首页 趣味语文古诗词正文

小石城山记(xiao shi cheng shan ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 09:19:37 6 0 咏物

 西shāndàokǒujìngběihuángmáolǐngérxiàyǒuèrdào西chūxúnzhīsuǒshǎoběiérdōngguòshízhàngduànérchuānfēnyǒushíhéngdāngyínshàngwèiliángzhīxíngpángchūbǎoyǒuruòményānkuīzhīzhènghēitóuxiǎoshídòngrányǒushuǐshēngxiǎngzhīyuèliángjiǔnǎihuánzhīshàngwàngshényuǎnrǎngérshēngjiāshùměijiànérjiānshūshùyǎnyǎnglèizhìzhěsuǒshīshè

 zàozhězhīyǒujiǔshìwèichéngyǒuyòuguàiwèizhīzhōngzhōuérlièshìgèngqiānbǎiniánshòushìláoéryòngshénzhětǎngshìguǒhuòyuē:“wèixiánérzhě。”huòyuē:“zhīlíngwèiwěirén,érwèishìchǔzhīnánshǎorénérduōshí。”shìèrzhěwèixìnzhī

 wén

 cóng西shānkǒuzhíxiàngběizǒuyuèguòhuángmáolǐngwǎngxiàzǒuyǒuliǎngtiáotiáoxiàng西zǒu沿yánzhezǒuguòshénmedàolìngtiáoshāowēipiānběiérhòuxiàngdōngzǒuledàoshízhàngjiùbèitiáoliújiéduànleyǒushíhéngdǎngzàizhètiáodejǐntóushíshāndǐngtiānránshēngchéngǎiqiángdòngliángdexíngzhuàngpángbiānyòuchūkuàihǎoxiàngbǎolěiyǒuxiàngméndedòngcóngdòngwǎngtànwàngpiànhēidiūkuàixiǎoshízijìndōngxiàyǒushuǐxiǎngshēngshēngyīnhěnhóngliànghǎojiǔcáixiāoshīshíshānpánràozhedēngdàoshāndǐngzhànzàishàngmiànwànghěnyuǎnshānshàngméiyǒuquèzhǎngzhehěnhǎodeshùzhúziérqiěgèngxiǎnxíngzhuàngzhìjiānyìngzhúfēnshūyǒuzhìgāocānchàhǎoxiàngshìyǒuzhìhuìderénzhìde

 āi怀huáizàozhědeyǒuhěnjiǔledàolezhèérgèngwèizàozhěquèshíshìyǒudedànyòuguàizhèxiǎoshíchéngshānānfàngdàorényāncòudezhōngyuánquèbǎizàizhèhuāngyáoyuǎndemánzhī使shǐjīngguòqiānbǎiniánméiyǒuxiǎnshìjǐngdehuìzhèjiǎnzhíshìbáihàoérháoyòngchùshénlíngdezàozhěshìhuìzhèyàngzuòdemezàozhěguǒzhēnméiyǒudebayǒurénshuō:“zàozhězhīsuǒzhèyàngānpáishìyòngzhèjiāshèngjǐngláiānwèixiēbèibiǎnzhúzàidexiánrénde。”yǒurénshuō:“zhèfāngshānchuānzhōnglíngzhīyùnwěirénérwéiníngchéngzhèshānshèngjǐngsuǒchǔdenánshǎochūréncáiérduōchǎnfēngguàishí。”zhèèrzhǒngshuōdōuxìn

 zhùshì

 jìngběizhíwǎngběi

 yuèguò

 huángmáolǐngzàijīnnánshěnglínglíngxiànchéng西miàn

 西chūxiàng西shēn

 shǎo(shāo)běiérdōngshāoxiàngběiyòuxiàngdōngshǎotōngshāo”。

 duànérchuānfēnzhōngduànchūxiànfēnliúdeshuǐ

 héngdāngyín(yín):héngzhedǎngzàidejǐntóu

 (pìnì):chéngqiángshàng齿chǐzhuàngdeǎiqiáng

 liáng(lì):dòngliángzhèzhǐjiàzhīzhedeliángdòngdòngzhèngliáng

 bǎo(wù):xiǎochéngbǎochùshìzhǐyóushānshítiānránxíngchéngdeyīnzuòzhěchēngxiǎoshíchéngshān”。

 kuīzhùliúxīn

 dòngránshēnshēndeyàngzi

 yuèshēngyīngāokàngqīngyuǎn

 tíngzhǐ

 huánràodàoérxíng

 wàngshényuǎn:“wàngzhīshényuǎnde

 jiànzhǐzhúzi

 bié

 “shūshùèrshìxiējiāshùměijiànshūxiāngyǒuzhìhǎoxiàngshìcōngmíngrénjīngxīnshèzhìdeshù(cù),yǎndàolèihǎoxiàng

 zàozhězhǐchuàngshìshén

 gèngshì

 chéngquèshíshìdequèshì

 “yòuguàishìshuōyòuguàizàozhěxiǎoshíchéngshānānpáizàizhōngyuánfǎnérchénshèzàizhèpiāndemánjīngqiānbǎiniánnénggòuzhǎndefēngcǎizhèdāngránshìláoérgōngyòngdezhōngzhōuzhōngyuángèng,gēngyīnshòugòngxiàndàoshǎngshítōng”。shòuchūshòuzhèshìxiǎnde

 “shénzhěèrshìshénxìngtǎngruògāizhèyàngzàozhějiùzhēndecúnzàilebashénzhězhǐshénxìng,《·shàng》:“yīnyángzhīwèishén。”tǎng(tǎng),tōngtǎng”。tǎngruòhuòzhěshìshìzhǐwèizhīzhōngzhōuérlièshìdexiànxiàngguǒzhēnde

 wèixiánérzhěshìxiǎoshíchéngshānshìyòngláiwèixiēxiánmíngquèbèibiǎnzhédàozhèderénmendeshìzhǐyǒurénbiànyòngwèiyǒuyòngdeshuō

 “shìtiānjiāndelíngzàizhèdàizàojiùwěiderénquèjǐnjǐnzàojiùxiǎoshíchéngshānzhèyàngdejǐngsuǒchǔzhīnánzhèfāngquēshǎoréncáiérduōyǒushíyánshìzhǐyǒurénbiànláowèigōngláodeshuōzhīlíngzhèzhǐtiāndelíngchǔjīnnánběiděngchūnqiūzhànguóshíshǔchǔguóshǎorénérduōshízhǐshǎochūxiánrénérduōchūshí

 liǔzōngyuányīncānjiāwángshūwénxīnyùndòngtángxiànzōngyuányuánnián(807niánbèibiǎndàoyǒngzhōudānrènliǔzōngyuánzàizhèmànzhǎngdedàizuìjiān便biàndàochùyóulǎnsōutànshèngjièkāixiōngjīndàojīngshénshàngdewèi。《yǒngzhōujiùshìzhèzhǒngxīntàizhīxiàdeyóujiéjīngwénshìzhōngdezuìhòupiānzuòyuánnián(812nián)。

 míngshǎng

 běnwénzhōngxiějǐngdemíngshì:“rǎngérshēngjiāshùměijiànérjiānshūshùyǎnyǎnglèizhìzhěsuǒshīshè。”zhèyùnyòngbáimiáoshǒuyánjiǎnliàndànxíngxiàngzhēnmiàohéngshēng

 shīzuòduì

 《xiǎoshítánxiǎoshíchéngshānxiějǐngshūqíngdeqíngshìfǒuxiāngtóng

 《xiǎoshíchéngshānshìyǒngzhōuzhōngdezuìhòupiānzuòzhěqíngjǐngshūzhéshēnghuódeqīngmènyōushāngzhīqíngsuǒxiědeyóusànwénwǎngwǎngjièjǐngshūqíngtuōzhèngzhìshàngzhìdebēifèn

 《xiǎoshítánzhèshǒushīmiáohuìlexiǎoshítándeshí shuǐ shùzhexuànrǎnlerénshénhán qiāochuàngyōusuìdefēn,shūlezuòzhězàichùjìngzhōngbēiliángchuàngdexīntóngshíyùnhánzhezuòzhěkànjiànxiǎoshítánměijǐngshíyuèdexīnqíng

 shīzuòfēn

 zhèpiānsànwéngòng221wèiduǎnxiǎojīnghànzhūmiáoxiějǐnghánqínggǎnquèqiàdàohǎochùzhēnshìzēngtiānshānjiǎn

 wèishénmexiǎoshíchéngshānhuìzāorénshǎngshídejìngkuàngnezhèdāngránshìyóuxiǎoshíchéngshānsuǒchùdepiānhuāngliángdewèizhìjuédìngdeyàodàoxiǎoshíchéngshānyàocóng西shāndàokǒuzhíxiàngběiyuèguòhuángmáolǐngxiàzàishāoshāoxiàngběiyòuzhéxiàngdōngzàiguòshízhàngdefāngháiyǒucéngduànlièqiěbèitiáoshuǐfēnkāibìngyǒudeshānshíhéngjiézàiduānshìxiǎngshìyǒufēichánghǎoqiètànjùnxīnderényǒushuíyuàndàozhèláineyǒushuíxiǎngdàozhèláineyòuyǒushuínéngzhèxiǎoshānchǎnshēngxīngòngmíngnezhǐyǒuliǔzōngyuánzhǐyǒubèibiǎndeliǔzōngyuáncóngtángcháodedōuchéngzhǎngānzǒuláiyǎnjīngliàngxiànlehuāngjiāodexiǎoshíchéngshānxiànlefēitóngxúnchángdeměi

 liǔzōngyuándeyǎnguāngshìhuìzhìdeyīnwèiyǒushìkǎndejīngliǔzōngyuándexiōng怀huáishìbǎohánliánzhīqíngcāngsāngzhīgǎndeyīnwèiyǒuzhexiǎoshíchéngshānxiāngshìdejìngzhǐyǒuliǔzōngyuánnéngxiànzhǐyǒuzàiliǔzōngyuándeyǎnzhōngcáihuìfàngshèchūměideguāngcǎiérqiěchéngwèishēngmíngshìdeměishānxiǎoshíchéngshāndeměishìrénnéngyǎngàideyīnwèishìtiānshuíbáifèijìnxiǎoshíchéngshānjǐnguǎnchùzàipiānhuāngyuǎnzhīdànquèyǒuxìngjiànleliǔzōngyuánshìchéngmíngzhèhuòshìǒurándànnéngshuōshìránshìshǐderánérliǔzōngyuánzhīdàoyàojiànshuícáinéngzǒuchūzhèbèibiǎndepiānhuāngyuǎnzhīderányòuzàipiānchǎnshēnghuāngliánghuāngliángchǎnshēngkōngkuàngkōngkuàngchǎnshēngyōujìngyōujìngchǎnshēngyōuéryōuchǎnshēngyǒujiùyǒuměishìrénhěnshǎonéngjiàndeměicáishìdeměiyǒushíshūderénránzhījǐngjiùzhèmeqiǎomiàoróngzàiérqiěxīnxīnxiāngtōngréncóngránzhōngdàowèiránzhījǐngyòucóngréndewéizhōngshēnghuáleměi

 jiùkànkànzhèxiǎoshíchéngshāndezhījǐngzhīměidexíngshàngbiānhǎoshìduǒqiángwànglóupángbiānyóusǒngchūdetiānránchéngbǎoqiěyǒuchéngmén;(zhègàijiùshìshānjiàozuòxiǎoshíchéngshāndeyuányīnba。)deyǒushùzhúdecuì绿shǎndòngzhezhǒngshēngmìngsuǒyǒudejiānrèngāngzhuīqiúzhīguāngháiyǒunónghēidedòngxuéhěnshénhěnshénbiāndìngshèngzhehǎoduōhǎoduōchénshuìjiǔdeshìdeshēngtóujìnxiǎoshízidòngxuézhōngjiùyǒudōngdōngdeshuǐshēngshēngyīnshífēnxiǎngliànghěnjiǔcáixiāoshìkěndìngshìměimiàodeyīnzàiděngrénshǎngjiànbìngmíngdemàorǎngquèshēngzhǎngzheshùzhúziqiějiānshícōngshūxiāngjiānyǎngchéngxiàngshìyǒucáizhìderénzhìdedànyòurénzhìdejīngmiàowèiguǐshéngōngérdegāohuánràodēngdàoshāndǐngjiùnéngtiàowàngdàohěnyuǎndefāngxiàngshìxiǎoshíchéngshānzàitànshìwàimiàndeshìjiètīngwàimiàndexiāonéngshuōzhèxiǎoshānzhījǐngměimamademěijiùzàidejiǎndānránzhìjiǎoróuzàozuòzhuāngqiāngzuòshìdànbìngxuànrǎnquèzhāngzhèjiùshìxiǎoshāndepǐnzhìxìngxiǎoshānzàizhèdāileduōshǎoniánliánxiǎoshānzhīdàozhēnyǒuxiēmèndànxīnqíngzǒngshìhěnpíngjìngdeyīnwèizhèngzàiděngdàirénxiànérxiāngxìnchízǎohuìyǒurénxiànzhèrénzhōngzǒuláilejiùshìliǔzōngyuánzhèxiǎoshāndezhījǐngzhīměizhōngbèiliǔshìdemiàoshǒudiǎnhuàchéngcuǐcàn耀yàoyǎndexīngdiǎnzhuìzàileshìjièshǐdetiānkōngqúnxīnggěiréndàiláixīnyuèérzhèxiǎoxiǎodeshíchéngshānméiyǒubèishàngtiānānpáizàifánhuáxuānnàodezhōngyuánquèbèiānzhìzàipiānhuāngyuǎnzhīshìshàngtiānyǒukǎoyàndenàizhìmaháishìxiǎngkànkàndàoshìwèixiánzhìrénshǒuxiānxiànnesuǒwèideshàngtiānjiūjìngcúnzàicúnzàineliǔzōngyuándeshuōshìyǒuxiēxiāngmáodùnxiānshuōgèngjiāxiāngxìnzhèqièyǒushàngtiāndeānpáiquèyòuduìshàngtiānzhèyàngdeānpáijiějuéshàngtiānyīnggāizuòqiānbǎiniándeměijǐngbèirénshídeshìdāngyǒurénduìshàngtiāndezuòzuòlejiěshìliǔzōngyuánháishìxiāngxìnguǒànjiěxiāngxìndejiǎojiǎngshānshuǐdemìngyùnquánzàishàngtiāndeānpáileshānshuǐyǒushòuchǒngdeshòuchǒngdezhèrényàngmaxiàngliǔzōngyuánzhèyàngcáidōuhěnměihǎochūzhòngderénjiùshìyīnwèigǎishībàilejiùbèihuángshàngbiǎndàozhèyuǎnzhīláilemaéryōuměidexiǎoshíchéngshānkěndìngshìzāoshàngtiāndebiǎnzhélezhìshénmeyuányīnhuòshìyóuzhèxiǎoshíchéngshānyǒushénmegǎishàngtiānzhānghuòsuǒxiázhìdexiǎngxiǎoxiǎodezuòshíchéngshānnéngguǎnlemeduōmaxiǎngxiǎnchūdecáihuáměihǎodepǐnzhìyuǎndebàohuìyǒuzhòngduōdetiānshénshèngxiānnéngróngdeérshàngtiānyòuguàntīngcóngmendejiànliǔzōngyuándexīnshìkùnhuòdebiǎoxiànrénxìnbiéshìzàizāoshòuxìngshígènghuìdeshìqíngguījiédàotiānshàngshíxiāngxìncáishìduìdedànguǎnzěnyàngxiǎoshíchéngshānliǔzōngyuánxiāngshìderàngliǎxiāngquèshíshìjiànxìngshìzàishídàixiāngzàizhèfāngxiāngshìzàiqiānshìjièshàngzàigǔngǔnshǐzhōngchǎnshēnglepiānměiwénchǎnshēnglezuòměishānwénshìduǎnxiǎodeshānshìxiǎoqiǎode

 shīzuò

 zhèpiānshānshuǐyóuyùnyònglexiàngzhēngdeshǒuzuòzhěxiǎoshíchéngshāndebèirénshǎngshíláizuòzhěhěngěngzhíhěnzhízhexiàdeshānshìwénrénshānrénxiǎoshānzhīměiquèrénshǎngdànxiǎoshānbìngyīnrénshǎngérshīdiàodeměirénchángshuōshìjīnzizǒnghuìguāngdewénshǒuxiānyàoyánjiūzuòzhědexiǎngqínggǎnxuézuòzhědewèirénzhīdàozuòzhèngzhídepǐngāoshàngderéncáinéngjiāngwénzhāngtòuduìyǒusuǒguǒzhǐshìjiùwénzhānglùnwénzhāngzhǐshìyánwénzhāngdeděngbiǎomiànshàngdedōng西jiānghuìshìbèigōngbànqiěyǒngyuǎndàozuòxuéwèndeshēn

 liǔzōngyuán(773nián-819nián),zihòutángdàidōngjīnshān西yùnchéngrénjiéchūshīrénzhéxuéjiāxuéjiānǎizhìchéngjiùzhuōzhedezhèngzhìjiātángsòngjiāzhīzhemíngzuòpǐnyǒuyǒngzhōuděngliùbǎiduōpiānwénzhāngjīnghòurénwèisānshíjuǎnmíngwèiliǔdōng》。yīnwèishìdōngrénrénchēngliǔdōngyòuyīnzhōngliǔzhōushǐrènshàngyòuchēngliǔliǔzhōuliǔzōngyuánhántóngwèizhōngtángwényùndòngdelǐngdǎorénbìngchēnghánliǔ”。zàizhōngguówénhuàshǐshàngshīwénchéngjiùjūnwèijiéchūwèishínánfēnxuānzhì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34555.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 6人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org