首页 趣味语文古诗词正文

咏雪 / 咏雪联句(yong xue yong xue lian ju)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:31:37 18 0 咏物

 xiètàihánxuěnèiérjiǎnglùnwénéérxuězhòugōngxīnrányuē:“báixuěfēnfēnsuǒshì?”xiōngziéryuē:“yánkōngzhōngchà。”xiōngyuē:“wèiruòliǔyīnfēng。”gōngxiàogōngxiōngzuǒjiāngjūnwángníngzhī

 wén

 xièānzàihánlěngdexuětiānxíngjiātínghuìgěizizhíbèiderénjiǎngjiěshīwénjiǔxuěxiàletàigāoxìngshuō:“zhèfēnfēnyángyángdebáixuěxiàngshénmene?”dezhǎngzixièlǎngshuō:“zàikōngzhōngyánchàduōxiāng。”lìngdeérshuō:“zuòliǔpíngjièzhefēngfēi。”tàixiàoláijiùshìxièdeérxièdàoyùnzuǒjiāngjūnwángníngzhīdezi

 zhùshì

 xiètàixièān(.320nián-385nián),ānshíjìncháochénjùnyángxiàxiànzàinántàikāngrénzuòguòxìngtàishǒushì zhōngshàngshūzhōngjūnděngguānzhíhòuzhuīzèngwèitài

 nèijiāréntóngzàinèi

 érzizhíbèi

 jiǎnglùnwénjiǎngjiěshīwén

 éérjiǔhuìér

 zhòujǐn

 xīnrángāoxìngdeyàngzirán:……deyàngzi

 suǒshìxiàngshénmeshénmeshìxiàng

 érxièlǎngxièlǎngzhǎngxièāndezhǎngzizuòguòdōngyángtàishǒu

 chàchàduōxiāngchàzhìchàduōxiāng

 wèiruòdào

 yīnpíngjiè

 shì

 zhǐxièdàoyùn(yùn),dōngjìnyǒumíngdecáicōngmíngyǒucáizhechēngzhǐxiè

 wángníngzhīshūpíngshūjiāwángzhīdeèrérzizuòguòjiāngzhōushǐzuǒjiāngjūnhuìnèishǐděng

 shǐchūdōngjìnxièānzizhíbèimendeduànxìngduìhuàyánjiǎngāigōulēilefēngzhòuxuěfēnfēnyángyángdexiàxuětiānxièjiāzijǐngshīyǒngxuědeqíngjǐngzhǎnshìledàijiātíngwénhuàshēnghuóqīngsōngxiédehuàmiànwénzhāngtōngguòshéntàimiáoxiěshēnfènzànshǎngxièdàoyùndewénxuécáihuábìngyīnérliúchuánqiānchéngwèiduànjiāhuà。《yǒngxuězuòwèiqīngtánmíngshìdejiàoshūbiézhùchuánwèijìnqīngtánjiādedeyánxíngxiàngzhòngshìrényánderùnshì,“yánjìnrénmiànyùnhuǎngshēngdòngérjiǎnyuēxuándànzhēnzhìqióngjīnjuéchàng。”

 “xiètàihánxuěnèiérjiǎnglùnwén。”wénzhāngjiāodàiyǒngxuědebèijǐngduǎnduǎndeshíhángàidenèiróngxiāngdāngduōdōngjìndexièshìjiāshìyǒumíngdeshīzānyīngzhījiāwèishǒudeshìxiètàixièānzàizhèyàngdejiādàoxuětiānwàichūcáiyǒujiǎnglùnwéndexìngzhàorénjiānzhǔjiǎngrénránshìxièāntīngzhòngshìérmenshíjiāndiǎnrénshìjiànquándōushuōdàolejiēzhexiězhǔyàoshìjiànyǒngxuěshíshìzhǔjiǎngrénchūkǎotīngzhòng)。zhǔjiǎngrényǒuxìngyuánláishìtiānshēnglebiànhuà:“éérxuězhòu”,zǎoxiānyǒuxuědànérbiànchénglefēnfēnyángyángdeémáoxuězhè使shǐzhǔjiǎngréngǎndàohěngāoxìngshìgōngxīnrányuē:‘báixuěfēnfēnsuǒshì?’xiōngziéryuē:‘yánkōngzhōngchà。’xiōngyuē:‘wèiruòliǔyīnfēng。’”ànnéngshǎodànzuòzhězhǐxiàleliǎngshìxièlǎngshuōdeyánkōngzhōng”;lìngshìxièdàoyùnshuōdeliǔyīnfēng”。zhǔjiǎngrénduìzhèliǎngàndeyōulièwèizuòpíngdìngzhǐshìxiàoérshífēnnàirénxúnwèizuòzhěméiyǒubiǎotàiquèzàizuìhòuchōngjiāodàilexièdàoyùndeshēnfèn,“gōngxiōngzuǒjiāngjūnwángníngzhī。”zhèshìyǒudeànshìbiǎomíngxīnshǎngzànyángxièdàoyùndecáibìngxiěchūlexièdàoyùnshìyǒngcái”。

 wèishuōxièdàoyùnzuòdegènghǎoneliǔzuòwèichūnshíjǐngyǒushìhuāfēihuāyīnfēngérpiāogēnmǎntiānfēidezhēngjìnzhīliǔhuācéngxíngróng:“yánglínghuāérxuěfēihuòfēnghuíéryóubáohuòluànérbiāolíngjìnghuìértóngjiàngjūnérmíng。”xièdàoyùnjiāngláiběifēngchuīmàntiānfēixuěkānchēngjiānliǔxíngyándiǎnmíngdāngshídexuězhòuzhījǐngéryīnfēnggèngzhǐchūsuífēngpiāomànbiānderándiǎn。(sòngdàidezhùqīngànyǒumǎnchéngfēng。)yóujiàozhīxuěhuāliǔwèishìértónglezàikànyánkōngzhōngdefāngwèimiǎnyǒujiànzhǒuzhīxiánlegèngjiǎngjiūshénshìyánzàikōngzhōngshuāshuāzhòngzhòngxiàluòduǒdōuláitánxīnshǎngměigǎnyánzuòliǔsǎozhìzhòngzhīgǎnyīnfēngérmàntiānpiāofēizhècáishìrándezàohuàérqiěliǔpiāofēidejiéshìchūnnuǎnhuākāizhīshídōngzhīlěngjǐngchūnzhīnuǎnjǐngxiěchūgèngjiànshī

 zhèshìqiānjiāhuàbiǎoxiànlecáizixièdàoyùnjiéchūdeshīcáihuáduìshìzhìdeguāncháyǒulínghuóxiǎngxiàng

 jìnshū·wángníngzhīxièshìchuánshìshuōxīn·yánpiānzàixièānhánxuěchángnèiérjiǎnglùnwénéérxuězhòuānxīnránchàngyùnxiōngzilǎngxiōngdàoyùngēngshīshàng),ānxiào

 xièānsuǒzàiqúnchāiràngméizhízhīshīcáigèngzàizhízizhīshàngànxièlǎngshǎoyǒuwénmíng,《shìshuōxīn·yánpiānyǐnjìnyángqiūchēngwényàn”,《wénxuépiānyǐnzhōngxìngshūshuōshèyǒucái”。suǒshūchūyùnzhíziwèichàngzhèngjiàncáimǐnjiépíngxīnérlùn,“yánkōngzhōngshīwèizhǒngfāngxuěfěnbáijīngyíngpiāosànérxiàxièlǎngjiùjìnyòngchèyánkōngzhōngzhīsuīgāomíngchàxíngróngle

 ránércōngyǐngdemèimèibìngxìnxiōngzhǎngdecáimíngjuéyánxuěráncuòdànméiyǒuxíngróngchūxuěhuāliùbànsuífēngpiāofēnfēnyángyángbiāndegēnběnzhēngshìzhēnduìxiōngzhǎngdeyuánzuòledǎndexiūzhèng:“wèiruòliǔyīnfēng。”

 qīngrénshěnqiánshuō:“shìnánxiǎnchénnányánqìngměituōliánlèixíngzhī。”(《shuōshīzuìjuǎnxiàshìshīdeběnxiūshǒuyàozàitiēqièchuánshénxīnyǐngmiàozhèzhèngshìxièdàoyùngāoxiōngzhǎngdefāng

 dànshìzhēnzhèngdejiāmíngzhīsuǒqiānliúchuánchuánrénkǒugèngzhòngyàoháizàinéngtōngguòxíngxiàngchuánchūzuòzhěnèixīndexiǎnggǎnqíngxièdàoyùndezhèshījiāchùjǐnzàigōnggànshèháizàitòuchūcáiziàishēnghuóàirándeqíng怀huáijiāngběifēngfēixuědeyánhándōngjǐngzuòdōngfēngchuīmiándechūnzhèngbiǎoxiànchūzuòzhěkāilǎngguāndexiōngjīnduìměihǎochūnguāngdeyóuzhōngxiàngwǎng

 jìnshūběnchuánxièdàoyùndeliánjǐndàoshūdechēngshǎngérqiěháishòudàozàichǎngjiābīndezhìzànzhèliánsuìchuánwèishíjiāhuàxièdàoyùncóngyíngleyǒngcáideměimínghòuláináncháoliángliúxiàochuòxiěguòshǒuduìxuěshī》,zhōngyǒuguìhuáshūjiǎojiǎoliǔfēifēixiánchípiāoyáoqiānfēi”。shìshòudàoxièdàoyùnde

 yàoshuōmíngdeshìxièdàoyùndechūliánbìngshìshízhīgōngshālínggǎnérshìyǒupíngshíshēnhòudewénxuéxiūyǎngzuòchǔde。《shìshuōxīn·yánpiānyǐnrénchēngyǒuwéncáisuǒzheshīlěisòngchuánshì”。juéfēnméiyǒubǎocúndàojīntiān

 liúqìng(403nián - 444nián),péngchéngjùnpéngchéngxiànjīnjiāngshěngzhōushìrénnáncháosòngzōngshìwénxuéjiāsòngliúdezhízifēngnánjùngōngyǒngchūyuánnián(420niánfēnglínchuānwángzhēngwèishìzhōngwényuánjiāshíshìshūjiāndānyángyǐnshàngshūzuǒshèzhōngshūlìngjīngzhōushǐděngzheyǒuhòuhànshū》、《zhōuxiānxiánchuán》、《jiāngzuǒmíngshìchuán》、《shìshuōxīn》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34598.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org