首页 趣味语文古诗词正文

淡黄柳·空城晓角(dan huang liu kong cheng xiao jiao)

 féinánchéngchìlánqiáozhī西xiàngliángjiāngzuǒwéiliǔjiādàoliányīnquèshū怀huái

 kōngchéngxiǎojiǎochuīchuíyángshàngdānhánkànjǐnéhuángnèn绿dōushìjiāngnánjiùxiāngshí

 zhèngcénmíngcháoyòuhánshíqiángxiéjiǔxiǎoqiáozháihuāluòjǐnchéngqiūyànyànfēiláiwènchūnzàiwéiyǒuchítáng

 wén

 zhùzàiféinánchéngchìlánqiáozhī西jiēxiànghuāngliángshǎorénjiāngzuǒtóngzhǐyǒuliǔshùzàijiēliǎngpángqīngqīngpiāoràngrénliányīnchuàngzuòláishūzàiwàidegǎnshòu

 xiǎolěngqīngdechéngzhōngxiǎngliángdeyīnshēngshēngyīnbèifēngchuīchuándàochuíliǔdejiētóuxiàngkǒuzàishàngzhǐzhejiàndàodānshanggǎnjuéyǒuzhènzhènhánláikànbiànpángchuíliǔdeéhuángnèn绿dōutóngzàijiāngnánshíjiànguòyàngdeshú

 zhèngzàidānzhījiānmíngtiānpiānpiānyòushìhánshíjiéwǎngchángdàishàngjiǔláidàoxiǎoqiáojìnchùliànréndezhùchùshēnhuāluòjǐnérliúxiàpiànqiūyànzifēiláixúnwènchūnguāngzhǐyǒuchítángzhōngshuǐzhīdào

 zhùshì

 chìlánqiáohónglángāndeqiáo

 jiāngzuǒfànzhǐjiāngnán

 shūxiāochúshū

 xiǎojiǎozǎochéndehàojiǎoshēng

 hán

 éhuángxíngróngliǔchūzhànnènhuáng

 cénjìng

 xiǎoqiáohòuhànqiáoxuánwèixiǎoqiáohuòjièzhīwèiféiqíngrén

 sòngguāngzōngzhàodūnshàoèrnián(1191),jiāngkuíféizhèshǒujiùshìzhèniánchūntiānzàiféixiěde

 xiǎosuǒshuōzuòzhěxiězhèshǒudedeshìshū怀huái”,shìtōngpiāndōushìxiějǐngzuòzhěxiāngdechóuchàngshāngshígǎnshìdechóujǐnzàiyánzhīzhōng

 shàngpiànshǒuèrxiānxiěxiàngliáng”。zuòzhěxiězuòzhèshǒudeshǐshíféinánsòngdebiānfáng线xiànshìtàiyuǎnshìsuǒwèibiānchéng”。“kōngchéngxiěchūchéngnèixiāotiáolěngluò;“xiǎojiǎozēngtiānlefēndebēiliáng。“shàngdānhán”,xiěxiàngzhōngderénjiùshìzuòzhězàixiāngbiāndegǎnshòu。“kànjǐnliǎngyòuzhuǎnxiějǐngyǎnqiándeliǔéhuángnèn绿”,jiāngnánshífēnxiāngshì,“dōushìjiāngnánjiùxiāngshí”,liúchūdàndàndexiāngqíng

 guòpiànzhèngcénsānchéngshàngxiàyóuliǔxiǎngdàojiāngnándexiāngdànzhèjìngshìxiāngxiǎosuǒshuō,“jiāngzuǒ”,yīncáiyǒucénzhīgǎn。“zhèngyǐnchūxiàwénzhuǎnxiěhánshíshíjié。“qiángxiéjiǔdeqiángxiěchūmǎn怀huáichóuběnláixīn访fǎngrényǐnjiǔdànshìféngjiājiézhǐhǎoqiángxiéjiǔxiǎoqiáozhái”,zhǎoqíngguòjiéfēishìyǎnyīngjǐng。“yòuzhuǎnxiězuòzhěduìchūntiāndeliúliànběnláixīnshǎngchūnérdānghuāluòjǐnshíyǎnqiánhuìjǐnchéngqiū”,shìhuìgèngtiānchóuchàngdejiéwěisānjǐnchéngshàngxiěchūnjiāngshìdāngyànyànfēiláizhīshíjiùzhǐyǒuchí绿shuǐlewǎnchūnguāngshìzàixiěchūnjǐngzhōngfǎnyìngbiānchéngdeliángzuòzhězàipáijiěchóushíshàngquèjuéliúchūxiànfánnǎojiāguóyǐnhèn

 quánjìngqīnglěngjuànzàorányòngqīngxīnzhìjuéjiǎoróuzàozuòdehénběnxiějǐngwèizhǔqíngzàijǐngzhōngwángguówéizàirénjiānhuàshūzhōngtándejìngjièshíshuō:“yǒuyǒuzhījìngyǒuzhījìng”,jiāngkuízhèshǒudànhuángliǔshìyǒuzhījìng”。zàiliǔchūnjǐngdemiáoxiězhōngzuòzhědewànbānchóuxiànāiyuànzhīqíngjiùqiǎomiàoránzhehénbiǎoxiànchūlái

 jiě

 shìxiězuòzhěféidexīngǎnjīnrénqīnyóunánsòngxiǎocháotíngpiānānjiāngnánjiānghuáidàizàidāngshíchéngbiānzhīzhànhòubǎixìngsànliúyǎnwàngmǎnhuāngliángféidejiēxiǎoxiàngduōzhíliǔshùzuòzhěnánchéngshíjìnhánshíchūnguāngmíngmèidànréncāngmángzhǐyǒu绿liǔjiādào仿fǎngzàixiàngzuòzhěqīngyǒugǎnzuòzhě便biànzuòlezhèshǒudànhuángliǔ》。

 píngjiě

 sòngguāngzōngzhàochúnshàoèrnián(1191nián),jiāngkuíféijiùshìzhèniánchūntiānzàiféixiědejiāngkuízàiféidexiānghǎoshìjiěmèièrrénzàijiěliánhuánzhōngyún:“wèiqiáochūnfēngxiǎoqiáomiàozhēngyànqiū。”“qiáozuòqiáo”。xiǎoqiáozháidìngzhǐliànrénchùsuǒzhèngwénchāoshuōxiǎoqiáozháichìlánqiáo西zuòzhězhīsuǒránérqīngzǎoxiéjiǔdàodezhùzháishíjiépāisānxiědexīnqíngliànrénshǎngchūnshísuǒjiànzhījǐngjiāngkuízhīzàishāngzhōngdàiyǒuqiánglièdeshídàicǎichéntíngchāoshuō:“nánzhīhòuguóshìfēibǎishíxīnshāngduōzhōngkǎi。……gǎnkǎiquánzàichùxúnréncháěr”(《báizhāihuà》)。wèizhīyánféiběnzhǎngjiāngzhīmíngchéngnánsòngshíquèchéngbiānjìngchéngshìmǎnchuāngzuòzhězhīshānggǎnwèiéryángzhōumàn》(huáizuǒmíngdōudeshǔzhībēiyǒuxiāngshìzhīchùzuòzhěxiězuòzhèshǒudeshǐshíféinánsòngdebiānfáng线xiànshìtàiyuǎnsuǒwèibiānchéngshìshàngpiànkāitóuliǎngxiānxiěxiàngliáng”。guòpiànzhèngcénsānchéngshàngxiàyóuliǔxiǎngdàojiāngnándexiāngzhuǎnxiěhánshíshíjiéjiéwěisānwǎnchūnguāngshìzàixiěchūnjǐngzhōngfǎnyìngbiānchéngdeliángzuòzhězàipáijiěchóuquèliúchūxiàndefánnǎojiāguóyǐnhènběnshūxiěxíngzhīchóuzàiduìchūnjǐngdeliànzhōngyǐnzheréndeshēnshìzhīgǎnshàngpiànmiáoxiěchéngzhōngliángxiāotiáodejǐngxiàpiànshūxiěsháoguāngshìdebēiāixiějǐngyùnqíngzhìdànjìngqīngkōngliáng

 jiǎnpíng

 zhèshìzuòzhědezhìtōngpiānxiějǐngérzuòzhěxiāngshāngshígǎnshìdechóu怀huáijǐnzàiyánzhīzhōngshàngpiànxiěxiāngdegǎnshòuchuíyángxiàngshàngqīnghánbiānchéngchūnliángéryǎnqiánliǔ,“éhuángnèn绿”,quèjiāngnánxiāngshìxiàpiànxiěchūnshāngchūnqíngqīngmíngxiéjiǔwéihuāluòchūnquánjìngqīnglěngjuànyòngqīngxīnzhìzàiliǔchūnjǐngdemiáoxiězhōngzuòzhědewànbānchóuxiànāiyuànzhīqíngjiùqiǎomiàoránzhehénbiǎoxiànchūlái

 quáncóngtīngjiǎokànliǔxiějiàndeqíngjǐngcóngjīncháodàomíngcháocóngyǎnzhōngzhīchūndàoxīnzhōngzhīqiūchóuchàngqíng怀huáiránshēnnóngránérháijǐnqiánréncéngdàoféngqiūbēiliáo”,zuòzhěquèxiěchūjiānghuáizhījiānchūnliáobìngànshìzhèjiāngnánshìxiāngtóngéryòuxiāngyòushēnyōuchūntiānkǒngnánjiǔzhèjiù使shǐzhěgǎndàoquándeqínggǎnjuéfēi怀huáièrshuōjǐnzuòzhědegǎnshāngchūnshíshàngfǎnyìngchūtóngshídàiréndezhǒngtōngdeyōuzhīcúnmáojiāngyānyǒuzhǒngnánlíntóudezhīgǎnyīnzhāngyánzàn:“wéiqīngkōngqiěyòusāozhī使shǐrénshénxiànfēiyuè。”

 jiāngkuí[kuí](1154nián—1221nián),yáozhānghàobáishídàorénhànráozhōuyángjīnjiāng西shěngyángxiànrénnánsòngwénxuéjiāyīnjiāzuòpǐnkōnglínghánzhechēngjiāngkuíduìshīsànwénshūyīnjīngshànshìshìzhīhòuyòunándeshùquáncáiyǒubáishídàorénshī》《báishídàorén》《shū》《jiàngtiēpíngděngshūchuánshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36935.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org