首页 趣味语文古诗词正文

临江仙·忆昔西池池上饮(lin jiang xian yi xi xi chi chi shang yin)

 西chíchíshàngyǐnniánniánduōshǎohuānbiéláixíngshūxúnchángxiāngjiànleyóudàochū

 ānwěnjǐnqīnjīnmèngyuèmínghǎojiāngxiāngxiūwèndìngqíngzhīchūnhòuguǎnluòhuā

 wén

 huíxiǎngdāngniánzài西chíhuānchàngyǐnměitiāngāiyǒuduōshǎodekuàixìngcóngfēnbiéhòufēngshūxìndōuméiyǒu使shǐxiàngwǎngchángyàngxiāngjiànnéngzàixiàngdāngchūbānle

 ānhǎozhěntóuhǎojǐnbèijīnhuònéngzàimèngzhōngchènzheyuèmíngérjiāngguòhǎoyǒuhuìjǐnguǎnxiāngxiāngyàowènjìnkuàngyīnwèimíngmíngzhīdàochūntiānjīngguòháiguǎnluòhuāmìngyùn

 zhùshì

 西chízhǐběisòngbiànjīngjīnmíngchídāngshíwèiguìyóuwánzhīsuǒ

 xúnchángpíngshípíngcháng

 ānwěnzhìwěndāngjǐnqīnjǐnduànbèizi

 wènān

 qíngzhīshēnzhīmíngzhī

 zhèshìshǒu怀huáijiùxiāngzhīzuòkāiduānzhíwǎngzàijīngwénjiǔshīhuìhuānqíngliángduō,“biéláizhuǎndāngjīnqīnjiùxīngsànyīnróngmángrán。“xúnchángèrwǎngchángfǎnchènxiànshíyánwàichōngmǎnrénshìbiànqiānzhīkǎihuàntóuyánjiùzhīxìnwéiyǒuqiúzhīmèngmèiérmèngzhōngxiāngxiūwènjǐnchéngchūmàishōupāichūn”、“huāhuíyánwàiměijǐngshìhǎoshìchéngkōngqiánànrán

 gāichuánqíngxiěāijiāngchéntòngdeniàntuōzàipíngdàndehuōdexìngkǎozhīzhōngzàitónglèicáidezuòzhōngxiǎnbiézhìxīnyǐngrénshēnángxiāozōngǒupíngwèiqíngzhīchūnhòuèr,“dànyǒushēnzhìzhīqióng。”

 shǒu西chíchíshàngyǐn”,jiùdiǎnmínglezhǐ西chíjīnmíngchízàibiànjīngchéng西chēng西chíwèibiànjīngzhemíngmíngshèngměiféngchūnqiūjiāyóuyúnchēxuāntiánwèifánshèngzuòzhěhuídāngniánpéngyǒumenzàiyǐnjiǔyǒuduōshǎohuāndeshìzhíhuícháochōngzhīdecóngxiōngcháozhīshìménxuéshì”(huángtíngjiānqínguānzhānglěicháozhīzhīcháochōngzhīběnrénshìzhéxuéshìdànzàiwénxuéshàngxiāngláiwǎngzàizhèngzhìshànghěnjiējìnshǔsuǒwèijiùdǎng。“zhǐdeshìsòngzhézōngyuányòuniánjiānzhèshíjiùdǎngzhízhèngcháochōngzhīèrxuéshìděngchángzàijīnmíngchítóngyóuyǐnjiǔmenzhìxiāngtóuxìngqíngxiāngjìnhuānzònglùnjīnděnghuān

 zhǒngzhǒngshìdōunóngsuōzàiduōshǎoèrzhōnglezhìjīnhuíxiànliúliàndànhǎojǐngchángsuízheběisòngxīnjiùdǎngzhēngdemendewénjiǔhuìyúnsànyānxiāo。“niánniánshìměiniánzhǐshìzhǐyuányòuyuánnián(1086)zhìyuányòunián(1093)zhèduǎnduǎnniánéryuányòuyuánniánzhézōngchūshénzōngxuānrénhuángtàihòugāoshìlíncháotīngzhèngguāngwèishǒudejiùdǎngshàngtáishìděngrényǒujìnshēngyuányòuniánxuānréntàihòuzhézōngqīnzhèngxīndǎngzàishàngtáizhāngdūnzhízhèngpáichìjiùdǎngtóngniányuèshìbèibiǎndìngzhōuzhézōngshàoshèngyuánniányuányòujiǔnián,“èrxuéshìxiānhòuxiāngliánbèibiǎncháochōngzhīsuīzhǐzuòlechénglángdexiǎoguānbèidāngzuòjiùdǎngrénbèijīngyǐnnánshānjīnnánxiàndōng)。cóngdāngniándeshīpéngjiǔtiānfāngjūnzāokùnècháochōngzhīzàiyǐnshēnghuózhōngduìjiùdezhìtóngdàodepéngyǒunéngwàng怀huáishíshēnjuànniànpéngyǒumennéngxiàngwǎngniányàngzài西chíchíshàngyǐnjiǔleguǒnéngpíngyànwǎngláiqīngliáowèi怀huáiránérnénggòu

 “biéláixíngshū。”péngyǒuxīngyúnsànzhīhòujìngrányànduànchénliánxíngshūméiyǒushìbèipéngyǒuzhīqíngdànzhèdeshìyīngjiěwèinéng”,yīnwèizhèxiēbèibiǎnzhéderénliántóngguāngdōubèilièyuányòudǎngdàolebiǎnsuǒháiyàoshòudàofāngzhǔguǎnguānyuándejiānzàiyǒujiédǎngxiánháiyàozhuījiāzuìzàixīndǎngzhèzhǒnggāozhèngtǒngzhìxiàsuǒwèijiùdǎngrénwéiyǒuqiánshēnyuǎnhuòqiúbǎoháigǎnshūxìnwǎngláizhōngchánggěizhèngkǒushíne

 “xúnchángxiāngjiànleyóudàochū”。zhèliǎngshìshìjiǎshè,“xúnchángshìzhǐyuányòujiǔniánqiányīnwèiqiánsānyóuguòdexiědàodāngshídeshīfēnzàijiégòushàngshìzhìránchājìnliǎngdàoguòyòuxiěxiāngjiànzhèliǎngshìshuōxiàngdāngshíréndezhèngzhìchùjìngláishuō使shǐnéngxúnchángxiāngjiàndàndōubǎojīngfēngchénglejīnggōngzhīniǎonéngxiàngdāngchūzài西chíyàngzòngqíngháoyǐnkāi怀huáichàngtánsuǒlezhǐnéngjǐnxiǎoshènwēishēnghuóxiàmiǎnzàizāohàifánshìshòuguòzhèngzhìfēngchōngbǎojīnghuànnánderénduìdāngyǒushēnhuì

 xiàpiàncóngwǎngshìdehuíxiědàorénqiándechùjìngxiǎng

 “ānwěnjǐnpíngjīnmèngyuèmínghǎojiāng。”xiàpiànqiánliǎngshìshuōjīnzhǐnéngzàijǐnpíngwéizhàngzheshàngānquánzuòmèngleyuèmíngliàngzhènghǎobànguòxiǎnèdejiāng

 zhèliǎngshuōdehěnyǒushīnèizhōngquècángzheduànchéndeqíngzhèngzhìhuánjìngránxiǎnèréndàojiāojuéyóudexiànzàizhǐnéngzàijǐnpíngwéizhàngzhedechǐshàngdàodiǎnānquángǎnzàishàngmiànzuòzhedemèngledāngzhīzàiluówǎngérdechùjìngxiàrénránwèiānpáilehǎomèngránzhùyuànrénmènghúnchènjīnyuèmíng,“hǎojiāng”,fēiláixiānghuìzhèshìduìrénmìngyùndeguānzhùhuànnánzhījiāoxiāngquèhuānchàngdechūzhīhánzhelèidewēixiào

 “xiāngxiūwèndìngqíngzhīchūnhòuguǎnluòhuā?”sānshìshuōyàowènxiānghuìyǒushénmejiéguǒshuídōuzhīdàochūntiānguòhòuhuāluòrénnéngguǎn

 “xiāngxiūwèndìng”,réngshìxuánxiǎngmèngzhōngrénxiāngjiànhòudeqíngjǐngjiāshēnzhīyǎnqiánchùjìngxiàmiànjiēzheshūdegǎntànchūntiāndōujīngguòleluòhuādemìngyùnháikānwènmazhèchūntiānshìzhèngzhìshàngdechūntiān,“luòhuāshìzhǐmenbānshòufēngcuīcándetóngdàozhèliǎnghánxiǎnhuōdànyīnwèiqíngshēntòngjuéqiǎn

 zhèshǒuyóuhuānxiědàofēnyóufēnxiědàomèngyóumèngzhōngxiāngjiànéryuànxiāngwènguījiédàochūnguīhuāluòwènmíngcéngcéngzhuǎnjìnzhuǎnshēnshēnlìngréngǎnkǎinèiróngshānggǎnchǔérqíngdiàokāilǎngguānzhèshìzhèshǒude

 gōngyuán1086niányuányòuyuánnián),sòngzhézōngchūshénzōngxuānrénhuángtàihòugāoshìlíncháotīngzhèngguāngwèishǒudejiùdǎngshàngtáishìděngrényǒujìnshēngyuányòuniánxuānréntàihòuzhézōngqīnzhèngxīndǎngzàishàngtáizhāngdūnzhízhèngpáichìjiùdǎngtóngniányuèshìbèibiǎndìngzhōuzhézōngshàoshèngyuánniányuányòujiǔnián,“èrxuéshìxiānhòuxiāngliánbèibiǎncháochōngzhīsuīzhǐzuòlechénglángdexiǎoguānbèidāngzuòjiùdǎngrénbèijīngyǐnnánshānjīnnánxiàndōng)。cóngdāngniándeshīpéngjiǔtiānfāngjūnzāokùnècháochōngzhīzàiyǐnshēnghuózhōngduìjiùdezhìtóngdàodepéngyǒushēn怀huáijuànniàndāngniántóngpéngyǒumenyóuyànchàngdeměihǎowǎngshìshíshíyíngrào怀huáiyǐnxiàngǎnkǎiniàngāijiùshìzhèyàngshǒu怀huáijiùxiāngzhīzuò

 cháochōngzhīsòngdàijiāng西pàishīrénshēngniánxiángshūyòngzǎoniányòngdàozhōujīnshǔshāndōngréncháoshìshìběisòngmíngménwénxuéshìjiācháochōngzhīdetángxiōngcháozhīcháoshuōzhīcháozhēnzhīdōushìdāngshíyǒumíngdewénxuéjiāzǎoniánshīcóngchénshīdàoshàoshèng(1094~1097)chūdǎngzhēnglièxiōngbèiduōrénzāozhébiǎnfàngzhú便biànzàiyángjīnnánxiànshānyǐnhàoshíduōniánhòuhuídàobiànjīngdāngquánzhějiārènyòngjiēshòuzhōngshēngliàngōngmíngshòuchénglángtóngběnzhōngwèizhījiāoláiwǎngqièzicháogōngshìjùnzhāishūzhìdezuòzhě

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36956.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org