首页 趣味语文古诗词正文

回乡偶书二首(hui xiang ou shu er shou)

 shǎoxiǎojiālǎohuíxiāngyīngǎibìnmáoshuāi。(gǎi zuòwèigǎi/nángǎi)

 értóngxiāngjiànxiāngshíxiàowèncóngchùlái

 biéjiāxiāngsuìyuèduōjìnláirénshìbànxiāo

 wéiyǒuménqiánjìngshuǐchūnfēnggǎijiùshí

 wén

 zàiniánshǎoshíkāijiāxiāngdàolechízhīniáncáihuíláidexiāngyīnsuīwèigǎibiàndànbìnjiǎodemáoquèjīngshūluò

 értóngmenkànjiànméiyǒurènshídemenxiàozhexúnwènzhèrénshìcóngláideya

 jīngkāijiāxiānghěnduōniánlehuíjiāhòucáigǎnjuédàojiāxiāngderénshìdōubiànhuàtàiduō

 zhǐyǒuménqiánzàichūnfēngchuīxiàfànquānquānliándejìngdeshuǐháishìjiùshíyàng

 zhùshì

 ǒushūǒuránxiědeshīǒushuōmíngshīxiězuòhěnǒuránshìsuíshíyǒusuǒjiànyǒusuǒgǎnjiùxiěxiàláide

 shǎoxiǎojiāzhīzhāngsānshísuìzhōngjìnshìzàiqiánjiùkāijiāxiānglǎoniánlezhīzhānghuíxiāngshíniánshí

 xiāngyīnjiāxiāngdekǒuyīngǎiméishénmebiànhuàzuònángǎi”。bìnmáoéjiǎobiānkàojìněrduǒdetóuzuòmiànmáo”。shuāijiǎnshǎoshūluòbìnmáoshuāizhǐbìnmáojiǎnshǎoshūluò

 xiāngjiànkànjiànxiāngdàiyǒuzhǐdàixìngdexiāngshírènshí

 xiàowènběnzuòquèwèn”,běnzuòjièwèn”。

 xiāozhújiànxiāoshīxiāochú

 jìngzàizhèjiāngshàoxìnghuìshāndeběifāngyuánsānbǎizhīzhāngdexiāngjiùzàijìngbiānshàng

 tiānbǎosānzàigōngyuán744nián),zhīzhāngguāngàolǎofǎnhuíxiāngyuèzhōuyǒngxìngjīnzhèjiāngxiāoshān),shíyǒushíliùsuìzhōngniánxiāngyǒushíduōniántóulerénshēnglǎoshìshìcāngsāngxīntóuyǒuxiàngǎnkǎizhèshǒushījiùshìhuídàoxiānghòusuǒxiě

 zhèshìshǒujiǔxiāngmiǎn怀huáidegǎn怀huáishīxiěchūláizhàdàozhīshíshūxiějiǔshānglǎozhīqíng

 “shǎoxiǎojiālǎohuí”,shīkāishǐjiùjǐnkòudāndāozhídiǎnmíngjiāhuíxiāngxiāngniánsuìzhījiǔshíjiānzhīyáozhōngyùncángzhehěnshēndegǎnkǎizhègǎnkǎizàitóngèrshǒushīzhōngyǒumíngbáidemiáoxiě:“biéjiāxiāngsuìyuèduōjìnláirénshìbànxiāowéiyǒuménqiánjìngshuǐchūnfēnggǎijiùshí。”shānjiùrénshìxiāojiāngrándeyǒnghéngrénshēngdeduōbiànzuòlexiānmíngdeduìzhàozhèshìmíngxiězàishǎoxiǎojiālǎohuízhōngshìyǐnhánbiǎoxiànshǒutóngshùxiàoguǒtóng

 èrxiāngyīngǎibìnmáoshuāiyòngdeshìduìdànshìránrénshēngdeduìérshìyánbìndeduìyánguànjīngxíngchéngsuījīngsuìyuènángènggǎiměihǎoqīngchūnnányǒngzhùtóngyánhēizhuǎnyǎnshuāituí。“xiāngyīngǎishìxiāngzàishīrénshēnshàngxiàdeyǒngyuǎndiàodelàoyìnyòushìshīrénqīnjìnxiāngértóngdeméijièsuǒzhēnguì;“bìnmáoshuāiběnshìxiāngshùshíniánláihuànyóubēnderánjiéguǒxìngérluòguīgēnzàibáipiāoxiāodechuízhīniánzhōngfǎnhuícháoxiǎngdexiāngyīnérbèijuéxìngyùnshīrénzhèshídegǎnqíngshìbēijiāogǎnkǎidòngcānbàn

 sāncóngchōngmǎngǎnkǎidehuàxiàngzhuǎnérwèixìngdeértóngxiàowèndechǎngmiàn。“xiàowèncóngchùlái”,zàiértóngzhèzhǐshìdàndàndewènyánjǐnérzhǐzàishīrénquèchénglezhòngzhòngdeyǐnchūledeqiónggǎnkǎidelǎomàishuāituífǎnzhǔwèibīndebēiāijǐndōubāohánzàizhèkànshìpíngdàndewènzhōnglequánshījiùzàizhèyǒuwènchùqiāoránzuòjiéérxiánwàizhīyīnquèkōngchuánxiǎngāiwǎnbèizhìjiǔjiǔjué

 jiùquánshīláikànèrshàngshǔpíngpíngsānquèshìfēnghuízhuǎnbiéyǒujìngjièhòuliǎngdemiàochùzàibèimiànfěnlehénsuīxiěāiqíngquèjièhuānchǎngmiànbiǎoxiànsuīwèixiěquècóngértóngmiànfānchūérsuǒxiěértóngwènhuàdechǎngmiànyòushēnghuódeqíng使shǐzhěwèishīrénjiǔshānglǎozhīqíngsuǒgǎnrǎnnéngbèizhèráoyǒuwèideshēnghuóchǎngjǐngsuǒdòng

 shīyùnyònglesānzhǒngduìtōngguòshǎoxiǎojiālǎohuíxiāngdeduìchūkāijiāxiāngshíjiānzhīzhǎngtōngguòxiāngyīnnángǎibìnmáoshuāideduìchūrénshìbiànhuàzhīkuàitōngguòbáishuāiwēngtiānzhēnértóngdeduìwěiwǎnhánbiǎoxiànleshīrénhuíxiānghuānzhīqíngrénshìcāngsāngzhīgǎnbìngqiějiāngzhèliǎngzhǒngjiǒngxiāngtóngdegǎnqíngshuǐjiāoróngníngzàiquánshīcǎiyòngbáimiáoshǒuzàirándeyánzhōngyùncángzhepiànzhēnzhìshēnhòudegǎnqíngzhīyǐnchúnláokǒuhěndànérhòujìnqióng

 èrshǒukànzuòshìshǒudepiānshīréndàojiāhòutōngguòqīnpéngdejiāotánzhījiāxiāngrénshìdezhǒngzhǒngbiànhuàzàitànjiǔshānglǎozhīyòumiǎnchūrénshìchángdekǎitànlái

 “biéjiāxiāngsuìyuèduō”,xiāngdāngshàngshǒudeshǎoxiǎojiālǎohuí”。shīrénzhīyànfánzhòngzhètóngfēishìyīnwèiqiègǎnkǎishìyóushùshíniánbèijǐngxiāngyǐnsuǒxiàshùnshìzhuǎnchūyǒuguānrénshìdelùn。“jìnláirénshìbànxiāokànshìchōuxiàngguānshíbāohánleduōshēnshēnchùdòngshīréngǎnqíngdenèiróng,“访fǎngjiùbànwèiguǐshíchūdezhènzhènjīngyīnqīnpéngchénlúnéryǐnchūdezhǒngzhǒngjiētànbāoyùnzhōngwéishèngméijiùzhǐhǎolóngértǒngzhīdàiguòle

 sāndàngkāishīréndeguāngcóngrénshìbiànhuàzhuǎndàoleduìránjǐngdemiáoxiěshàngjìngzàijīnzhèjiāngshàoxìnghuìshāndeběizhōuwéisānbǎizhīzhāngdezàijìngzhīpángsuīránkuòbiéjìngyǒushùshíniántóuérzàiwéichūnzhōngjìngdeshuǐquèwǎngshīrénjìngzhīpángzhǒngshìrénfēidegǎnchùrányǒngshàngledexīntóushìyòuxiěxiàlewéiyǒuménqiánjìngshuǐchūnfēnggǎijiùshídeshīshīréngǎifǎnchènbànxiāo”,wéiyǒujìnhuībànxiāozhīqiángdiàochúwàiderénshìjīngbiànhuàjìngjǐnlecóngzhíshūdeèrzhuǎndàoxiějǐngjiānlùndesān仿fǎngxiánxiándàoláizhebiānshízhèshìmiàoyòngfǎnchènzhènghǎocóngfǎnmiànjiāqiánglesuǒyàoshūxiědegǎnqíngzàigǎidechènyìngxiàrénshìfēidegǎnkǎixiǎnshēnchénle

 háizhùdeshìshīzhōngdesuìyuèduō”、“jìnlái”、“jiùshíděngbiǎoshìshíjiāndeguàn穿chuānérxià使shǐquánshīlóngzhàozàizhǒnghuíchénruòshèngqíngdefēnzhīzhōngshǒuxiāngjiàoguǒshuōshīrénchūjìnjiāménjiàndàoértóngshícénggǎndàoguòzhìshēnqīnrénzhīzhōngdexīnwèidehuàmedàotīngleqīnpéngjièshàohòuguānglínlíndejìngzhīpángshíbiànláigǎnshāngle

 yóushuōguò:“wénzhāngběntiānchéngmiàoshǒuǒuzhī。”《huíxiāngǒushūèrshǒuzhīchénggōngguīgēnjiézàishīzuòzhǎnxiàndeshìpiànhuàjìngshīdegǎnqíngránzhēnyánshēngyùn仿fǎngfèiránliúchūshíhuáháodiāozuózhězàizhījuézhīzhōngbèiyǐnleshīdejìngxiàngzhèyàngyuánshēnghuóxīndehǎoshīshìshífēnnánde

 zhīzhāng(659—744),zhēnhàomíngkuánghàntángyuèzhōujīnshàoxìngyǒngxìng(jīnzhèjiāngxiāoshān)rénzhīzhāngshīwénjuéjiànzhǎngchúshénzhāngyīngzhìshīwàixiějǐngshū怀huáizhīzuòfēngqīngxīnxiāozhemíngdeyǒngliǔ》、《huíxiāngǒushūliǎngshǒukuàizhìrénkǒuqiānchuánsòngjīnshàngcúnquántángshīgòng19shǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36968.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 46人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org