首页 趣味语文古诗词正文

行香子·丹阳寄述古(xing xiang zi dan yang ji shu gu)

 xiéshǒujiāngcūnméixuěpiāoqúnqíngxiànchùchùxiāohúnrénjiànjiùzhòngwénxiàngwànglóushānyǒngjīnmén

 xúnchángxíngchùshīqiānshǒuxiùluóshānhóngchénbiéláixiāngzhīshìrényǒuzhōngyuèjiāngbiānliǔlǒngtóuyún

 wén

 zhèngzhíméihuāshìxuěpiāozhānjīndeshíhòulǎopéngyǒuxiéshǒudàochéngwàiyóuchūnhuíjiùchùchùànránshāngshénxiànchóuniándetóngyóuzhīrénzàiyǎnqiánměidāngyínsòngjiùzhīshíjiùxiǎngwànglóushānyǒngjīnménxiēshījiǔyóudefāng

 shíyóusuǒzhìdōuyǒushīxiàqiānshǒudàojīnzhèxiēshīshàngdōuluòmǎnlehuīchényòngxiùluóshānjìngcáinéngkànqīngkāihángzhōuhòuyǒushuízàiniànnedāngránshìwǎngdeyǒurénleháiyǒu西demíngyuèqiántángjiāngbiāndeliǔshùchéng西nánzhūshāndemíngshèngjǐngne

 zhùshì

 xíngxiāngzipáimíngshuāngdiàoxiǎolìngliùshíliùyǒuqiánduànpíngyùnhòuduànsānpíngyùnqiánduànpíngyùnhòuduànsānpíngyùnqiánduànpíngyùnhòuduànpíngyùnsānzhǒng

 dānyángmíngjīnjiāngdānyángxiànshùhángzhōuzhīzhōuchénxiāngshù

 méixuěpiāoqúnméihuāpiāoxuěluòzàitóngxíngdeqúnshàng

 xiànyóuxiàn”。

 xiāohúnhúnsànxíngróngchóudezhuàngtài

 rénzhǐchénshù

 wànglóuyòumíngkànjīnglóuzàihángzhōu

 shānyuànmíngyòujiào广guǎnghuàyǒngzàihángzhōushānnán

 yǒngjīnménhángzhōuchéngzhīzhèng西ményòumíngfēngmén

 xúnchángxíngchùpíngshíchángchù

 xiùluóshānzhīpǐnzuòdeshàng

 hóngchényòngxiùshàngmiàndechénsòngdàichùhòuqīngxiāngshàngshuōwèicéngkòuzhǔntóngyóumiàoyǒushīshùniánhòuliǎngrényòuzhòngyóuzhǐjiànkòuzhǔndeshībèirényòngshālóngérwèideshīméiyǒushīshàngluòmǎnlehuīchényǒutóngxíngdeguānhěncōngmíngshàngqiányòngxiùchénwèishuō:“ruòchángjiānghóngxiùyīngshèngshìshālóng。”chùkuángfàngdechùshìwèichénxiāngkòuzhǔnbiǎoshìzūnchóng

 zhǐhángzhōu西

 lǒngxiǎoshānqiūtiángěng

 zhèshǒubiǎoxiànleshìduìhángzhōushīyǒude怀huáiniànzhīqíng

 zuòzhězhuīniànyǒurénxiéshǒujiāngcūndenánwàngqíngjǐngkāishǐyǐnduìyǒurénde怀huáiniànfēngjǐngyòushìniánzhīchūnleniánchūchūnshìchénxiāngcéngdàohángzhōujiāowàixúnchūnshìzuòyǒuzhèngyuèèrshíbìnghòushùyāowǎngchéngwàixúnchūnshīchénxiāngdeshīyǒuànjīngméièwànzhīxīnzhīzhōngdeméixuěpiāoqúnzhǐliǎngrénxúnchūnshízhèngzhíméihuāshìxuěpiāozhānqúnyǒuqíngshīqíng使shǐmenyóushǎngshíhuānxiāohúntáozuì。“rénjiàn使shǐzhuǎnzhébiǎomíngjiāngcūnxúnchūnchéngwǎngshìniántóngyóuderénzàiyǎnqiánměidāngyínsòngxúnchūnjiùzhīshíjiùgèngjiā怀huáiniànlezuòzhěduāndàizheqínggǎnxíngxiàngbiǎolechénxiāngdeshēnqínghòushùnzheniàndeqíngréngèngxiǎngniànmenzàihángzhōu西shījiǔyóudefāng——wànglóushānyǒngjīnménzhèsānchùdōushìfēngjǐngshèngdexiàpiànjǐnjiēzhehuíwèiyóushǎngshíliǎngrényínyǒngchóuchàngdeqíngxíngpíngchángjīngguòdefāngdòngzhéshīqiānshǒu。“xúnchángxíngchùyòngjiāngèrshǒu》“jiǔzhàixúnchángxíngchùyǒumiàn,“qiānshǒuyánduōmenyóulǎnsuǒzhìměiyǒushīshìshēngchūxiàwénxiùluóshānhóngchéndezi。“xiàshěngbīnchéngshàngwèisuǒdeshīzhèyòngleběncháoshìsòngchùhòuqīngxiāngjuǎnliùzài:“shìchuánwèichángcóngláigōngyóushǎnsēngshěyǒuliúhòutóngyóujiànláigōngzhīshīyòngshālóngérshīfǒuchénhūnmǎnshíyǒucóngxíngguānhuìxiámèijiùzhīyuē:‘ruòchángjiānghóngxiùyīngshèngshìshālóng。’láigōngxiào。”sòngshízhōujùnzhǎngguānyóuchángyǒuguānxiāngcóng。“xiùluóshān”,wēntíngyúnmán》“xīntiēxiùluó”,wèizisuǒzhèyīngchénxiāngqiánshījiùshìhuànduìqiányóudehuízhǎndàoběnyīngzhíjiēshūxiěqiánduìyǒuréndeniànzhīqíngledànzuòzhěquècónglìngjiǎoláixiěcāixiǎngkāihángzhōuzhīhòushìshuízàiniàndāngrányánéryīngshìzuòdeyǒurénchénxiāngleránérzuòzhěyòuzàiqiǎomiàoràolewānzijiāngrénduìdeniànzhuǎnhuàwèiránduìdeniàn。“zhōngyuèjiāngbiānliǔlǒngtóuyúnshìfànzhǐérshìshuōde西qiántángjiāngchéng西nánzhūmíngshāndejǐngběnshìmenzàihángzhōushíchángyóushǎngdemenduìdexiāngwèizhàohuànhuíletóngshíchénxiāngzuòwèihángzhōujùndezhǎngguānshuōjiùshìshāndezhǔrénshāndezhàohuànjiùshìzhǔréndezhàohuàn,“rénèrzàizhèdàoleluòshídiǎnbiǎozhéyǒuzhìqiǎnzàoyòushìzhèyàngdeqīngxīnyùnjièyòngxīnjiàxuāndehuàláishuō:“kàn使shǐjūnshìdìngfán。”(《shuǐdiàotóu·sòngzhènghòuqīnghéngzhōu》)

 shìzàihángzhōushízhèngzhìchùjìngshífēnmáodùnyīnfǎnduìxīnérwàirènéryòutuīxíngxīnxiěguòduōfǎnduìxīndeshī,“tuōshìfěngshùyǒuguó”;yòuqínzhíshǒuhuángzhènguānxīnmínzàisuǒnéngdefànwéinèi,“yīn便biànmín”。zhèngshìzhītóngduōsòngdàiwénrényàngnénghěnhǎoānpáirénshēnghuózhèshǒuxíngxiāngzizhèngshìcóngmiànfǎnyìnglesòngdàishìdeshēnghuójǐnbiǎoxiànleyǒuréndeshēnhòuqíngliúchūduì西ránjǐngdeài。《xíngxiāngzishìzǎodezuòpǐnzhīlechuántǒngyàndefànwéilùnzàicáiděngfāngmiàndōuyǒuxiǎnjiàndeshīwèidediǎnzhèshǒusuīshǔchóuzèngzhīzuòquèshìqíngzhēnzhēnxiěshàngnéngcóngmiànshǒuqíngfǎnkāizhuāzhùlediàojiégòudediǎnjiāngshàngxiàliǎngjiéchùhánéryǒushīzàishìzǎozhōngshìshǒujiàohǎodezuòpǐn

 sòngshénzōngníngliùnián(1073),shìzàihángzhōutōngpànrènshàngzhèniánshíyuèshìyīngōngdàochángzhōurùnzhōushìzāizhènyīnqīnliǔjǐnzàitóngxíngniányuándànguòdānyángjīnshǔjiāng),zhìjīngkǒujīnjiāngzhènjiāngshìliǔjǐnxiāngbiéwèidānyángshù”,sòngrénzǎodōngnián》,shìshìjīngkǒuháishùzuò”,dāngzuòèryuèyóujīngkǒuzhìxìngjīnshǔjiāngzhōngfǎndānyángzhīshí

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36961.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org