首页 趣味语文古诗词正文

踏莎行·郴州旅舍(ta suo xing chen zhou lyu she)

 shīlóutáiyuèjīntáoyuánwàngduànxúnchùkānguǎnchūnhánjuānshēngxiéyáng

 驿méihuāchuánchǐchénghènzhòngshùchēnjiāngxìngràochēnshānwèishuíliúxiàxiāoxiāng

 wén

 ǎichénchénlóutáixiāoshīzàinóngzhōngyuèménglóngkǒuyǐnjiànwàngduàntiānxiǎngzhōngdetáohuāyuánchùxúnzěnnéngrěnshòulezàizhèchūnhánliàoqiàoshíjiézàideguǎnxiéyáng西xiàjuānshēngshēngāimíng

 yuǎnfāngdeyǒuréndeyīnxìnláilewēnnuǎndeguānxīnzhǔquèpíngtiānleshēnshēndebiéhènchóuchēnjiāngaběnláishìhuánràozhechēnshānbēnliúwèishénmepiānpiānyàoliúdàoxiāoxiāngne

 zhùshì

 shāxíngpáimíng

 chēn(chēn)zhōujīnshǔnán

 shīlóutáiǎichénchénlóutáixiāoshīzàinóngzhōng

 yuèjīnyuèménglóngkǒushījiàn

 táoyuánwàngduànxúnchùpīnmìngxúnzhǎokànjiànxiǎngdetáohuāyuántáoyuánchūjìntáoyuānmíngtáohuāyuán》,zhǐshēnghuóānxiǎngdefāngxúnchùzhǎodào

 kānzěnkānkānshòuzhù

 juānniǎomíngxiāngchuánmíngjiàoshēngxiàngrényánguī”,rónggōuréndexiāngzhīqíng

 驿méihuākǎizàizèngfànshī》:“zhéméiféng驿使shǐlǒngtóurénjiāngnánsuǒyǒuliáozèngzhīchūn。”zhèzuòzhěshìjiāngzuòfànbiǎoshìshōudàoleláiyuǎnfāngdewènhòu

 chuánchǐdōnghàncàiyōngdeyǐnzhǎngchéngxíngzhōngyǒucóngyuǎnfāngláishuāngérpēngzhōngyǒuchǐshū。” lìngwàishízhōuchēláodùnxìnjiànhěnróngsǔnhuàirén便biànjiāngxìnjiànfàngxiázizhōngzàijiāngxìnxiáchéngxíngměiguānéryòufāng便biànxiédài。“chuánchǐchénglechuánshūxìndeyòudàimíngzhèbiǎoshìjiēdàopéngyǒuwènhòude

 duīzhòngshùshùjǐn

 chēnjiāngqīngshǐfāngyào·广guǎngzàichēnshuǐzàizhōudōngmíngchēnjiāngyuánhuángcénshānběiliújīng……xiàliúhuìláishuǐbàoshuǐxiāngjiāng。”xìngběnběnláishì

 wèishuíliúxiàxiāoxiāngwèishénmeyàoliúdàoxiāoxiāngneshìliánchēnjiāngdōunàizhùkuàngrénnewèishuíwèishénmexiāoxiāngxiāoshuǐxiāngshuǐshìnánjìngnèideliǎngtiáoliúliúhòuchēngxiāngjiāngyòuchēngxiāoxiāng

 deshàngquèzàixiějǐng,“shīlóutáiyuèjīnchū便biànāijǐngzhīzhōngcónghòutáoyuánwàngduànxúnchùxiǎngdàolóutáijīndōushìyīnqíngsuǒshèzhījǐngnéngxiànshízhōngbìngcúnzàishìyóurénnèixīndebèirénjiědeqíng怀huáichùxuānxièsuǒshēngchūrénwènjīnzhīgǎntáohuāyòuràngrénliánxiǎngdàoletáohuāyuánwénshīrénzhèngshìxiǎngbiǎochūzhǒngshìyàndeqínggǎnchángchángwénrénzàizhèngzhìshàngzhìhòudefǎnyīngduōshùshìchūshìchūjìnyíndàodetàigèngshìzàishāowǎnxiēdezuòpǐnníngshūshìzhōngjiùdàolegèngqiúróngzhīzàifǎnchūzhōngliúchūleduìtiányuányǐnshēnghuódexiàngwǎng

 “kānguǎnchūnhánjuānshēngxiéyángyòujiāngqíngjǐngdàolebēiliángzhīkānguǎnhánxiějǐnlerénxīnzhōngdeliángjuānxuèběnjiùliángyòuzěnkāncányángshìguīrénhuòshìzàigǎntànshēngmìngjiānghuòzàigǎntànshìjiāngzàixiāngpiāntīngziguīziguīziguīshíziguīshīrénhuòyòuzàigǎntànbiéqīnrényuǎnjiāxiāngdeāichóubazàichēnyángdàozhōngzhōngshǎoyóuāitànxíngréndàochángduànwèněrhuánghuāzhīzhī”,“běiniànjiāhúnshuìhuāngshānchuīfēngcóngjǐngzhīliángguòdàolenèixīnzhīliángzàiníngshūshì》“ròuwèizhīxiāorénshēngdàokānzhōnggèngjiāzhíbáiliúchūleduìyuǎnfāngqīnréndeniànzhīgǎnyǒuyóuxiāngxìnrénshítīngdàoziguīdexīnqíngshìchóuchàngdezàijiāshàngshēnrénniànjiāxiāngshìqíngzhīzhōng

 xiàpiànyóushíkāishǐxiěyuǎnfāngyǒurényīnqínzhìānwèi。“驿méihuāchuánchǐ。”liányòngliǎngyǒuguānyǒuréntóushūxìndediǎnfēnjiànjīngzhōushīyǐnzhǎngchéngxíng》。méichuányuǎnfāngdeqīnyǒusòngláiānwèidexìnànyīnggāixīnwèishìdànshēnwèibiǎnzhézhīrénběiguīwàngquèbiéshìbānwèizàixīntóu”,měifēngguǒzheqīnyǒuwèiāndeshūxìnchùdòngdezǒngshìréngēnmǐngǎndexīnxiánzòuxiǎngdeshìduìwǎngshēnghuódezhuītòngshěngjīnshíkùnchùjìngdeshāngāiwǎndeměifēngxìnláirénjiùjīngzhèxīnlíngzhēngzhādechéngtiānhènmiánmián

 sānzhuǎn,“chénghènzhòngshù。”qièānwèijūnshìhènyóuhènqiánggāo使shǐrénshèngdānjiāngxíngdeshānggǎnxíngxiànghuàhǎoxiàngháizhòngzhònglèizhōngzhuānshílěiqiángbānzhùdàogāozhòngshùchénzhòngjiānshídehènqiánghènshuíhènshénmeshēnchùjìngderénméiyǒumíngshuōliánzàiwǎnzhōngsuǒshuō:“cháohuòzuòpiàolíngzhìshì。”zhīdehènpiāolíngyǒuguāndepiāolíngdǎnghuòxiāngliánzàishǐshàngzuòwèiwǎnyuēpàidàibiǎorénqínguānzhèngshìzhèxīnzhōngdehènqiángbiǎomíngduìxiànshídekàngzhēngchángjiāngxīnzhōngdebēifènwèikuàidànyōuchánwèinéngshuōtòushìhuàshíwèizuòdàngkāizhījièyǎnqiánshānshuǐzuòchīchīwèn:“chēnjiāngxìngràochēnshānwèishuíliúxiàxiāoxiāng?”yǒuqíngérmiàohǎoxiàngrénzàiduìchēnjiāngshuōchēnjiāngaběnláishìwéiràozhechēnshānérliúdewèishénmequèyàolǎoyuǎnběiliúxiàngxiāoxiāngérneguānzhèliǎngdeyùnhuòwèi:“chēnjiāngnàishānchéngdeliúdàoyuǎnfāngleshìháidāizàizhèdàoyóu。”(yúnsòngxuǎn》)huòwèirénfǎngōngwèn”,kǎitànshēnshì:“hǎoduānduānshūrénběnxiǎngchūláiwèicháotíngzuòfānshìzhèngchēnjiāngyuánběnshìràozhechēnshānérzhuǎndeyashuíhuìxiǎngdàojīnjìngbèijuǎnqièzhèngzhìdòuzhēngxuánzhōngne?”(《tángsòngjiànshǎngdiǎn》)jiànrénjiànzhì

 zhězhuōduìzhèliǎngyùndehuòkōnglíngxiērénzàihuànxiǎngwàngshīwàngzhǎnwàngdegǎnqíngzhēngzhāzhōngmiànduìyǎnqiányánérsuǒdeshānshuǐqiāoránhuòlezhǒngrénshēnggǎnshēnghuóběnshēnchōngmǎnlezhǒngjiěshìyǒutóngdezhǎnshìshēnghuóbìngshìcóngkāishǐ便biàndìngledeshìjiùxiàngzhèràozhechēnshāndechēnjiāngshìyóuxiàngběibēnliúxiàngxiāoxiāngérshēnghuódehóngliúzheguànxìnggǔngǔnxiàngqiánzǒngshìréndàidàoshēndeyuǎnfāngháijiāngdàidàoshénmeyànghuāngliángdeyuǎnfāngazhèngjiāyíngxiānshēngpíngshuō:“tóusāndexiàngzhēngjiéwěidewènyǒulèishìtiānwèndeshēnbēichénhèndewènxiězhèyàngchéntòngshìguòréndechéngjiùshìdejìnzhǎn。”(《tángsòngshíjiǎng》)qínguānbēixìngshēngtóngshēngérbìngchùdeshìtóngbìngxiāngliángèngfènzhīdelínggǎnxīnjuéàiwěiliǎngwéntànyuē:“shǎoyóusuīwànrénshú!”shūshànmiànzhìwàngshìwángshìzhēnyún:“gāoshānliúshuǐzhībēiqiānérxiàlìngréntòng!”(《huācǎoméngshí》)

 zōngshàngsuǒshùzhèshǒuzuìjiāchùzàishíxiāngjiānwèishēngshàngpiàndàishíxiàpiànhuàshíwèishàngxiàliǎngjiéyǐntánshǎngkānguǎnchūnhánjuānshēngxiéyángdewángguówéijìngān),dōngshǎnghòuèrwèixiāng”。chílùnwèimiǎnpiānshēnwèièrchēnjiāngzhīwènyùnháokuìkānèrsuǒwèidōngxiāngzhīshǎngwèijiěrénzhèng”。quánwěiwǎnzhédeshūxiěleshīréndeāiyuàndexīnqíngliúleduìxiànshízhèngzhìdemǎn

 shàoshèngniángōngyuán1097niánzuòzhěyīnxīnjiùdǎngzhēngxiānbiǎnhángzhōutōngpànzàibiǎnjiānzhōujiǔshuìhòuyòubèiluózhīzuìmíngbiǎnzhéchēnzhōuxuēsuǒyǒuguānjuéfèngyòubiǎnhéngzhōujiùshìchēnqiánsuǒxiě

 qínguān(1049-1100)tàiyòushǎoyóubiéhàohángōushìshìchēnghuáihǎixiānshēnghànběisònggāoyóujīnjiāngrénguānzhìtàixuéshìguóshǐguǎnbiānxiūqínguān shēngkǎnsuǒxiěshīgāochénzhòngtuōshēnshìgǎnrénzhìshēnqínguānshēngqiánxíngzōngsuǒzhìzhīchùduōyǒuzhèjiānghángzhōudeqínshǎoyóushuǐdeqínshǎoyóuxiànghuáihǎixiānshēngyīnghuātíngqīngtiándeqínxuéshìnánchēnzhōusānjuébēi广guǎng西héngxiàndehǎitángtíngzuìxiāngtínghuáihǎitánghuáihǎishūyuànděngqínguānzàihuìshānzhīběicànshānshàngbēishàngshūqínlóngyǒuqínjiācūnqínjiāyuànshěngwénbǎodānwèiwényóutái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36959.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org