首页 趣味语文古诗词正文

咏怀古迹五首·其三(yong huai gu ji wu shou qi san)

 qúnshānwànjīngménshēngzhǎngmíngfēishàngyǒucūn

 táiliánshuòliúqīngzhǒngxiànghuánghūn

 huàshěngshíchūnfēngmiànhuánpèikōngguīyuèhún。(yuè zuòyuè)

 qiānzàizuòfēnmíngyuànhènzhōnglùn

 wén

 chéngqiānshàngwàndeshānluánshānliánmiánduànxiàngjīngménbēnbānwángzhāojūnshēngzhǎngdeshāncūnháizhìjīnliúcún

 cóngtáizhítōngxiàngsāiwàishāzuìhòuzhǐliúhuāngjiāoshàngdezuòfénduìzhehuánghūn

 dejūnwángzhǐpínghuàshíbiézhāojūnderóngyányuèhuánpèidīngdāngshìzhāojūnguīhún

 qiānzàiliúchuánzuòdeyīnzhōngqīngdefēnmíngshìmǎnqiāngbēifèn

 zhùshì

 jīngménshānmíngzàijīnběidōu西běi

 míngfēizhǐwángzhāojūn

 kāi

 táihàngōnggōnggōngtíng

 liántōngdào

 shuòběifāngdeshā

 qīngzhǒngzhǐwángzhāojūndefén

 shěngshíjiùshíshěngcéngjīng

 chūnfēngmiànxíngróngwángzhāojūndeměimào

 zhèshìshīyǒng怀huáishǒuzhōngdesānshǒushīrénjièyǒngzhāojūncūn怀huáiniànwángzhāojūnláishūxiěde怀huáibàoshīrényǒugǎnwángzhāojūndezāoleshēnqièdetóngqíngtóngshíbiǎoxiànlezhāojūnduìguódeniànyuànhènbìngzànměilezhāojūnsuīhúnháiyàoguīláidejīngshéncóngzhōngtuōleshīrénshēnshìàiguózhīqíngquánshīshìmíngquèxíngxiàngchūshēn

 “qúnshānwànjīngménshēngzhǎngmíngfēishàngyǒucūn”。shīdeduānliǎngshǒuxiāndiǎnchūzhāojūncūnsuǒzàidefāngtǒngzhìshuō:“zhāojūncūnzàijīngzhōuguīzhōudōngběishí。”zhǐzàijīnběiguīxiàndexiāngxiězhèshǒushīdeshíhòuzhèngzhùzàikuízhōubáichéngzhèshìsānxiá西tóushìjiàogāozhànzàibáichénggāochùdōngwàngsānxiádōngkǒuwàidejīngménshānjìndezhāojūncūnyuǎnshùbǎiběnláishìwàngdàodedànhuīxiǎngxiàngyóujìnyuǎngòuxiǎngchūqúnshānwànsuízhexiǎndejiāngliúbēnjīngménshāndexióngzhuàngdejǐngjiùzhèjǐngzuòwèizhèshǒushīdeshǒushìhěnpíngfánxiěsānxiájiāngliúyǒuzhòngshuǐhuìwàntángzhēngmén”(《zhǎngjiāngèrshǒu》)dejǐngyòngzhēngchūlesānxiáshuǐshìzhījīngxiǎnzhèyòngchūlesānxiáshānshìdexióngshēngdòngzhèshìyǒudeduìzhàodànshìshīdexiàquèluòdàoxiǎoxiǎodezhāojūncūnshàngyǒudiǎnchūrénwàiyīnéryǐnpínglùnjiāxiētóngdelùnmíngrénzhènhēngpíngzhùdeshītōngjiùshuō:“qúnshānwànjīngméndāngshìshēngzhǎngyīngxióngwèiwèizuò。”shìzhèyàngxiàngxióngwěidezhǐyǒuyòngzàishēngzhǎngyīngxióngdefāngcáishìdāngyòngzàizhāojūncūnshàngshìshìxiédiàodeqīngrénzhāntàideshīyàoyòushìlìngzhǒngkànshuō:“duānshìzhōngděngwèishānshuǐwēizhōnglíngxiùshǐchǎnmíngfēishuōyǎotiǎohóngyánjīngtiāndòng。”shìshuōzhèngshìwèiletáigāozhāojūnzhèyǎotiǎohóngyán”,yàoxiějīngtiāndòng”,suǒcáijiègāoshānchuāndexióngwěixiàngláihōngtuōyánglúnshījìngquánshuō:“cónglíngshuōduōshǎozhèngzhòng。”zhèxiāngjiējìn

 “táiliánshuòliúqīngzhǒngxiànghuánghūn。”qiánliǎngxiězhāojūncūnzhèliǎngcáixiědàozhāojūnběnrénshīrénzhǐyòngzhèyàngjiǎnduǎnérxiónghúnyǒudeliǎngshījiùxiějǐnlezhāojūnshēngdebēicóngzhèliǎngshīdegòushuōgàishìjièyònglenáncháojiāngyānhèndehuà:“míngfēishíyǎngtiāntàitáishāoyuǎnguānshānwàngjūnwángzhōngjué。”dànshìduìzhàozhèliǎngshīsuǒgàikuòdexiǎngnèiróngdefēngshēnchāoguòlejiāngyānqīngrénzhūhànshījiěshuō:“‘liánxiěchūsāizhījǐng,‘xiàngxiěhànzhīxīnxiàyǒushén。”shuōhěnduìdànshìyǒushéndebìngzhǐzhèliǎngzhězhǐkànshàngdetáishuòránjiùhuìxiǎngdàobiéhàngōngyuǎnjiàxiōngdezhāojūnzàiwànzhīwàizàiguóshūdehuánjìngzhōngbèizisuǒguòdeshēnghuóérxiàxiězhāojūnzàngsāiwàishīrényòngqīngzhǒnghuánghūnzhèliǎngzuìjiǎndānérxiànchéngdehuìyóuyǒuqiǎoruòzhuōdeshùjiàngxīnzàichángdeyánhuánghūnliǎngdōushìzhǐshíjiānérzàizhèshìgèngzhǔyàoshìzhǐkōngjiānlezhǐdeshìbiāndeliánzàidelóngzhàodehuánghūndetiānshìyàng仿fǎngnénggòutūnshíqièxiāohuàqièdànshìyǒucǎozhǎngqīngdeqīngzhǒngtūnshíxiàxiāohuàlezhèshījiùgěirénzhǒngtiānqíngqīngzhǒngyǒuhènde广guǎngérchénzhòngzhīgǎn

 “huàshěngshíchūnfēngmiànhuánpèikōngguīyuèhún。”zhèshìjǐnjiēzheqiánliǎnggèngjìnxiězhāojūndeshēnshìjiāguózhīqínghuàchéngqiánsānhuánpèichéngqiánhuàshìshuōyóuhànyuándehūnyōngduìhòufēigōngrénmenzhǐkànhuàkànrénmendemìngyùnwánquánjiāogěihuàgōngmenláibǎishěngshíshìlüèshízhīshuōyuáncónghuàlüèshízhāojūnshíshàngjiùshìgēnběnshízhāojūnsuǒjiùzàochénglezhāojūnzàngshēnsāiwàidebēihuánpèishìxiě怀huáiniànguózhīxīnyǒngyuǎnbiànsuīliúqīngzhǒnghúnlíngháihuìzàiyuèhuídàoshēngzhǎngdezhībāngnánsòngrénjiāngkuízàideyǒngméimíngzuòshūyǐngcéngjīngzhèshīcóngxíngxiàngshàngjìnfēnggāo:“zhāojūnguànshāyuǎndànànjiāngnánjiāngběixiǎngpèihuányuèguīláihuàzuòhuāyōu。”zhèxiězhāojūnxiǎngniàndeshìjiāngnánjiāngběiérshìzhǎngāndehàngōngbiédòngrényuèguīláidezhāojūnyōulíngjīngguòliànhuàshēnchéngwèifēnfānggǎodeméihuāxiǎngxiànggèngshìyōuměi

 “qiānzàizuòfēnmíngyuànhènzhōnglùn。”zhèshìshīdejiéwěijièqiānzàizuòyīndediàodiǎnmíngquánshīxiězhāojūnyuànhèndezhǔhàndàiliúdeshìmíngshuō:“běnchūzhōngshàngsuǒtuīshǒuqiányuēyǐnshǒuquèyuē。”jìndàishíchóngmíngjūnshuō:“gōngzhǔjiàsūnlìngshàngzuòwèidàozhīsòngmíngjūněr。”běnshìcóngrénchuánzhōngguódejīngchángdànzòudeshìyīndiàodesāiwàizhīhòuláiduōréntóngqíngzhāojūnyòuxiělezhāojūnyuàn》、《wángmíngjūnděngshìzhāojūnzàishījiùqiènánfēnle

 qiánmiànjīngfǎnshuōmíngzhāojūndeyuànhènjǐnguǎnbāohánzhehènshǐjiàndeyuàn”,dàngèngzhǔyàodeháishìyuǎnjiàdeziyǒngyuǎn怀huáiniànxiāng怀huáiniàndeyuànhènyōushìqiānbǎiniánzhōngshìdàilèigǒngláideduìxiāngguódezuìshēnhòudegòngtóngdegǎnqíngqiánmiàndàozhèshǒushīdekāitóuliǎngzhènhēngshuōqúnshānwànjīngméndeshīzhǐnéngyòngshēngzhǎngyīngxióngdefāngyòngzàishēngzhǎngmíngfēidexiǎocūnzijiùshìdāngzhèngshìyīnwèizhǐcóngāitànhóngyánbáomìngzhīlèidexiáàigǎnqíngláijiězhāojūnméiyǒuhuìzhāojūnyuànhènzhīqíngdefēnliàngzhāntàishídàoyàozhāojūnxiějīngtiāndòng”,yánglúnhuìdàoxiàzhèngzhòngdetàidànwèizhāojūnnéngjīngtiāndòng”,zhízhèngzhòngdedàoshuōtòuzhāojūnsuīránshìzidànshēnxíngwànqīngzhǒngliúqiānqiūxīnguótóngzàimíngsuíshīzhǎngcúnshīrénjiùshìyàoyòngqúnshānwànjīngménzhèyàngzhuàngdeshīláizhèngzhòngxiě

 deshījiàoyǒng怀huái》,zàixiězhāojūndeyuànhènzhīqíngshíshìtuōledeshēnshìjiāguózhīqíngdedāngshízhèngpiāo西nántiānjiān”,yuǎnxiāngchùjìngzhāojūnxiāngshìsuīránzàikuízhōuxiāngluòyángyǎnshīdàixiàngzhāojūnchūsāiyàngyuǎnwàndànshìshūxìnzhōngyuánkuògànběidòushēn”,luòyángduìláishuōréngránshìwàngdefāngzàizhāojūndexiāngzhènghǎojièzhāojūndāngniánxiǎngniànyuèhúnguīdexíngxiàngtuōxiǎngniànxiāngdexīnqíng

 qīngrénzishuō:“zhǐmíngfēishǐzhōngshèlùnérbāohòuláizhūjiāzǒngnéng。”zhèpíngshuōchūlezhèshǒushīzuìzhòngyàodeshùshǐzhìzhōngquáncóngxíngxiàngluòzhebànchōuxiàngdelùnérliúqīngzhǒngxiànghuánghūn”、“huánpèikōngguīyuèhúndezhāojūndebēixíngxiàngquèzàizhědexīnshàngliúxiàlenánmièdeshēnyìnxiàng

 gōngyuán766niántángdàizōngyuánniánzuòzhěcóngkuízhōuchūsānxiádàojiānglíngxiānhòuyóulesòngzháixìnzhāojūncūnyǒngāngōngxiānzhǔmiàohóuděngduìdàidecáishìguóyīngxióngmíngxiāngshēnbiǎochóngjìngxiěxiàleyǒng怀huáishǒu》,shūqíng怀huáiběnshǒushīshìshīzhōngdesānshǒu

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/36930.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 21人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org