首页 趣味语文古诗词正文

游褒禅山记(you bao chan shan ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:30:32 4 0 写景

 bāochánshānwèizhīhuáshāntánghuìbāoshǐshězhǐérzàngzhīhòumíngzhīyuēbāochán”。jīnsuǒwèihuìkōngchányuànzhěbāozhīzhǒngyuàndōngsuǒwèihuáshāndòngzhěnǎihuáshānzhīyángmíngzhīdòngbǎiyǒubēidàowénmànmièwèiwényóushíyuēhuāshān”。jīnyánhuáhuáshízhīhuázhěgàiyīnmiù

 xiàpíngkuàngyǒuquánchūéryóuzhěshénzhòngsuǒwèiqiándòngyóushānshàngliùyǒuxuéyǎoránzhīshénhánwènshēnhǎoyóuzhěnéngqióngwèizhīhòudòngrényōnghuǒzhīshēnjìnnánérjiànyǒudàiérchūzhěyuē:“chūhuǒqiějǐn。”suìzhīchūgàisuǒzhìhǎoyóuzhěshàngnéngshíránshìzuǒyòuláiérzhīzhěshǎogàiyòushēnzhìyòujiāshǎofāngshìshízhīshànghuǒshàngmíngchūhuòjiùchūzhěérhuǐsuízhīéryóuzhī

 shìyǒutànyānrénzhīguāntiānshānchuāncǎochóngniǎoshòuwǎngwǎngyǒuqiúzhīshēnérzàijìnyóuzhězhòngxiǎnyuǎnzhìzhěshǎoérshìzhīwěiguīguàifēichángzhīguānchángzàixiǎnyuǎnérrénzhīsuǒhǎnzhìyānfēiyǒuzhìzhěnéngzhìyǒuzhìsuízhǐránzhěnéngzhìyǒuzhìéryòusuídàizhìyōuànhūnhuòérxiāngzhīnéngzhìránzhìyānrénwèiérzàiwèiyǒuhuǐjǐnzhìérnéngzhìzhěhuǐshúnéngzhīzhīsuǒ

 bēiyòubēishūzhīcúnhòushìzhīmiùchuánérnéngmíngzhěshèngdàozāisuǒxuézhěshēnérshènzhī

 rénzhělíngxiāojūnguījūnzhǎngwánghuíshēnānguópíngānshàngchún

 zhìyuánniányuèmǒulínchuānwángmǒu

 wén

 bāochánshānchēngwèihuáshāntángdàishànghuìbāodāngchūzàizhèzhùshìzhùhòuyòuzàngzàiyīnwèizhèyuánhòurénjiùchēngshānwèibāochánshānxiànzàirénmensuǒshuōdehuìkōngchányuànjiùshìhuìbāozizàipánggàideshěchányuàndōngbiānshìrénmensuǒshuōdehuáshāndòngyīnwèizàihuáshānnánmiànérzhèyàngmìngmíngshāndòngbǎiduōyǒuzuòshíbēidàozàipángshàngmiàndewénbèishísǔnhuàijìnmièzhǐyǒucóngmiǎnqiángnéngrènchūdefāngháibiànshíchūhuāshāndeyàngjīnjiānghuáwèihuáshídehuá”,gàishìyīnshàngdecuò

 yóuxiàngxiàdeshāndòngpíngtǎnérkōngkuòyǒushānquáncóngpángbiānyǒngchūzàizhèyóulǎnderénhěnduōzhèjiùjiàozuòqiándòng”。jīngyóushānxiàngshàngliùyǒudòngxuépàiyōushēndeyàngzijìn便biàngǎndàohánréntànjiūdeshēnjiùshìxiēhuānyóuxiǎnderénwèinéngzǒudàojǐntóu——zhèshìrénmensuǒshuōdehòudòng”。rénzhehuǒzǒujìnjìnyuèshēnqiánjìnyuèkùnnánérsuǒjiàndàodejǐngxiàngjiùgèngjiāmiàoyǒuxièdàiérxiǎng退tuìchūdehuǒbànshuō:“zàichūhuǒjiùyàomièle。”shìzhǐhǎodōugēn退tuìchūláimenzǒujìndeshēnxiēhuānyóuxiǎnderénláigàiháishífēnzhīránérkànkànzuǒyòudeshíláiérderénjīnghěnshǎoledòngnèigèngshēndefānggàiláidàodeyóurénjiùgèngshǎoledāngjuédìngcóngdòngnèi退tuìchūshídeháigòuqiánjìnhuǒháinénggòuzhàomíngmenchūdònghòujiùyǒurénmáiyuànzhǔzhāng退tuìchūderénhòuhuǐgēnchūláiérwèinéngjǐnyóudòngde

 duìzhèjiànshìyǒusuǒgǎnkǎirénguānchátiānshānchuāncǎochóngniǎoshòuwǎngwǎngyǒusuǒshìyīnwèimentànjiūkǎoshēnsuìérqiě广guǎngfànpíngtǎnéryòujìndefāngqiánláiyóulǎnderén便biànduōwēixiǎnéryòuyuǎndefāngqiánláiyóulǎnderén便biànshǎodànshìshìshàngmiàoxióngwěizhēnfēitóngxúnchángdejǐngguānchángchángzàixiǎnyuǎnshǎoyǒurénzhìdefāngsuǒshìyǒuzhìderénshìnéngdàodesuīrányǒulezhìmángcóngbiérénértíngzhǐdànshìdenéngdàoyǒulezhìmángcóngbiérényǒusuǒxièdàidàndàoleyōushēnhūnànér使shǐréngǎndàohuòdefāngquèméiyǒuyàodejiànláizhīchínéngdàoshìliàngdàodeérwèinéngdàozàibiérénkànláishìxiàodezàiláishuōshìyǒusuǒhuǐhèndejǐnledezhǔguānérwèinéngdào便biànsuǒhuǐhènzhènándàoshuíháinéngxiàomazhèjiùshìzhèyóushāndeshōuhuò

 duìzuòdàodeshíbēiyòugǎntàndàixiědewénxiànwèinéngcúnliúhòushìéchuánérrénnòngqīngzhēnxiāngdeshìzěnmenéngshuōwánnezhèjiùshìxuézhěshēnkǎoérjǐnshènyuányòngliàodeyuán

 tóngyóuderénshìlíngrénxiāojūnguījūnzhǎngrénwánghuíshēndewángānguópíngwángānshàngchún

 zhìyuánniányuèlínchuānrénwángānshí

 zhùshì

 fàn(fàn)yìnyīnxiězuòhuò”,běnshìhuòjiàozhèzhǐshànghuìbāotángdàigāosēngshěmínghuóyòngzuòdòngjiànshědìngzhǐzhǐzhèzhǐshānjiǎo

 érliánbìngqiězhīzhǐbāochánshān

 yīnwèizhèyuánwèiyīn”。míngmìngmíngdòngchánfànyīnchándejiǎnchēngshìjìng”,zhǐjiāzhuīqiúdezhǒngjìngjièhòuláifànzhǐyǒuguānjiàoderénshìchánshīchánzizuòchánchánfángchánzōngchánlínchánzhàngděngbāochánhuìbāochánshī

 huìkōngchányuànyuànmíngzhǒng(zhǒng):shíwèilebiǎoshìxiàojìnghuòzūnjìngshīzhǎngzàimenhòudesàngjiānwèishǒufénérgàideshěchēng”。zhèzhǐhuìbāozizàihuìbāopánggàideshěshě。(shuōzhǐhuìbāoshēngqiándeshě。)zhǒngfénchányuàn

 huáshāndòngnánsòngwángxiàngshēngshèngxiězuòhuáyángdòng”,kànzhèngwénxiàchūyīngxiězuòhuáyángdòng”。yīnwèinǎibiǎoshìpànduànyǒuwèi”、“shìdeyángshāndenánmiàndàichēngshāndenánmiànshuǐdeběimiànwèiyáng”,shāndeběimiànshuǐdenánmiànwèiyīn”。míngmìngmíngdòng

 dào:“dàodeshěnglüèdàozàipáng

 wénbēiwénxiàwénwèiwénbēishàngcáncúndewén)”dewéntóngmànmièzhǐyīnfēnghuàluòérqīng

 wéizhǐyǒuzhǐdàishíbēiwénwénzhèzhǐdeshìbēishàngcáncúndewényóuháiréng

 jīnyánhuá”(huā)huá(huá)shízhīhuá(huá)”zhěgàiyīnmiùhànzuìchūzhǐyǒuhuá(huā)”méiyǒuhuāhòuláiyǒulehuā,“huᔓhuāfēnjiā,“huácáiwèihuá。(wángānshírènwèibēiwénshàngdehuāshìànzhàohuádeyīnérxiědejīnréngyīnghuā,éryīnghuá(huáshēchǐ)shídehuá。ànzhèshuōdeshìyuèzhōngdehuá(huà)shān”)。yánshuōgàichéngjiēshàngwénjiěshìyuányīnyǒugàiyīnwèidemiùcuò

 chūcóngpángbiānyǒngchūyóuzhǐzàidòngshàngshīwénliúniàn

 shàngmínghuóyòngzuòdòngxiàngshàngzǒuyǎo(yǎo)ránshēnyuǎnyōuàndeyàngzi

 wèntànjiūzhuījiūshēnxíngrónghuóyòngzuòmíngshēnyòngpànduànbiǎoshìkěndìng,xiāngdāngjiù”。qióngqióngjǐn

 yōnghuǒzhehuǒyōngchíliánliánjiēzhuàngzhōngxīn

 jiàndònghuóyòngzuòmíngjiàndàodejǐngxiàng

 dàixièdàiqiějiāngjiāngyào

 gàibiǎocāidegàishàngháinéngshíshífēnzhīnéngdào

 érbiǎojìndeliánbìngqiěérqiě

 biǎojiǎshèdeliánmezhìdònghuóyòngzuòmíngdàoderénjiāgènggèngjiā

 fāngshìshízhèngdāngzhèshíhòufāngdāngzhèngzàishìshízhǐjuédìngcóngdòngzhōng退tuìchūdeshíhòu

 xiāngdāngér”,liánliánjiēzhuàngzhōngxīnmíngxíngrónghuòyòngzuòdòngzhàomíng

 jīng,……hòuzhù

 jiù便biànbiǎoshìqiánhòuliǎngshìjǐnxiāngchénghuòshíjiānxiānghěnjìnhuòyǒurénjiù(jiù):guàixiē

 rénchēngdàizhǐérliánbiǎojiéguǒzhìzhìnéngjǐnzhèyǒujǐnqíngxiǎngshòudexíngrónghuóyòngzuòdòngzhèzhǐshìdài

 shìduìzhèzhǒngqíngkuàngyīnyān

 zhīyòngzhǔwèizhījiānxiāozidexìngxīnshōuhuò

 yīnwèiqiútànqiúsuǒérliánbiǎojìnérqiězàisuǒzàiméiyǒutànsuǒkǎodezhǐkǎowèn广guǎngfànquánmiàn

 biǎolùndepíngtǎnliánbiǎobìnglièérqiěbìngqiěbiǎojiǎshèdeliánme

 érshìguānjǐngxiàngjǐngguānxiǎnyuǎnxíngrónghuóyòngzuòmíngxiǎnyuǎndefāng

 éryīnéryānjiānxiāngdāng”。

 suígēnsuíbiérén),“suíhòumiànshěnglüèzhī”。liánbiǎojiéguǒzhìzhì

 zhìzhèshìdàodetóngxiàndàihànyòngzàixiàwénkāitóubiǎoshìchūlìnghuàyōuànhūnhuòyōushēnhūnànjiàorénluàndefāng)。hūnhuòluànliánbiǎodexiāng(xiàng):bāngzhùzhù

 xiāngdāngér”,liánliánjiēzhuàngzhōngxīnyānjiānxiāngdāng”。zhèzàiyānhòumiànshěnglüèleérzhì”。

 rénzàibiérénkànlái)。wèishì

 jiāqiángfǎnwèndenándàoshúshuí

 xīnshōuhuò

 miùchuánxiēyǒuguāndechuánshuōnòngcuòmiù使shǐ……miù……nòngcuònéngmíngnéngshuōchūzhēnxiāngshuōzhēnmíng)。

 shèngdàozěnmenéngshuōwánshèngjǐn

 suǒbiǎoshì“……deyuányīn”。shènjǐnshènshě

 zhī),yīnbēitàn

 língjīnjiāng西ānxiāojūnguījūn

 zhǎngjīnjiànzhǎngwánghuíshēntōng”,xiàwéndepíng”“chúndetóng

 ānguópíngānshàngchúnwángānguópíngwángānshàngchún

 zhìyuánniángōngyuánniánzhìsòngrénzōngdeniánhàolínchuānjīnjiāng西línchuānwángmǒuwángānshírénzuòwén稿gǎoxiědàodemíngwǎngwǎngzhǐzuòmǒu”,huòzhězàimǒushàngguānxìnghòuzàiténgxiěshícáixìngmíngxiěchūgēnshū稿gǎobiāndewénchángchángbǎoliúmǒudeyàng

 běnwénshìwángānshízàigōngyuán1054niáncóngshūzhōutōngpànrènshàngzhízàihuíjiādeshàngyóulǎnlebāochánshānsānyuèhòuzhuīdexíngshìxiěxiàde。12niánhòu(1070niánxiāngbǎoshǒupàifǎnduìtuīxíngxīnchūtiānbiànwèizōngrényándeguāndiǎnzhèběnwéndeguāndiǎnyǒuxiāngshìdefāng

 fēn

 yóushānsuǒjiàndejǐngjīngguòshìfēnfēnwèiliǎngcéng。(èrduàn

 céngduàn),jièshàobāochánshāngàikuàng

 wénzhāngjǐnkòubāochánshānwèizhīhuáshāntóudiǎnmíngzuòzhěsuǒyóudefāngshìbāochánshān”,zhèzuòshāndelìngmíngchēnghuáshān”。yóuzhèdebāochánshānmíngyǐnchūbāochánshānmíngchēngyóuláidiǎnchūchányuànxiěchányuànzhèngshíbāochánshānmíngchēngyóuláiyòuyǐnchūyuàndōngdehuáshāndòngxiěhuáshāndòngdewèizhìmìngmíngyuányóuwèixiàwénxiěyóuhuáshāndòngzuòjiāodàizhōngxiěhuáshāndòngmìngmíngyuányóuyòukāitóuzhàoyīngbēiwénxúnmíngshíbiànhuáshānjǐnhuíyīngkāitóuzhèngmíngbāochánshānběnmínghuáshān”,huāshān”,wèihòuwéndelùndejǐngyóuchányuàndàohuáshāndòngzàidàobēifǎnyìngleyóulǎnxíngzōngquánduànshānmíngshǐkǎozhèngshānmíngjiéwěizàinèiróngshànghuánhuánxiāngkòu

 shízuòzhěfànlecuò,“huáshāndòngshíyīngwèihuáyángdòng”,guòxiànzàijiùbǎoliúyuánwénjiāxiūgǎi

 èrcéngèrduàn),yóuhuáshāndòngdejīngguò

 xiānlüèshùqiándònghòudòngdegàikuàngchūqiándònghòudòngjiǒngrántóngdehuánjìngzhēngyóuqiándòngzhīyóuhòudòngzhīnánjiēshìbānyóurénjiùnándexīnwèihòuwénjìnyóuzhězhòngxiǎnyuǎnzhìzhěshǎo

 ránhòuxiángyóuhòudòngdejīngguò。“rényōnghuǒ”,diǎnmíngleréntóngyóuzhècáiyǒudònghòuzhūréndetóngfǎnyīngxiějīngguòshíduìsuǒjiànjǐngxiàngzhǐchángjiǎnkuòxiàzhīshēnjìnnánérjiàn”,yòngliánsuǒshìshuōmíngshēn”、jìnnán”、jiàndejìnshìyīnguǒguānwèihòuwénjièjǐnggōng

 suízhedòngzhīshēnérjiàn”,xiàwénběnyīngxiěchéngxìngérxúnyōu访fǎngshènglǐnglüèjǐngliàoquèzhōng退tuìlechūláiyóudòngzhìjiéshù

 zuòzhěyòuleliǎngdiǎnshìgàisuǒzhì……zhìyòujiāshǎo”,shìfāngshìshí……érhuǐsuízhīéryóuzhī”。zhèliǎngdiǎnwèixiàwénjièshìgōnglexiěchūdònghòudexīnqíngchūhuǐyīnwèidāngshíshànghuǒshàngmíng”,quèzhīchū”,“yóuzhī”,yóuérhuǐ”,bìngyīnhuǐéryǐnchūxiàwén

 èrfēn

 xiěyóushāndexīnzhèshìwénzhāngdelùnfēnfēnwèiliǎngcéng。(sānduàn

 céngsānduàn),xiěyóuhuáshāndòngdexīnzhècéngshìquánwéndezhòngdiǎn

 shìyǒutànyānchéngshàngxià。“tànchéngshàngwéndehuǐlǐngquánduànránzhuǎnlùn

 zuòzhěxiānjiètuōrénshuōrényóulǎnguānshǎngwǎngwǎngyǒu”,shìyīnwèimenqiúzhīshēnérzài”。biǎomíngzuòzhězàixiàmiànsuǒyàoshuōdeguānchásuǒshìsuídeérshìréndeqiújīngshénwèibiāozhǔnjīngguòshēnérchūláide

 xiàyóudòngwèiyǒuzhìwèizhōngxīnjìnxíngzhúcénglùnshùchǎnmínghóngwěidebiāoxiǎnyuǎndedàozh씓”“zhījiāndenèizàilián

 “jìnyóuzhězhòng”,zhàoyīngxiàpíngkuàngyǒuquánchūéryóuzhěshénzhòng”;“xiǎnyuǎnzhìzhěshǎo”,zhàoyīngyóushānshàngliùyǒuxuéyǎoránzhīshénhánwènshēnhǎoyóunéngqióng”。liǎngxiāngduìzhīhòujǐnjiēzhezhǐchūérshìzhīwěiguīguàifēichángzhīguānchángzàixiǎnyuǎnérrénzhīsuǒhǎnzhìyān”,zhàoyīngzhīshēnjìnnánérjiàn”。zhèjǐngyòngwěiguīguàifēichángzhīguānmǒuzhǒngzuìgāochéngjiùdejìngjièdànzhèzhǒngjìngjièrénzhīsuǒhǎnzhì”,shìměiréndōudàode

 zěnyàngcáinéngdàone?zuòzhěchūlesānnéngzhì”:“fēiyǒuzhìzhěnéngzhì”,“zhěnéngzhì”,“xiāngzhīnéngzhì”。zhèsānnéngzhìbiǎolesāncéngchūledàodedesānyàotiáojiàn:“zh씓”“”。zàichūzhìzhètiáojiànshíyòngliǎngfǒudìnggòuchéngshuāngzhòngfǒudìngqiángdiàoyǒuzhì”;zàichūzhèliǎngtiáojiànshíyòufēnbiéyǒuzhìzuòwèiběnqiánqiángdiàoleyǒuzhì”。zhèjiùjiēshìlesānzhězhījiāndebiànzhèngguānshǒuxiānyàoyǒuzhì”,yàoyǒu”,zàiyàoyǒu”,yàojiāndìngdezhìxiàngduàndejiānyòuyàodìngdezhìtiáojiàncáinéngwánchéngzhǒngxiǎngzhuīqiúdedàoshuōxiāngdāngqīngchǔwánbèiértòuchèsānnéngzhìdesāncéngshìànzhàosāntiáojiàndezhòngyàoxìngpáilièdeluóshífēnyán

 zhèsāntiáojiànquēdōushìchōngfēntiáojiànérshìyàotiáojiànérzhōngzhìyòushìzuìgēnběndesuǒzuòzhěyòuduìzhìdezhòngyàoxìngzuòjìndeqiángdiàoshēnshù。“ránzhìyānrénwèiérzàiwèiyǒuhuǐ”,shìshuōyǒuérzhì”,yīnwèidàodezhèhuìbèirénxiàohuìhuǐhèn;“jǐnzhìérnéngzhìzhěhuǐshúnéngzhī?”zhǐchūzhǐyàojǐnzhì”,suīránnéngdàodehuǐtōngguòduìzhìérwèinéngzhìjǐnzhìérwèinéngzhìliǎngzhǒngqíngkuàngchū”“yǒuhuǐhuǐ”“liǎngzhǒngjiéguǒzhèzhèngfǎndeliǎngcéngzhàoyīngchūhuòjiùchūzhěérhuǐsuízhīéryóuzhī”,chūleyǒuzhìdejuédìngzuòyòngbìngqiěchūjǐnzhì”,quánjiānchíxièdegāobiāozhǔnyàoqiúcóngshìdeguīxìngguījiédàoréndezhǔguānnéngdòngxìngsuǒlùndedàotuījìncéng

 zuìhòuzhīsuǒ”,shōushùzhèduànlùnguījiédàozuòzhěxiǎngshàngdeshōuhuòhuíyīngrénzhīguāntiānshānchuāncǎochóngniǎoshòuwǎngwǎngyǒuqiúzhīshēnérzài”。zhèduànlùnrényǒushǐsuǒzhōngqiánhòuyīng

 èrcéngduàn),jièbēishūgǎnkǎichūzhìxuécǎishēnérshèndetài

 zhèduànduànbēiwéndìngzhèngyīnxiāngzhàoyīngxiānyóusuǒjiàndebēiyǐnchūgǎnkǎizhǐchūyóushūzhīcún”,zhì使shǐhòurénéchuáné。“shèngdàozāi”,zhèshìcóngbiédàobānyóuhuáshāndeyīnmiùgàikuòchūshèhuìshàngniǎnzhuǎnéxiāng沿yánshīshídebiànqíngkuàngzhēnduìzhèzhǒngqíngkuàngchūxuézhěshēnérshènzhī”,zhèshìcóngdàochōuxiànggàikuòchūyánjiūshìwěicúnzhēndedàozhèduànlùnzhèngfǎncóngfǎnmiànjiāfǒudìngpíngmiùchuánérnéngmíng”;cóngzhèngmiànjiākěndìngqiángdiàoshēnérshèn”。

 sānfēn

 shìyóudejiéwěitóngyóuzhědeguànxìngmíngzuòshíjiānzuòzhěguànshǔmíngzhèshìxiěyóuchángyòngdeshìduàn

 wángānshí(1021nián12yuè18-1086nián5yuè21),jièhàobànshānshìwénfēngjīngguógōngshìrényòuchēngwángjīnggōnghànběisòngzhōulínchuānrénjīnjiāng西shěngzhōushìlínchuāndèngjiāxiàngrén),zhōngguóběisòngzhemíngzhèngzhìjiāxiǎngjiāwénxuéjiāgǎijiātángsòngjiāzhīōuyángxiūchēngzànwángānshí:“hànlínfēngyuèsānqiānshǒuwénzhāngèrbǎiniánlǎoliánxīnshàngzàihòuláishuízizhēngxiān。”chuánshìwényǒuwánglínchuān》、《línchuānshíděngshīwénjiānshànsuīduōdànshànzhǎngqiěyǒumíngzuòguìzhīxiāngděngérwángjīnggōngzuìshìrénhōngchuánzhīshīguòchuánguāzhōuzhōngdechūnfēngyòu绿jiāngnánànmíngyuèshízhàohái。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34415.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 4人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org