首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·送春(die lian hua song chun)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-21 08:46:41 9 0 春天

 lóuwàichuíyángqiānwànqīngchūnshǎozhùchūnháiyóufēngqiánpiāoliǔsuíchūnqiěkànguīchù

 绿mǎnshānchuānwén便biànzuòqíngchóurénjiǔsòngchūnchūnhuánghūnquèxiàxiāoxiāo

 wén

 lóuwàichuíyángqiāntiáowàn仿fǎngyàoshuānzhùzhèhǎodechūnguāngshìchūntiānquèzhǐshāoshāotíngliú便biànlezhǐyǒuliǔréngránzàifēngpiāofēisuízhechūnfēngyàokànchūnguīxiàngchù

 piàn绿deshānjiānchuánláishēngshēngjuāndejiàoshēngjuān使shǐqíngdejiàoshēngzàiwèirénchóubēisòngbiéchūntiānchūntiānchénhuánghūnshífēnránxiàlexiāoxiāo

 zhùshì

 shuānzhù

 qīngchūnhǎochūnguāngyǐnzhǐrénqīngchūnniánhuá

 shǎozhùshāoshāotíngliúxià

 yóurán

 juānniǎo

 便biànzuò使shǐ

 

 “jiǔjiǔbēichísòngchūnyīnsānyuèshìchūntiānzuìhòudezirényǒujiǔjiāochóushìsòngchūndewángzhuódiǎnjiàngchún》“shìláijiǔliúchūnzhùwènchūnjuǎn西shānxiěxiāngshì

 xiāoxiāoxíngróngshìzhī

 chūnshāngchūnliúchūnsòngchūnzhōngchángdiàozhèshǒusòngchūnquèbiéfènréndeqiǎomiàoxiǎnghuìxīnshēnqíng

 shàngpiànhuàjǐngwèiqíngchúncónglóuwàichuíyángzhecóngfēngpiāoliǔdejǐngxiàngkànzhōngsuǒxiědāngshìchūnyānliǔérfēixīncáidezhòngchūnnènliǔzhèyàngfāngsòngchūnzhīzhǐwěnyángliǔdexíngxiàngzhéliǔsòngbiédefēng使shǐrénmencóngliǔtiáoxiǎngdàosòngbiéyuánhěnrándàncóngchuíyángqiānwànxiǎngdàoqīngchūn”,quèshìréndegǎnshòucóngsòngdào”,suīzhǐzàizhuǎnhuànzhījiānquèbāohánlexiǎngxiàngdekuàyuèfēiyuèjìnxiěchūleliǔdeqiǎnquǎnduōqíngqiānwànsuífēngdàngyàngdeliǔxiàngshìqiānwànróumàndeqíngwǎnzhùchūntiānránérshǎozhùchūnhái”,chūnjìngshìliúzhùderénzhìguòtànshānggǎnérrénquècóngsuífēngpiāodàngdeliǔshēngchūsuíchūnqiěkànguīchùdemiàoxiǎngliǔdexíngxiàngzàishīzhōnghuòzhuàngliāoluànchūnchóuhuòzhuàngpiàodàng使shǐliánxiǎngdàosòng”,zhǐyǒufēisòngchūnguī”(càishēncháozhōngcuò》)lèixiǎngxiàngzhūshūzhēnquèrényǒudelíngxīnhuìxìngchánmiánzhízhejiāngxiǎngxiàngchéngzhíshēnqíngzhuīsuízhechūntiānxiǎngkànkànchūnjiūjìngguīchùyóudàosuí”,jìnxiěchūleliǔduìchūntiāndexiànliànjǐnzhuīzōng

 xiàpiàncóngchūnguīshēngchūzhuǎncóngsòngchūnderénfāngmiànzhe。“绿mǎnshānchuānzhèngshìchūnzhījǐngzhèwàng绿zhīzhōngzhènghányǒuluòhuāfēilángdeshānggǎngèngkuàngěrpànyòushíshíchuánláixiàngzhēngzhechūnguīdejuānniǎoshāngdejiàoshēngjiēěrwénfēifāngchūnxiāoshìdejǐngxiàng便biànshìqíngrénkǒngyàowèizhīchóu。“便biànzuòxiāncóngfǎnmiànjiǎshè,“yòngyáodìngzhīcóngzhèngmiànxuànrǎnchóujuéqíng怀huáisuānchǔxiědàozhèfāngcáiyǐnchūzhèwèimǎn怀huáichóuqíngdezhǔréngōng。“chūnzhù,“suíchūnnánwǎngwéiyǒusòngchūn”:“jiǔsòngchūnchūnhuánghūnquèxiàxiāoxiāo。”zhèliǎngshìcóngōulèiyǎnwènhuāhuāluànhóngfēiguòqiūqiānhuàchūdànshényùnzàiréngǎnjuézhōngzhèjiāngdechūntiānxiàngshì怀huáizhexiànbiédechóuchànggǎnshāngqiāoránshāngchūnderénránxiāngduìshíjìnhuánghūnyòuxiàlexiāoxiāozhèxiāoxiāo”,xiàngshìchūntiāngàobiédeyòuxiàngshìchūntiānguīdetànérzhǔgōngqíng怀huáideàndàncóngzhōngyǐnyǐnchuánchūmiàozàixiāoxiāozhījiāncúnzàizhezhǒngshìyǒuruòdeduìyīnglián使shǐzhěgǎndàozhèqiāoránpiāode仿fǎngshìzhǒngzhī”。zhèjìngjièkōngchénxiàngwàizhīzhìdejié使shǐzàiqiǎomiàoxiǎngzhīwàigèngduōlefènyōuyuǎndeqíngzhì

 quántōngguòmiáoxiěwàichuíyángfēiqiǎnquǎnjuānāimíngchūnxiāoxiāogòuchéngwǎnchánmiándehuàmiànduōchóushàngǎnjiǔsòngchūndezhǔréngōngdexíngxiànghuóxiànzàizhèhuàmiànzhōngqīngjìngshēnyuǎn

 zhūshūzhēnzàishǎoshícéngtiānxiùxìnglíngzhōnghuì”(sòng·wèizhònggōngzhūshūzhēnduànchángshī》),xiěguòhuānkuàimíngdechūnjǐngshī:“dòucǎoxúnhuāzhèngshíwèiróngjiànfāngfēishuínénggèngxiánzhēn线xiànqiězhìchūnguāngbànjiǔzhī。”——yàochènchūnguāngmíngmèiérshíxúnxiānhuābànmendòucǎoshuǎzhèjǐnyīnfēnfāngnóngyàndechūnjǐngchángjiànérzhēnguì),gèngzhòngyàodeshìyóurándechūnguānghuànxǐngledeqīngchūnzhīgǎnleduìměihǎoqīngchūndezhēnzhīqíngsuǒduìchūntiānbèigǎnqīnài),yīnérkěnwèiguīzhōngxùn”“jièsuǒqiánzhēnfèng线xiànxuéshénmewèidehóngéryàohuānxīnyuèjiǔbēiyāoqǐngchūntiānzhèshǎobāndebànpéigòngrénshēngzhīliángchénránércéngshízàijīnglerénshìdexīnsuānzhézhīhòuchuánshuōzǎosuìxìngshīshěnnéngkàng”,“nǎixiàpèiyōngzhì使shǐshēngzhì”,“měilínfēngduìyuèchùshāng怀huái”),zhūshūzhēnquègěihòurénsòngláilebēiyōudesòngchūnsǎoshìzhèqiánhòudeqiánglièfǎnchàzhěgǎnchùdàojiùshídàidefēngyòucóngzuòjiātóngfēngmàodeshùmiáoshùzhōnglǐnglüèdàotóngdeshěnměiyùnzhìcóngérfēngdeměigǎnjīngyàn

 zhèshìshǒuchūndeshàngpiànshūduìchūntiānjuànliàndegǎnqíngxiàpiànshūshāngchūndegǎnqíngquántōngguòmiáoxiěwàichuíyángfēiqiǎnquǎnjuānāimíngchūnxiāoxiāogòuchéngwǎnchánmiándehuàmiànduōchóushàngǎnjiǔsòngchūndezhǔréngōngdexíngxiànghuóxiànzàizhèhuàmiànzhōngqīngjìngshēnyuǎn

 zhōngshǒuxiānchūxiàndeshìchuíyáng。“lóuwàichuíyángqiānwànqīngchūnshǎozhùchūnháisānmiáohuìlechuíyángde绿姿zhèzhǒngwàntiáochuíxià绿tāo”(zhīzhāngyǒngliǔ》)dejǐngduìyīnèryuèzhòngchūnshíjié),shìzuìwèidiǎnxíngdeshàngyǐnshīzhōngyǒuzhīshuícáichūèryuèchūnfēngshìjiǎndāozhītóngnóngyāncǎodànjīndexīnliǔmíngrényángyǒngxīnliǔ》),yǒubiéfēngchuīdeshuāiliǔsòngrénwēnglíngshūyǒngshuāiliǔ》)。wèishénmejièláibiǎoxiànchūnzhīqíngnezhǔyàoyòngróudezhītiáodegòuzàochéngshìliúzheshìdeliánxiàng。“shǎozhùchūnhái”,zàizuòzhědexiǎngxiàngzhōngsuànzhùchūntiāndeliǔtiáoméiyǒudàodezhǐchūntiāncóngèryuètuōdàosānyuèchūntiānjīngguòduǎnzàndedòuliúháishìjuéránle

 “yóufēngqiánpiāoliǔsuíchūnqiěkànguīchùliǎngduìchūnjǐngzuòlejìncéngdemiáoxiěliǔshìchūnzuìxiānmíngdezhēngzhīsuǒshīrénmenshuō:“fēizherénchūngònglǎo”(fànchéngchūnshàngtángdàozhōng》)、“fēisòngchūnguī”(càishēncháozhōngcuò》)。mendōufēitóngcánchūnliánzàizhūshūzhēnquèchūxīncáitiānkōngsuífēngpiāodeliǔmiáoxiěwèishìyàowěisuíchūntiānguītànkànchūndechùzhǎohuíláixiànghuángtíngjiānzàizhōngtòude:“ruòyǒurénzhīchūnchùhuànguīláitóngzhù”(《qīngpíng》)。jiǎndānxiěchéngfēi”“sòngchūnguīhuòzherénchūnlǎoláizhūshūzhēnzhèzhǒngsuíchūndexiějiùxiǎngèngyǒuzhīzhōngyòngyóuchūntóngsuíchūnliánláizàochéngleshìshìchuíyángwèileliúchūn,“chéngyòushēngdeshùxiàoguǒ

 xiàngfēiyàngāimíngdejuānniǎoshìkànzuòshìcánchūndebiāozhì。“绿mǎnshānchuānwén便biànzuòqíngchóurén”,chūncánshíjiéhuāluòcǎozhǎngshānpiàn绿yuǎnwàngzhezhèchūndeshāntīngdàochuánláidejuānniǎodejiàoshēngrénzàixiǎngjuān使shǐ便biànzuòqíngwèichūnérchóuyīnérchūtóngqíngdeāimíngréntōngguòzhèyáoshēng姿dejièdiǎnchūréndechóuzhèjiùshàngpiànzhōngchùhòudezhǔréngōngyǐnxiàngtáiqiánzàishàngpiànjǐnjǐncónglóuwàiliǎnggǎnjuédàodelóunèizhāngwàngcóngchūn”“suíchūn”,shídàoshìzàichíchěngxiǎngxiàngzhǔréngōngdechūnzhīqíngwánquánshìkàochuíyángliǔbiǎoxiànchūláidexiànzàiyóumiànhōngtuōzhuǎnxiàngzhèngmiànmiáoxiě

 “jiǔsòngchūnchūn”。chūnnéngsuíchūnyòujiéguǒzhǔréngōngkàndàodezhǐshìchūndetīngdàodeyòushìxuāngàochūndeniǎomíngshìzhǐhǎonàisòngchūnleyīnsānyuèshìchūntiānzuìhòudezirénchángchángzàizhèshíjiǔbēishìsòngchūntángshīrénhánchūnjǐnshīyǒujiǔsòngchūnchóuchàngzàiniánniánsānyuèbìngyānyānzhīzhūshūzhēnànzhàojiùshěsòngchūn”,érchūnquèméiyǒuhuíkàndàodezhǐshìzàihuánghūnzhōngránxiàdexiāoxiāozuòzhěyòngquèbiànchéngleduìchūndesòngxíngzhèxiětóngwángzhuódeshìláijiǔliúchūnzhùwènchūnliánjuǎn西shān”(《diǎnjiàngchún》)xiāngshìguòtóngsòngchūnjǐnxiāngliángèngnàirénxúnwèizhèshìchūnránérdeshēngneháishìchūnérxiàdebiézhīlèine

 zhèshǒutónghuángtíngjiāndeqīngpíngdōujiāngchūnrénshūchūnqíng怀huáidànxiěshàngyǒuqiānqiūhuángcóngzhuī访fǎngxiāoshìdechūnguāngzhezhūcóngjièchuíliǔchūnfēisuíchūndàozhǔréngōngsòngchūntōngguòyǒucéngdexīnbiànhuàjiēshìzhǔxiāngzhīxiàhuánggèngjiākōnglíngshuǎngzhūjiàoduōqíngcánchūndejǐngdàiyǒuchéndeqíngwèizhègàideshēnshìyǒuguān

 zhūshūzhēnyuē1135~yuē1180),hàoyōushìsòngdàishīrénwèitángsòngláiliúcúnzuòpǐnzuìfēngshèngdezuòjiāzhīnánsòngchūniánshízàishìshèzhōuzhìjīnānhuīshèxiàn),《quánshūzhōngdìngwèizhèzhōnghǎiníngrén”,shuōzhèjiāngqiántángjīnzhèjiānghángzhōurénshēngshìhuànzhījiāwèiwénxiǎoyīnzhìzhōngzhìzǎoshìyòuchuánshūzhēnguòshìhòujiāngshēngqiánwén稿gǎozhīshēngpíngkǎodìnglùnxiàncúnduànchángshī》、《duànchángchuánshìwèijiéhòupiān

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34709.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 9人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org