首页 趣味语文古诗词正文

枯树赋(ku shu fu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:43:06 10 0 咏物

 yīnzhòngwénfēngliúhǎinèizhīmíngshìshíchūwèidōngyángtàishǒuchángtínghuáiértànyuē:“shùsuōshēngjǐn!”。

 zhìbái鹿zhēnsōngqīngniúwéngēnpánshānbiǎoguìshìérxiāowángtóngwèiérbànzhīsānzhíjiǔwǎngēnkāihuājiànshǐzhī殿diànluòshísuīyángzhīyuánshēnghánxièbàoyúnmén》。jiāngchúfèngcháoyuānlínfēngtíngérduìyuèxiáéryínyuánnǎiyǒuquányōngzhǒngpánàofǎnxióngbiāopànlóngjiéshùshānliánwénhéngshuǐjiàngshíjīngshìgōngshūxuàndiāojuānshǐjiùjuéréngjiāpínglínchǎnjiǎluòjiǎocuīzhòngzhòngsuìjǐnpiànpiànzhēnhuāfēncǎoshùsànluànyānxiá

 ruòsōngzipíngzhòngjūnqiānsēnshāobǎiqǐngchánièqiānniánqínshòuzhíhànjiāngjūnzuòyāntáimáijūnniǎochóng穿chuānhuòchuíshuānghuòhàndùnfēngyāndōnghǎiyǒubáizhīmiào西yǒusāngzhīshèběiyángwèiguānnánlíngméigēnzuòxiǎoshāncóngguìliúrénfēngzhǎngsōngchénglínliǔzhīshàngsāiluòtáolínzhīxià

 ruònǎishānjuépiāolíngbiéběnchuílèishānggēnxuèhuǒkōngxīngāoliúduànjiéhéngdòngkǒuérdùnshānyāoérbànzhéwénxiézhěbǎiwéibīngsuìzhèngzhěqiānxúnlièzàiyǐngxiánliúcáng穿chuānbàoxuémèishǎnshìshānjīngyāoniè

 kuàngfēngyúngǎnguīwèinéngcǎiháichéngshíwēichénlúnqióngxiàngméijīngfēishāngyáoluòjiēbiànshuāi。《huáinánziyún:“luòzhǎngniánbēi。”zhīwèinǎiyuē:”jiànzhāngsānyuèhuǒhuángwàncháruòfēijīnmǎnyuánshùshìyángxiànhuā。“huánwénértànyuē:“niánzhǒngliǔhànnánjīnkànyáoluòchuàngjiāngtánshùyóurénkān!”

 wén

 yīnzhòngwényīngjùnduōcáiwēnwéněrshēngmíngchuánbiàntiānxiàdāngjìncháoniánshìdàoshíshēngbiànhuàdeshíhòuwàifàngwèidōngyángtàishǒuyīnérgǎndàohěnzhìchángchángyàngyàngcéngshìtíngqiándehuáishùértànshuō:“zhèshùdezhīgànfēnsànluòkànláishìháoshēngle!"

 bái鹿sāijiānzhēndesōngyōngzhōunánshānshéndeshùgēnshēnmàoshìbàngshānnèiwàijiéchéngdànguìshùquèletóngdiāobàilezhèyòushìyīnwèishénmeneyuánláimendāngchūshìcónghěnyuǎndefāngsān),cónghěn广guǎngkuòdeyuántiánzhíérláidemensuīránzàihànwèiwángdejiànshǐ殿diànqiánkāihuāzàisuīyángliángxiàowángdedōngyuànjiéguǒmensuīránnéngsuífēngchūxièbāndeshēngxiǎngzhītiáodòngérxíngchéngyúnménshìde姿suīrányǒufènghuángxiédàiyòuchúshùshàngyǒuyuānyāngwéiràozuǒyòushuāngfēiguòmenlínfēng怀huáixiǎngnánwàngxiāngdemíngduìyuètànyòuhǎoxiàngshìtīngdàolesānxiádeyuányǒuxiēwānjiéshàngxiàchánniǔdeshùshùgànduǎntóngdūnzàishàngdexióngzhītiáoróuruòhǎoxiàngchūméishuǐdelóngránérzhèyàngyòngdeshùquèbèiyòngláizhìzuòshānxíngdedòugǒngzǎohuìdeliángzhù使shǐjiàngshíkànlechījīnggōngshūjiànlehuòjiěchūdiāozáochéngxínghòujìngháiyàoyòngdāozuòjìnjiāgōnghuòdiāoshàngyǒulínyǒujiǎdexiánglónghuòchéngyǒujiǎoyǒuderuìshòucéngcéngcànlànsuìjǐnpiànpiànjiāoyànzhēnhuācǎifēnchéngdehuācǎoshùsànchéngtuántuándeyúnxiá

 shuōdàosōngzipíngzhòngjūnqiānzhèlèishùmàoshèngtǐngdòngzhéyǒubǎiqǐngzhīduōkǎndàoshēngwǎngwǎngyǒuqiānniándeshùlíngyǒudeshùzàiqíncháocéngshòufēngguòdeguānzhíyǒudeshùzàihàncháocéngjiāngjūndemíngliánzàidànlùnshìzhǒngshùmenshòudàotáixiǎnxùnjūndezhēshòudàoniǎoquèhàichóngdezhuózàishuāngdeqīnxiàmenméichuíshǒuzàifēngyāndewéijiǎozhōngmenyòuzhènchànnǎizhìdàodōnghǎidàiyǒuzuòshénmiàoqiánzhǒngzhebáisōng西yǒugàndesāngshùbèifèngwèishèshénběifāngyòngyángzuòwèiguānsāidemíngchēngnánguóyòuyòngméigēnchēngzhùdechǎngsuǒhuáinánxiǎoshāndejiǎngguòguìzhīzāorénpānzhéliúkūndefēngxiěguòzàisōngshùxiàyòuzhǐshìzàiliǔshèguòchéngfángzàitáolínxiūjiànguòguānsāi

 zhìshānshuǐjuéliúluòzàifāngbèidòngdeshùliúzheyǎnlèishòushāngdeshùgēnxiānxuèlíndekōngxīnlǎogànshíchánghuǒduànlièdejiéchùshùzhīhéngyǒudeshùwāiwāixiéxiéhéngzàishāndòngkǒuyǒudeshùcóngzhōngjiānlányāozhéduànyǎngdàozàibànshānwénpiānxiédedeshùxiàngbīngkuàiyàngsuìlewénduānzhèngdegāodeshùxiàngpiànbānduànlièleshùshēnshàngxiàzhǎngmǎndazhǒngliúshùshēnnèiwàimǎnshìchóngxuécónglínzhōngyǒushùguàichūméishǎnshuòshānyǒuguǐmèiyóudàngzuòsuì

 gèngkuàngxiàngzhèyàngyùnjiāshēngféngguónánchū使shǐguīcháoderénnéngyínyǒngrénshēnqièdecǎishīpiānyòuzěnnéngshūdeshíwēishēnlòuxiànghuāngcǎoyǎnménkàndàocǎodediāoxièránhuìshāngxīnkàndàocǎodeshuāilǎogèngyàoāitàn。《huáinánzishuō:“shùluòleshuōmíngniányòuyàoguòlezhèshì使shǐlǎoniánrénzuìgǎnshāngxīndeshì。”zhèxiēhuàsuǒshuōdezhèngxiànzàidexīnqíngshìyàngdeashìzuòchàngdào:“jiànzhānggōngdedòngliánghuǐhuǒhuángdelànzàishuǐzhōngguǒxiàngjīnyuánzhōngdebǎishùyàngrényuánkōnghuìxiàngyángxiàndetáohuāyàngwēicún。”huántīngledekǒngháihuìgǎnkǎi:“dāngniánzāizhǒngdeliǔshùfánmàoàixiànzàikàndàomenbàidiāolíngnénglìngrénshāngzàiduǎnduǎndeshíjiānshùdōulǎochéngyàngzilerényòuzěnmenéngjīngshòuleniánlíngdecuī!”

 zhùshì

 1.yīnzhòngwénzhòngwénchénjùnjīnnánhuáiyángréndōngjìnchénshīrénshǎoyǒucáizǎoměiróngmàowèixīnāntàishǒudōngjìnyuánxìngyuánnián(402nián),huánxuánjiànkāngjīnjiāngnánjīng),zhòngwénjùntóuxuánbèiyòngwèicānjūnèrnián(403nián),huánxuánfèijìnānguóhàochǔzhòngwénzuǒmìngzhèngqīnguìsānnián(404nián),huánxuánbàizhòngwénsuíxuán西zǒuzhìlíngjīnnányuèyáng),pànxuányīnfèngèrhòuyǒngānhuánghòushìhuánghòuwángshìtóujūnérwèizhènjūnzhǎngshǐzhuǎnshàngshūdōngjìnsānnián(407nián),huányìnluòqiúděngmóufǎnbèiliúsuǒshā。《jìnshūjuǎnjiǔshíjiǔyǒuchuánfēngliúyīngjùnfēngwēnwéněr

 2.shìshíhuánxuánchēngyīnzhòngwénwèijiāngjūnhòuhuánxuánwèiliúsuǒbàijìnānwèizhòngwénshàngbiǎoqǐngzuìzhǐshì

 3.dōngyángjùnmíngzàijīnzhèjiāngjīnhuá

 4.huǎngshīdeyàngziyīnzhòngwénguījìncháorènwèiyǒumíngwàngdāngcháozhèngjiéguǒzhǐzuòdàoérqiěpíngsuǒkàndexièhùnděngrénjiāntónglièsuǒchánggǎndàoyàngyàngzhìhòuláiyòuchūwèidōngyángtàishǒujiùgèngjiāyuànfènjiànjìnshūběnchuán

 5.tíngyuànzi

 6.suō(suō):běnzhǐdǎoshíwǎnzhuǎnqīngdeyàngziyǐnshēnwèiréndeyǎnzòngchízhīmàozhèyòngláixíngrónghuáishùzhīgànfēnsànluò。《shìshuōxīn·chùmiǎn》:”huánxuánbàihòuyīnzhòngwénháiwèishìèrsānfǎndìng),fēiwǎngtīngtīngqiányǒulǎohuáishénshūfánmàofēn)。yīnyīnyuèshuòzhòngzàitīngtīng),shìhuáiliángjiǔtànyuē:‘huáishùsuōshēng!’”

 7.shēngshēng

 8.zhìxiàwénnǎiyǒu”、“ruò”、“ruònǎitóngbái鹿zhǐbái鹿sāizàijīngāndūnhuángzhēnsōngsōnghándiāopǐnwèijiānzhēnzhēnjiānjìnhuángzhòngshísānzhōuzài:“gāndūnhuángyǒubái鹿sāiduōsōngbái鹿xià。”

 9.qīngniúwéntángjiānděngchūxuéyǐnchuánzàichūnqiūshíqínwéngōngkǎnyōngzhōunánshānwénshùduànshùyǒuqīngniúcóngzhōngchūláizǒupàn(pàn)shuǐzhōngyòurénwèishùwànsuìhuàwèiqīngniú

 10.(dǐ):shùdeběngēnpántóngbàng(páng)(bó)”,shèng

 11.shānbiǎoshānwèibiǎoxíngróngshàngsuǒshuōgēndeláo

 12.guìguìshùxiāowáng。《hànshū·wàichuánzài:“rénhòuhànniànzuòdàorénshuō:‘qiūcǎnlèiguìzhīluòérxiāowáng’。”

 13.tóngtóngbàndiāocánhànméichéng》:“lóngménzhītónggāobǎichǐérzhī……gēnbànshēngbàndōnglièfēngpiàosǎnfēixuězhīsuǒxiàléitíngzhīsuǒgǎn。”

 14.sānhànshíchēngdōngnèinánsānjùnwèisānxiāngdāngjīnnán西běishān西nánzhíqiānzhí

 15.jiǔshùfànzhǐduōwǎn(wǎn):dàisānshíwèiwǎnjiǔwǎnzhǐmiànzhí。《chǔ·sāo》:“lánzhījiǔwǎnyòushùhuìzhībǎi。”

 16.jiànshǐluòyánggōng殿diànmíngjiànānèrshínián(220niánwèicáocāosuǒjiàn

 17.suī(suī)yángzhīyuánzhǐhànliángxiàowángliúsuǒjiàndeliángyuánfāngsānbǎizàijīnnánshāngqiū

 18.shēngzhǐshùzàifēngzhōngchūdeshēngyīnxiè(jiè)chuánshuōzàikūnlúnshānběihuángcéngpàilínglúnzhìzhúzhìzuòzhèzhǐjiànhànshū·zhì》。

 19.zhǐshìdeshùzhōngfēngshēngbào怀huáiyǒu。《yúnmén》:huángshídejiànzhōu·》。

 20.jiāngdàilǐngqúnniǎotíngluòzàishùshàngzhèshìshuōfènghuángxiéyòuniǎotíngluòzàishùshàng。《ruìmìngyún:“huángshífèngérláizhǐyuánshíchángzhúshíchángtóngzhōng。”lǒng西xíng》:“fènghuángmíngjiūjiūjiāngjiǔchú。”

 21.cháozhùcháoyuānyuānyāngzhèshìshuōyuānyāngzàishùshàngzhùcháoshuāngfēi。《lièchuánzài:“sòngkāngwángduóhánpínghánpíngtiàotáishāfēnbiémáizhīliǎngzhǒngshēngshùgēnjiāozhīcuòwèiyǒuyuānyāngxióngshàngchén。”

 22.fēngtíngzhǐfēng(lì)jiàozhèshìshuōchángshùshàngduìfēngmíngjiàoyúnxiōngbèichéngdōuwángyǐngshāhàihàiqiántàndào:“huátíng(lì),yǒuwén!”

 23.yuèxiámíngyuèxiájùnsānxiámíngyuèxiá广guǎngxiádōngxiázhīzàijīnzhòngqìngshìdōngběishíxiáyǒuyuánkǒngxíngmǎnyuèzhèzhǐyuèjiànhuáyángguózhì》、《zhōu》。yínyuándōngsānxiá广guǎngxiáxiá西língxiáshuǐjiānxiǎnxíngrénzhìwǎngwǎng怀huáixiāngzhīgǎnyǒuchàngdào:“dōngsānxiáxiázhǎngyuánsānshēnglèizhānshang。”jiànshuǐjīngzhù·jiāngshuǐ》。zhèèrshìéryòngzhīshìshuōyuánhóuchángshùshàngduìyuèzhǎngmíng

 24.quánwānyōngzhǒngtóngyōng(yōng)zhǒng(zhǒng)”,shùyǐng(yǐng)jiéduōérpíng。《zhuāngzi·xiāoyáoyóu》:“yǒushùrénwèizhīchū(chū),běnyōngzhǒngérzhōngshéngxiǎozhīquánérzhōngguīzhījiàngzhě。”

 25.pánào(ào):pánniǔjiédeyàngzifǎnzhǐchánràojiāocuò

 26.biāoxiǎoshàngliǎngxíngróngshùdezhǒngpánràozhīzhuàng

 27.jiéshùdezhīgànjiāojiēchùzhèshìshuōshùjiéshùduōshānshānxiānglián

 28.wénhuāwén(cù):zhòuzhèshìshuōshùdehuāwénhéngshēngyǒushuǐmiànwén

 29.jiàngshídàiyǒumíngdejiàngmíngshí。《zhuāngzi·rénjiānshìzàiyǒujiàoshídejiàngdàoguóshàngjiàndàobèifèngwèishénshùdeshùliánkànkànyīnwèizhīdàoshùzhìchàméiyǒuyòngzhèfǎnyòng

 30.gōngshūchūnqiūshíguódenénggōngqiǎojiàngxìnggōngshūmíngbānchēngbānxuànyǎnguānghuòluàn

 31.diāojuāndiāojiùchéng

 32.(jī)jué(jué):diāoyòngdedāozi

 33.pínglínchǎnjiǎluòjiǎocuīpíngchǎnluòcuītóngzhǐkǎndiàochǎnpínglínjiǎzhǐshùjiǎozhǐshùgàndedajiéchā

 34.fēnsànluàndeyàngzi

 35.shàngshìxíngróngnénggōngqiǎojiàngzàitóushàngdiāodeshēngdòngàn

 36.sōngzizhǐsōngshùzishíshuōzuòsōng”,sōngshùshùshùmínghuáérshízicóngzhōngchūshíliúpíngzhòngshùmíngshíbáiyínjūnqiānshùmíngshí(hù)xíngjìnzuǒdōu》:“fēngxiá(xiá)、zhāngbēn(bīng)(lǘ)、gǒu(gǒu)láng(láng),miányuán(yuán)、chūn(chūn)(lú),wénxiāng(xiāng)、zhēn(zhēn)橿jiāng(jiāng),píngzhòngjūn(jūn)qiān(qiān),sōng。”

 37.sēnshāozhǐzhīfánshèngmào

 38.chá(chá)niè(niè):shùkǎnhòuzhòngshēngdezhītiáoxiékǎnwèichákǎnérshēngwèinièzhèshìshuōzhèxiēxīnhuìshēngzhǎngqiānnián

 39.shòuzhíshòufēngzhīzhí。《shǐ·qínshǐhuángběnzàiqínshǐhuángdàotàishānfēngchánshísōngshùxiàshìfēngsōngwèi”。hòuwèisōngshùdebiémíngzhèzhǐsōng

 40.jiāngjūnzuòyān:《hòuhànshū·féngchuánzàidōnghànjiānglǐngféngzuǒliúxiùxìnghànyǒugōngzhūjiāngbìngzuògōngchángzuòshùxiàjūnzhōngchēngwèishùjiāngjūn”。zhǐshù

 41.táimáijūnniǎochóng穿chuānzhǐshùmáiméiqīngtáishàngmiànshēngjūnlèibèifēiniǎozhuózhùchóng(dù)穿chuān

 42.hàndùnyáohàndào

 43.dōnghǎizhǐdōng沿yánhǎibáizhīmiàoxiāngchuánwèihuángzàngchùdetiānxiānguānzàijīnnánxiànyǒubáisōngchēngbáizhīmiào”。báizhǐbáisōng

 44.西西fānghuángshàngyóushèdàishéndefāngyīngshàofēngtōngzàidōnghànnánnándùnjīnnánxiàngchéng西nánrénzhāngzhùzàigàndekōngsāngzhōngzhǒngyǒuhuànzhězàishùyīnxiàxiūshìzàichùshèmiào

 45.běifànzhǐběifāngyángwèiguānyángwèiguānzhīmíng

 46.nánlíngfànzhǐnánfāngméigēnzuòméishùgēnzuòliànjīnshǔshíyòngderánliàoshàngtǒngyándōng西nánfāngyǒumiàoshèguāndōushìmíngde

 47.xiǎoshānhuáinánxiǎoshānhànhuáinánwángliúāndeménxìngmíngxiángjīncúnzhāoyǐnshì》。cóngguìliúrénhuáinánxiǎoshānzhāoyǐnshì》:“guìshùcóngshēngshānzhīyōu,……pānyuánguìzhīliáoyānliú。”

 48.fēngzhǐfēng》,shīpiānmíngzhǎngsōngjìnliúkūnfēng》:“ānzhǎngtànlèixiàliúquánzhǎngsōngxiàāngāoyuètóu。”zhǎngsōnggāosōng

 49.nándàozhǐyǒulínkànliǔliǔchéngzàijīnshǎn西xiányángshì西nánwèiběiàn西hànzhōutúnjūnchēngliǔyíngchénglínliǔlínliǔchéng

 50.táolíntáolínsāiyuēdāngjīnnánlíngbǎo西shǎn西tóngguāndōngyǒuhánguāndàochūnqiūshíjìnwéngōngmìngzhānjiāshǒutáolínzhīsāizhǐsāiluòtáolínluòtáolínsāi

 51.ruònǎizhìjuéduàn

 52.piāolíngpiàoliúluò

 53.běnchuílèishānggēnxuèběnshānggēnzhǐdiàoshùgēnsǔnshāngshùgēnchuílèixuèzhǐshùyīnshòudàosǔnshāngértòngliú。《sānguózhì·wèizhì·zhùyǐnshìshuōcáománchuán》:cáocāomìnghuājiàngzhíshù,“juézhīgēnshāngjǐnchūxuè。”

 54.huǒkōngxīnkōngxīnhuǒgànkōngxīndeshùfànghuǒzhōngfàngkōngxīnshùxiǔxīnkōng

 55.gāoliúduànjiézhǐshùzhīcóngduànjiéchùliúchūláigāoshùzhī

 56.hénghéngfàng(qī):qīngxié

 57.dùndàoxià

 58.wéntóngwén”,zhǐshùwénbǎiwéixíngróngshùgànwéiliǎngbàodezhǎngbīngsuìxiàngbīngyàngbèiqiāosuì

 59.shùdewénqiānxúnxíngróngshùgāoxúndàichǐwèixúnlièxiàngyàngbèiliè

 60.yǐng(yǐng)、liú(liú):shùzhīgànshànglóngshìzhǒngliúdefēn

 61.cángzhǐzàishùshàngdechóngzi穿chuānyǎo穿chuānbàohuánràodàizhǐzhěngtiānhuánràoshùfēixíngdefēiniǎoxuézuòcáng穿chuānzhǐchóngxuébàoxuézhǐniǎo

 62.mèishùyāo。《bàozi·dēngshè》:“shānzhōngyǒushùyǒunéngzhěfēishùnéngjīngmíngyuēyúnyángzhī。”shǎn(shǎn)shì(shì):guāngshǎnshuòdeyàngzi

 63.shānjīngshānyāo。《xuánzhōng》:“shānjīngréntóuzhǎngsānchǐshíshānxièchūzhòucáng。”yāonièdòngwèiyāozuòniè

 64.fēngyúnshèhuìshìgǎnzhènfèn

 65.(jī)zuò

 66.cǎiwánchéng使shǐmìng。《shījīng·wángfēng·cǎiběnshìnándeàiqíngshīhàndàizhèngxuánjiězuòcǎichénxiǎoshì使shǐchū”。xìnshìchū使shǐběicháoshíbèiliúxiàdediǎnwèinéngwánchéng使shǐmìng

 67.shíwēizhōuwángmièyīnshūshízhōuyǐnshǒuyángshāncǎiwēicǎoérshíyǒuréngàomenwēishǔzhōucháosuǒyǒumen便biànníngkěn饿èjiànshǐ·chuán》。zhèzhǐzàiběicháozuòguān

 68.chénlúnméizhǐlúnluòlǎodàoqióngxiàngjīngfēizhǐpíngmínbǎixìngdezhùchù

 69.yáoluòshuāilǎo。《chǔsòngjiǔbiàn》:“bēizāiqiūzhīwèixiāocǎoyáoluòérbiànshuāi。”

 70.gèngjiājiē(jiē):tàn

 71.《huáinánzi》:yòuchēnghuáinán鸿hóngliè》,shì西hànhuáinánwángliúānménfēishàngděngsuǒxiědejiāzhezuòzhǔyàochǎnshùdàojiāxiǎngjiānróuyīnyángzhūjiāxiǎng。“luòzhǎngniánbēiyǐnhuáinánzi·shuōshānxùn》,jīnběnzuòjiànluòérzhīsuìzhījiāng……sāngluòérzhǎngniánbēi“。zhǎngniánzhǐlǎoniánrén

 72.jiànzhāng西hàngōng殿diànmínghànshíxiūjiànsānyuèhuǒzhǐdōnghànjiànèrnián(26)jiànzhānggōngbèifénzhīshìyòngshǐ·xiàngběn》:xiàngyǐnbīngshāoqíngōngshìhuǒsānyuèmiè”。

 73.chá(chá):chuánshuōhuángtiānxiāngtōngyǒurénchéngcháshàngfànqiānniúzhīxīngjìnzhānghuázhì》:”niánniányuèyǒucháwǎngláishī。“shìshuōjiànzhānggōngbèifénshāoshíhuījìnzàiwànhuángzhōngpiàoliúyǒuchá

 74.jīnjīnyuánzàijīnnánluòyángshìdōngběiwèijìnshíchóngsuǒzhùshíchóngguīyǐnchēngyuánnèiyǒubǎiwànzhū“。

 75.yángjìnnánmèngzhōushì西běijìnpānyuèwèiyánglìngmìngmǎnchéngzāitáoshù

 76.huánzhǐdōngjìnhuánwēnyuánzijìnjiǎnwénshírèn。《jìnshūjuǎnjiǔshíyǒuchuánànhuánwēnwèihuánxuánníngkāngyuánnián(373nián),zǎozàihuánxuáncuànjìnzhīqiányīnzhòngwénhuáiértànbìngfēitóngshíxìnzàizhèduìyīnhuándehuàguòshìjiǎshèzhī

 77.fánshèngmàoyòuzhǐyángliǔsuífēngpiāoyángshìyǒujuànliànzhīhànnánhànshuǐzhīnán

 78.chuàngcǎnbēishāngjiāngtánjiāngshuǐshēnchùzhǐjiānghàndài

 79.kānrěnshòu。《jìnshū·huánwēnchuánzàihuánwēnjiānglíngběixíngjīngjīnchéngjiànniánqīngshísuǒzhǒngliǔjiēshíwéikǎirányuē:‘yóurénkān!’pānzhīzhítiáoxuànránliú。”yòujiànshìshuōxīn·yán》。

 yuánchéngshèngsānnián(554niánfèngmìngchū使shǐ西wèizhǎngānjiǔ西wèigōngjiānglíngshāxiāobèiliúzàizhǎngānběizhōuchéngèrnián(560nián),zhōuchénnánběitōnghǎodànshìbiéréndōuqiǎnguīlezhǐyǒuwángbāoxìnliúqiǎnzàijiānxìnshíchánggǎn怀huáideshēnshìshìjiùxiězuòlepiāndànghuíchángmíngliúqiāndepiánshù》。

 《shùshìpiānpiántōngpiānpiánliùchōuhuángduìbáizǎoluòbēnhuìyánqīngxīnliúshēngwǎnxiésuīduōhuànyùnzhīréngrányīnyùnkēngqiānglánglángshàngkǒuquánrénshùshùrénjièshùyóuróngdàoyóushǎozhuàngdàofēngzhúcánniándeshēnghuóyànxīngǎnshòucāngliángshēnwǎnlǎoliànhúnchéngcóngér使shǐshùzhèxíngxiàngchéngwèixìnrénběizhīhòunèixīnzuìwèishēngdòngdebiǎoshù

 《shùkāitóuduànjièyīnzhòngwénzhīshìduānjiānqièbìngyǒuliǎngzhòngyòngshǒuxiānyīnzhòngwéndeshēnshìjīngxìnyǒuxiāngshìzhīchùsuǒsuīshìshǐrénquèshìzuòzhědàiyánréndeshēnfènchūchǎngyīnzhòngwénduìshùdekǎitànchéntòngérjuànyǒngshìzǎozàishìshuōxīndejiāhuàduānxiǎnránpíngyòuwèiquánpiāndiàndìnglebēiliángdeshūqíngdiàoduànzàiquánlewéndezuòyòng

 cóngzhìbái鹿zhēnsōngzhìsànluànyānxiáwèièrduànduànxiělezhǒngyàngdeshùzhōngyǒushísānzhōuzhìsuǒdebái鹿sāidesōngyǒusōushénsuǒxiědeqīngniúshùděngjǐnguǎnmenpángēn广guǎngjiéshāndàotóuláiyǒudexiāowángleyǒudebànhuóběnduànjǐnyàozhīchùzàiguìshìérxiāowángtóngwèiérbànzhèwènzhèyǒutónglèidefǎnchèngèngyǒujīndeduìérguānjiànzàihòuzhětōngguòběifāngzhēnsōngwéndeshēngrányǐnchūduìguìshùtóngdexiāowēidewǎnwèndāngguìshùtóngcóngyuánchǎnzhídàowángzhīxiānghuánggōngyuànyòushíwèibèizūnchǒng:“kāihuājiànshǐzhī殿diànluòshísuīyángzhīyuán”,dànmenyòushìxìngdeyīnwèikāilemenchūdeshēngyīnshàngyǐnláifènghuángyuānyāngděngxiàngzhēngxiángdeqínniǎojǐnguǎnbèirónghuázàimendeshízhōngshǐzhōngnéngwàngquèxiāngfēngcháoyuèmiǎnbēiyínxīnlíngdezhé使shǐjiāshùshīleshēngzhèyǐnzuòzhěběnshìliángcháozhīchénérjīnliúluòběicháopiāolíngjuéniánlǎoxiàngshùyàngshīshēngxiàwénzhuǎnxiězhǒngcáizhīzhōngyǒuwānyōngzhǒngdeyǒujiéhéngshēngdejiāgōngzhèzhǒngshù使shǐnénggōngqiǎojiàngwàngérshēngwèidànjīngguòfāndiāokǎnxuēzhīhòuránnéngdiāochūzhūzhòngzhòngsuìjǐnpiànpiànzhēnhuāfēncǎoshùsànluànyānxiázhīlèideměiàncáizhīpiānpiānyǒuyòngxiāngfǎn便biànchūxiànlecáinánwèiyòngdefǎnchángxiànxiàng

 “ruòsōngzixiàzhìsāiluòtáolínzhīxiàwèisānduànduànxiělemíngfánduōdeshùsōngzipíngzhòngjūnqiānháiyǒuzàirénshìshàngqínshǐhuángcéngfēngsōngshùwèihòuhànféngyǒushùjiāngjūnzhīhàochuánshuōzhōngyǒubáizhīmiàosāngzhīshèbiāochūleyángméigēndeyàngwénxuélǐnggèngyǒuhuáinánxiǎoshāncóngguìliúréndeshēnqíngliǎngjìnzhījiāoliúkūnzhǎngsōngdeháomàiyóuzhànzhēngérzhechēngdeliǔyíngtáolínsāidànmendezuìzhōngjiézhōngmiǎntáimáijūnniǎochóng穿chuān”,wēishuāngfēngyānzhīzhōngwéiyǒushùmìngmíngdemiàoshèguānsāiyíngquènéngmíngcúnhòushìzhèyǐnzheréndenián寿shòuyǒushíérjǐnrónghuázhǐshēnwéiyǒumíngcúnqīngshǐcáiyǒngchuíxiǔzàidònglejiāshùèdōuránxiǔluòdemìngyùnzhīhòuxìnjiāngyǎnguāngtóuxiànggèngliáoyuǎn广guǎngkuòzhīchùshūxiěshùdeshǐkōngjiānshùyīnzherénlèisuǒrénlèideshǐliúxiàleshùdeyìnhén

 “ruònǎishānjuézhìshānjīngyāonièwèiduànduànjiàomíngxiǎnyǐnshēndezāoshìjiānwànbānbēiguòshēngbiébiézhězhǎngshēngquèshìmànyánshíshēngquándeshāngkǒusuǒshānjuéduànxuèlèizònghénghuǒgāoliúcánhuǐsuìlièyāonièdǎoshìxìnxiàzuìjīngxīndòngdejǐngxiàngxiàngguǐguàixiěxiàngzhēngxìngéryùndàodewénfēnwàirénlièquèyòudegǎnshòu

 zuìhòuduànyóuxiàngzhēnghuídàoshēndàiyánbiànwèiyánshìgèngmíngxiǎndeshēnzāodegǎntànzhèyǒuguīdebēiāiyǒujiéshìběidecánchǐlièzhīhòujiànguīpíngjìngdànpíngjìngbìngfēidànérshìduìmìngyùndechéngshòuhuòzhěgèngquèqièshuōshìrěnshòu。“fēngyúngǎnxiàliùduìrénjīngzuòlejiǎnduǎndegàikuòhòushāngyáoluòjiēbiànshuāizǒngjiéledexīnjìngkànzuòshìquándeyào。《huáinánzishàngsuǒshuōdeluòzhǎngniánbēi”,yǐnzuòzhědegòngmíngyǐnwényǒuwèijǐnzuòzhěyòuzuò:“jiànzhāngsānyuèhuǒhuángqiāncháruòfēijīnmǎnyuánshùshìyángxiànhuā。”zhèsuīyòngdiǎnquèànluòshēndefánhuáchéngguòyǎnyúnyānshèngxiàdezhǐyǒupiāodeliángqióngjǐndeāishāngérzuìhòuzàihuánwēndeāitànzhōngjiéshùlequánpiān。“shùyóurénkān”,shǒudeshùsuōshēngjǐnxiāngyīngyòushìquánpiānshùxíngréndezhìzhīdiǎnzhīlìngrénzhéhuànnài”。

 quánpiāndewényǎn”,suǒshuōdepiānzhījǐng”,shìshēngjǐnrénzhìniánwángdeyīnyǐngshízàiérzǎoniánguóshēnshēnghuóliúdejīnggènghuìjiāxīnlíngdezhécáitiānérzhǐnénglúnwèiwándeèzhèngshìxìndexiězhàosuǒzhōngliúchūbēishāngdàojuéwàngdedeqíngdiàoshìǒurándemenshuōzhèzhǒngqíngdiàoshìzhìshénzhìpiānzhídedànruòshèshēnchùjiùnéngjiěbìngjìnértóngqíngxīnshǎngzhèzhǒngéryǒuqíngdewénjìngjièchuánshuōtiānélínzhōngshíchūdemíngshēngzuìměizuì,《shùjiùshìxìndetiānézhī

 《shùmíngwèiyǒngshùshíwèiyǒng怀huáizhōngdeduōshùmiáoxiěhòubànshēngdejīngfēnyóushùrénjiāngxiěshùyǒujiéláigāijiāngjiǎndāndetànkuìbiànchéngfēngdexíngxiàngbìngyònglehěnduōshùshǒuduànláixiěshùxiězhǒngyàngdeshùzhōngyǒuhuánjìngdehōngtuōyǒufēndexuànrǎnxiěshùdezāoxiěmenběnshānggēndebēiāiyánxíngxiàngxiānmíngzuòzhě使shǐyònglehěnduōdiǎndediǎnhuìduōfāngbiànxīnyǒuxiēyòngdiǎn使shǐrénjuéduōshùdiǎnyùnyònglínghuóshìchūkǒu

 cóngshùkànchūzhèshídexìnyǎnjièkuān广guǎngkāikuògōngtíngshānshuǐbiānshānshàngdeshùmíngguìdetōngdeshùdōuxiědàoleyòushùyǒuguāndediǎnshùmìngmíngdefāngdōuxiělechūláixìnshànyòngxíngxiàngkuāzhāngdeyánxiānmíngdeduìchénggōngmiáoxiěchūlezhǒngshùyuányǒudeshēngfánmàoxióngde姿tàishùshòudàodezhǒngzhǒngcuīcányīnwèicuīcánéryáoluòbiànshuāidecǎnzhuàng使shǐrénhòuhěnránduìshùsuǒshòudàodecuīcánchǎnshēngpínggǎndàowǎn

 xìnyóunánběizàiběicháowénhuàdechōngzhōngzàijiāngnánfēngjiànjiànyuǎndezhīhènzhōngxīnzhōngchūxiànleqiánglièdewénhuàshīgēnzhīgǎnérjiānglíngfénshūgèngshìkōngqiándewénhuàhàojiézàixìnxīnzhōngliúxiàchuàngtòng。“shùyóurénkān”,xìnniánchūdezhèshēngāihàozhèngshìgēn”、“shānggēnzhītòngderánfǎnyīng

 xìn(513—581)zishānxiǎolánchéngběizhōushírénnányángxīnjīnshǔnánréncōngyǐngdezhìzàiliángzhènáncháowénxuédequánshèngshídàilèilehěngāodewénxuéyǎngyòuláidàoběifāngchéntòngdeshēnghuójīngfēnglechuàngzuòdenèiróngbìngduōshǎojiēshòuleběifāngwénhuàdemǒuxiēyīncóngérxíngchéngdemiànmào

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34422.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 10人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org