首页 趣味语文古诗词正文

忆秦娥·娄山关(yi qin e lou shan guan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:28:00 4 0 写景

 西fēnglièzhǎngkōngyànjiàoshuāngchényuèshuāngchényuèshēngsuìshēngyàn

 xióngguānmàndàozhēntiěérjīnmàicóngtóuyuècóngtóuyuècāngshānhǎicányángxuè

 wén

 西fēngměnglièzhǎngkōngzhōngqúnqúnyànnánfēizhènzhènmíngjiàoshuānghuāmǎncányuèzàitiāntiānjiāngxiǎoshēnglíngsuìéryòufēnjūnhàoshēngshēngchénhuí

 yàoshuōlóushānguānjiānyìngtiěnányuèérjīnràngmenzhòngzhènxiàngqiánqīngshānxiànghǎidetāoyángxiānhóngxiàngxuèdeyán

 zhùshì

 qínépáimíngyuánbáideqínémèngduànqínlóuyuè”。shuāngdiàoyùnshíliùgāipáimíngdezuìzǎochūbáiqíné·xiāoshēngyàndiàobiémíngshénduōyǒuqínlóuyuè》、《jiāozhī》、《yúnshēn》、《shuāng》,érqínlóuyuèqínétóngzhōngshǒuwèizhīmíng

 lóushānguānyòuchēnglóuguāntàipíngguānwèiguìzhōuzūnběilóushāndezuìgāofēngshàngshìguìzhōuběijìnchuāndezhòngyàoàikǒuzūnchéngyuē60gōnglóushānguānshìwèixiǎnyào,《guìzhōutōngzhìshuōwànfēngchātiānzhōngtōng线xiàn”。shìchuānguìzhōudejiāotōngkǒngdàochùqúnfēngzǎnzhōngtōng线xiànshìshífēnxiǎnyàoláiwèibīngjiāzhēngzhīlóushānguānshìhóngjūnzhǎngzhēngzhōngdechùtiānxiǎnchùzhànguānzhehóngjūndeshēngcúnwáng

 西fēnglièlièlǐnlièměngfēng西fēngjìn

 zhǎngkōngyànjiàoshuāngchényuèzàishuāngchéncányuèyìngzhàoxiàzàiyānmángmángdezhǎngkōngzhōngyǒufēiyànzàijiàohuànzhèliǎngshìxiǎoqíngjǐngshílóushānguānzhàndòujīngshèngjiéshù

 shuāngchényuèdiélèishìyīnshàngdeshēngyǒuliánsuǒzuòyòngxiángjiànpáiqíné

 shēngsuìsuìsuìsuìluàn

 shēngyànzhǒngguǎnjūnhàoyànyànyōuyànshēngyīnyīnsāiérchén

 xióngguānmàndàozhēntiěxióngguānxióngzhuàngdeguānàizhǐlóushānguānmàndàoránshuōwǎngránshuōrénmenránchuánshuōlóushānguānjiānyìngtiě

 érjīnmàicóngtóuyuèmàikuàcóngtóuyuèwèitóuyuèzhāngxiāngshīhuìshì》:“wèitóuyóuyúncóngtóuhuòkāishǐ。”yǒuzhòngtóuzàikāishǐdeshuōdeshìcóngtóuyuèguòxióngguānquèyǐnyuētòuzhedāngshízhànlüèrènshòucuòyàoduìzhǎngzhēnghuàcóngtóuzàizuòshǔqiěyǒushèngdejiāndìngdexìnxīn

 cāngshānhǎiqīngshānxiànghǎidetāo

 cányángxuèyángxiānhóngxiàngxuèdeyán

 xiě1935nián2yuèzuìzǎobiǎo1957nián1yuèdeshīkānshàng。1935nián2yuè25língchénhóngjūnxiànglóushānguāntǐngjìnzàihónghuāyuánqiánjūnzāobàngwǎnshífēnzhōngzhèzuòxióngguānkòngzhìzàishǒuzhōng使shǐduìshùntōngguòyóuzhèzhàngzhòngsuǒshīrénxīnqíngdòngzàizhàndòujiéshùjiǔhuīxiěxià

 zhèshǒuqíné·lóushānguānshìmáodōngzàilóushānguānzhànshèngzhīhòusuǒxiězuìzǎobiǎoshīkān》1957nián1yuèhàobiǎoshíméiyǒubiāomíngxiězuòshíjiān。1963nián12yuèrénmínwénxuéchūbǎnshèchūbǎnmáodōngshīshíjiāngxiězuòshíjiānbiāomíngwèijiǔsānniánèryuè”。zhèshǒushàngquèxiědeshìhóngjūnxiànglóushānguānjìnjūndezhōngxiàquèxiědeshìlóushānguānzhànshèngzhīhòudejǐngxiàng

 zhèshǒu西fēnglièsānshìhóngzàicāngmángdeyúnguìgāoyuánshíchángyǒufēngchuīguòhuìzhíqīngchénshīrénzhìshēnshǒuxiāngǎnjuédejiùshìchùzàide西fēngmáodōngzàixíngróng西fēngdeshíhòuyònglelièchùzhèliètōngliè,《shuōwénjiězhōngshìdào:“lièhuǒměng”;“lièlièfēng”。lièlièèrtóngyuánmáodōngběnxíngrónghuǒměngdelièláixíngróng西fēngshēngdòngxíngxiàngxiěchūle西fēngdekuòwēiměngxiàngxióngxiónghuǒliáoyuánérzhìchénggōnghōngtuōchūcāngmángshénzhìyǒudiǎnbēiliángdefēnwéidiàolái

 èrshìzhǎngkōngyànjiàoshuāngchényuè”。zàiliáokuòdegāoyuánshàngqiūfēngzhīrènshēngyīndōuchuánqīngyōuyuǎnyóushìshēngshēnggǎnréndeyànshēngxúnzheyànjiàozhīshēngshīréntáitóuwàngzhǐjiànshuāngjiàngyuèzhàohuāng。“shuāngchényuèsānjiǎnjiéèyàoxiěchūleyuèxiàdeqíngjǐngfēnwéi。“shuāngchényuè”,ànzhàomiànjiěshìwèizàixiàleshuāngdezǎochénkàndàolegāokōngdeyuèliàngdànguǒjiěwèichényuèzhīguānghàojiéshuāngwèichángjìnghúnránzhìdòngrén

 jǐnjiēzheànzhàopáiyàoqiúshīréndiéyùnéryòngshuāngchényuè”。guǒshuōqiánmiàndeshuāngchényuèxiědeshìhàoyuèdāngkōngshuāngjiàngchénshǔdehuàèrshuāngchényuèxiědeyīnggāishìyuèguāngxièdejìngleshùnyīngzhezhèdiéyùnxiàoguǒhěnráncóngtiānshàngzhuǎndàoshàngcóngérrányǐnchūleshēngsuìshēngyàn”,láishōujiéshàngpiànshēnzuòshīfánshéngxuēér”(huángtíngjiānwángguānshū》)zhīmiào

 shàngquèzhèxiějǐngshífēiránzhījǐngshíshìzuòzhěyǎnzhōngzhījǐngwángguówéisuǒshuōdejǐngzhōngyǒu”,shízàishìxiěqíngzhōngzhījǐngbiǎojǐngzhōngzhīqíngxiězuòzhězhīsuǒgǎnsuǒxiǎngsuǒzhèdejǐngmiáoxiěshíguòshìzuòzhědezhēnshígǎnshòudewàihuàjǐngxiàngshìzuòzhědāngshídexīnqíngtóushèzàizhōuwéijǐngshísuǒkàndàodeshìzhèngyīnwèihánlěngcáijué西fēnglièzhèngyīnwèinánxíngcáijuéshuāngzhòngzhèngyīnwèixīnqíngchéncáitīngyànjiàoshēngsuìshēngyànérzhèzhèngshìhóngjūndāngshídōngxíngjūndezhēnshíxiězhàoshàngquèdezhěngdiàodehuīàndetiānwèiliàngfēnglěngyuèxíngjūnkùnwèiméiyǒudiǎnliàngshàngquèquèdìngdediàoshìyīnchéndeshēngsuìshēngyànràngrénbiànxīnqíngchén

 xiàquèshàngláishǐèrpiàndebēizhuàngháoshēngdàngkāibìngxiěgōngzhànlóushānguānlièdezhàndòuérshìzhǐmíng便biànguānshānmànmànzhǎngjiānxiǎndàndìngxiàcóngtóuzuòzhàobāndezhāngxiěláixiàquèxiěrénzhīkùndùnzhījiānnánshūxíngjūnjiānnánzhīkǎijìnérshēnhuàzhèzhǒngdiàoxiěchéngshǒuxiězhǎngzhēngnándeshūqíngzhīzuòdànzuòzhěméiyǒuérshìfēngzhuǎnhéngkōngchūshìquándediàoziláilebǎishídezhuǎnwān

 xiàquèdekāitóusuīrándiàojiàoshūhuǎnledànzhēntiěsānchūleduózhèzuòxióngguāndejiānxīn——zuòzhětōngguòtiězhèxiàngdejiānyìngchénzhòngshùjiānxīnhuàxíngxiànghuàzhèshìhěnjīngqiǎodegòuxiǎng,“zhēntiězhètiěyòngmiàoràngrényǒuchāoxiànshízhīgǎnyīnérbèi广guǎngfànchuánsòngchéngwèijiāérzhōngdemàndàoèrquèyòuzhǎnchūmiǎoshìjiānxīndeháomàiqíng怀huái。“xióngguānmàndàozhēntiězhèzidenèihánwèifēng

 “érjīnmàicóngtóuyuèshìshàngderányánshēn。“màijiùshìjīngguòzhàndòu,“xióngguānérjīnbiànchéngtōng。“cóngtóuyuèzhèsānníngjiéleduōshǎonèixīndefènzhīqíngzhèzhīmìngduìkuàyuèxióngguānpíngxiǎndejiānqiángjuéxīnwèiyǒngjiùchūláileshūqiāngyīngxióngháoduìhuòshèngdexìnxīnshīréngǎndào便biànguòzāoguòxiēshībàidàncóngtóuyuè”。

 cāngshānhǎicányángxuèzhèliǎngjǐngláishōuyǒuqíngwèiqiánxiěshān。“cāngshānqīngshānxiěchūleshāndeyányǐnyuēliúchūzuòzhědeyuè。“hǎishìshuōshānluánjǐnjiùxiàngwànqǐngdehǎijǐnzhǎnxiànlezhuàngkuòdeshānjǐngbiǎomínglezuòzhěshìzhànzàigāochùtiàowàngxióngzhuàngdegàiyíngràozhōnghòuxiěyáng。“xuèshìshuōyángxiàngxiānxuèyàngyīnhóngdiǎnchūlehóngjūnshèngyuèguāndeshíjiānhái使shǐréntōngguòzhèzhuàngdejǐngliánxiǎngdàohóngjūnfǎnshēngdewěijīngshénzhèshìduìdeqiánquèhòuquèshǒuzhōngzhēntiěsuǒyùnhánnèihándehuíyīngzhèliǎngcǎixiānmíngdemiáohuìlejǐngyòubǎohánzhegǎnqíngxiědeshìhuánghūnjǐngxiàngcónglíngchénxiědàohuánghūnzhàkàntiàoyuèqiánhòutàiliánguàndànzuòzhězhèngshìyònglezhèzhǒngshíkōngshàngdecuòwèimiáoxiělezhèyàngdejǐngxiàngtiānliàngtiānmínghóngjūnjīngguòyòutiāndexíngjūnzǎoguòlexiǎnjùndeguānkǒubàirénzhànlǐnglelóushānguānkùnnánjiānxiǎnpāodàoleshēnhòutiānzhànhòubiànxiāoyānxuèliúchéngyīngyǒngdehóngjūnzhànshìdàozàilezhànchǎngshàngmendexiānxuèrǎnhónglelóushānguāndechóngshānjùnlǐngérhóngjūndezhìzàilièliè西fēngzhōngpiāoyángzàiyángzhōngxiǎnwàixiānhóng

 shíshīrénzhùlóushānguānzhīdiānyáokànyuǎnchùliánmiándeshānmàimǎngmǎngcāngcānghǎibānshēnsuìérhuánghūndeyángjiànjiànluòxiàshèngdexiáguāngxuèbānyìnghóngletiānhuàjuǎnzhīměizhèngcāngliángchénxióngdexiězhījìngjièérzhèzhǒngxiězhījìngjièzhèngshìhànfēngzhòngměizhīzhōnglèibáiqínéyǒu西fēngcánzhàohànjiālíngquē。”jìnrénwángguówéizàirénjiānhuàzhōngpíngyuē:“liáoliáosuìguānqiānniándēnglínkǒu。”érmáodōngzhèzuìhòuèrxíngcāngmángzhībáiyǒutóngxiāngyīngzhīgǎntóngshímáodōngzhèèrxíngháigèngduōxiēyīngxióngzhīzhuàngzhī

 zōngguānquánshàngquèxiějǐngxiàquèshūqíngjǐngzhōnghánqíngqíngzhōngyòuyǒujǐngqíngjǐngshuǐjiāoróngérqiějiégòudezhīchùháizàishàngquèchénxiàquèángshàngquèlěngdiàoxiàquènuǎndiàocǎiduìqiángliègǎnqíngduìtóngyàngqiánglièshàngxiàquèdeqiánglièduìqiàqiàfǎnyìnglezuòzhědeguānzhǔjīngshénzuòwèidàiwěizhǐhuīruòdìngdetōngpiānzhǐyǒushíliùpiānsuīduǎndànxióngbēizhuàngshìhóngliáoliáoshù,“fènliànghěnzhòngxiàngchūshīshǒudejiǎnhuàjiǎnérqiónggōulēichūxiónghúnzhuàngkuòdedōngxíngjūnbiǎoxiànlezuòzhěmiànduìshīkùnnáncóngróngdexiōng怀huái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34401.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 4人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org