首页 趣味语文古诗词正文

寄黄几复(ji huang ji fu)

 běihǎijūnnánhǎiyànchuánshūxiènéng

 táochūnfēngbēijiǔjiāngshíniándēng

 chíjiādànyǒuzhìbìngsānzhégōng

 xiǎngjiànshūtóubáiyuánzhàngténg。(xiǎngjiàn zuòxiǎng)

 wén

 zhùzàiběifānghǎibīnérzhùzàinánfānghǎibīntuō鸿hóngyànchuánshūquèfēiguòhéngyáng

 dāngniánchūnfēngxiàguānshǎngtáogòngyǐnměijiǔjiāngluòbiéshìshíniánchángduìzhedēngtīngzheqiūniànzhe

 zhīchēngshēngzhǐyǒukōngqiángjiānnánzhìzhìguójiājiùxiàngsānzhégōngdeliángyàngyàoqǐngqiúbiéréndejīngyàn

 xiǎngqīngpínshǒufènshūjīntóubáilezhechōngmǎnzhàngdeshānyuánhóuāimíngpānyuánshēnlíndeqīngténg

 zhùshì

 shīzuòshénzōngyuánfēngnián(1085),shíshīrénjiānzhōujīnshǔshāndōngpíngzhèn

 huángmíngjiènánchāngrénshìhuángtíngjiānshǎoniánshídehǎoyǒushíwèi广guǎngzhōuhuìjīn广guǎngdōnghuìxiànxiànlìng

 “:《zuǒchuán·gōngnián》:“jūnchùběihǎiguǎrénchùnánhǎiwéishìfēngniúxiāng。”zuòzhězàizhōngshuō:“zài广guǎngzhōuhuìzàizhōupíngzhènjiēhǎibīn。”

 yànchuánshuōyànnánfēishíguòhéngyánghuíyànfēnggèngyòngshuōlǐngnánle

 :《shǐ·xiāngchuán》:“wénjūnbēnxiāngxiāngchíguīchéngdōujiā。”

 qiúgōngshàngshǒuyóuzhǒudàojiāndefēndàiyǒusānzhégōngérwèiliángdeshuō

 zhàngjiùchuánlǐngnánbiānyuǎnzhīduōzhàng

 “běihǎijūnnánhǎi”,shìxiěsuǒzhīběinán”,怀huáiniànyǒurénwàngérjiànzhīzhuìhǎigèngxiǎnxiāngliáoyuǎnhǎitiānmángmángzuòzhěshīyún:“zài广guǎngzhōuhuìzàizhōupíngzhènjiēhǎibīn。”

 “yànchuánshūxiènéng”,zhècóngzhōngrányǒngchūzàirénzhōngdànyòuyǒuchūrénwàidefāngliǎngwèipéngyǒuzàiběihǎizàinánhǎixiāngxiāngjiànránjiùxiǎngdàoxìn;“yànchuánshūdediǎnjiùxìnshǒuniānláibáizhǎngliúlángzàiqínzhōuzuòdetiān怀huáibáishīshuō:“liángfēngtiānjūnzi鸿hóngyànshídàojiāngqiūshuǐduō!”qiángdiàoyīnshūnánshuō鸿hóngyànshídàojiùxínglehuángtíngjiānquèyònglezhòngtóngdeshuō:“yànchuánshū——xiènéng。”wèituōyànérshāofēngxìnyànérquèxièjuéle。“yànchuánshū”,zhèdiǎntàishúledànzhīxiènéng”,biànchénshúwèishēngxīnhuángtíngjiānshìjiǎngjiūdiǎntiěchéngjīnzhīdewángruòpíngshuō:“zhílùnshīyǒuduótāihuàn’、‘diǎntiěchéngjīnzhīshìwèimíngyánguānzhīpiāoqièzhīxiázhěěr。”(《nánshīhuàjuǎnxiàlèishìpiāoqièdeqíngkuàngdāngránshìyǒudedànnénggàiérlùnshàngmiànsuǒjiǎngdeshīsuànchénggōngdezi

 “yànchuánshū”,zuòdiǎnyòngguòbiǎoshìchuánshūxìnledànxiāngchuányànnánfēizhìhéngyángérzhǐwángqiūdēnghóngténgwángjiànbiéyún:“yànzhènjīnghánshēngduànhéngyángzhī。”qínguānruǎnlángguīyún:“héngyángyóuyǒuyànchuánshūchēnyángyàn。”huángtíngjiāndeshītóngdànyànérrénhuàxiěgèngyǒuqíng

 èrliánzàidāngshíjiùhěnyǒumíngzhèliǎngshīsuǒyòngdedōushìchángjiàndeshénzhìshuōshìchényán”,tánshàng”。zhānglěichēngwèi”,dāngránshìjiùzhěngshuōdedeshì”,“zàichùméiyǒujiǎngshízhèngshìhuángtíngjiānzhèyàngqiǎnshīcáichuàngzàochūqīngxīnjuànyǒngdejìnggěirénqiánglièdeshùgǎnrǎn

 rènyuānshuōzhèliǎngjiēwǎngshíyóuzhī”,kànláishìnòngcuòlehuángzhìmíngsuǒzàihuángníngjiǔnián(1076nián)“tóngxuéjiūchūshēndiàochéngxiāngwèi”;zuòshīgānghǎoshíniánjiéshīláikànhuángtóngxuéjiūchūshēnzhīshíshìzuòzhězàijīngchéngxiāngguòdejǐnjiēzhejiùfēnbiélebiéshíniánzhèliǎngshīshàngzhuījīngchéngxiāngzhīxiàshūxiěbiéhòuxiāngzhīshēnshīrénbǎituōchángjìngyòngmenliǎngréndāngniánxiānghuìzhīlèidebānshuōquèniānchūbēijiǔsān。“bēijiǔ”,zhètàichángjiànledànwéichángjiànzhènggěirénfēngdeànshìshěnyuēbiéfànānchéngyún:“yánzūnjiǔmíngnánzhòngchí。”wángwéisòngyuánèr使shǐān西yún:“quànjūngèngjìnbēijiǔ西chūyángguānrén。”chūnbáiyún:“shízūnjiǔzhònglùnwén?”rénxiāngjiànhuòtánxīnhuòlùnwénzǒngshìyàochījiǔdejǐnyòngbēijiǔ”,jiùxiěchūleliǎngrénxiānghuìdeqíngjǐngshīrénháixuǎnletáo”、“chūnfēngliǎngzhèliǎnghěnchénshúdànzhèngyīnwèishúnénggòuyángchūnyānjǐngxiàzihuàndàozhěmiànqiányòngzhèliǎnggěibēijiǔliángchénměijǐngdehōngtuōjiùpéngyǒuxiānghuìzhībiǎoxiànchūláile

 shíyàoyòngxiěchūliǎngrénbiébiéhòuniànzhīyīnmeróngshīrénquèxuǎnlejiāng”、“”、“shíniándēng”,zuòledòngréndeshūxiě。“jiāngnéng使shǐrénxiǎngdàoliúzhuǎnpiāomèngbáiyún:“jiāngduōfēngzhōukǒngshīzhuì。”“”,néngyǐn怀huáirénzhīqíngshāngyǐnběiyún:“jūnwènguīwèiyǒushānzhǎngqiūchí。”zàijiāngértīng”,jiùgèngzēngjiāxiāosuǒzhīgǎn。“zhīshíyàodiǎndēngsuǒjiēzhexuǎnledēng。“dēng”,zhèshìchángyòngérshíniándēng”,shìzuòzhědeshǒuchuàngyòngjiāngxiāngliánzhuìjiùnéngzhědeliánchuànxiǎngxiàngliǎngpéngyǒupiāojiāngměiféngduìdēngxiāngniànshēnxiāomèiérzhèbānqíngjǐngyánleshínián

 wǎntángwēntíngyúnyòngdòngzhǐxuǎnruògànmíngjiāshìdāngdepèixiěchūleshēngmáodiànyuèrénbǎnqiáoshuāngliǎngshīzhēnqièbiǎoxiànleshāngshānzǎoxíngdeqíngjǐngwèihòurénsuǒchēngdàoōuyángxiūyǒuxuézàisòngzhāngzhìxiàoguīzhuāngshīxiěleniǎoshēngméidiànliǔqiáochūnliánzhōngjuézàifànwéizhīnèimǎncānkànshīhuàzǒngguī》、《cúntángshīhuà》)。huángtíngjiāndezhèliánshīlewēnshīdequèchuàngzàoledejìng。“táo”、“chūnfēng”、“bēijiǔ”,“jiāng”、“”、“shíniándēng”,zhèdōushìxiēmínghuòmíngxìngzhōngdeměihuòdōunéng使shǐrénxiǎngxiàngchūdìngdejǐngxiàngdìngdeqíngjìngzhǎnxiànlenàirénxúnwèideshùtiān

 tóngshízhèliǎngshīháishìxiāngduìzhàodeliǎngshīchúbiǎoxiàndeqíngjǐngzhīwàiháicóngxiāngduìzhàozhōngxiǎnshìchūduōdōng西xiàsuǒxiěfēnmíngshìbiéhòushíniánláideqíngjǐngbāokuòyǎnqiándeqíngjǐngmeshàngsuǒxiěránshìshíniánqiándeqíngjǐngyīnshàngshuōmendāngniánxiānghuì”,érzhècéngcóngxiàdeduìzhàozhōngbiǎoxiànchūláièr、“jiāngchúleqiánmiànsuǒjiǎngdezhīwàiháiyǒujīngchéngxiāngduìdesuǒwèishēnzàijiāngxīncúnwèiquē”,jiùshìmíngxiǎndezhèng。“chūnfēnglìngyǒuhánmèngjiāodēnghòushīyún:“chuòkuājīncháofàngdàngchūnfēngkànjǐnzhǎngānhuā。”xiàduìzhàoshàngsuǒxiěshíjǐngshìqíngdōujiànshíshíniánqiándechūnběisòngwángcháodejīngchéngkāifēngjǐngchūnfēngchuītáoshèngkāishìyǒuréntóngxuéjiūchūshēn”,jiǔhuānhuìqíngyángliángchénměijǐngshǎngxīnshìzhīzhōng

 “táochūnfēngjiāng”,zhèshìāideduìzhào;“bēijiǔshíniándēng”,zhèshìduōdeduìzhào。“táochūnfēngérgòngyǐnbēijiǔ”,huānhuìduǎn。“jiāngérduìshíniándēng”,piāomànzhǎngkuàishīwàngzànjiǔbiéwǎngdejiāoqíngdāngqiándeniàndōucóngshíjǐngshìqíngdeqiánglièduìzhàozhōngbiǎoxiànchūláilìngrénxúnwèiqióngzhānglěipíngwèi”,bìngfēiǒurán

 hòucóngchíjiā”、“zhìbìng”、“shūsānfāngmiànbiǎoxiànhuángdewèirénchùjìng

 “chíjiā,——dànyǒu”,“zhìbìng,——sānzhégōng”。zhèliǎngshìxiāngduìzhàodezuòwèixiàndezhǎngguānjiāzhǐyǒuzàiérdeqiángzhèshuōmíngqīngzhèngliánjiéyòushuōmíngquánjīngxīnyòngzhìbìngshū”,xīnxiájīngyíngréndeān。“zhìbìnghuàyòngzuǒchuán·dìnggōngshísānniánzàidedàichéng:“sānzhégōngzhīwèiliáng。”shìrénguǒsāndiēduànjiùduàndìngshìhǎoshēngyīnwèiránlèilezhìliáodefēngjīngyànzàizhèdāngránshìshuōhuánghuìzhìbìng”,érshìshuōshànzhìguó”,《guó·jìnjiùyǒushàngguójiùréndeshuōhuángtíngjiānzàisòngfànzhīqìngzhōushīshuōfànzhòngyānpíngshēngduānyǒuhuóguóbǎishìmáijiǔjīng”。zuòzhěchēnghuángshànzhìbìng”、dànbìngyàosānzhégōng”,yánwàizhīshìjīngyǒuzhèngxiǎnlezhìguójiùmíndecáigànwèishénmeháizhòngyònglǎoyàozàixiàmiàndiēzhuàngne

 wěiliánxiǎngjiànlǐngshǒuběihǎijūnnánhǎixiāngzhàoyīngzàizuòzhědexiǎngxiàngshíniánqiánzàijīngchéngdetáochūnfēngzhōngjiǔchàngtánxiǎngdepéngyǒujīnbáixiāoxiāoquèréngránxiàngcóngqiányànghǎoxuéjuànshūtóubái”,háizhǐzàihǎibīnzuòxiànlìngshūshēngshìfǒuháixiàngcóngqiányànghuānkuàiyuèěrméiyǒumíngxiěéryuánzhàngténgzuòyìngchènjiùgěizhěngjǐngdàiláiliángdefēnwéipíngzhīmíngliáncáizhīdōuyùnhánzhōng

 huángtíngjiāntuīchóngwèixuébǎngyàngyóudànjiàoéryándexuépiānzhòngxíngshìqiǎofāngmiànshuō:“lǎozuòshī退tuìzhīzuòwénláichùgàihòurénshūshǎowèihánzuòěrzhīnéngwèiwénzhāngzhězhēnnéngtáowànsuīrénzhīchényánhànlíngdāndiǎntiěchéngjīn。”(《hóngshū》)érdejiéchūzhīchùzhǔyàobiǎoxiànzàiqióngniányōuyuándeqíngshùfǎnyìngleānshǐzhīluànqiánhòude广guǎngkuòxiànshíshīdeyánfēngduōcǎiyuánzhěnjiùzànshǎngliánzhídàodāngshízhexīnyuánbàngréndemiàndāngrándeshǎoshīshìjiǎngjiūyòngdiǎndehuángtíngjiānzhèdiǎntuīdàoduānzhuīqiúláichù”,liúshìshēngyìnghuìfángàilezhēnqíngshígǎndeshēngdòngbiǎodànzhènénggàiérlùnzhèshǒuhuáng》,jiùshuōshìláichù”。dànbìngjuéhuìyǒudefāngháiyóuhuóyòngdiǎnérfēngleshīdenèihánérzuǒchuán》《shǐ》《hànshūzhōngdesànwényánshīyòugěijìnshīdàiláicāngjìndefēngwèi

 huángtíngjiānzhǔzhāngníngxiéér使shǐruò”。dexiéshìyǒujiǎngjiūdefāngdōngshùjiùshuōyīnjiéyóubiéchuàngzhǒngàojuézhīxiǎngshénsuíjiàn”。zàizhèdiǎnshàngxuéshǒuchuàngǎoluòhuāyóubáijìngmíngjiūyànqīngchūnshēn”,“yǒushízhōngpánxiǎngluògèngjiànqiáorénděngcóngǎozhézhīzhōngjiànqiàozhīzhìhuángtíngjiāntuīér广guǎngzhīdāngyòngpíngchùwǎngwǎngzhǐjīnmǎnzuòqiězūnjiǔhòutángkōngyuèmíng”,“huángliújiěmíngyuèshùwèishēngliángqiū”,“qīngtánluòwànbáiyǎnshāngsānbǎibēiděngdōuǎoqiàoéryīnxiǎngxīnyǒushūdeyùnwèizhèshǒuhuángrán。“chíjiāliǎngpíng,“zhìbìngshùnzhōngdàiǎoàodeqiàodeyīnxiǎngzhèngyǒuzhùbiǎoxiànhuángliánjiégànliàngāngzhèngādexìng

 zhèshǒushīzuòsòngshénzōngyuánfēngnián(1085nián),shíhuángtíngjiānjiānzhōujīnshǔshāndōngpíngzhènhuángmíngjiènánchāngjīnjiāng西nánchāngshìrénhuángtíngjiānshǎoniánjiāoyóujiāoqínghěnshēnhuángtíngjiānwèihuángxiěguòshǎoshīshíhuángzhīhuìxiànjīn广guǎngdōnghuìxiàn)。dāngshíliǎngrénfēnchùtiānnánhǎiběihuángtíngjiānyáoxiǎngyǒurénxiěxiàlezhèshǒushī

 huángtíngjiān(1045.8.9-1105.5.24),zhíhàoshāndàorénwǎnhàowēnghóngzhōufēnníngjīnjiāng西shěngjiǔjiāngshìxiūshuǐxiànrénběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāwèishèngshídejiāng西shīpàikāishānzhīchénshīdàochényǒusānzōng”(huángtíngjiānwèizhōngzōngzhīchēngzhānglěicháozhīqínguāndōuyóuxuéshìménxiàchēngwèiménxuéshì”。shēngqiánshìmíngshìchēnghuáng”。zheyǒushān》,qiěhuángtíngjiānshūnéngshùwèisòngjiāzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36952.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org