首页 趣味语文古诗词正文

望江南·梳洗罢(wang jiang nan shu xi ba)

 shūwàngjiānglóuguòjǐnqiānfānjiēshìxiéhuīmàimàishuǐyōuyōuchángduànbáipíngzhōu

 wén

 shūbànhòuzàiwàngjiānglóushàngkàolángānyuǎnwàngchéngbǎishàngqiānsōuchuánguòlesuǒpànwàngderéndōuméiyǒuchūxiàntàiyángdehuīmàimàizàijiāngmiànshàngjiāngshuǐhuǎnhuǎndeliúzheniànderóuchángyíngràozàipiànbáipíngzhōushàng

 zhùshì

 wàngjiāngnányòumíngmèngjiāngnán”“jiāngnán”,yuántángjiàofāngmínghòuyòngwèipáimíngduànānjié》:“《wàngjiāngnánshǐzhūtàiwèizhènzhèwèiwángxièqiūniángsuǒzhuànběnmíngxièqiūniáng”,hòugǎimíng。”《jīnliánnángōng”。xiǎolìngdāndiàoèrshísānpíngyùn

 shūshūtóuliǎnhuàzhuāngděngdeshēnghuónèiróng

 dān

 wàngjiānglóulóumíngyīnlínjiāngérmíng

 qiānfānshàngqiānzhǐfānchuánfānchuánshàng使shǐyòngfēngdepéngyòuzuòchuándedàimíng

 jiēdōu

 xiéhuīluòqiándeguānghuīyángguāngmàimàiběnzuò”,níngshìmào。《shīshíjiǔshǒuyǒuyíngyíngshuǐjiānmàimài”。hòuduōyòngshìhánqíngzhī

 chángduànxíngróngbēishāngchóu

 báipíng(pín):shuǐzhōngcǎobáishínánchángcǎipínghuāzèngbiézhōushuǐbiān

 xiězidēnglóuyuǎntiàopànwàngguīréndeqíngjǐngbiǎoxiànlecóngwàngdàoshīwàngzhìzuìhòudechángduàndegǎnqíng

 zhèshìshǒuxiǎolìngzhǐyǒuèrshí。“zhīnánlìngshīzhīnánjué”,“xián”(《báixiāngjiān》)。shū”,kànshìpíngpíng,“jīngrén”。dànzhèsānnèiróngfēnggěizhěliúleduōxiǎngxiàngdezhèshìbānrénzǎochénláideliǎnshūtóuérshìdìngderén),zàidìngtiáojiànzhǔnbèiyíngjiējiǔbiédeàirénguīláixiàzhǒngdìngqíngyuèdòngdefǎnyìng

 zàizhōngguódiǎnshīzhōngchángxūnyòngjìngxiáshàngchénshēngluóshīchángjīncuìànjīngzhīlèidemiáoxiěláibiǎoxiàntòngdeshēnghuóxīnqíngběnpiānyòngyǒusuǒtóngbiédetòngxiāngdedezishìjiùyàoguòhuòzhěshuōwàngzhōngdeměihǎozishìjiùyàoláidàoshìlínjìngshūzhuāngyǐngliánzhexiūshìfānjiéguǒshìlièdewàngzhīhuǒdàobīnglěngdexiànshídàiláileshēncéngdeshīwànggèngdejīngshéntòngzhòngxīnyòuyàohuídàomíngjìngzh씓shǒufēipéngdejìngzhōngzhèsānzhèzidehuánjìngshēncángnèixīndegǎnqíngbiànhuàduìměihǎoshēnghuódexiàngwǎngshìshēngdòngbiǎoxiànchūláilema

 “shū”,yǐnhánzhezhǔréngōngpànguīdewàngguǒshìyǒuzhèfènxīnqíngzàinéngjiùhuìxiàngwēntíngyúnzàidemán·xiǎoshānzhòngdiéjīnmíngmièzhōngsuǒshuōdelǎnhuàéméinòngzhuāngshūchíle。“wèiyuèzhěróng”,zhèróngshìwèilexīnshàngréncáiyǒudezhèngyīnwèiwàngzhōngzhànghuìhuíláiwàngkàndàodeměihǎoróngmàosuǒcáihuìrènzhēnshūzhīhòujǐnjiē”,fǎnyìnglezhǔréngōngqièdexīnqíng――mínggāngshūwánjiùcōngcōngdegǎnjiānglóulejǐnshuōchūledeyǐnhánzhexīnshàngréndefēnérqiěxiàmiànxiàngzhēngfēnbiédebáipíngzhōu”(xiángjiějiànxiàyáoxiāngyīng

 “guòjǐnqiānfānjiēshì”,xiěchūlewàngshīwàngjiāodeguòchéngyuǎnchùměiyǒuchuánxiànyǐng便biànyǐnjǐngzhǎngwàngxīnérsuízhechuándejiànxíngjiànjìnérjiànjiànjǐnzhāngwàngjiànjiàngāozhǎngshìchuándàolóutóuqíngqiánxíngdāngshídàozhèbìngshìděngdàidechuánérshídeshīwàngqíngkān

 “xiéhuīmàimàishuǐyōuyōu”,shìyáng西xiàdeshíhòulezǎoshàngmǎnqiāngdewàngdōusuíluòjiànjiànàndànzhèxiéhuīshàngqiěmàimàihánqíngxiàntóngqíngzhǔréngōngxìngjìngwèishénmepànwàngderénquèbáoqíngguǎneyōuyōuliúdeshuǐshìzhǔréngōngxīnzhōngjǐnderóuqíngshìshìdeqīngchūnniánhuáshìmiánmiánjuédexiànchóuqíngme

 “chángduànbáipíngzhōu”,zàichóuqíngmǎn怀huáixiéhuījiàndeshíhòuzhǔréngōngdeguāngpiānpiānyòudàolemendāngniánfēnshǒudebáipíngzhōuzhèzěnmenéngjiàogānchángcùnduànnezhūguāngqiánrènwèichángduànbáipíngzhōushānwèigèngjuéqióng。”yīnqiánxiěchūlóuděngdàirénguīláiquèzàishīwàngdexíngxiàng。“xiéhuījǐngzhōngyǒuqínggěirénxiànliánxiǎngdekōngjiānzàiduànchángshì便biànxièshénxíngshīsuìchéngbàizhèshìhěnyǒudàode

 shìzhùzhòngzuòjiāzhǔguānshūqíngdeshùxíngshìzhèshǒuxiǎolìngqíngzhēnqièshēngdòngránméiyǒujiǎoshìzhītàiwéixīnzhīzhōngchūxiàndelóutóuchuánfānxiéhuījiāngshuǐxiǎozhōuzhèxiēxiānggàndeguāncúnzàideyóupànlángguīláideyuèdàochángduànbáipíngzhōudetòngshīwàngzhèxiēréngǎnqíngshéntàidebiànhuàzuòjiājīngguòjīngqiǎodeshùgòu使shǐzhīchéngwèihúnrándeshùxíngxiàngzuòjiādexiǎnggǎnqíngxiàngzuòqiáoliángzhèxiējǐngrénliánleláiérqiěshèntòudàolejǐngmiáohuìrénhuódòngzhīzhōngchéngleyǒudeshùzhěng使shǐbīnglěngdelóufānshuǐzhōuhǎoxiàngyǒulewēnyǒulexuèròushēngmìngbiànhánqíngmàimài使shǐfēnsàndefēngjǐngdiǎnróngchéngleyǒunèizàiluóliándeshùhuàmiàn使shǐréndewàizàibiǎoxiànnèizàidexīnhuódòngwánměitǒngxiǎnshìchūláizhèzhèngshìxiànshíshēnghuózhōngdedeyuànhènxuèlèishēnshēngǎndònglezuòjiāzàizhèxiēshìpíngjìngdezhōngtiàodòngzhezuòjiāzhēnzhìlièdexīn

 zhèshǒuxiǎolìngxiàngqīngdeshānshuǐxiǎozhóuhuàmiànshàngdejiāngshuǐméiyǒubēnténgdetāochūdezhǐshìzhǒngnàidetànliánluòdehuīquējùndepánxuánzhemíngdechóumènnánpáiqiǎndeyuànhènháiyǒulínjiāngdelóutóudiǎndiǎndechuánfānyōuyōudeliúshuǐyuǎnyuǎndexiǎozhōudōurénxiáxiǎngnàirénxúnwèiyǒuzhezhǒngměideqíngzhǒngqíngjǐngjiāoróngdejìngzhèshǒuxiǎolìngkànshìdòngshēngqīngmiáodànxiězhōngyùnniàngzhechìdegǎnqíngérqiěwǎnzhuǎndùncuòyǒuzhìyòngchùkànchūzhòng”。

 cáixiěderénhěnduōshuōshìméncái”,dànzhèshǒuxiǎolìngluòtàohěnyǒuzhèshìruǎncáidànzhèshǒuxiǎolìngshìruǎnmiánmiándeqíngdiàojiànkāngzàiyǒuzheyànhuājiāndewēnzhōngzhèshǒuxiǎolìngshuōshìqíngzhēnqièqīngránbiédejīngpǐn

 wēntíngyúnyuē812—866)tángdàishīrénrénběnmíngfēiqīngtàiyuánjīnshān西xiàndōngnánrényǒutiāncáiwénmǐnjiéměishìguānyùnchāshǒuérchéngyùnsuǒyǒuwēnchāzhīchēngránshìcáiyòuhǎoquánguìduōfànhuìzēngshíjìnshìzhǎngbèibiǎnzhōngshēngzhìguānzhōngguózizhùjiàojīngtōngyīngōngshīshāngyǐnmíngshíchēngwēn”。shīzǎohuánóngyànjīngzhìnèiróngduōxiěguīqíngshùchéngjiùzàiwǎntángzhūrénzhīshàngwèihuājiānpàishǒuyàorénduìdezhǎnyǐngxiǎngjiàozàishǐshàngwéizhuāngmíngbìngchēngwēnwéi”。cúnshíshǒuhòurényǒuwēnfēiqīngjīnlián》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36954.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 25人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org