首页 趣味语文古诗词正文

凤求凰(feng qiu huang)

 :【qínchūwángshí西xiāng》】

 yǒuměirénjiànzhīwàng。(zuòyǒuměirénjiànzhīwàng。)

 jiànzhīkuáng

 fèngfēiáoxiánghǎiqiúhuáng

 nàijiārénzàidōngqiáng

 jiāngqíndàiliáoxiězhōngcháng

 shíjiànwèifǎnghuáng

 yuànyánpèixiéshǒuxiāngjiāng

 fēi使shǐlúnwáng

 èr

 fèngfèngguīxiāngáoyóuhǎiqiúhuáng

 shíwèisuǒjiāngjīnshēngtáng

 yǒuyànshūzàiguīfángshìěrrénxiácháng

 yuánjiāojǐngwèiyuānyāngjiéhánggòngáoxiáng

 huánghuángcóngtuōwěiyǒngwèifēi

 jiāoqíngtōngxīnxiézhōngxiāngcóngzhīzhěshuí

 shuāngfāngāofēigǎn使shǐbēi

 wén

 yǒuwèijùnxiùměideziajiànlederóngmàojiùnánwàng怀huái

 jiànxīnzhōngqiānniànxiàngshìyàokuángbān

 jiùxiàngzàikōngzhōnghuíxuángāofēidefèngniǎozàitiānxiàchùxúnzhehuángniǎo

 xīnzhōngdejiārénawèicéngzhùzàijiādōngqiánglínjìndefāng

 qínshēngdàixīnzhōngqíngqiěmiáoxiěnèixīndeqíng

 shínéngyǔnnuòhūnshìwèiwǎngfǎnpáihuáizhīshìhǎodexīnqíng

 wàngdexíngxiāngpèixiéshǒutóngzàiérchéngbǎiniánhǎo

 xiéfēibǎiniánhǎozhèyàngdeshāngqíngjiéguǒlìnglúnxiànqíngchóuérsàngwáng

 fèngniǎoafèngniǎohuídàolejiāxiāngxíngzōngdìngyóulǎntiānxiàzhǐwèixúnqiúxīnzhōngdehuángniǎo

 wèihuángniǎoshíazhīsuǒwǎngzěnnéngjiějīndēngménhòuxīnzhōngsuǒgǎn

 yǒuwèiměiérxiánzhēnjìngdezizàideshìchùsuījìnzhèměiziquèhěnyuǎnniànzhīqíngzhèngcánnüèzhedexīncháng

 nénggòuliángyuánjiéwèizuòēnàidejiāojǐngyuānyāngdànyuànzhèfèngniǎonéngzhèhuángniǎotóngshuāngfēiáoyóutiān

 huángniǎoahuángniǎoyuànxiāngxíngyǐngshēngziyǒngyuǎnzuòdepèiǒu

 qíngtóuliǎngxīnxiéshùnbànxiāngzhuīsuíyòuyǒushuíhuìzhīxiǎo

 zhǎnkāishuāngyuǎnzǒugāofēiránwèigǎnniànxiāngér使shǐbēishāng

 zhùshì

 shìěrrénxiáshìfángěrjìnfángjiùzàijìnchùshìfángdezhǔrénquèyuǎnle

 jiéháng(xié háng):zuòjiékàng”。niǎoshàngxiàfēixiàngshàngxiàngxiàfēi

 (zī)wěidòngjiāopèifánzhíhòuduōzhǐjiāowěi

 zhèshǒufèngqiúhuángbiǎolexiāngduìzhuōwénjūndexiànqīnglièzhuīqiúxiāngwèifèngwénjūnwèihuánghuáng),zàiběnshīdedìngbèijǐngzhōngyǒushūdehánquánshīyánqiǎnshēnyīnjiéliúchàngmíngliànggǎnqínglièbēnfàngéryòushēnzhìchánmiánrónglechǔsāodemiánmiǎohàndàimíndeqīngxīnmíngkuàiwèihòurénsuǒnéngyuèhòuláideréngēnèrréndeàiqíngshìchénglejīngjiǔshuāideqínfèngqiúhuáng”,qiānniánláiyínchàng

 shǒubiǎoxiāngduìwénjūndexiànqīnglièzhuīqiúxiāngwèifèngwénjūnwèihuánghuáng),zàiběnshīdedìngbèijǐngzhōngyǒuduōzhònghánfènghuángshìchuánshuōzhōngdeshénniǎoxióngyuēfèngyuēhuángrénchēnglínfèngguīlóngwèitiānjiānlíng”,(《·yùn》)fènghuángwèiniǎozhōngzhīwáng。《dài·běnmíngyún:“yǒuzhīchóngsānbǎiliùshíérfènghuángwèizhīzhǎng。”zhǎngqīngyòulìnxiāngzhīwèiréncáigǎimíngxiāng”,yòuzàidāngshíwéntánshàngshèngmíngwénjūncáimàochāojuéfēiděngxiánliúchùwèifènghuángzhèngyǒuhàolíngyúnmìngfēifánzhī

 “áoyóuhǎigèngjiāqiánglecéngjǐnkòufènghuángchūdōngfāngjūnzizhīguóáoxiánghǎizhīwàiguòkūnlúnyǐnzhùruòshuǐ宿fēngxué”(guōzhùěryǐntiānlǎoyúndeshénhuàchuánshuōyòuyǐnxiāngdehuànyóujīngqiáncéngyóujīngshībèijǐngrènwèichángshìyīnjǐnghǎoxiāngzhìhuòzhǎnyīnjièbìngguānyóutiānliángliángxiàowáng广guǎngwénshìxiāngzàiménxiàzhūshēngyóushìshùsuì”。hòuyīnliángwángzhècáifǎnguīxiāng”。jiànliángqínér。”

 èrrénchángfènghuángfēi”、“luánfèngmíngxiéměihǎozuǒchuán·zhuānggōng廿niànèrnián》:“chūshìbojìngzhòngzhànzhīyuēshìwèifènghuángfēimíngkēngqiāng。”chùfèngqiúhuángxiāngxiàngwénjūnqiúàiéráoyóuhǎi”,wèizhejiāǒuzhīnán

 sānfènghuángyòuyīnxiāngguānshàngshū·》:“xiāosháojiǔchéngfènghuánglái。”yòulièxiānchuánzàiqíngōngnòngxiāoshǐchuīxiāofènghuángjiēláizhǐgōngwèizuòfèngtáihòunòngjiēchéngfèngérchángkūnshānsuìfènghuángjiào”(《píngkōnghóuyǐn》)yīnzhīměiwénjūnhǎoyīnxiāngqínshēngqiúhuáng”,zhèngqínxīnqiúzhīyīnzhī使shǐrénxiǎngzhōngzigāoshānliúshuǐdeyīnjiāolàngcóngérchūyúnyúnrénhǎizhīyīnnánzhītàn

 èrshǒuxiěgèngwèidǎnchìlièànyuēwénjūnbànyōuhuìbìngbēn

 “wěi”,zhǐniǎoshòuxióngjiāogòu。《shàngshū·yáodiǎn》:“juémínniǎoshòuwěi。”《chuányún:“huàyuējiāojiēyuēwěi。”“fēi”,pèiǒu。《shuōwén》:“fēi。”“jiāoqíngtōng”,jiāoliúgōutōngqíngqíngtóu。“zhōng”,bànqiánliǎnghuànwénjūnqiánláiyōugòujiésānànshìqíngtóuliánbēnhuìyǒurénzhīdàoliùbiǎomíngyuǎnzǒugāofēidīngníngduìfāngyào使shǐshīwàngránwèigǎnniànxiāngérbēishānggàixiāngshìqiánmǎitōngwénjūnàntōngyīnqínduìwénjūnguǎxīnzhuàngtàiàiqíngxiǎngzǎoyǒulejiěérjīnqínxīntiāozhīgǎndǎn

 zhèliǎngshǒuqínzhīsuǒyínghòurénjīnjīndàoshǒuxiānzàifèngqiúhuángbiǎoxiànleqiánglièdefǎnfēngjiànxiǎngxiāngwénjūndǎnchōnglefēngjiànjiàodeluówǎngfēngjiànjiāzhǎngzhìdefánshénmedàizhīmìngméishuòzhīyánzuānxuéxiāngkuīqiángxiāngcóngguórénjiējiànzhī。”(《mèngzi·téngwéngōngxià》)shénmerényǒusāncóngzhīzhuānyòngzhīdào。”(《·sàng》)shénmeyǒuzàizhīèrshìzhīwén。”(bānzhāojiè》)shénmenán……xiāngjiàn,”(《·fāng》)“méndāngduìděngděngshénshèngtǒngtǒngbèixiāngwénjūndedǎnbēnxíngdòngkūncǎizàijiǎoxiàchéngwèihòudàinánqīngniánzhēnghūnyīnzhǔliànàiyóudemiànzhìshìkànbǎngyàngdeliàngzàihòudàiwénxuézhōngdeyǐngxiǎngba:《西xiāngzhōngzhāngshēngqiángdànchàngfèngqiúhuáng》,shuō:“xiāngchéngshìsuīxiāngyuànxiǎojiěyǒuwénjūnzhī。”《qiángtóushàngzhōngqiānjīnzàigōnggōngmiànqiángèngwénjūnbēnxiāngwèibēnbiàn;《zānzhōngpānzhèngqínxīntiāodòngchénmiàochángxiàjié;《qínxīngèngshìzhíjiēxiāngwénjūnshìbānshàngtái……jiànfèngqiúhuángfǎnfēngjiànzhīyǐngxiǎngshēnyuǎn

 zàishùshàngzhèliǎngshǒuqínfèngqiúhuángwèitōngxìngjǐnbāohánlelièdeqiúǒuérqiěxiàngzhēngzhenánzhǔréngōngxiǎngdefēifánzhǐdegāoshàngzhīyīndeděngfēngdeyùnquánshīyánqiǎnshēnyīnjiéliúliànggǎnqínglièbēnfàngéryòushēnzhìchánmiánróngchǔsāodemiánmiǎohàndàimíndeqīngxīnmíngkuài使shǐshìhòurénwěituōzhīzuòbìngyīnérjiǎnruòshùjiàzhí

 èrshīshuōshìxiāngdànqínchàngdefèngqiúhuángyīnshǐwèizàidàochéncháolíngbiāntáixīnyǒngshǐjiànshōubìngjiāshuōmíngtángwénlèi》、sòngshīděngshūshōuzàijìnrénhuònǎiliǎnghànqíngōngjiǎtuōxiāngsuǒzuòqínlèizuòpǐnjiǎtuōdexiànxiàngquèshíhěnduōdànyòunánzhǎodàoquèqiègēnláizhèngmíngzhèfāngmiàndewènzhǐhǎocún

 xiāngyuēgōngyuánqián179niánqián118nián),zhǎngqīnghànjùnānhànxiànjīnchuānshěngnánchōngshìpéngānxiànrénshuōshǔjùnjīnchuānchéngdōurén西hànjiāxiāngshìzhōngguówénhuàshǐwénxuéshǐshàngjiéchūdedàibiǎoshì西hànshèngshìhànshíwěidewénxuéjiājiéchūdezhèngzhìjiājǐngshíwèichángshìyīnbìngmiǎngōngdàibiǎozuòpǐnwèizi》。zuòpǐnzǎojiégòuhóng使shǐchéngwèihàndedàibiǎozuòjiāhòurénchēngzhīwèishèngzōng”。zhuōwénjūndeàiqíngshì广guǎngwèiliúchuánxùndehànwénxuéshǐgāngyàozhōngháièrrénfàngzàizhuānjiéjiāpíngshùzhǐchū:“shíwénrénruòxiāngwénruòqiān。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36975.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org