首页 趣味语文古诗词正文

春闺思(chun gui si)

 niǎoniǎochéngbiānliǔqīngqīngshàngsāng

 lóngwàngcǎizuómèngyáng

 wén

 chéngqiángbiānliǔxiǎopángqīngqīngnènsāng

 zhelánwànglecǎizuóyòumèngdàoyáng

 zhùshì

 niǎo(niǎo)niǎoxiānzhǎngróuměimàomíngyángshènshēngānshīhuà·yán寿shòuzhéyángliǔ》:“dàoliánguóméndōng西zhǒngyángliǔwēiruíjūnjiànniǎoniǎochuíláijiǔ。”

 (mò)shàngpángtiánjiānxiǎo

 chùzhǐsāng

 yángdàijùnmíngzhìsuǒzàijīntiānjīnxiànyīnchùbiānchuíchángchénzhòngbīngshǒuhòushìsuìyòngzhǐchēngbiānjìngzhēngshùzhī

 fēnghuàhuàjiāhuàchūshíjiāndeyánxuǎnbāoyùnzuìfēngdepiànhuàzhī使shǐréncóngdiǎnkuījiànshìjiàndeqiányīnhòuguǒzhèménduìduǎnxiǎodewénxuéyàngshìshìmǒuxiēduǎnpiānxiǎoshuōgāoshǒuchángyònglelezhīdebàndàoqíngshìshōuchǎngxiānxíngjiéshùshìrènrénxúnwèiértángrénjuémíngpiānchángyǒuzhèzhǒngshǒudeyùnyòngzhāngzhòngchūnguījiùshìhǎo

 zhèshīdeshījìnghěnxiànghuàshénéryǒufēnxiàngdiāo。“niǎoniǎochéngbiānliǔqīngqīngshàngsāng”。chéngbiānshàngliǔsānglíngòuchéngchūnjiāochǎngjǐng。“niǎoniǎoxiěchūliǔtiáoréndetài,“qīngqīngshìróusāngdòuréndeyánzhèliǎngdiéyòuxuànrǎnchūróngdàidàngdebiānchūnzhèjiùchéngcūncǎisāng:“cánshēngchūnsānyuèchūnliǔzhènghán绿ércǎichūnsāngchuīdāngchūn”(《cǎisāng》),zhēnwèichùjiē”(wángzhī)。shìzhèliǎngjǐnshìbānxiějǐngháigěizhǔréngōngde怀huáigōnglediǎnxínghuánjìngchéngbiānqiānwànyángliǔhuìgōusòngréndewǎngshìérqīngqīngderóusānghuì使shǐrénliánxiǎngdàozhòucháng怀huái)”dechūncányǎnzhōngzhījǐngfēinánkānzhīqíngle

 hòuèrzàicánshìjiànmángzhòngcǎisāngdebèijǐngshàngxiànchūzhǔréngōngdexiěxíngxiàngshùníngdòngdòngshǒuzhekōnglóng”——zhèshìànshìxìngdedào”,“lóngwàngcǎi”,biǎochūshēnzàisāngxiàérxīnzàiyānzhìxīnérwǎngjiùdiǎnchūyángèrwèishēnzhǎng。“yángshìtángshízhēngshùzhīdāngshìzhèwèiguīzhōngshǎosuǒ怀huáizhīrénsuǒzàidefāngyuánláishìniàncóngjūndezhàngshāngxīnyuànwàngshīxiědàozhèngdànbìngwèizhíshuōyǎnqiánshǎoxiǎngzhīérshìtuīdàozuóshuōzuómèngyáng”。xiěláijǐngèngwǎnqiěnéngjiànzhòu怀huáishíhuòzhīdānxiěyǎnqiánzhīqínggèngjiāshēnhòu

 “lóngwàngcǎi”,zhèshīzhōngjīngcǎideshìcóngshàngshīzhōngjièjiànérláiyángshènzǎoyǒujiàndàoshì:“cóngjuǎněrshǒuzhāngfānchū。”《shījīng·zhōunán·juǎněrshìxiězi怀huáiniànzhēngzhīshīshǒuzhāngyún:“cǎicǎijuǎněryíngqǐngkuāngjiē怀huáirénzhìzhōuxíng。”xiékǒuxiǎokuāngnántiánmǎnjuǎněrnánlǎocǎimǎnshìyīnxīnzàiyānlǎoshìwàngcǎizhīqíngjǐngquèshīyǒushénshìchùdànjiùshīdezhěngshuōyòuhěntóng。《juǎněrjiēzhejiùxiělezibáizuòmènghuànxiǎngzhàngshàngshānguògāngrénbìngyǐnjiǔkuānzhǒngzhǒngqíngjǐng怀huáixiěfēichángérshīshuōdàomèngyáng”,shìkāiletóujiēxiàgāixiěmèngjiànshénmemèngjiànzěnyàngdànzuòzhějiùdàizhùlelezhīlóngshǎozuózhīmèngjìngdexīnqínggàiliúgěizhěcóngréndechùjìnghuíwèituīduànyuēéryuǎnzhèjiùzuìjiǎndebànhuòhěndexiàoguǒyīn,《chūnguīshìjuǎněrdecóngshīrénshǒuxīnfānchūle

 tángdàibiānjìngzhànzhēngpínrénghòuláiyòujiāshàngānshǐzhīluàngěirénmíndàiláiledetòngtángshīzhōngbāohán广guǎngliàngmiáoxiězhēngxiāng怀huáiniàndezuòpǐnzhāngzhòngshìxiěguīqíngjiànzhǎngdedezhèlèizuòpǐnchúchūnguīwàiháiyǒuqiūguī》、《qiūděngjiēkuàizhìrénkǒuchuánsòngzhìjīn

 běnshīxiězhēngrénzizàichūntiānniànzhàngdexīntàishīdekāitóujǐnjǐnkòuzhù"chūn"láixiě。"niǎoniǎochéngbiānliǔqīngqīngshàngsāng",wèimenzhǎnxiànlepàijiāodechūnguāng。"niǎoniǎo"shìxíngróngliǔshùsuífēngyáodeqíngtài,"chéngbiān"jiāodàiledehuánjìngliǔshùshìchūnjǐngzhōngdediǎnxíngmiáoxiěduìxiàngshīrénzàishìxiěshítóngshíyùnhánzhegèngduōdeshēnliǔshùdeqiānwànzhèngyǐnhánzheduìzhēngrénde"qiānwàn"ma?zàizhèzhǒngchǎngliǔshùdequènàirénxúnwèièrxiědàosāngshù便biànwèixià"cǎi"zuòdiàn。"qīngqīng"shìxíngróngsāngmàoshèngdeyàngzi,"shàng"shìcǎisāngdefāngzhètóngyàngshìshízhōngjiàndexiězhōng"shàngsāng"běnshìhàn·xiāngmíngyànluóxíng》。jìn·cuībàojīnzhù·yīnzhōngshuō:"《shàngsāng》,chūqínshìziqínshìhándānrényǒumíngluówèirénqiānchéngwángrénwángrénhòuwèizhàowángjiālìngluóchūcǎisāngshàngzhàowángdēngtáijiànéryuèzhīyīnzhìjiǔduóyānluóqiǎodànzhēngnǎizuòshàngsāngmíngyān。"shīrénzàichúleshíxiěshàngchūnzhīwàishìyǒuyòngdiǎnjièshàngsāngdeshìhánbiǎozhǔréngōngduìzhàngdezhōngzhēnèrzhīqíng

 sānliǎngcóngxiějǐngzhuǎnwèixiěrén。"lóngwàngcǎi",zhèshìzuòzhěxiédàodeyǒudiǎnxíngdeshēngdònghuàhuà:cǎisāngshǒuzhúlóngérquèwànglecǎizhāisāngzhèshìzūnduōmechúnjiéměidediāoxiàng!《shījīng·juǎněryǒuyún:"cǎicǎijuǎněryíngqǐngkuāngjiē怀huáirénzhìzhōuxíng。"shàngshídàideziyīn怀huáirénérwànglecǎijuǎněrtángdàiderényīnqīnérshàngcǎisāngzhèjiānxiāngqiānbǎiniánzhījiǔérrénmendegǎnqíngzhēngjìngshìzhèyàngjīngréndexiāngshì

 "zuómèngyáng"chū"wàngcǎi"dezhēnzhèngyuányīntóngshídiǎnmíngleběnshīdezhǔ。"yáng"shìzhēngshùzhīshìqīnrénsuǒzhīguānwànzhǐyǒumèngzhōngcáinéngqiánwǎngzuómèngzhōngxiāngjiànbēijiāobìngdeqíngjǐngzhìjīnréngyíngràozàinǎo。"qíngxiāochúcáixiàméitóuyòushàngxīntóu。"nánguàizhǔréngōngyào"lóngwàngcǎi"le

 zhèshǒushīsuīpiānduǎnxiǎodàngòuxīnqiǎojiǎncáijīnggōnghuàmiànxiānyùnshēnyuǎnshìzhídehǎoshī

 zhāngzhòngyuē769~819)tángdàishīrénhuìzhījīnānhuī宿zhōurénjùnwàngjiānmàoxiànjīnběirènqiū)。zhēnyuánshínián(798)jìnshìyòuzhōngxuéhóngwèiníngjūncóngshìyuánjiānrènxūnyuánwàilángyòucónglángzhōngchōngrènhànlínxuéshìqiānzhōngshūshěrénzhāngzhòngshànzhǎngshīshànxiěxīnqíng"niǎoniǎochéngbiānliǔqīngqīngshàngsānglóngwàngcǎizuómèngyáng"(《chūnguī》),"mèngfēnmíngjiànguānsāizhīxiàngjīnwēi"(《qiūguī》),huàwěiwǎndòngrénsāixiàděngyánkāngkǎiángyángsònglebiānfángjiāngshìdezhàndòujīngshén

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36958.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org