首页 趣味语文古诗词正文

感遇十二首(gan yu shi er shou)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:45:48 12 0 咏物

 lánchūnwēiruíguìhuáqiūjiǎojié

 xīnxīnshēngěrwèijiājié

 shuízhīlínzhěwénfēngzuòxiāngyuè

 cǎoyǒuběnxīnqiúměirénzhé

 yōurénguīzhìqīng

 chíxiègāoniǎoyīnzhīchuányuǎnqíng

 怀huáikōngrénshuígǎnzhìjīng

 fēichénsuǒwèichéng

 yóushēnchíniǎogāozhī

 jiēěryóuhōnghōngwèi

 yǒushēnghuàsuǒgǎnruò

 shénwēimièxīnānzhī

 hàotànyángzhūzirán

 鸿hónghǎishàngláichíhuánggǎn

 jiànshuāngcuìniǎocháozàisānzhūshù

 jiǎojiǎozhēndiānjīnwán

 měihuànrénzhǐgāomíngshénè

 jīnyóumíngmíngzhěsuǒ

 yuèshùqiānmèngmèijīnjiàn

 xíngháifēiqīnqīnzhěnxiāngxiàn

 huàdiéyóushíchuānānxiàn

 hǎishàngyǒuxiānshānguījuéshénbiàn

 西xiàshānyǐnběifēngchéngliú

 yànquègǎnhūndànyányíngchóu

 鸿hóngsuīyuǎnāiyīnfēisuǒqiú

 guìrénjiànxiàshìchángyīnyōu

 zhòngqínglèiwàishùwàngnèixiū

 gǎntànzhǎng使shǐxīnyōuyōu

 jiāngnányǒudānjīngdōngyóu绿lín

 nuǎnyǒusuìhánxīn⑿。

 jiànjiā⒀,nàizhòngshēn

 yùnmìngwéisuǒxúnhuánxún

 yánshùtáoyīn

 yǒngyōulínfēng怀huáijiǎnxiū

 měirénchùsuǒkōngyōuyōu

 qīngniǎozhìzhūbiēshuíyún

 fēnzhízhúshíshìyānliú

 bàoyǐngyínzhōngshuíwéntàn

 měirénshìfāngtíngshùhányōu

 báiyúnchóujiàncānghǎifēi

 fènghuángcháoláizhúhuāshí

 hànshàngyǒuyóuqiúān

 xiùzhōngzháshūshuāngfēi

 míngmíngchóujiàngěnggěngjiān

 lánxiùkōnghàoduóyōu

 xīnxiāngsuìwǎngǎntànqíng

 báiyúnzàinánshānzhǎngtài

 yǒuxiāngwǎnzàiyúnróngróng

 pínggòuyàozhīxīnsuǒzhōng

 dàngāoniǎoāngǎnpānfēilóng

 zhìjīnggǎnbēiwǎntiánxīnxiōng

 guīláikòurényuàntiāncóng

 ménqúnhuàpínglínjiésuǒ

 xiàotànhánchóunǎifāngruí

 cháoyángfèngānzàichánbēi

 hàozhōngshēnjiēdàishuí

 suǒ怀huáichéngwǎngzhuī

 dǐngshífēishìyúnxiāncháng

 yuèfāngyǎoyǎochēchíchí

 tiānrǎngyōuhēiliánwéi

 ⑴gǎnshīyòngxiěxīnyǒusuǒgǎnjièzhīshī

 ⑵línzhězhǐyǐnshì

 ⑶měirénzhǐxiǎngzhōngdetóngdàozhě

 ⑷chíhuángshuǐchíchéngdàizhǐcháotíng

 ⑸shuāngcuìniǎofěicuìniǎoxióngwèifěiwèicuìmáohuáduōcǎi

 ⑹sānzhūshùshénhuàchuánshuōzhōngdebǎoshùběnzuòsānzhūshùjiànshānhǎijīng·hǎiwàinánjīng》:“sānzhūshùzàiyànhuǒguóběishēngchìshuǐshàngwèishùbǎijiēwèizhū。”

 ⑺“yǒuzidànláibiǎofǎnwènnéngjīnwándàngōngdezidàn

 ⑻“měishēnzhehuáměidezhuāngyīngdānxīnbiérénzhǐ

 ⑼“gāomíngguānwèixiǎnyàohuìzāodàoguǐshéndeyànègāomíngzhǐwèiguānzhízūnguìderén西hànyángxióngjiěcháo》:“gāomíngzhījiāguǐkànshì。”

 ⑽míngmínggāoyuǎndetiānkōng

 ⑾“zhězhělièniǎoderénxiǎnglièniǎodewàng

 ⑿zhùsuìhánxīnnàihándexìng

 ⒀jiànjìnfèng

 ⒁shùzhǒngzhí

 ⒂“hànshàngèryòngshījīng·zhōunán·hàn广guǎng》:“hànyǒuyóuqiú。”yóuzàiwàiyóuwándeniángwěizhùshí

 ⒃“shìshuōxiǎngtuōfēiniǎojiāngxìnshāorénrènwèiyànchuánshū

 ⒄“míngmíngèrmíngmíngtiānkōnggěnggěngānkōngjiānzhèshìshuōyǎngwàngtiānkōngjiànfēiniǎozhǐhǎoānwèiyóuér

 ⒅“lánxiùkāihuāxiǎokōngyóukōnghàobáiyōuzhǐyōuzhōnglánhuādeyánméiyǒuqióngjǐnzhèshìshuōlánféngqiūfēnfāngjiāngxiē使shǐréngǎntànqióng

 ⒆“báiyúnbáiyúnxiǎorénjiǎxīn·shènwēi》:“xiéchénzhīxiányóuyúnzhīzhàngyuè。”nánshānjūnwáng。《hànshū·yángyùnchuán》:“tiánnánshān。”zhāngyànzhù:“shāngāoérzàiyángrénjūnzhīxiàng。”

 ⒇tàitàn

 gōngyuán737niántángxuánzōngkāiyuánèrshínián),zhāngjiǔlíngyóushàngshūchéngxiāngbiǎnwèijīngzhōuzhǎngshǐwǎnniánzāochánhuǐzhōngérbèibiǎn,“měihánfēifèn》,zhānjīn”(hàozhānggōngshéndàobēi》),suìzuògǎnshíèrshǒu》。

 【

 zhèshǒushīshìshīrénzhéjīngzhōushísuǒzuòhányùntuōyáoshēnduìniǔzhuǎnliùcháoláideyànshīfēngguòdezuòyòngláishòudàopínglùnjiādezhòngshìgāozàitángshīpǐnhuìzhǐchū:“zhāngjiānggōnggǎnděngzuòzhèngchōngdànfēng》《sāo》,qīnqīnshèngtáng。”

 “lánchūnwēiruíguìhuáqiūjiǎojiéèrwénjiànlánzàichūntiānguìzàiqiūmendeziduōmefánmàomendehuāérduōmejiǎojiézhèzhǒngwénshíshàngshìjiānbāohuāgàikuòquánzhūéryánchūnlányòngwēiruíláixíngróngyǒumàoshèngérjiānfēnzhīérwēiruíèryòudiǎnchūláncǎoyíngchūnyǒuxiàndeshēnghuóguìyòngjiǎojiéláixíngróngguìshēn绿guìhuānènhuángxiāngyìngzhīxiàjuéyǒujiǎojiémíngjìngdegǎnjuéérjiǎojiéèryòushífēnjīngliànjiǎnyàodiǎnchūleqiūguìqīngdezhēng

 zhèngyīnwèixiělánguìdōujiānhuāsuǒsān便biànxīnxīnshēngjiāzǒngkuòyòuěrwèijiājiéjiāzànsòngzhèjiùqiǎomiàohuíyīngleliǎngzhōngdechūnqiūshuōmínglánguìdōuzàishìdāngdejiéérxiǎnshìmenhuòwēiruíhuòjiǎojiédeshēngmìngdiǎnbānxuǎnzhùběnjiāngsānliǎngjiěshìwèi:“chūnlánqiūguìxīnxīnxiàngróngyīnér使shǐchūnqiūchéngwèiměihǎodejié。”rènwèixiělánzhǐxiěxiěguìzhǐxiěhuāzhèyàngdejiěshìwèishīzhègàishìjiāngěrwèijiājiézhōngdejiěwèijiècóng”,yòuzhuǎnbiànwèiyīn”,ěrjiěwèidàihuòmen”,yòngzhǐlánguìzhèyàngdejiěshìzhíshāngquèshǒuxiānqiánèrjǐnguǎnyǒuchūn”“qiūèrdànzhǔfēnmíngshìlánguìhuā”,zěnnéngjiāngchūn”“qiūkànchéngzhǔshuōchūnqiūyīnlánguìérchéngwèiměihǎodejiéneguǒzhèyàngjiěshì便biànxiàmiàndeshuízhīlínzhěèrguàntōngzàitǒngguānquánshīshīrénzhezhòngqiángdiàodeshìzhǒngqiúrénzhīdeqíngzěnmehuìlánguìtáidào使shǐchūnqiūchéngwèiměihǎojiédenegēnshīréndechuàngzuòjiéshàngxiàwénláikàn,“ěrwèijiājiéde”,shīliǔshēngzhīzhōngdewèitóngzhìěr”,yīnggāishìérshìdàizhuōěr”、“ěrzhōngdeěrxìngxiāngtóng。“jiājiézàizhènéngjiěshìwèiměihǎodejié”,éryīnggāijiěwèiměihǎodejiécāo”。shīrénxiělelánguìhuādewēiruíjiǎojiéjiēzheshuōlánguìhuāzhèbāndeshēngàngránxīnxīnxiàngróngshēnjiùxíngchéngzhǒngměihǎodejiécāoyòngěrzuòwèidezhuàngzàishuōmíngjiājiéchūběnránchūxiūyǎngjiǎwàiqiúqiúrénzhīzhèjiùránérránzhuǎnxiàwénshuízhīlínzhěwénfēngzuòxiāngyuècǎoyǒuběnxīnqiúměirénzhé?”

 shīdeqiánxiělánguìérrén,“shuízhīlínzhěránzhuǎnyǐnchūlezhùshānlínzhīzhōngdeměirén。“shuízhīliǎngduìlánguìláishuōyǒuchūliàozhīgǎnměirényóuwéndàolelánguìdefāngxiāngyīnérshēngleàizhīqíng。“zuò”,yóushēnshūbiǎoshìàizhīshēnshīcóngréndàoyǒurénshìzhuǎnshīqíngyīnzhīérlán。“wénfēngèrběnmèngzi·jǐnxīnpiān》:“shèngrénbǎishìzhīshīliǔxiàhuìshìwénzhīfēngzhěwánliánnuòyǒuzhìwénliǔxiàhuìzhīfēngzhěbáodūnkuānfènbǎishìzhīshàngbǎishìzhīxiàwénzhěxìng。”zhāngjiǔlíng便biànyùnyòngzhèdiǎn使shǐshīgèngwèihánwěiwǎnqíngshēnhòu

 “cǎoyǒuběnxīnqiúměirénzhé?”yòuzhuǎnzhélínzhěránwénfēngxiāngyuèlánguìruòyǒuzhījuéyīnggāihěnjiēshòuměirénzhéhuāxīnshǎngleránérshīquèlìngjìngkāixīnlánféngchūnérwēiruíguìqiūérjiǎojiézhèshìběnxìngbìngfēiwèileměiréndezhéxīnshǎngshíshàngshīrénláixiánrénjūnzidejiéshēnhǎojìnxiūzhǐshìjǐnzuòwèiréndeběnfènérbìngfēijièláiwàijièdechēngqiúguìdāngránqiúrénzhībìngděngjuérénjiāshǎngshíqiúrénzhégèngděngfǎnduìrénjiācǎicóngqiúměirénzhédeláikàncóngzuòzhězāochánbèibiǎndeshēnshìkànzhèzhèngshìzhēnduìbèirénzhībèirénzhédeqíngkuàngérde。“rénérfāng”,“zhīgǒuqíngxìnfāng”,nǎishìquánshīdemìngzhīsuǒzàiquánshīxiělánguìdōuméiyǒuxiěréndàncóngshīdewánzhěngxiàngzhě便biànnánkànjiànrénkàndàofēngjiànshèhuìmǒuxiēmíngjiéjiéshēnhǎozhīshìdepǐn

 【èr

 zhèshìzhǒngxiūxíngjìngjièzàizuòzhōnggǎnshòudàodànmíngzhìníngjìngzhìyuǎnzhèzhǒngxīnkōngwéizhìjīngdegǎnshòushuínéngzhīdàoneduìháiméiyǒudàodegōngdeqiānháishìjīngchángyǒudiǎnxīnluànxiǎnggèngshàngjìngjièniànshēngshìwèichéng

 【

 zhèshìshǒuyánshīyuēshìtángxuánzōngkāiyuánèrshínián(736),línniúxiānzhízhènghòushīrénbèibiǎnwèijīngzhōushǐshísuǒxiěshīzhōng鸿hóngshuāngcuìniǎozhènglínniúxiānshuōmíngzhǒngzhétóngshíyǐndeshēnshìzhīgǎnèrniánhòushīrénjiùshìlezhèshǒushīgāishìwǎnniánxīnjìngde

 shīkāishǐjiùjiāng鸿hónghǎiduìcānghǎishìzhèyàngde鸿hóngyànshìzhèyàngdexiǎozhèjīngchèntuōchūrénzàizhòuzhījiānshìděngdemiǎoxiǎolekuàngzhèshìzhǐqúnsuǒchùdeyànhǎijiànyànjiànxiǎoxiāngxíngzhīxiàgèngchūlededānliáoluòjiàn鸿hónghǎishàngláizhèbìngfēipíngdànxiěláizhōngshèntòuleshīréndeqínggǎnèrchíhuánggǎn”,ránzhéwèixiàwénkāichūmiànzhèzhǐ鸿hóngjīngguòhǎidejīngtāohàilàngzhìjiàndàochéngqiángwàidechéngshuǐgǎnhuíxiànezhèshìxiàngzhēngshīrénzàirénhǎizhōngyóujīngfēnglàngtàiduōérwàiyǒusuǒjǐngtóngshífǎnchènchūxiàwéndeshuāngcuìniǎohuǎngyàncháoshàngwèiānérzhīlièhuǒjiùjiāngfénshāodàomen

 érqiězhèzhǐ鸿hóngliánshuāngcuìniǎogǎnzhèngmiànkànyǎnne!“jiànliǎngxiǎnchūlínniúxiāndeyànxūntiānshìmenqiègāowèijiùxiàngduìshēncuìmáodecuìniǎogāogāoyíngcháozàishénhuàzhōngsuǒshuōdezhēnguìdesānzhūshùshàngshìyàotàilemenshǎnguāngdemáozhèyàngxiǎnyǎnnándàojiùlièrénmenyòngjīndànwánláilièma?“jiǎojiǎozhēndiānjīnwánzhèliǎngshīrénjiǎtuō鸿hóngdezuǐwēnhòudekǒuduìdezhèngchūlechéngkěndequàngàofènxìngzāihuòzhèshìzhèngtǒngjiādexiūyǎngjiùshìsuǒwèiwēnróudūnhòudeshījiàoránhòuhěnránměihuànrénzhǐgāomíngshénèzhèliǎngdiǎnchūlequánshīdezhǔxiǎngzhōnggàodezhèngcáihuáfēngmángdewàijiùbiérénjiāngwèilièdeduìxiàngqiègāomíngdewèijiùbiérénnéngróngrěnérduìyànèzhègāomíngliǎngshìànyòngzuǒchuánzhōnggāomíngzhījiāguǐkànshìdediǎndànyònghěnhúnchéng使shǐzhějuéyòngdiǎn便biànzhīyuándiǎnfángduìshīdexīnshǎng

 zhōnggàoshuāngcuìniǎodehuàgòngqiánliǎngdàimendānyōuhòuliǎngzhèngmiànchūshídàidechùshìzhēnrán鸿hóngjiāngcǎizěnyàngdetàinezhòngfǎnhǎimiànliúliánchíhuángjiāngméicāngmángdetàikōngzhīzhōnglièrénmensuīránxiǎnglièshìyòujiāngcóngchùliène?“jīnyóumíngmíngzhěsuǒ”,chún鸿hóngyànkǒuwěndàochūqíngàngránquánshījiùzàicāngmángyōumiǎodeqíngdiàozhōngjiéshù

 zhèshǒushīkāishǐshìjiǎnjiégànjìngjiǎojiǎozhēndiānzhōngdejiǎojiǎoliǎngshàngchéngcuìniǎo”,xiàměi”:“zhēndiānsānshàngchéngsānzhūshù”,xiàgāomíng”。jiànshīrénxíngwéndezhěnhòuliùdōushì鸿hóngdebáizhōngduìcuìniǎoshuōèrzhuānshuō鸿hóngyàn。“jīnyóumíngmíngyòngmíngmíngliǎngláiduìchènshàngwéndejiǎojiǎoliǎngdiédeduìyīngyòuxiǎnchūleshīréndezhēnzhèshǒushījìnliànzhìtuōyáoshēnjièrénérchùchùcúnshuāngguānfēnchūrénláiérqiěhánshuōquànjièshīréndūnhòuzhīzhǐ

 【

 zhezhāngjiǔlíngzhèshǒusòngdāndeshīhěnróngxiǎngdàoyuándesòng》。yuánshēngnánguóshùshēngnánguódepiānsòngkāitóujiùshuō:“hòuhuángjiāshùláishòumìngqiānshēngnánguó。”tuōzhìzhīzhuóránjiànzhāngjiǔlíngshìnánfāngrénérdezhéjīngzhōudezhìsuǒjiānglíngchǔguódeyǐngdōu),běnláishìzhemíngdechǎndezhèshǒushīkāitóujiùshuō:“jiāngnányǒudānjīngdōngyóu绿lín”,tuōzhìzhīyóumíngxiǎnyuándemínggàomen:“niǎoniǎoqiūfēngdòngtíngxià。”jiàn使shǐzàinánguódàoshēnqiūbānshùnánmiǎnyáoluòyòunéngjīngzhùyándōngdecuīcánérdānnequèjīngdōngyóu绿lín”。yóuchōngmǎnlezànsòngzhī

 dānjīngdōngyóu绿jiūjìngshìyóuneháishìchūběnxìngguǒshì使shǐránjiùzhízànsòngsuǒshīrénwèndàonándàoshìyóunuǎndeyuánmaxiānfǎnzòng”,yòukěndìngyǒusuìhánxīnshōu”,diēdàngshēng姿yǒulán。“suìhánxīn”,bānshìjiǎngsōngbǎide。《lùnzihǎn》:“suìhánránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo。”liúzhēnzèngcóng》:“nínghánsōngbǎiyǒuběnxìng。”zhāngjiǔlíngyàozànměidānsōngbǎiyàngyǒunàihándejiécāoshìhányǒushēnde

 hàndàishīyǒupiānyòuchuíhuáshí》,shīzhōngshuōyòuwěishēnpánzhōngniánjiànshí”,biǎolezuòzhěwèishìyòngdefènmènzhāngjiǔlíngsuǒshuōdejiànjiā”,jiùshìjiànshíde。“jīngdōngyóu绿lín”,suìhánérbiànjiézhízànsòngjiéchūlèilèishuòguǒzhǐqiúgòngxiànréngèngxiǎnchūpǐndegāoshàngànshuōzhèyàngdejiāshùjiāguǒshìyīnggāijiànzhījiābīnderánérquèwèizhòngshānshēnshuǐsuǒwèizhīnàinàizhòngshēnwénkǎitànzhīshēng

 dāndemìngyùnzāozàixīnzhōngjiǔjiǔyínghuíshīrénnánpíngzhōngxiǎngdàolemìngyùnwèn:“yùnmìngwéisuǒxúnhuánxún。”kànláiyùnmìngdehǎohuàishìyóuzāodetóngérzhōngdedàozhōuérshǐderánzhīyàngshìzhuījiūdezhèliǎngshīgǎnqínghěnkànshìnàideqiǎnzhīyòushìyǒunányándeyǐnzhōngwěiwǎnshēnchénzuìhòushīrénfǎnshōushùquánshī:“yánshùtáoyīn?”──rénjiāzhǐmángzāipéixiētáoshùshùyìngshìyàoshùnándàoshùnéngzhēyīnméiyǒuyòngchùmazàiqiánmiànxiěleyǒujīngdōngyóu绿líndeměiyīnyòuyǒujiànjiādejiāshíérsuǒzhèdàowèishénme?《hánfēiziwàichǔshuōzuǒxiàjiǎngleyánshìyángduìzhàojiǎnzhǔshuōcéngqīnshǒupéizhíréncáidàndàowēinánshímendōubāngzhù

 yīnérgǎntàndào:“shànshùrén。”zhàojiǎnzhǔdào:“shùyòuzhěshízhīgānxiùzhīxiāngshùzhǐzhěchéngérrénjūnzishènsuǒshù。”

 zhǐshùtáoérpiānpiānpáichúyòuzhèyàngdejūnzi”,zǒngnéngshuōshènsuǒshùba

 zàiāiyòushèxiāngguózhānggōngjiǔlíngshīzhōngchēngzànzhāngjiǔlíngshīyǒupiānzhōngqīngshěng。”hòushìshuōdeshīyánqīngxīnérjiǎnliànqiánshìshuōdeshīxiàngwàigěizhěliúyǒuchíchěngxiǎngxiàngliánxiǎngdezhèshǒushīmenjiùhěnránliánxiǎngdàodāngshícháozhèngdehūnànshīrénkǎndeshēnshìmazhèshǒushīpíngdànérhúnchéngduǎnduǎndepiānzhāngzhōngshíshíyòngwèndeziyǒuzhèngfǎnzhīshìérshīdequèshìwēnchúnhòufènāishāngzǒngzhehénguījiǎodàolehuǒchúnqīngde

 【shí

 zhèpiānshīdejiégòujiàobiézhìsānguānliándechéngqiánliùnánxìngduìyóudezhuīqiúduìguójiājūnwángdeniànzhōnglánhuāzhībèiqiūcuīcánjiāngdiāoxièjūnzibèixiǎorénpáichìhòuliǎngbáiyúnzhēzhùlenánshānjiānchénménglejūnwángniánlǎonánwèizhèxiēzàidàiwénxuézhōngjīngxíngchéngchuántǒngsuǒháishìnénggòuxíngchéngzhěngbiǎochūshītǒngdezhǔláizhāngxiéshī》、guōyóuxiānyǒuxiě。(《chéngqiānfānxīnxuǎnxīnpíngxīnzhùtángshīsānbǎishǒu〉》)

 zhāngjiǔlíng(678-740) tángkāiyuánshàngshūchéngxiāngshīrénzi寿shòumínghànsháozhōujiāngjīn广guǎngdōngsháoguānshìrénzhǎngānniánjiānjìnshìguānzhìzhōngshūshìlángtóngzhōngshūménxiàpíngzhāngshìhòuxiāngwèijīngzhōuzhǎngshǐshīfēngqīngdànyǒujiāng》。shìwèiyǒudǎnshíyǒuyuǎnjiàndezhemíngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshīrénmíngxiāngzhōnggěngjǐnzhíbǐnggōngshǒuzhíyángǎnjiànxuǎnxiánrènnéngxùnwǎngyánshìgǎnèshìzuòdòuzhēngwèikāiyuánzhīzhìzuòchūlegòngxiàndeyánshīliànzhìdeyántuōshēnyuǎnderénshēngkǎiwàngduìsǎochútángchūsuǒ沿yándeliùcháoshīfēnggòngxiànyóuwèilǐngnánrén”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34430.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 12人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org