízhīwèihánjuànyǒngdàorénzhīdewèidàochuàngrénzhīwèixīnyányòuzhǐzhōngjiànshénwěiérguàidànzhīzhōngjiàngōngshínǎixiàngpàigāinǎipāozhuānyǐnzhī

 shǒudiànzhěnyāoliángqínshūhuànshuì。”yòngduìǒukāitóukāipiānjiù使shǐrén便biànjuéjīngjiànshìdòngréndiànzhěnzhǐliángliángzhěnxiàyāojǐnchuánshǔtiānliángzhīxīnqièqínshūzhǐjiāngkuízheguānqínlùnzhīshūjiànqínyuàn),xiàhuànfānchūyǒngzhòunánáizhīzàibáishídeliànliànzhījiān便biànjuémàishēnzhǎnzhīzhǐ》,céngliánwèishǔduìzhīfànsānshuìxiěxiàshuìèrànzhǐzhǔdànhánéryǐnzàixiàbiānèrfēngquèyòudàngdàngkāi。“bīngquánbìngdāogān。”bīngyòngxíngróngquánshuǐzhīqīnglěngbìngdāozhǐkuàidāoshíbìngzhōuzhìjīntàiyuánchūchǎnkuàidāoérzhechēnggānzhǐxiāngtiánxiāndeguāguǒcáocháolìngzhìshū》:“gānguāqīngquán。”èrxiěxiàguāguǒjiěshǔzhīzàiqīngshuǐzhīyòngkuàidāozhīlüètóngqīngzhēnshǎoniányóu》“bìngdāoshuǐ”,“xiānshǒuxīnchéng”。dànxiěchūbīngquánzhīgānzhīgǎnjuédàiguāguǒzhīmíngchēngyòuxiǎnchūbáishíchuàngxīnshēngdewèishàngxiàwényánwàishíshíyǒuzhǒngliáoqiǎndewèijiēzhexiàqiángtóuhuànjiǔshuíwènxùnchéngnánshī”,fǎnyòngshīshìzhíjiēxiěchūdexiànláixiàgōngjiàn访fǎngshīyún:“yuǎnlínshǔbáogōngziguòyóupínlèicūnjìnchéngnánlóupángshěchúnsuǒqiúhuàn西jiājièwènyǒujiǔqiángtóuguòzhuóláozhǎnzhǎngliúqīngfēngzuǒyòuzhìliángqiūcháoduōzhòngniǎodòumíngchánchóudàoguāshúwèiyōu。……”“chéngnánshī”,jiùshìjièsuǒjìnchéngnánlóudeshīrénláizhǐzòngshìyàngdāngjiālái访fǎngshílínjiāyǒujiǔjièhuàncóngqiángtóuláidànquèshìsuǒrénguò访fǎngzòngrányǒuzhèzhǒngxiǎngshìrányánshuíwènxùn”,jiànshìméiyǒurénláiwènxùnxiàjǐnjiēcénèrzhēnshuōshìlěngqīngazhèduǎnyùnzǒngwǎnshàngsuǒxiězhǒngzhǒngshēnghuójiéchùshìduìliáobiǎoxiàntóngshíyǐnxiàsuǒxiěcéngcéngāichóu。“gāoliǔwǎnchánshuō西fēngxiāo”,jìngshìshùnshǒujièshīhòumiàndànqíngjǐngqiàdāngdejiāoróngjuéyǒusuǒjièyòngzhīgǎngāoliǔwǎnchánshēngshēngshuōzheshíjiāngbiànqiūfēngjiāngzhìdexiāogāomàicāngmángdexiàngtòuzheránbēidexīnshì

 “hóngliángshuǐlàngchuīxiānghóngbànláng。”huàntóumiáozhīxiějǐng使shǐréngǎnjuéxièdàihóngliángzhuàngshuǐxiānggǒngqiáozhīměishuǐmiáohuìxīnzhīhuàyànglàngchuīxiāngzhīchuánliánjiānzhīshénèrdejǐngxiàngqīngměishìyòngwàngyōusānhóngbànlángquèjiāngfēngyìngzhuǎnzhuǎnxiěhuābàndiāolíngzhīliángjǐngxiàngsuìjiēxiēpāi西fēngxiāozhīmàizōuyuǎnzhìzhāizhōngchēngdàobáishíyǒucǎoshéhuī线xiànzhīmiào”,zhèzhènghǎoshuōmínglebáishídezhèzhǒngfēngshàngxiěliáozhīgǎnshízhībēixiàbiānzhōngzhuǎnchūdeběn——怀huáirén。“wéizhōushìwàngguómiǎotiānběi。”wéizhōuzhōuyuánláihóngbànlángnǎishìshuǐshàngsuǒjiànsuǒzhǐgǎnchùqīnqièshězhōudēngànhòuyáowàngtiānběiguóquèwéimiǎomiǎoér。“zhǔbiānshāwàigòngměirényóu。”zhǔbiānshāwàishìzhǐshuǐànxìngshuǐxiāngzhīměizhèngdōngjiāngzhīzhōuzèngshēnlǎoshīyún:“hángshìshānshuǐwénxìnggèngqīngjué。”shuǐxiāngjǐnguǎnqīngjuézhījìngguózhīměirénbǎolǎndefēngjǐngměirénzàitiānmiǎoābáishí怀huáirénqínggǎnzhìshēnyóujiànzhèzhèngshìzhīnèiyùnsuǒzài。“wènshénshítóngsānshíliùbēiqiū?”“wéizhōuèr,“èrèrjiēwǎnrénshuāngfāngjiànshēnqíngwéiqiánèrshìmiǎowàngzhōngèrshìgǎnkuìèrquèshìdàiyuēqiū”,shìdànguānwènshénshísān便biànjuéliúchūxīntóudechénchénshīluògǎnbiéxiānghuìnánzhīshāngxīnjiéxuésānshíliùbēiqiū”,měiyīngwánsānshíliùbēiyánshuǐxiāngtángzhīduōshìhuāshēngzhǎngdehuánjìngbáishízàixìnglìngyǒuhuādeniànjiāoyúnsānshíliùbēirénwèidàoshuǐpèifēngshangshù”,zàichùyòngxiāngtóngwángānshí西tàigōngshī:“liǔmíngtiáo绿ànhuāluòhónghānsānshíliùbēiyānshuǐbáitóuxiǎngjiànjiāngnán”,liánjiéhuāéryán。“qiūèrliánshàngsānshíliùbēi”,bìngfēifànzhǐnǎishìàndiǎnqiūnáncháoliángzhāomíngtàiziróngyún:“chūróngxiàfēnwǎnhuāqiūyàoxìngbēizhīhuīzhāngjiéjiāngnánzhīliúdiào。”jiànjiāngnánbēitángdeqiūshìhěnàide。“tóngshìtóngshǎngshǎngéryǒusuǒyǒngyún”。jiéniānchūshǎngzhōngdeyánzhíjiēzàiyīngbìngjǐnkòuérzhuōzhīshénshí”,āiérqíngquèwèilezhèngliúzàisuǒwèi:“yōuyùnlěngxiānglìngrénzhījǐn。”(《gài·gài》)zhìréndewèidàochūzhēnyányòuzhǐzhǐdeyángdeshǒujǐnqíngxuànrǎnbēiliángqièzhīyǐnrénchuāishēnjiūjìngwèishuíérchóuwèishìéryōu

 suǒ怀huáizhīrénzhǐshuínánquèkǎonéngshìzhǐwèizhìyǒudàngèngnéngshìzhǐwèiféizizhōng,“wéizhōushìwàngguómiǎotiānběi”,kǎozhèngànbáishíwèiráozhōuyángjīnjiāng西yángxiànrényòusuíhuànjiǔhànyángjīnshǔběihànshì)。yánghànyángzàixìngzhī西fāngnéngshuōshìwàngguómiǎotiānběicóngxìngyáowàngtiānběishízhǔjiānghuáidài

 dāngbáishíèrsānshísuìshíyóujiānghuáijiāncéngféizijiéxiàzhōngshēnjiědeqíngyuánérqíngquèyuànchángzhùchéngbáishíshēngzhībēibáishízhōngyǒuguān怀huáiniànféizizhīzuòduōhǎoxiángxiàchéngdàoféishìkǎo》)。báishíruòféiwèiguóyīngshǔqíngzhīzhōngjiùxiàngjīntiānsuǒchēngdeèrxiānglùnsuǒ怀huáizhīrénwèishuízhìshēnzhīqíngdōushìnénggǎndòngrénfèide

 shùzàonéngjiànchūbáishíchuàngzuòdeshǒuxiānshìjiégòumàizhīzhéjīngwēishàngpiànqiánsānyùngònghuìlezhǒngzhǒngshēnghuójiékànshì怀huáirénguāndàncéngcéngàntòuzhīgǎnquèzhèngshì怀huáirénzhīdediànhōngtuōxiēpāihuàntóusānyùngòngliùmiáoxiěshíbiànqiāndexiāoshìànshìbiéjiǔzhīgǎnbiéhuìnánzhībēimàijiàn怀huáirénzhīběndànréngwèidiǎnmíngzhízhìzuìhòuyùnliùcáiqīngzhùchūwàngyuǎn怀huáirénxiāngpànzhīyòutànshínéngtóngshǎnghuāsuǒshùshùwǎngláihóngxiāngzhōngyáoyáoyìngshèyǒuzhàoyīngyòuyǒuzhǎnzòngguānquánjiégòuzhéérmàijīngwēicéngfēnmíngérshūdòngguàntōngquánwényóuqiānhuíbǎizhéxiànjìngzhīnèixiǎnrányǒubiéqīngzhēndeshíkōngcuòzōngzhījiégòuwèibáizhànchícùntiěquèshíbiǎoxiànchūbáishídeshìfēngzhīqīngxīngāngjìnzhèyàocóngliǎngjiǎofēnlùnlùnyǒuqīngshūkōnglíngzhīměidàngkāimiáoshēnghuójiéshíjǐng:“qiángtóuhuànjiǔxiàyùnyòngshīyǒuzhèngyǒufǎnyǒumíngyǒuànzhāntuōchēngqièxīntóngchūyòuyǒugāngjìnqiàozhīměiyǒucóngshǔxiàjǐngzhīrényìngzhuǎnzhì西fēngxiāocónghóngliángshuǐlàngzhīměijǐngyìngzhuǎnzhìhuāhónglángzhījǐnglùnmiàngòuyǒushēngxīnjīngjiànzhīměiyāoliánghuànchuīxiāngmiǎotiānběiděngxīnshēnghuīérqiěquánpiānshèshāoxiè。(báishípiānpiānbàizhèzhǐyǒuqīngzhēnměi。)zhèyàngdezhěngsuìchǎnshēngqīnggāngzhīfēngsānshìshēngqíngqíngmiàosòngdàijīngyīnderénqiányǒuqīngzhēnhòuyǒubáishí

 shìbáishíchuàngdiàoshēngjiàngxīnquányòngshēngyùnshēngyuèxiéyùndejiǎoyòuxúnchángdeduōānpáishēngérshǎoyòngpíngshēngshēnggāokàngshēngyùnxiāngliánzhuìsuìgòuchéngyuèdezhāngzhèduìbiǎoxiànshēnzhìgāomàide怀huáirénzhīqíngjǐnshìérqiězēngtiānxiàoguǒyóuxiàpiànhòuliùwèi怀huáirénzhòngdiǎnduànqiánèrdiéxiàyùnjiǎoshēngqínghòuliányòngliǎngshēngzuòjiǎoshēngqínggāokàngshēngqíngqíngtóngshítuīxiànggāocháobáishísuīyīnzuòduōzàinánsòngwèinéngchēngwèijiādànshǎoérjīngzàiqiǎoshàngdefēngshàngdeqīngshòuxiǎnshìchūdechéngjiùwèijiàn

 jiāngkuí[kuí](1154nián—1221nián),yáozhānghàobáishídàorénhànráozhōuyángjīnjiāng西shěngyángxiànrénnánsòngwénxuéjiāyīnjiāzuòpǐnkōnglínghánzhechēngjiāngkuíduìshīsànwénshūyīnjīngshànshìshìzhīhòuyòunándeshùquáncáiyǒubáishídàorénshī》《báishídàorén》《shū》《jiàngtiēpíngděngshūchuánshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36976.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 41人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org