首页 趣味语文古诗词正文

解连环·孤雁(jie lian huan gu yan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:44:09 8 0 咏物

 chǔjiāngkōngwǎnchàngqúnwànhuǎngránjīngsànyǐngxiàhántángzhèngshājìngcǎoshuǐpíngtiānyuǎnxiěchéngshūzhǐxiāngdiǎnliàoyīnxúnlecánzhānyōngxuěrénxīnyǎn

 shuíliánchóurěnrǎnmánzhǎngménqiāojǐnzhēngdànyuànxiǎngbànyóu宿huācéngniànchūnqiánchéngyīngzhuǎnxiāngguānzhòngjiànwèixiūshuāngyànguīláihuàliánbànjuǎn

 wén

 zàikōngkuòdechǔjiāngwǎntòngxīnránbèijīngsànhòutuōyànqúnwànzhīyuǎnyǐngliánxiǎngdàofēixiàhántángzhǐjiànmiànpiànyǎnqiáncǎoshājìngjiāngshuǐpíngkuòshēnxiàngyáoyuǎntiānbiāndānzhǐdepáichéngxíngzhǐnéngxiāngqíngdediǎnháishēngzhèyàngpáihuáiqiānyánhuìdānběitūnzhānjuéxuěderénchuánmenjuànniànyuándexīnyuàn

 yǒushuíhuìliánzhǎngfēixíngdejiānnánràngxiǎngshēnzhǎngméngōngdehuánghòujǐnzhēngdànzhexīnzhōngxiàndeyōuyuànliàoxiǎngdebànhái宿zàihuāzhōngmenshìfǒuzhèngdiànniànzàichūnqiánhuìzhuǎnchéngcóngjiùfēihuíběibiān仿fǎngtīngdàomenzàizhōngshēngshēnghuànzhǐzàibiānsāiránxiāngjiànzhèyàngdāngshuāngyànguīláihòuhuàliánbànjuǎndefángyánhuìxiūcán

 zhùshì

 chǔfànzhǐnánfāng

 huǎng(huǎng)ránshīmào

 yǐngduìdebiǎoshìliánzhī

 yǐngyǐngliánduìdedānbiǎoshìlián

 xiàhántángcuīyànshī:“xiāngshīhántángxiàchí。”

 xiěchéngshūyànfēixíngshíxínglièzhěngyànérchéngzhǐxiànghuàzhōngdediǎn”,yúnzhèháiànyòngleyànchuánshūdeshì

 yīnxúnchíyán

 cánzhānyōngxuěyòngshìbèixiōngqiángliúzhānmáoxuěértūnshíxìngmiǎnzhèzhǐkùnyuántǒngzhìxiàyǒujiédenánsòngrén

 rěnrǎn(rěn rǎn):xíngróngchóuliánmiánjué

 mánmànrándezhǎngménhàngōngmínghànshíchénhuánghòubèizhǎngménlěnggōngzhèyòngzhǎngméngōngdelěngluòláixíngróngyàndeliángāiyuàn

 jǐnzhēngzhēngdeměichēngzhēngyǒushíèrhuòshísānxiánxiélièyànxíngchēngyànzhēngshēngqīngāiyuànyòuchēngāizhēng。《jìnshū·huánchuán》“āizhēngéryuànshī”。

 rán

 guānménguānzhèfànzhǐběifāng

 《jiěliánhuán·yànshìsòngwánghòuzhīzuòshìpiānzhemíngdeyǒnggòuqiǎomiàojiàowèizàixiěwàixiāngdetóngshíyòuleshēnwēidehánzhèshǒutòushìchūzhāngyánshēnhòudeshùgōngzuòzhěróuyǒngyàn怀huáirénliánérwèishūledejiāguózhītòngpiàozhīwǎndòngrényǒngyànshíjièyàntuōzuòzhěsòngwánghòudeshānggǎnfǎnyìnglesòngmínbiànshēnghuóyàngǎnchùyǒudiǎnxíng

 shàngquèqiánsānxiěyànshīqúnjiēzhexiěshīqúnhòude。“chǔjiāngkōngwǎnchàngqúnwànhuǎngránjīngsàn。”kùndùnchóuchàngdeqíng怀huáibànyànfēiláijìngjièàndànkōngkuàngliáoshāchǔjiāngzhǐnánfānghéngyángyǒuhuíyànfēngyòuyànduōjīngxiāoxiāngxiāoxiānghéngyángjiēchǔzuòzhěyànzhìzhèkōngkuòdekōngjiānwéifǎnchènyànzhī”“xiǎo”,qiěwèiquándìngxiàchéndediàowéikōng”,cáijiànqúnyànzhī”;wéiwǎn”,cáigèngxiǎnqúnyànzhīlěng”:wèijǐngzhōnghánqíngzhèdìngdeshěnměigǎnshòuquèshìtōngguòránérpíngchángdeyóushìjuéguàntōnglezhědechùjuéláichuándexiàwèikōng”。“chàngqúnwànhuǎngránjīngsàn”。qúnérsàn”,juéhuǎngrán”,érwàn”,gèngbēizhèzěnnéng使shǐyànzàijīngzhīgǎndàochàngránruòshīnejǐnchuánshénzhīchàngxiěshìgèngxiěqíngqiánzhīliàn,“shízhītòng,“hòuzhīmángrándedegǎnqíngzhéwǎnzhuǎnbiǎochūláile

 zhèsānxiěchūleyànzhīzāo使shǐrénshídàolezuòzhěxīnzhīcǎnnánsòngniánguóshìchuíwēishēngshíderénduìshíshēngǎnnéngwèishèngyōufènzhǐhǎojièshū怀huáituōqiāngyōuyuàn

 qúnwànmiǎomiǎotiānjiānwéiyànéryǐngmiǎnshēngqióngqióngjiéxíngyǐngxiāngdiàozhīgǎnzhǐyǒulìngxúnshēnzhīsuǒ,“yǐngxiàhántángzhèngshìzhèzhǒngàishéntàidexiězhàoyǐngbiǎoshìyǒushēnzhēnbiéshìgèngshìduìzhèzhǒngxiǎngxiàwèixiàyóuchídeshéntàideshēnwéimiàowéixiàodehuà。“zhèngshājìngcǎoshuǐpíngtiānyuǎn。”zàijīnghúnwèidìngzhīguāngsuǒdàozhīchùzhǐyǒuhánshuǐtiānxiāngjiēhuāngshāshuāicǎoránhuāngliáoérláidāndānzhǐhǎopáihuáiyǐng使shǐrénjìnwèide

 “xiěchéngshūliǎngshìxiěyànqúnfēixíngpáichénghuòrényàndānfēipáichéngshuōxiěchéngshūxìnzhǐnéngchéngdiǎndàihuídiǎnxiāngcóngérqiǎomiàobiǎochūqiáncháoduìmíndeniànrénchángyànwèichuánshū使shǐzhě。“zhǐxiāngdiǎn”,rénmenduōshǎoxiāngzhījiāguózhīcóngfēnbiànguǒshuō,“huǎngránsàn使shǐyànchàngránruòshīyīnérnàibiéxúnsuǒdehuàguǒshuōránhuāngliáogèng使shǐzhīchuàngshāngshéndehuàme,“xiěliǎngsuǒbiǎodezhǒngtòngjìngréngàozhīqíngzhuǎnérhuàwèimǒuzhǒngchéngdebēizhuàngleyànshīqúnwànzhīwàinéngtóngbàngòngpáiyànzhǐyǒuxiàngmenyáopiànxiāngzhīqíngleyīnwéilejiǔkùnderéndeníngpànzhīqíng(“réndàizhǐlúnběirénzhīshǒuqièpànnánguīdeyuánlǎo),èrliánzuòwèisòngcháomíndezhāngyándāngshípéngyǒusànshījiāguósuìshēnrénmǎnliángdechùjìngxiǎngjiàn使shǐyǒushūchuánrénzhīyuànyòujiānggàorénsānránérzhèzhǒngzhǒngdexiǎnggǎnqíngquèshìtōngguòzuòzhěshūdànránzhīliǎngyòngshìéryòuguànzhùxiěchūdezhèzhèngshìqīngkōngdebiǎoxiànzhī

 “liàoyīnxúnlecánzhānyōngxuěrénxīnyǎn。”zhèshìwèiyànchuánkàndàozuòzhěxiǎnglúnkuòbiǎomiànshàngshìshuōyànleshūtuōyànshūdexīnshì。“cánzhānyōngxuě”,yòngnièxuězhānzhānmáobìngyànzhīshùshìbiǎoxīnshēng

 cóngduìshàngquèjiǎndāndefēnzhōngkàndàozuòzhělùnxiějǐngháishìzhuàngdōunéngzhìliú”(《yuán·yǒng》),biéshìduìyànwàixíngxiàngdemiáoxiěsuǒxièshìjiàndeshù使shǐshìzuìjiǎndāndejiāodàidōushěnglüèleérshìshèshénmàojǐnjǐnzhuāzhùzuìnéngbiǎoxiànyànnèixīnqínggǎndeshéntàixià”),chùshēnxiàngyàndenèixīnshìjièchàngjīngliào”),shēnghuàchūyànsuǒdenèixīnshìjiègěirénzhǒngshùshàngdecúnjīngdechéngjìnggǎnérzuòzhědexiǎnggǎnqíngzàidàolezhéwěiwǎndebiǎosuǒwèidiàogǎnchuàngrónghuìzhīzhōng”。

 xiàquègènghuàshíwèidefāngshìxiànlezhāngyándeqīngkōngběnhuàntóuchéngqiántànběidenánsònggōngshìjiānnánxiǎnèdechùjìngéryànzhǐnéngzàizhōngāimíngruòshìnéngzàiménguānzhòngxīnjiàndàoshīdebàngāishìděngdejīngyīnqúnwàn”,yīnérshuíliánchóurěnrǎn”。“rěnrǎnbiǎoqiānyándezàixíngróngshíjiānguāngyīnzhīmiánzhǎngderěnrǎnqiánmiànguānchóu”,zhīláodùnchóuzhīmiánmiánzhīqiězuòzhěbìngzhèngmiànshuōchóurénliánérfǎnwènchūzhīyuēshuílián”,chúgèngjuéqíngqièdòngrénwàiwēitòuyuàndexiāoxiàmiànjǐnjiēxiědào:“mánzhǎngménqiāojǐnzhēngdànyuàn。”shuōzhǎngménqiāojǐnzhēngdànyuàndiǎnchūhànchénhuánghòu退tuìzhǎngméngōngshì。“zhǎngménsuǒdànzhěchénhuánghòuzhīyuàn”;érzhēngzhùxiélièyànxíngzàiyòushìyànzhīyuàn”。“mánxuànrǎnyàndeāiyuànzuòzhěhúnhuàzhījièchénhuánghòuzhīshìjiāngrényànzhīyuànxiěchūcóngérshūlewángguózhījiāzhīchóuréngàorénliánzhīdepiànchóuyuànzhīqíng

 yànzhīāichóuréngàomeyànzhīníngpànguīdeqièxīnqíngshìxiǎngjiàndeduōmepànwàngzǎotiānfēidàotóngbànshēnpángashuōshēnluòhántángzhīshíjìngquèshǒuxiāndàitóngbànzhexiǎng: “xiǎngbànyóu宿huā。”shuōyǎnqiánniàntóngbànzhīshíqíngquètòuguòcéngyánhuǒbàncéngniànzàiláiniánchūnqiánchéngyīngzhuǎn”。huǒbànmenchūntiāndàoláizhīqiányīnggāihuíběifānglezhèyòushìhuàshíwèi使shǐzhōngyǒushíshíxiāngshēngwǎnzhuǎnyòukōnglíngzhèngmiànshuōgèngnéngjiànyànzhīwǎngzhīshēnqíng

 “xiāngguānzhòngjiàn”。suíshìpiāomiǎodexìngdeshèxiǎngguānchūnběihuánghūnquèshìjiāngzěnyàngbànmenzhòngjiànne?“hánshēnwēiyànyóuqúnzhīchàngérshēngshuíliánzhīyuàn”,yòuyóuyuànérshēngzhōngzhī”,cóngyòushēng”,shìèrzhěnǎohǎihuìchūxiànzhèyàngdòngréndeqíngjǐngqiūfēngxiāoxiāozhōngwàngbànqíngqièdekōngzhōngyànshēngyòushēngjiàozhǎoxúnzhetóngbànyàojǐnzuìhòuliàngfēidàomenshēnbiānqīnghòuzhīqíngjiānxìntóngbànmenjiùzàiyuǎndeqiánfāngránérránzhījiānyòuyóuérleshìjiàntóngbànránzhījiān,“shèngláidedeyuèxìngcháoliúdechōngshēngdòngérzhēnhuàchūyànjīngguòzhǎngshèbèichángqúnzhīhòuhuànxiǎngjiāngzàiránjiānzhòngjiàntóngbànshízhǒngyuèdòngéryòuyǒuxiēānjiāozàodemáodùnxīn

 zhìyànzhīqíngzhìshēnzhìqièshìzàixiědànzuòzhěyóuwèijǐnzàicóngchùxiàjìnyànshèxiǎng:“wèixiūshuāngyànguīláihuàliánbànjuǎn。”zhǎngdedàiwàngdànxiāngjiànjìnfǎnchūnzhīzhòuzhìsuīnéngxiāngjiànkuìshēnhuàdòngzhūliánshuāngshuāngyànlecóngyòngshàngkànèrshíchéngshàngérláishàngsuǒshùyànzhīchóuzhìnóngzhìhòujiětuōwàngguībànzhīqíngzhìshēnzhìqièjiādàn退tuìshuō使shǐyànzhīyuànwàngshíxiànjuéyuànxiàngzàichūnróngróngzhōngpiānpiānguīláideshuāngyàn”(ànzhǐguīyuáncháozhěyàngrényánxiàzhǔrénxiàocóngérbiǎoxiànchūyànzhīgāoàodeqíng怀huái使shǐxíngxiàngdàoleshēnghuáérzàizhèkōnglíngyùnzhōngzuòzhěyuànshìfèngxīncháodexīndàohánérwěiwǎndebiǎozhèzàiqínggǎnshàngbiǎoxiànwèijūnzàidiàoshàngbiǎoxiànwèimǒuzhǒngchéngdeqiào

 yóuzuòzhězàizhèshǒuméiyǒujìngtàidexiěérzhezhòngcóngyànnèixīnqínggǎndezhǎnbiànhuàshàng——yóuchàngéryuàn”,yóuyuànérér”,xiěchūledònggǎnyīnzàimàiqínggǎnjiézòushàngránliúzhuǎnzhīzhōngbāohánzhediēdàngkōnglíngzhīzhōngjiànchūliúdòngcóngérgěirénxiédeměidexiǎngshòu

 tōngguānquánpiānzhuàngyánqíngjǐnjīngqiǎoérzhediāoshìhénrénqiǎnliànshūqíngdejīngzhànzàolínjǐnxiànquánduōchùyòngdiǎnkānchēngyǒngyànjiāchéntíngchāozàibáizhāihuàzhōngyuē:“tiángāoyángtái》,liángyōuyuànzhīzhìhòuzhīzhìshānchūshǒuxiàowēngzhōngduōjiàn。”zhāngyánshànyǒngcóngyǒngdezhěngfāngfēngláishuōzhèshǒuyǒngyàndejiěliánhuángèngyǒudàibiǎoxìngrénhuàyàndexíngxiàngmiàoxiàochuánshénzàiyǒngdefāngshàngjǐnkòuzhǎnkāimiáoxiěhōngtuōxuànrǎnrénjiāngyǒngshūqíngérwèitōngguòduìyàndemiáohuìjiāguózhītòngshēnshìzhīgǎnjǐnyùnhánzàiduìyànzhèxíngxiàngdemiáohuìzhōng

 1.yǐngxiàhántáng

 chūcuīyànshī:“xiāngshīhántángxiàchí。”

 yòngyǐngàishéntàidexiězhàobiǎoshìyǒushēnzhēnbiéshìgèngshìduìzhèzhǒngxiǎngxiàwèixiàyóuchídeshéntàideshēnwéimiàowéixiàodehuàyòngyànláixiàngzhēngxíngxiàng

 2.cánzhānyōngxuě

 shǐrén

 yòngyòngshìbèixiōngqiángliúzhānmáoxuěértūnshíxìngmiǎnzhèzhǐkùnyuántǒngzhìxiàyǒujiédenánsòngrén

 3.zhǎngmén

 shǐmíng西hànhànliúchèhuánghòuchénājiāohànwénliúhéngérguǎntáogōngzhǔdeér-chénhuánghòudeqǐngōng

 chūyàn》“xiānzhǎngyuèmíngyǐngguòzhǎngméndēngànshùshēnglái”。

 yònghànshíchénhuánghòubèizhǎngménlěnggōngzhèyòngzhǎngméngōngdelěngluòláixíngróngyàndeliángāiyuàn

 4.jǐnzhēng

 chūtángqiányàn》:èrshíxiándànyuèshèngqīngyuànquèfēilái。《jìnshū·huánchuán》“āizhēngéryuànshī”。

 yòngzhēngyīnshūyuàn

 5.宿huā

 chūyóuwénxīnyànyǒugǎn》:xīnyànnánláipiànyǐnglěngyúnshēnchù宿

 yòngliàoxiǎngdebànhái宿zàihuāzhōngguàniàntóngbànzhǐshēnluòhántángzhīshíjìnghuìyǒuniàntóngbàndeshēnqíng

 6.xiāng

 chūchùcuīyàn》:xiāngshī

 yòngxiǎngxiàngyàndetóngbànzàizhōngshēngshēnghuànshìrénzhāngyànpiāomiǎodexìngdeshèxiǎng

 zhāngyán(1248nián-1320nián),shūxiàhàotiánwǎnniánhàoxiàowēngshǎn西fèngxiángliùshìzhāngjùnsòngcháozhemíngjiānglǐngzhāngshū,“西yínshèzhòngyàochéngyuánmiàojiěyīnzhemíngrénzhōuxiāngjiāozhāngyánshìxūnguìzhīhòuqiánbànshēnglínānshēnghuóyōuérsòngwánghòujiādàozhōngluòwǎnniánpiàoluòzheyǒushānzhōngbáiyún》,cún302shǒuzhāngyánlìngzhòngyàodegòngxiànzàichuàngzuòlezhōngguózuìzǎodelùnzhuānzheyuán》,zǒngjiézhěnglesòngpàidezhǔyàoshùxiǎngchéngjiùzhōngqīngkōng”,“sāowèizhǔyàozhǔzhāng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34425.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 8人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org