首页 趣味语文古诗词正文

病梅馆记(bing mei guan ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:27:32 11 0 咏物

 jiāngníngzhīlóngpánzhōuzhīdèngwèihángzhōuzhī西jiēchǎnméihuòyuē:“méiwèiměizhí姿wèiměizhèngjǐngshūwèiměitài。”wénrénhuàshìxīnzhīwèimíngzhàohàoshéngtiānxiàzhīméiyòu使shǐtiānxiàzhīmínzhuózhíshānchúzhèngyāoméibìngméiwèiqiúqiánméizhīzhīshūzhīyòufēichǔnchǔnqiúqiánzhīmínnéngzhìwèiyǒuwénrénhuàshìzhīyǐnmínggàoméizhězhuózhèngyǎngpángtiáoshānyāozhìzhīchúzhíèshēngqiúzhòngjiàérjiāngzhèzhīméijiēbìngwénrénhuàshìzhīhuòzhīlièzhìzāi

 gòusānbǎipénjiēbìngzhěwánzhězhīsānnǎishìliáozhīzòngzhīshùnzhīhuǐpénmáijiězōngniánwèizhīquánzhīběnfēiwénrénhuàshìgānshòugòubìngméizhīguǎnzhùzhī

 ān使shǐduōxiáyòuduōxiántián广guǎngzhùjiāngnínghángzhōuzhōuzhībìngméiqióngshēngzhīguāngyīnliáoméizāi

 wén

 jiāngníngdelóngpánzhōudedèngwèishānhángzhōude西dōuchūchǎnméiyǒurénshuō:"méipíngzhewānde姿tàibèirènwèishìměidezhílejiùméiyǒufēng姿píngzhezhīgànqīngxiébèirènwèishìměideduānzhènglejiùméiyǒujǐngzhìpíngzhezhīshūbèirènwèishìměidemàolejiùméiyǒu姿tài。”běnláijiù。(duìzhèwénrénhuàjiāzàixīnmíngbáidequè便biàngōngkāixuāngàoshēngyòngzhèzhǒngbiāozhǔnláiyuēshùtiānxiàdeméiyòunénggòuláiràngtiānxiàzhǒngméirénkǎndiàozhídezhīgànchúfándezhītiáochúdiàoduānzhèngdezhītiáozhīgàncuīzhé使shǐméihuāchéngbìngtàizuòwèizhíláimóuqiúqiáncáiméidezhīgàndeqīngxiézhīdeshūlǎngzhīgàndewānyòushìxiēmángzhuànqiánderénnénggòupíngjièmendezhìhuìliàngzuòdàodeyǒuderénwénrénhuàshìzhèyǐncángzàixīnzhōngdebiéshìhǎomíngbáigàomàiméiderén,(使shǐmenkǎndiàoduānzhèngdezhīgàn),péiyǎngqīngxiédezhīchúfándezhīgàn),cuīzhédenènzhīchúdiàozhídezhīgàn),àideshēngyòngzhèyàngdefāngláimóuqiújiàqiánshìjiāngzhèjiāngdeméidōuchéngbìngtàilewénrénhuàjiāzàochéngdehuòhàiyánzhòngdàozhèa

 mǎilesānbǎipénméidōushìbìngméiméiyǒupénwánhǎodejīngwèimenliúlehǎotiānlèizhīhòushìshìyàozhìliáomenfàngkāimen使shǐmenshùnránshēngzhǎnghuǐdiàoxiēpénziméiquánzhǒngzàijiěkāikǔnbǎngmenzōngshéngdeshùniánzuòwèixiàndìng使shǐmenhuī使shǐmenwánhǎoběnláishìwénrénhuàshìxīngānqíngyuànshòudàokāishèbìngméiguǎnláizhùcúnmen

 āizěnmenéngràngyǒuduōxiēkōngxiánshíjiānyòuyǒuduōxiēkōngxiándetiánlái广guǎngfànzhùcúnnánjīnghángzhōuzhōudebìngtàideméishùjiéjǐnshēngdeshíjiānláizhìliáobìngméine

 zhùshì

 jiāngníngjiùjiāngníngsuǒzàizàijīnjiāngnánjīng

 lóngpánlóngpánzàijīnnánjīngqīngliángshānxià

 dèngwèishānmíngzàijīnjiāngzhōu西nán

 西míng

 (qī):qīngxié

 běnláiběnlái

 míngzhàohàogōngkāixuāngàoshēngmínggōngkāizhàogàobānzhǐshànggàoxiàhàohǎnjiào

 shéngmíngzuòdòngyuēshù

 zhuókǎnxuē

 zhízhídezhīgàn

 yāoméibìngméicuīzhéméinòngchéngbìngtàiyāo使shǐ……cuīzhé使shǐ……wān)。bìng使shǐ……chéngwèibìngtài

 chǔnchǔnzhīdeyàngzi

 zhìzhìhuìliàng

 shūdeshìhǎo

 yǐnyǐnzhōngyǐncángxīnzhōngbiédeshìhǎo

 (yù):mài

 pángtiáopángxiéchūdezhītiáo

 zhìzhīnènzhī

 zhòngjiàgāojià

 è(è):èzhì

 wèi……

 zòngfàngzòng

 shùn使shǐ……shùnrán

 quán

 zōngzōngshéngdeshù

 ……wèi……dāngzuò

 使shǐ……huī

 quán使shǐ……bǎoquán

 gòupíngbìng

 ānzěnmenénggòu

 xiákōngxián

 qióngqióngjǐn

 zuòzhětōngguòqiǎnrénmenduìméihuādecuīcánxíngxiàngjiēpēngleqīngwángcháotǒngzhìjiēshùrénmínxiǎngzhìcuīcánréncáibiǎoleyàoqiúgǎizhèngzhìzhuīqiúxìngjiěfàngdeqiánglièyuànwàng

 běnwénpiānduǎnxiǎojiégòuyánjǐnshēnquánwéngòngsānduàn

 duànjiēshìchǎnshēngbìngméidegēnyuánwénzhāngxiānjiǎnyàoshùméidechǎn:“jiāngníngzhīlóngpánzhōuzhīdèngwèihángzhōuzhī西jiēchǎnméi。”ránhòufēngzhuǎnyǐnchūduànyǒuxiērénpíngjiàméideměichǒuyòngqīngqīngshōuzhùjiēzhezuòzhěkāishǐxiángfēnbìngméichǎnshēngdeyuányóuyuánláizàiwénrénhuàshìdexīnzhōngméisuīránwèiměi”“wèiměi”“shūwèiměi”。dànwèimíngzhàohào”;èrnéngràngrényāoméibìngméiwèiqiúqián”;sāncóngguānshàngshuōyòunéngzhìwèi”。suǒmenzhǐhǎotōngguòjìngleshìmenàntōngguānjiéràngsānzhěláizhuǎngàoméizhě”,zhuózhèngshānchúzhítóuwénrénhuàshìzhīyǐn”。zàizhèyàngdeqíngkuàngxià,“jiāngnánzhīméijiēbìngjiùmiǎnle。“wénrénhuàshìzhīhuòzhīlièzhìzāi!”gǎntàndàochūlezuòzhědejǐnfènkǎiwèixiàwénshìliáozhīleqíngshì

 èrduànxiězuòzhěliáoméidexíngdòngjuéxīn。“gòusānbǎipénérshìliáozhī”,jiànxíngdòngdeguǒduàn;“niánwèizhīquánzhī”,jiànchénggōngdeshìyán;“gānshòugòubìngméizhīguǎn”,jiànjiānchídàodejuéxīnliáoméidedòngjuéxīnxiějǐnlezuòzhěduìfēngjiàntǒngzhìjiēzhìréncáishùxiǎngdemǎnfènkǎibiǎoleduìjiěfàngxiǎngxìngyóudeqiánglièwàng

 sānduànxiězuòzhěguǎnliáoméidexīnzhèduànzuòzhěkǎitànxiáduōxiántiánduōliáoméideliàngyǒuxiànjiùshìkǎitàndeliàngwǎnhuíréncáishòuèshādehēiàndezhèngshìshíshàngzuòzhěshēngzàishìshànghěnzhǐzuòguòxiǎojīngguānérqiěshòudàoquánguìdeshìpáidecáinéngdōushīzhǎngèngyàoshuōjiěchúquánguóréncáisuǒzāoshòudeèzhìleyīnzhǐnénggǎntànzuòjiédànshìsuīwèigǎntànwàng广guǎngzhùjiāngnínghángzhōuzhōuzhībìngméi”,“qióngshēngzhīguāngyīnliáoméi”,chōngfēnbiǎoxiànlejiānchízhàndòudezhì

 běnwénbiǎomiànshàngshuōméishíshàngquèshìméirénpēngshízhèngshífēnshēnzuòzhějièwénrénhuàshìàiránjiànkāngdeméiérbìngméiwèiměizhì使shǐméihuāshòudàocuīcányǐngshètǒngzhìjiējìnxiǎngcuīcánréncáidechǒuèxíngjìng。“yǒuwénrénhuàshìzhīyǐnmínggàoméizhě”,ànshìdezhèngshìxiēfēngjiàntǒngzhìzhědebāngxiōngmengēnzhǔzidebēnzǒuxiàoláozhìréncáiwèizhuózhèngshānchúzhízhèyāoméibìngméideshǒuduànzhèngshìfēngjiàntǒngzhìjiēèshāréncáideèlièshǒuduànmengōngxiànhàixiēzhèngzhíāyǒucáinéngyǒuyǒupéngshēngderéncáiyàozàojiùdezhǐshìpángtiáoshēngzhìdegàncánzhīxiénìngchénchéndecáiyōngcáizuòzhěgòusānbǎipén”,“zhīsān”,wèibìngméiérzhèngshìwèiréncáibèièshāértòngxiànbēifènzhīzhōngxiǎnshìleduìbèièshāderéncáideshēnhòutóngqíng。“zòngzhīshùnzhīhuǐpénmáijiězōng”,jiùshìshuōyàochúfēngjiàntǒngzhìjiēduìréncáideshùèzhìràngrénmendecáinénghuòyóuzhǎn。“zhīquánzhī”,dìngyàohuīméideběnxìngbǎoquánméideránjiànkāngdexíngtàizhèzhèngfǎnyìnglezuòzhěyàoqiúxìngjiěfàng,“jiàngréncáideqièxīnqíngyóujiànběnwénbiǎomiànxiěméishíshìjièméizhèngtōngguòxiěméiláizhépēngshèhuìdehēiànbiǎodezhèngzhìxiǎng

 qīngcháofēngjiàntǒngzhìzhěwèilejiāqiángxiǎngtǒngzhìrénmínfāngmiànwénzuòwèikǎoshìxuǎnyòngréncáidedìngwénshùrénmendexiǎnglìngfāngmiànxìngwénzhènzhīshífēnzi.zàizhǎngyándexiǎngtǒngzhìxiàréncáizāoshòuyánzhòngdecuīcánwénxiě1839niánzhèngshìpiànzhànzhēngqián

 gōngzhēn(1792nián8yuè22-1841nián9yuè26),rénhàodìngānzuòdìngān)。hànzhèjiānglínānjīnhángzhōurénwǎnniánzhùkūnshānlíngshānguǎnyòuhàolíngshānmínqīngdàixiǎngjiāshīrénwénxuéjiāgǎiliángzhǔdexiānzhěgōngzhēncéngrènnèizhōngshūzōngrénzhǔshìzhǔshìděngguānzhízhǔzhāngchúzhèngzhìwàiguóqīnlüècéngquánzhīchílínjìnchúpiàn。48suìguānnánguīniánjiāngdānyángyúnyángshūyuàndeshīwénzhǔzhānggèng”、“gǎi”,jiēqīngtǒngzhìzhědexiǔyángzheàiguóqíngbèiliǔziwèisānbǎiniánláiliú”。zheyǒudìngānwén》,liúcúnwénzhāng300piānshījìn800shǒujīnrénwèigōngzhēnquán》。zhemíngshīzuòhàishīgòng315shǒuduōyǒng怀huáifěngzhīzuò

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34584.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 11人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org